2013 m. gruodžio 26 d., ketvirtadienis

Genialiausi šedevrai gimsta neplanuojant.


  Turbūt dabar pasaulyje nėra daug žmonių kurie nebuvo nors kartą girdėję žymiausią Kalėdinę giesmę „Tyli naktis, Šventa naktis“. Ji dabar giedama beveik visame pasaulyje skirtingomis kalbomis. Bet tikrai nedaugelis žino šios giesmės atsiradimo istoriją.
  Tai Vokiška giesmė, kurios natos ir žodžiai pirmą kartą viešai išleisti Berlyne ir Drezdene 1831 metais. Leidinyje buvo nurodyta, kad „Teksto ir muzikos autoriai nežinomi“. 1853 metais Prūsijos Karalius Fridrichas Vilgelmas IV pirmą kartą išgirdo šią giesmę ir jam ji labai patiko, todėl jis iškvietė dvaro koncertmeisterį ir įsakė surasti autorių.
  Tiktai 1854 metais šį karaliaus įsakymą atsitiktinai pavyko įvykdyti. Zalzburgo miesto choro direktorius, Prūsijos karaliaus dvaro koncertmeisterio draugas, susipyko su jaunuoliu dainavusiu chore. Direktorius apkaltino jaunuolį, kad tas neteisingai dainuoja, o jaunuolis atsikirsdamas pareiškė: „Mes namie šia dainą visada dainuojame būtent taip. Mano tėvas geriau žino kaip teisingai dainuoti, nes būtent jis ir sukūrė šią dainą“.
  Išgirdęs šią stulbinančia naujieną, direktorius nedelsiant nuvyko Halleino miestelį kuriame gyveno Guberių šeima ir įsitikino, kad šio miestelio vargonininkas ir dirigentas 67 metų Francas Haveris Gruberis tikrai yra šio kūrinio autorius. Francas Haveris Gruberis nurodė, kad muzika parašė jis, o tekstą sukūrė jo draugas, dvasininkas Jozefas Moras. Įvykiai klostėsi taip: 1818 metais, Gruodžio 23 dieną, Šv. Oberndorfo (prie Zalsburgo) miestelio, Mikalojaus bažnyčios vikaro padėjėjas Jozefas Moras pastebėjo, kad pelės pragraužė vargonus. Ką daryti? Juk Kalėdinės mišios negali likti be muzikos. Morui toptelėjo išganinga mintis, reikalinga iškilminga daina, choralas. Todėl jis ant greitųjų surašė kelis ketureilius ir nudūmė pas savo draugą, Gruberį.
  Po ilgų įkalbinėjimų, Gruberis sutiko ir ekspromtu parašė melodiją šiems ketureiliams.

  Būtent taip 1818 metų, Gruodžio mėnesio 24 dieną, pirmą karta Švento Mykalojaus bažnyčioje suskambo „Tyli naktis, Šventa naktis“ ir iš ten pradėjo savo šlovingą kelionę po visą pasaulį. 

2013 m. gruodžio 25 d., trečiadienis

Žmogus laimėjęs Šaltąjį Karą. Ginant kokias vertybes lydi sėkmė?   Legendinė JAV Prezidento Ronaldo Reigano kalba pasakyta Nacionalinėje Evangelikų asociacijoje, 1983 metų kovo 8 diena. 

   Būtent šioje kalboje pirma kartą buvo įvesta sąvoka “Blogio imperija”. Jei ši kalba būtų pasakyta šiuolaikinėje, NEOkomisarų valdomoje Europos Sąjungoje, Ronaldas Reiganas būtų paniekinamai priskirtas prie marginalų, kurie nesuvokia “tikrų vakarietiškų vertybių”:

  
 Ilgai ieškojau internete visos kalbos vertimo į Lietuvių kalbą, bet radau tik visokių neokomjaunuolių (tokių kaip pseudokonservatorius Adomėnas) naudojamas, iš konteksto išplėštas citatas, pagrindžiant savo neokomunistines, antibendruomeniškas ir atvirai išdavikiškas vertybes. Todėl teko versti pačiam, atsiprašau už galimus kalbos netikslumus:

 Gerbiami dvasininkai, senatoriau Hokinsai, Floridos delegacijos nariai ir visi kiti susirinkusieji, leiskite išreikšti jums savo jausmus, kurie pripildė mane dėl jūsų nuoširdaus priėmimo. Šiandien aš esu laimingas būti čia.

  Norėčiau pareikšti Jums savo ypatingą dėkingumą už jūsų maldas, mes su Nence visa laiką jas jaučiame. Patikėkite, jos daug mums reiškia.

  Aš džiaugiuosi susitikimu su Jumis, nes būtent ant Jūsų laikosi Amerikos Didybė. Tik Jūsų parama ir parama milijonų kitų mūsų tėvynainių, padeda mums pergyventi šį pavojingą šimtmetį.

  Noriu, kad Jūs žinotumėte, kad mano administracijos filosofija yra grindžiama Dievo vertybėmis. Mes matome Amerikos didybę Jumyse, Jūsų šeimose, Bažnyčiose, kaimynystėje ir bendruomenėse. Taipogi aš negaliu nutylėti, kad ši mūsų pozicija priešpastato mus tiems, kas žavisi šiuolaikiniu ateizmu, atsisakydami laiko išbandytų vertybių, kuriomis grindžiama mūsų civilizacija. Nežiūrint į tai, šių žmonių vertybių sistema radikaliai skiriasi nuo tos vertybių sistemos kurios laikosi dauguma amerikiečių. Ateistai skelbia, kad išlaisvina mus nuo prietarų tamsybės, imasi atsakomybės rūpintis „tamsuolių“ valdymu. Retkarčiais jų balsai skamba garsiau nei mūsų, bet tai tikrai nėra daugumos amerikiečių nuomonė !!!

  Leiskite man trumpai išdėstyti savo samprotavimus. Viena mūsų piliečių grupę, kuri suinteresuota neplanuotai gimusių vaikų skaičiaus mažinimu, ikivedybinio amžiaus mergaičių tarpe, įsteigė nacionalinį tinklą klinikų, suteikiančių šioms mergaitėms pagalbą neplanuoto nėštumo atveju. Šios klinikos nutarė suteikti vaikams visiška anonimiškumą ir „pagalbą“ be jų tėvų sutikimo.

  Iki mūsų administracijos atėjimo, keliolika metų federalinė valdžia subsidijavo šias klinikas. Nors Kongresas aiškiai įstatymiškai įpareigojo maksimaliai suteikti tėvams galimybę dalyvauti procese, bet šių klinikų vidaus taisyklės ir nuostatai sudaryti taip, kad tokia „pagalba“ mergaitėms gali būti teikiama ir be tėvų sutikimo arba pranešant jiems jau po to kai viskas atlikta.

  Mano administracija nurodė, kad šios klinikos, gaunančios pinigus iš federalinio biudžeto, privalomai informuotu tėvus apie tai, kad tokia „pagalba“ bus teikiama jų vaikams. Bet po šio nurodymo, vienas iš įtakingiausių nacionalinių dienraščių užsipuolė mus kaltindamas, jog kišamės į privatų vaikų gyvenimą. Pažeidžiame VAIKŲ TEISES. O federalinis teismas neseniai uždraudė taikyti šį mūsų administracijos nurodymą. Aš stebėjau televizines laidas, kuriuose gvildenamos šios problemos, dauguma komentatorių sako jog mes klystame, bet niekas net neužsimena, jog būtent etika yra esminis faktorius sekso klausimuose. Kas iš Žydiškai/Krikščioniškų tradicijų neteisinga? Argi tokie veiksmai (pastaba. Dabar agresyviai diegiamas Juvenalinės justicijos principas dėl  vaikų teisių daryti ką tik nori) nepažeidžia tėvų teisę patarti savo vaikams nedaryti klaidų, kurios gali nulemti visą jų likusį gyvenimą.

  Mūsų administracija norėtų žinoti, ar yra tokie tėvai kurie mano jog toks mano administracijos reikalavimas klinikoms tikrai yra valstybės kišimasis į šeimos vidaus gyvenimą, kaip tai pateikia žiniasklaida? Mes rengiamės toliau kovoti teismuose, nes tėvų teisės ir šeimų teisės yra mūsų didžiausias prioritetas.

  Totali kova prieš tėvų teisę žinoti kas daroma su jų vaikais, tai tik vienas pavyzdys iš daugelio, kuriais agresyviai bandoma pakeisti tradicines vertybes ir netgi anuliuoti Amerikos demokratijos išskirtinumą.

   Laisvė tik tada yra tikra, kai religija yra ryški visuomenėje ir Dieviškos teisinės normos yra aiškiai pripažintos. Kada mūsų valstybės Tėvai-įkūrėjai, įvedė Pirmąją Konstitucinę Pataisą, jie stengėsi apsaugoti bažnyčią nuo valstybės įsikišimo. Jie tikrai niekada ne bandė statyti priešiškumo sienos tarp vyriausybės ir religinio tikėjimo sampratos, tai liudija mūsų istorija ir mūsų valstybė. Nepriklausomybės deklaracijoje Dievas minimas net keturis kartus. „I DIEVĄ MES TIKIME“, tai išgraviruota ant mūsų pastatų, Aukščiausiasis Teismas pradeda savo posėdžius malda, Kongreso nariai pradeda savo posėdžius malda. Aš įsitikinęs, kad Jungtinių Amerikos Valstijų mokyklų mokiniai turi teisę į tokias pačias privilegijas kaip ir Aukščiausias Teismas bei Kongresas.

 Aš jau nusiunčiau į Kongresą Konstitucijos pataisą, kuri atnaujintu maldas visuomeninėse mokyklose ir prašau, kad ją kuo skubiau priimtų ir leistų mūsų mokiniams melstis.

  Abortų laisvė atima iki pusės milijono vaikų gyvybių per metus. Įstatymo projektas, dėl žmogaus gyvybės, kuriame gvildenama ši tragedija, turi būti svarstomas Kongrese. Nei aš nei Jūs neturite likti ramūs iki tol, kol Kongresmenai to nepadarys. Tik tuomet, kai bus įrodyta, kad būsimas vaikas yra teisės subjektas, tuomet jo teisė gyventi bus apsaugota.

  Jūs turėtumėte prisiminti, kad tuomet kai mūsų šalyje pradėjo praktikuoti abortų laisvę, daugelis iš Jūsų, aš įsitikinęs, kalbėjote apie tai, kad tokia praktika išesmės sumažins pagarbą žmogaus gyvybei, kad abortų laisvė bus pirmas žingsnis pulti žmogaus gyvybės šventumo sąvoką, tai atves prie vaikžudystės ir žudymo iš mielaširdingumo (eutanazijos) pateisinimo. Tragiška, bet tie perspėjimai buvo neįtikėtinai teisingi. Praeitais metais mūsų šalyje teismas leido numarinti badu kūdikį invalidą.

  Neseniai Ilinojaus atstovas Kongrese Genris Haidas pasiūlė įstatymą smarkiai ribojantį visuomeninį finansavimą abortams, bei nurodo į didelę egzistuojančią vaikžudystės problemą. Aš bandau įtikinti Kongresą pradėti debatus šiuo klausimu ir priimti pagaliau įstatymą ginantį visų vaikų teisę gyventi, tame tarpe ir invalidų.

  Aš įsitikinęs, kad Jūs supratote, kaip svarbu Dvasinis prabudimas Amerikoje, tradicinių vertybių atnaujinimas, kurios buvo mūsų šalies tobulumo ir didybės pagrindas.

  Vašingtone atlikto tyrimo išvados vienareikšmiškai rodo, jog amerikiečiai labiau religingi nei kitų tautų žmonės. 95 procentai pareiškė, kad tiki Dievą ir dauguma jų įsitikinę, kad 10 Dievo Įsakymų turi realią reikšmę jų gyvenime. Kitas tyrimas parodė, kad dauguma amerikiečių neigiamai vertina svetimavimą, vaikų seksą, pornografiją, abortus ir narkotikus. Tuo pat metu nustatyta, kad dauguma amerikiečių jaučia gilią pagarbą šeimyninėms vertybėms ir religijai. 

 Aš manau, kad temos kurias mes šiandien aptarėme, turi tapti esmine dalimi mūsų nacionalinės politinės dienotvarkės. Pirmą kartą istorijoje Kongresas rimtai diskutuoja ir sprendžia vaikų žudymo (abortų) problemą. Tai didelis žingsnis į priekį. Aš pasikartosiu: Amerikoje prasidėjo moralinis ir Dvasinis prabudimas ir atsinaujinimas, bet mes niekada neturime pamiršti, kad jokie valstybiniai įstatymai nesukuria „nuostabaus žmogaus“. Mes žinome, kad gyvendami šiame pasaulyje , mes pastoviai susiduriame su tuo, ką filosofai pavadintų blogio fenomenologija arba kaip moko Dievoti žmonės – nuodėmės doktrina. Pasaulyje yra nuodėmė ir blogis, būtent todėl Šventasis Raštas ir Jėzus Kristus nurodo mums priešintis jiems. Mūsų nacija taipogi gavo blogį kaip palikimą su kuriuo turime kovoti. Šios žemės šlovė sutalpino savyje daug gėrio, morališkai viršydama mūsų praeities blogį. Pavyzdžiui, ilga pilietinė kova dėl rasinių mažumų teisių. Tai buvo mus skaldantis veiksnys sukėlęs pilietinį karą, dabar mūsų pasiekimas yra visų amerikiečių pasididžiavimas. Mes niekada neturime grįžti į praeitį. Nėra jokio pateisinimo rasizmui, antisemitizmui ar kitokioms, etninės ar rasinės neapykantos formoms šioje šalyje.

  Aš žinau, jog esate išgąsdinti neapykantos banga, kuri kyla tam tikrose mūsų visuomenės grupėse. Jie propaguoja fanatizmą ir priešpriešą. Naudokite galingą savo katedrų balsą, pamokslininkus ir savo bažnyčių įtaką, kad pasmerkti ir izoliuoti šias neapykantos grupes mūsų šalyje. Mums duotas aiškus ir paprastas Kristaus įsakymas „Mylėk savo artimą kaip patį save“. 

  Nepaisant to, kad šie liūdni epizodai yra mūsų praeityje, bet kiekvienas objektyvus tyrinėtojas turi susidaryti teigiamą supratimą apie Amerikos istoriją, kuri buvo vilties ir svajonių istorija, tapusi realybe. Ypatingai šiame šimtmetyje, kuomet Amerika laikė laisvės fakelą ne tik sau, bet ir milijonams kitų žmonių visame pasaulyje.

 Savo baigiamajame punkte aš norėčiau grįžti prie mano pirmos Prezidentinės preskonferencijos. Atsakydamas į tiesų klausimą, aš pažymėjau, jog, kaip geri marksistai leniniečiai, sovietų lyderiai atvirai ir viešai skelbia, kad vienintelė etika, kurią jie pripažįsta, tai tokia etika kuri atves prie pasaulinės revoliucijos. Aš manau, kad ši Lenino citata, kurią jis pasakė 1920 metais, jog jie anuliuoja visą etiką, kuri kildinama iš antgamtiškų idėjų, taip jie įvardina religiją, ir idėjų kurios yra klasių išorinės koncepcijos. Jų etika visiškai priklausoma nuo klasių kovos intereso. Jiems yra moralu viskas, kas tinkama sunaikinti „seną eksploatacinę santvarką“ ir veda link proletariato pergalės.

 Aš manau, kad daugelio įtakingų žmonių atsisakymas pastebėti šį elementarų sovietinės doktrinos faktą, iliustruoja istorinį nenorą matyti jos totalitarinę esmę. Mes matėme kaip tai atrodė 1930 metais ir matome tai dabartiniu metu.

  Tai ne reiškia, kad mes turėtume izoliuotis ir atsakyti pastangų suprasti juos. Aš bandysiu padaryti viską, ką galiu, kad įtikinčiau juos mūsų taikingumu. Aš jiems priminsiu, kad Vakarai atsisakė pasinaudoti savo branduoline monopolija keturiasdešimtais ir penkiasdešimtais metais ir dabar siūlome 50 proc. sumažinti balistinių raketų potencialą ir visiškai likviduoti visą klasę vidutinio nuotolio branduolinių raketų.

  Bet Sovietai turi suvokti, kad mes niekada neatsisakysime ir neleisime grasinti mūsų principams ir standartams. Mes niekada neatiduosime savo laisvės. Mes niekada neatsisakysime savo Tikėjimo Dievu. Mes niekada nenustosime ieškoti tikros taikos. Bet tiesa yra tokia, kad jėgų pusiausvyra, šiuo metu tapo labai pavojingu sukčiavimu, nes tai tiesiog taikos iliuzija. Realybė yra tokia, kad mes turime rasti taiką jėgoje.

 Aš sutikčiau su jėgų pusiausvyra, bet tik tuo atveju jei mes galėtume užšaldyti Sovietų globalius siekius. Strateginis paritetas apdovanotų Sovietų Sąjungą už jo didžiulį ir beprecedentį karinio potencialo didinimą. Pavėluotas Jungtinių Valstijų karinių pajėgų modernizavimas padarys mus vis labiau pažeidžiamais. Sąžiningas karinio potencialo ribojimas reikalauja visapusių derybų dėl sistemų ir skaičių, reikia nustatyti tvarką garantuojančią efektyvią kontrolę. Jų pateiktas siūlymas dėl mažinimo faktiškai eliminuoja galimybę patikrinti. Tokios pastangos atitrauktų mus nuo derybų dėl tikrai esmingo ginkluotės mažinimo.

 Prieš daugelį metų aš išgirdau vieno jauno, dviejų dukterų tėvo pasisakymą Kalifornijoje. Jis kreipėsi į didelę žmonių minią: „Aš verčiau pasirinksiu pamatyti kaip miršta mano dukterys dabar, kol jos vis dar tiki Dievu nei, kad jos augtų komunistinėje santvarkoje ir numirtų suaugusios ir netikinčios Dievu“. Toje auditorijoje buvo tūkstančiai jaunų žmonių ir visi jie pripažino gilią ir teisingą šių žodžių prasmę, nes Dvasiniai dalykai (amžinybė) daug svarbiau nei kūniški (laikinumas).

  Leiskite mums pasimelsti už išgelbėjimą tų, kurie gyvena totalitarinėje tamsoje. Prašykite, kad jie rastų džiaugsmą pas Mielaširdingą Dievą, bet visada prisiminkite, kad kol jie propaguoja valstybės visagalybę ir valdančiųjų pranašumą virš asmenybės, kol jie tiki į savo būsimą viso pasaulio žmonių valdymą, jie yra blogio centras šiuolaikiniame pasaulyje.

  Pats didžiausias blogis daromas, ne koncentracijos stovyklose, jose mes matome galutinį šio blogio rezultatą. Blogį sugalvoja ir įsako jį vykdyti tie, kas sėdi švariuose, gerai apšviestuose, dideliuose kabinetuose išklotuose kilimais. Tai tylūs pilki žmogeliai, baltomis apykaklėmis, nukirptais nagučiais, švariai nuskustais žandeliais, malonūs ir niekada nekeliantys balso. Jie taip pat kaip ir diktatoriai buvę prieš tai, reikalauja tik atskiros teritorijos, kurioje jie galėtų ramiai gyventi terorizuodami jiems pavaldžius žmones, kai kuriems atrodo jog mes turime priimti juos tokius kokie jie yra.

  Aš prašau Jus pasisakyti prieš tuos, kas bando pastatyti Jungtines Valstijas į karinio ir moralinio nevisavertiškumo pozicija. Jūsų diskusijose dėl branduolinės ginkluotės sumažinimo, ypatingai saugokitės išdidumo pagundos – pagundos palaimingo sugretinimo to kas vyksta t.y. abiejų pusių vienodo įvertinimo, neignoruokite istorijos faktų, nepasiduokite blogio imperijos agresyviam įtaigumui vadinti ginklavimosi varžybas tiesiog gigantišku nesusipratimu, nes tokiu būdu Jūs save atitraukiate nuo kovos tarp tiesos ir melo, gėrio ir blogio.  

  Aš prašau Jūsų priešintis tiems, kas bando atitraukti jūsų paramą mums, mano administracijai, vykdant Amerikos stiprinimo ir laisvės išsaugojimo politiką. Tai daroma būtent tuo metu, kuomet mes tariamės dėl realaus branduolinės ginkluotės mažinimo, kurį galima būtų patikrinti ir ateis laikas kuomet mes, su Dievo pagalba, visai pašalinsime branduolinius arsenalus visame pasaulyje.

  Šiuo metu karinė jėga yra labai svarbi Amerikai, bet leiskite pasakyti, aš visada tvirtinau, kad besitęsianti kova už taiką, niekada ne bus sprendžiama bombomis, raketomis ar armijomis. Pati baisiausia krizė su kuria mes susidūrėme, tai Dvasinė krizė.

  Aš įsitikinęs, kad mes priimsime iššūkį. Aš įsitikinęs, kad komunizmas tai liūdnas ir keistas žmonijos istorijos tarpsnis ir šio tarpsnio paskutiniai puslapiai rašomi būtent dabar. Aš tikiu tuo, nes mūsų šalies jėgos šaltinis, žmogaus laisvės paieškoje, yra ne materialinis, o Dvasinis. Todėl tai neturi jokių ribų ir tai turėtų įvaryti siaubą ir galutinai nugalėti tuos, kas pavergė mūsų brolius.

  Pakeiskite savo pasaulį. Vienas iš mūsų Tėvų-įkūrėjų, Tomas Peinas, pasakė:

 „Mes turime jėga ir valdžią pradėti savistovį gyvenimą iš naujo“. Mes galime tai padaryti kartu.

Te palaimina Jus Viešpats ir didelis ačiū.

2013 m. gruodžio 22 d., sekmadienis

Mesijo gimimą šlovina visos tautos !!!   Sirijos Krikščionių giesmės šlovinančios Jėzaus Kristaus gimimą:

   
 

2013 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

Japonų vaikai iš Nagasakio nuostabiai gieda Kalėdines giesmes !!!Pranašas Izajas skelbė:

Šlovins tave dėl to galingos tautos žmonės,
prieš tave drebės miestai žiauriųjų tautų.
Silpnieji ir bejėgiai bėgo prie tavęs, –
prieglauda vargšams varge tu buvai, –
pastogė nuo lietaus, paunksmė nuo kaitros.
Nors žiauriųjų siautulys yra kaip žiemos liūtis, 
tu, kaip kaitra sausros metu,
nutildai nedorėlių triukšmą;
kaip debesies šešėlis kaitrą švelnina,
taip tu nutildai žiauriųjų pergalės šauksmus.
Galybių VIEŠPATS surengs šiame kalne visoms tautoms
puotą su skaniausiais valgiais,
puotą su rinktiniais vynais, –
pokylį su gardumynais
ir grynais, geriausiais vynais.
Šiame kalne jis nukels tą šydą,
kuris dengia visas gimines,
tą nuometą, kuris gobia visas tautas.
Jis visiems laikams sunaikins mirtį.
Viešpats DIEVAS nušluostys ašaras nuo visų veidų. (Iz 25,3-8)

2013 m. gruodžio 17 d., antradienis

Geriausias pasnikas prieš Kalėdas

   Jėzus Kristus mus moko: 

 Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: „Aš noriu gailestingumo, o ne aukos" (Mt 9,13)

  Nieko vertos tavo aukos jei esi negailestingas. Jei tavo Dievoieška ir pažinimas apsiriboja vien formaliu (stabmeldišku - nes visi stabmeldžiai formalistai) ritualų vykdymu. Visi mes Gyvojo Dievo sekėjai žinome, kad tikėjimas neturintis matomos formos (darbų) yra miręs, bet taip pat turime įsisamoninti, jog net geriausia forma (darbai) kuri neužpildyta tikėjimu Jėzumi Kristumi, tėra pabalinti kapai (veidmainystė), pilni mirusių kaulų ir bjaurasties. 

  Prieš švenčiant Jėzaus Kristaus gimimo dieną, visada verta apsižvalgyti aplinkui. Ar tavo aplinkoje nėra apleistų ir pamirštų žmonių. Nesvarbu kokį gyvenimo būda jie sau pasirinko, nesvarbu kiek nuodėmių ar baisybių jie yra padarę. Dievas leidžia saulei šviesti ir blogiems ir geriems. Mūsų užduotis yra paprasta, parodyk meilę savo artimui, kurį matai akimis, apie kurį žinai jog jam yra blogai (visų pirma žmonai, vyrui, tėvams ir vaikams apie kuriuos gal būt pamiršai per savo darbus). Visada prisimink, jog negali sakyti jog myli Dievą kurio nematai, jei nemyli žmogaus kurį matai ir kuris yra šalia tavęs, nes būtent jis yra sukurtas pagal Visagalio Kūrėjo atvaizdą ir panašumą. 

Ta proga siūlau paklausyti labai gilią ir įtaigią Svetlanos Kopylovos daina, apie mirštančią, visų palikta senolę: 
2013 m. gruodžio 11 d., trečiadienis

2013 m. gruodžio 9 d., pirmadienis

Baltachalačių sektos cinizmas   Vakar teko stebėti farmacininkų marketinginės akcijos prezentaciją. Lryto laidoje reporteris, keli farmacinių korporacijų lobistai, pagal seniai atidirbtą schemą, agresyviai reklamavo masiškai pasaulyje platinamą lėto veikimo nuodą, taip vadinamą „vakciną nuo kokliušo“.

   Kaip pavyzdį pasikinkę vienos daugiavaikės šeimos iš Naujosios Vilnios tragediją, kuomet mirė jų kūdikis, šie pasibjaurėjimo verti cinikai ne tik agresyviai reklamavo neišsenkamą farmacininkų pelno šaltinį, bet dar drįso reikalauti atsakomybės tėvams kurie atsako leisti šį nuodą savo mažyliams.

   Šiaip informacijai. Kokliušas labai sena vaikų liga. Ankščiau iki visuotinės farmacininkų industrijos įsigalėjimo ir masinės vakcinacijos, šia liga sirgo išskirtinai vaikai. Dabar (po to kai šios ligos sukėlėjas buvo dirbtinai pakeistas ir per vakciną platinamas visuomenėse) vis dažniau šią ligą platiną suaugusieji. Kiek ji sena negali pasakyti niekas, bet jau daugelį amžių Kinijoje ir Japonijoje ši liga vadinama „Šimtadienis kosulys“, nes sveikimo periodas trunka pora mėnesių. Jokių vaistų išskyrus šviežią orą ir ramybę nuo šios ligos iki šiol nėra. Jau seniai nustatyta ir manau šio spektaklio herojai puikiai tai žino, jog vakcinuotų ir nevakcinuotų vaikų mirtingumas nuo šios ligos yra apytiksliai vienodas. Bet apie nevakcinuoto vaiko mirtį mes išgirstame nedelsiant ir tai lydima nesibaigiančia isterija „dvidešimt pirmas amžius, o vaikai miršta nuo kokliušo“. O štai apie vakcinuotų vaikų mirtis (būtent dėl vakcinos) ir labai dažnas baisias komplikacijas, mes galime rasti informaciją tik nuodugniai ir kryptingai jos ieškodami.

    Tai natūralu, milžiniškus pelnus iš nuodų uždirbančios korporacijos ir jas nuolankiai aptarnaujanti žiniasklaida, bei taip vadinami „ekspertai“ (kurių pragyvenimo šaltinis tos pačios korporacijos) yra gyvybiškai suinteresuoti savo nusikaltimų slėpimu. Juk mes iki šiol negalime įsisąmoninti, jog tai yra permanentinis (pastovus ir lėtai vykdomas) nusikaltimas prieš žmoniškumą, kurį galima būtų prilyginti Holokaustui.

  Šiek tiek istorijos. Kokliušas baisios mirtinos ligos šlovę įgavo būtent tada, kai žmonija pradėjo masiškai pasitikėti „naujausiais moksliniais tyrimais“, t.y. „prašvietos“ atsitraukimo nuo Dievo laikotarpyje. Būtent tada tėvai pradėjo masiškai kreiptis į autoritetingus šundaktarius, o šie „mokslo vyrai“ moderniais metodais gydydavo vaikų kosulį. Jie nuleidinėdavo vaikams „blogą kraują“, dėdavo dėles, duodavo vėmimą sukeliančių chemikalų (tai buvo moksliškai pagysta tuo jog reikia ištraukti kuo daugiau „nereikalingų gleivių“, tą patį taiko ir dabar modernūs šundaktariai), girdydavo mikstūromis su gyvsidabriu ir opiumu, todėl ne nuostabu, jog labiausiai „apsišvitinusiose“ valstybėse vaikai mirdavo, bet ne nuo kosulio, o būtent nuo tokio „modernaus“ gydymo. 

   Keista kaip apanka nuo Dievo atsitraukę žmonės. Vaikai mirdavo masiškai, o susirūpinę tėveliai dėkodavo „geriems daktarėliams“  ir vis labiau pasitikėdavo jų autoritetu.

   Vėliau farmacininkai sugalvojo vakcinas ir sumažino vaikučiu gydymo (žalojimo)  mastus, todėl natūralu, jog mirčių, po antrojo pasaulinio karo sumažėjo, bet vis viena kokliušo protrūkiai pasikartoja pastoviai, kas 2-4 metus ir jokios vakcinacijos jo nestabdo.

   Šiaip vakcina tikrai apsaugojo žmones, bet apsaugojo būtent nuo „darakoniškų“ gydymo metodų (kaip ir naujai kuriama "vakcina nuo dantų ėduonies" apsaugotų daugelį nuo pastovaus dantų žalojimo, naujausiais "gydymo ir priežiūros" metodais, pastomis ir dantų šepetėliais). Būtų labai gerai, kad ši vakcina būtų tiesiog „nekaltas placebas“ (tuščias vaistas), o juk šioje vakcinoje yra „nukenksmintas“ kokliušo ligos sukėlėjas sumaišytas su įvairiais konservantais. Dar yra atviras klausimas, jei šios ligos masiškai ne platintu priverstinai vakcinuojant ir padarant daugelį potencialiais nešiotojais, mūsų vaikai gal jos iš viso nematytų. Kol kas įspūdis toks, jog ši liga ir toliau palaikoma dirbtina sklaida per skiepus, taip sukuriant pastovias pajamas farmacininkų korporacijoms ir jas aptarnaujančiam personalui.  Šis mirtinas kokteilis sukelia daug šalutinių poveikių kurie matomi iškarto. Labai dažni mirties atvejai, o vaikams susirgus būtent dėl vakcinos, medikai dažniausiai diagnozuoja kitas ligas, nes preziumuojama, jog paskiepytas vaikas iš principo negali sirgti kokliušu.  

p.s. Nenoriu daugžodžiauti, tai melagių skiriamasis bruožas. Tik melas sklinda nesibaigiančiais logorėjos išsiveržimais, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į baltachalačių sektos veikimo taktiką. Kaip pavyzdys: Kas metai gimdymo namuose miršta šimtai kūdikių ir tai tėra „liūdna statistika“, bet užtenka kartą į dešimtmetį numirti nors vienam vaikui gimusiam namuose ir tuojau pat visa žiniasklaida pradeda springti pasipiktinimais ir reikalavimais nubausti baltachalačių sektos paslaugomis atsisakančius naudotis tėvus.

Su broliška meilę ir rūpesčiu
Esavičius

p.s.s. Žinokite tiktai viena, net jei jūs duosite leidimą suleisti savo vaikams šiuos nuodus ir jūsų vaikutis po skiepo mirs, baltachalačiai greičiausiai apkaltins jus pačius: 


 

O čia miręs kūdikis nuo kokliušo vakcinos Ukrainoje:

 

2013 m. gruodžio 6 d., penktadienis

Vakcina nuo dantų ėduonies.

Šiandien perskaičiau naujieną apie tai, kad mokslininkai jau kuria vakciną nuo dantų ėduonies. Įsivaizduojate kaip bus puiku, kas metai tau suleidžia į dantenas vakciną nuo dantų ėduonies ir tau visus metus nereikia valytis dantų, pergyventi dėl dantų gydymo ir pan. Pas dantų gydytoją eitum nebent mechaniškai pažeidęs dantis. Mokslas tiesiog stulbina savo nuostabiais atradimais. Aišku pradžioje ši vakcina kainuotų brangiai, nes tyrimai, sunkus mokslinis darbas ir t.t., bet ką reiškia kokie porą šimtų litų per metus už galimybę turėti sveikus dantis ir nebesivarginti juos pastoviai valant? Vėliau mes išreikalautume, kad tas vakcinas mums apmokėtų valstybė ir viskas puiku. Progresas !!! Dėka mokslininkų pasaulis tobulėja ir auga, mokslas yra tikras išganymas mūsų civilizacijai !!! Ką gi mes vargšai darytume be mūsų išmintingų mokslininkų.

  Bet štai man, menkučiam krikščioniui, kažkodėl vis kirba kažkoks nepasitikėjimo kirminas. Kažkas čia ne taip. Jau keliuose savo ankstesniuose straipsniuose („Visuomenės vėžys“, „kodėl masiškai genda vaikų dantukai“, "dar kartą dėl vaikų dantukų") rašiau apie šiuolaikinės dantų priežiūros žalingumą ir apie tai, kad aš jau aštuonis metus nebesivalau dantų, todėl pamiršau kas yra dantų skausmas ir dantų gydytojai. 

   Nežiūrint į visuotinai stimuliuojamą dantų higienos isteriją, vis daugiau žmonių suvokia, jog tai tiesiog marketinginis blefas, sukuriantis labai galingus pelnus dantų pramonei, todėl atsisako savęs žalojimo. Bet tai suvokia žmonės, kurie sugeba atskirti kairę nuo dešinės ir baltą nuo juodo. O teletabiai? Teletabių mastymo organas televizoriuje, todėl jiems ką dėžė pasakys, tas ir yra jų „laisvo apsisprendimo“ gyvenimo būdas. Jie į aplinką transliuoja tai, ką į juos įtransliuoja “žydrieji ekranai”. Bet ir teletabiai ilgainiui pradeda susimąstyti. Tuo labiau matydami pavyzdžius, jog jie trina dantis rytą vakarą ir neišlenda ir dantų gydyklų, o jų “nemodernūs” gentainiai, kurie nevalo dantų, išlaiko juos sveikus iki pat senatvės ir net nežino kas tas toks dantų gydytojas. Būtent šis galimas teletabių atsimetimas nuo dantų valymo industijos ir yra pagrindinis mūsų “mokslininkų” galvos skausmas. Kaip išgelbėti dantų industriją, nešančia milijardinius pelnus, jei teletabiai pradės masiškai atsisakyti dantų žalojimo ir tai taps nevaldomu procesu? Štai jums labai paprastas ir logiškas galimos problemos sprendimas  – VAKCINA NUO ĖDUONIES.  Teletabiai tai tokia žmonijos porūšis, kuriems būtinai reikia kokio nors AUTORITETINGO ir brangaus tyrimo, vėliau jiems būtinai reikia šio tyrimo produkto kuris turi būti kuo brangesnis. Jei teletabiui pasiūlysi vakciną, apie kurią geriausi mokslininkai pasakys, jog ji efektyvi, teletabis  ją pasinaudos. Pradžioje per televizijos „sveikatos laidas“ išgirsime maždaug tokį tekstą: „Įsivaizduoji įsileidau tą naują labai brangią vakciną, nuo dantų ėduonies ir visus metus nesivaliau dantų, jie ne tik ne sugedo, bet dėl stebuklingos vakcinos poveikio tapo dar sveikesni !!!” Šitą teletabišką aikčiojimą patransliavus pusmetį, pagražinant įvairių „autoritetingų“ mokslininkų pasisakymais ir teletabiai puls vakcinuotis ir džiaugtis sveikais dantimis, jų nesivalant. Po kiek laiko, dėl visuomenės sveikatos susirūpinę politikai, išreikalaus, kad vakcina taptų kompensuojama iš valstybės lėšų ir visi vaikai ir suaugę privalomai ją būtų vakcinuojami.

  Genialu.

    Ir avis (teletabių visuomenė) sąlyginai sveika, nes gavusi placebinės „vakcinos“ nustos save žaloti dantų pastomis ir šepetėliais. Ir vilkas (farmacininkų korporacijos) sotus, gaminant ir pardavinėjant vakcinas. Be je, vilkas bus labiau nei sotus, nes šiuolaikinė dantų pramonė susiduria su visokiais pavieniais konkurentais, todėl tenka dalintis pelnais, o vakcina bus užpatentuota ir pelnas iš teletabiškų valstybių biudžeto bus pumpuojamas tiesiai į farmacininkų kišenes. Pinigai iš nieko, tiksliau iš totalaus pasaulietinio sukvailėjimo. Žmonės atsitraukdami nuo Dievo, pradeda aklai pasitikėti autoritetingais žmonėmis, o apie tai mus perspėja Biblija: „Prakeiktas žmogus kuris pasitiki žmonėmis ir savo kūną laiko stiprybę“. p.s. Atsisakęs savo Kūrėjo, žmogus tampa tiesiog bedvasiu, mediniu žmogaus pavidalu (buratinu), kurį lengvai mausto įvairūs žvėrys aferistai.  Reks, peks, feks.

2013 m. gruodžio 4 d., trečiadienis

Ukrainoje mergaitė liko gyva po to kai ją "išabortavo" motina.

 Įgyvendinant mirties kultūros skleidėjų "teisę į savo kūną", jauna penkiolikmetė mergina pasidarė abortą. 

   Bet "lastelių gumulas" (būtent taip liuciperio pasekėjai įvardina dar negimusius kūdykius) įkyriai nesutiko numirti. Jis kvėpavo ir kabinosi į gyvenimą, todėl abortą atlikę medikai buvo priversti patalpinti "lastelių gumulą" į reanimaciją. Šiai dienai "lastelių gumulas" yra labai graži, guvi ir žingeidi maža mergaitė Bogdana (Slaviškai Dievo duota)