2013 m. kovo 30 d., šeštadienis

Pirma psalmėLaimingas, kas atmeta nedorėlių patarimą,
kas neina nusidėjėlių keliu
ir nebendrauja su pašaipūnais,
2 bet VIEŠPATIES įstatymu džiaugiasi
ir šnabžda jo mokymą dieną ir naktį.
3 Jis yra lyg medis,
pasodintas prie tekančio vandens,
duodantis vaisių laikui atėjus,
tas kurio lapai nevysta.
{Ką tik daro, jam sekasi.}

4 Ne taip su nedorėliais, ne taip, –
jie kaip vėjo blaškomi pelai!
5 Užtat nedorėliai Teisme neatsilaikys
nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje,
6 nes VIEŠPATS globoja teisiųjų kelią,
nedorėlių kelias į pražūtį veda.Siūlau įsiskaityti į dar vieną šiandien atsitiktinai parinktą Biblijos vietą. 

Prisiminkite ką Apaštalas Paulius rašė Hebrajams: Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.

Perskaitykite kelis kartus šią psalmę savyje ir tegul Jėzus Kristus atveria jums protą raštams suprasti, kad nebūtumėte kaip kvailiai kurie užsikietina ir dėl to pražūsta.


Su meilę ir rūpesčiu broliai
Esavičius

2013 m. kovo 15 d., penktadienis

Išmintis


Visad šlovink VIEŠPATĮ Dievą, prašyk jo ištiesinti tavo kelius ir suteikti sėkmę visoms tavo pastangoms bei užmojams. Nes išmintis nėra nuosavybė tautų, pats VIEŠPATS suteikia joms gerą supratimą. Bet jeigu jis kitaip patvarko, tuomet jis nubloškia į giliausią mirusiųjų pasaulio dugną. Dabar tad, mano vaikeli, atsimink mano įsakymus ir neleisk, kad jie išblėstų tavo širdyje. (Tob 4,19)


Atsitiktinai parinkta Biblijos eilutė. O kadangi nieko atsitiktinio šiame pasaulyje ne būna, tiesiog verta perskaičius susimąstyti. 

2013 m. kovo 14 d., ketvirtadienis

Ar lietuviai jau prarijo žiurkių nuodus?
  Jei norima ką nors nunuodyti yra imamas geras maistas 99 proc. ir į jį įdedama 1 proc.  nuodų. 

  Nusikaltėliai taip pat tam, kad įvykdyti nusikaltimą dažnai prisimeta socialiniais darbuotojais, policininkais ar pan., užmigdydami potencialios aukos budrumą. Aš žinau atvejį kai nusikaltėliai Maskvos metro, priešais išėjimą, pastatė didelį skelbimą  „Piliečiai būkite atsargūs ir saugokite brangius daiktus, nes kišenvagiai yra suįžūlėję.“  Jūs manote, kad jie tai darė atgailaudami dėl savo buvusių darbų ir susirūpinę žmonių saugumu? O ne, tiesiog žmogus pamatęs tokį skelbimą, nedelsiant pasitikrina ar vietoje jo piniginė, o nusikaltėliai stebi ir sužinoję tą vieta lengviau apvagia nelaimelį.

    Tuteišų rinkimų akcijos pasiūlytas abortų draudimas ir privalomas tikybos mokymas, yra būtent tie geri dalykai į kuriuos įmaišytas 1 proc. slaptų nuodų. Palaikius vieną jų iniciatyvą jūs avansu (nejučia kaip ir atveju su pinigine) palaikytumėte ir visus kitus jų stumiamus Lietuvos sunaikinimo paruošiamuosius darbus. Tai manevras atbukinantis visuomenės budrumą. Daugelis normalių žmonių Lietuvoje pradeda nejučiomis mastyti, kad tai vienintelė partija visoje Lietuvoje kuri sveikai masto ir gina amžinąsias vertybes. Kol kas tik Lietuvos Vyskupai pamatė klastą, visi kiti tiesiog neopagoniškai (gyvuliškai)  kvailai pradėjo piktintis „teisių suvaržymu“.  Tiems žmogeliams jau nebesvarbu dvikalbiai užrašai, lenkiško raidyno įvedimas visoje Lietuvoje, svarbu, kad tik sustabdyti siūlymus dėl abortų ir tikybos mokymo. Be abejo, tuteišai atsisakys savo reikalavimų, nes jie ir taip yra neįgyvendinami šiuolaikinėje visuomenėje, bet tada kilniai pasiūlys bent jau įvesti raidyną pradedant visuotinio polonizavimo antrąją bangą.

p.s. Nebūkite kvailais pagonimis, tiesiog ignoruokite tuteišų rinkimų akciją ir jos siūlomus nuodus. Prisiminkite ko mus moko Kristus:  Medį pažinsi iš vaisių. Kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis - blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas - gerų“. Negali jedinstvenikų palikuonys, (kurie sukūrė partiją vien tik tam, kad sunaikinti Lietuvą kaip valstybę, o lietuvius kaip savistovę tautą) pasiūlyti ką nors, kas būtų tikrai naudinga mums kaip valstybei ir kaip tautai. Čia panašiai, jeigu koks SS prižiūrėtojas antro pasaulinio karo metais, koncentracijos stovykloje pasiūlytų išbadėjusiems žydams prašmatnius pietus ir padengtų stalą DUJŲ KAMEROJE.

Su meilę ir rūpesčiu Broliai
Esavičius 

2013 m. kovo 13 d., trečiadienis

Vilniaus tuteišų separatistai pradėjo klastoti google žemėlapius

      Šiandien peržiūrinėjau google maps Aukštadvario apylinkes ir savo nuostabai aptikau, kad pasirodo Lietuvoje yra toks kaimelis kaip TATARISHKI, netoli Aukštadvario. Pasidomėjęs aš sužinojau, kad De jure tai vis dar (kol kas) Lietuvos teritorija pavadinimu TOTORIŠKĖS, bet De fakto tai jau kažkokio neoficialaus, atskirto nuo Lietuvos, autonominio darinio teritorinis pavadinimas. Pasižiūrėjęs atidžiau radau dar vieną naujosios autonomijos gyvenvietę - NOVOSELKI, prie Vilniaus ir taip toliau. Dėl surastų neteisėtų ir klaidinančių gyvenviečių pavadinimų aš jau pranešiau google maps administracijai. Bet manau, kad gerai pasižiūrėjus tokių separatistinių provokacijų Lietuvos žemėlapyje galima surasti ir daugiau, o panašios provokacijos tai tik pradžia.

    Lietuva valdanti sovietinių kolchoznikų nomenklatūra (ir kairė ir dešinė) vis aiškiau ir akivaizdžiau veda Lietuvą prie Vilniaus krašto atskyrimo. Tolesnis pataikavimas ir Tuteišų rinkimų akcijos separatistinių reikalavmų tenkinimas neišvengiamai atves Lietuvą prie Vilniaus krašto atskyrimo. Ir tik nereikia kliedėti, kad dabar kiti laikai. Įvykiai pasaulyje rodo mums aiškiai, - pasaulyje ir toliau galioja principas, kad tas kas stipresnis tas ir teisus.

    Jeigu nusikaltėlis laužo spyną, sakydamas kaimynams "aš noriu patikrinti spynos kokybę, o ne apiplėšti butą", argi jus juo patikėsite? Aišku ne. O štai mus valdantys kolūkiečiai tiki ir bando tuo įtikinti mus visus.

    Prieš kelis metus L.Rytas pranešė apie LENKIŠKAI NEKALBANTĮ Vilniaus "lenką", turintį Lenkijos pilietybę (!) ir bandžiusį įsidarbinti Londone. Jam buvo atsisakyta suteikti socialinio draudimo pažymėjimą, kadangi jo pase buvo įrašyta gimimo vieta Wilno, bet nenurodyta valstybė. Tokio miesto Wilno, jokiuose pasaulio žemėlapiuose nėra, todėl Anglijos pareigūnai atmetė prašymą. Įdomiausia šioje kuriozinėje situacijoje, tai Lenkijos ambasados pareigūnės komentaras. Ji pasakė jog lenkiškame pase gimimo vieta nurodytas Wilno, o Lietuvos valstybė nenurodyta, kadangi 2006 metais Lenkija priėmė tokį įstatymą. Kas čia per įstatymas? Pasiruošimas prijungti niekieno teritoriją? Gal Lenkijos analitikai mato, kad dėl materialistų kolūkiečių valdymo, Lietuvoje greitai nebeliks Lietuvių kurie galėtų priešintis? Dauguma veiksnių žmonių priversti gyventi svetur, nes nusipelnę gyventi geriau kolchoznikai, su kreiva šypsenėle veide, mus visus apiplėšinėja ir prievartauja mūsų vaikučius nesulaukdami už tai atpildo. Būtent tada, kai Lietuvoje liks tik minkštakūniai pupuliukai, tyliai apiplėšinėjantys savo tautą pagal principus „vsio zakonno“, "netobuli įstatymai", "tai sisteminė klaida", tuomet gausiai finansuojama AWPL nekliudomai paskelbs „litwa šriodkova“ ir pasiprašys priimama į motinos Lenkijos sudėtį.

    Pavadinimų keitimai, Lenkiškų pasų ir kortelių dalinimas Vilniaus krašte, tikrai nėra draugiškumo Lietuvos valstybei demonstravimas, tai kol kas tik "spynos laužymas". Tikrai nemalonu žiūrėti, kaip jokios savigarbos neturinti ir pilvu prieš bet kokį poną šliaužioti įpratusi Lietuvos kolūkiečių nomenklatūra, žeminasi prieš mūsų istorinių brolių lenkų valstybės politikus. Ypatingą dėmesį aš noriu atkreipti būtent į pavardžių rašymą nelietuviškais rašmenimis. Tai tik iš pirmo žvilgsnio nežymi nuolaidėlė, realybėje tai Lietuvos kaip laisvos savistovės valstybės gyvybės ir mirties klausimas.

    Nuo gimimo gyvenau Vilniuje ir tenko artimai bendrauti su žmonėmis kurių gyvenimas buvo sumaitotas Pilsudskio/Želigovskio politikos. Tai nutautėję vietiniai Lietuviai. Dėl Lietuvoje iki šiol vykdomos politikos, šiems žmonėms nieko kito nelieka kaip vadintis lenkais ir stengtis išmokti lenkų kalbą, kuri jiems yra svetima. Kodėl jie taip elgiasi? Nes Lietuvių valstybė jais visiškai nesirūpina. Jau dabar daugelis nutautėjusių Vilniaus krašto Lietuvių norėtų susigrąžinti savo senąsias pavardes ir auginti savo vaikučius Lietuviškoje dvasioje ir kultūroje. Vienintelė kliūtis yra tai, kad Lietuvą administruojantys bailūs ir netoliaregiai kolūkiečiai, jau dvidešimt metų leidžia šį kraštą valdyti antilietuviškoms jėgoms. Žmonės šiame krašte yra tiesiog įspausti į agresyvios lenkinimo politikos krumpliaračius, nes visi pagrindiniai valstybiniai postai šiame krašte, yra užimti prieš Lietuvą ir Lietuvybę nusiteikusių žmonių, negerbiančių nei mūsų įstatymų nei Lietuvos valstybės kaip esamybės.

  Vilniaus krašto seniūnijos, savivaldybės, policija viskas pajungta Pilsudskio/ Želigovskio politikos tęstinumui įgyvendinti. Čia galioja tvarka, kad jei nepripažinsi lenkų politikos, tuomet nesusigrąžinsi žemės, nepasistatysi namo, tavo vaikai vaikščios į nutriušusius ir apgriuvusius Lietuviškus vaikų darželius ir mokyklas, negausi įvairios labdaros, nebusi ginamas policijos nuo nusikaltėlių ir pan.. Pavardžių rašymas nelietuviškais rašmenimis, gatvių ir gyvenviečių pavadinimų lenkinimas, dar labiau atskirs mūsų nutautėjusius piliečius nuo Lietuvos ir padarys juos visiškai priklausomais nuo antilietuviškų jėgų veikiančių Vilniaus krašte. Jau dabar daugelis, istorijos peripetijų sulenkintų Lietuvių, nors ir naudojasi lenkų valstybės neteisėtai mūsų teritorijoje teikiamomis privilegijomis (darželiuose, mokyklose, savivaldoje, Sikorskio 1000 lenkiškų sidabrinių ir t.t.), bet savo pavardes rašo Lietuviškai. O kai agresyvus polonofilai pradeda juos spausti, žmonės motyvuoja tuo, kad „tokia tvarka valstybėje“, todėl antilietuviškiems pareigūnams nėra kaip prieštarauti.

   Vienas iš dažnai mėtomų argumentų pateisinančių priverstinį visos Lietuvos polonizavimą (pradedant lenkišku raidynu kuris galiotu visoje Lietuvoje, o ne tik Viliaus krašte) yra tai, kad tik kartu su Lenkija mes galime sudaryti sąjungą ir pasipriešinti Rusijos įtakai. Visi kas priešinasi Lietuvos inkorporavimui į Lenkiją yra apšaukiami Rusijos agentais arba prorusiškai nusiteikusiais žmonėmis. Argumentas vertas Makiavelio išminties.

   Žvelgiant į dabartinę politiką, labai aiškiai matosi, kad sėdintys valdžioje materialistai kolūkiečiai ieško ne lygiavertės partnerystės, o pono ir tarno santykių. Lygiai taip pat ir lenkų diplomatai ir politikai įsivaizduoja šį bendradarbiavimą. Vien tik tas faktas, kad lenkai finansuoja ir palaiko atvirai antilietuvišką partiją AWPL, be to vykdo agresyvia mentalinę ekspansionistinę politiką mūsų nutautėjusių piliečių atžvilgiu rodo, kad ši taip vadinama partnerystė, tėra Lietuvos valdžioje įsitvirtinusių kaimiečių-materialistų mulkinimas. Šios politikos akivaizdus siekis, prijungti Lietuvą prie Lenkijos. Rusijos įtakos baimė, yra tik geras įrankis pasiekti savo ekspansionistinius/revanšistinius tikslus, netoliaregiškų ir įstorinę patirtį ignoruojančių žmonių valstybėje.

    p.s. Žinodami „žąsis ganiusių“ asmenų polinkį į didybės maniją, lenkų politikai kaip su aklais kačiukais žaidžia su diplomuotais kolūkiečiais, kurie visais būdais siekia pigaus tarptautinio pripažinimo. Tam tikslui užtenka parodyti tokiam prasčiokui dėmesį pav., pakviesti į kokį pigų briuselinį seminarą, suteikti „kokio Gdansko universiteto garbės daktaro laipsni“, įteikti kokį bevertį blizgutį - medaliuką ir tada dėkingas diplomuotas kolūkietis kaip ištikimas šuo tampa nepamainomu Lenkijos politikos ruporu. Amžinos išminties šaltinis Biblija, labai aiškiai rodo pavyzdį kaip Visagalis Dievas per Mozę, Izraelitams įvedė aibę visokių nuo kitų tautų atskiriančių saugiklių. Būtent unikalumas sąlygojo Izraelio tautos išlikimą ir galią. Unikalumas yra pagrindinė tautos gyvybingumo sąlyga. Jeigu nėra unikalumo nėra ir tautos. Pavardžių rašymo ypatumai yra viena iš pagrindinių Lietuvos ir Lietuvių tautos vertybių. Todėl reikia aiškiai įsisąmoninti, kad visi kas agituoja panaikinti šią unikalią vertybę, yra tautos ir valstybingumo priešai (slapti ir todėl dar pavojingesni) su kuriais ir elgtis reikia kaip su priešais (šnipais).


 Esavičius

2013 m. kovo 8 d., penktadienis

Štai kaip politikai turi ginti savo bendruomenės poziciją !!!Neįtikėtinas interviu, į totalitarinę neomarksistinę sektą baigiančio pavirsti, "evrosojūzo", oficialiame rupore - Euronews. Tai parodo, kad naujojo sojūzo komisarų diktatūra ir jų totalitarinį valdymą pagrindžianti filosofija pradeda aižėti. Senasis žemynas  pradeda suvokti šio kelio beprasmiškumą ir žalingumą.

  Kaip visada, Britai pirmieji rodo sveiko mastymo pavyzdį kitiems europiečiams.

  Aš asmeniškai (nesumažindamas viso interviu reikšmės) įpatingai atkreipsiu dėmesį į vieną labai Lietuvai aktualų Danielio Hannano pasisakymą apie demokratijos fundamentalų suvokimą: 

  Demokratija neapsiriboja vien tik galimybę žmonėms kartą per kelis metus ateiti prie balsadėžių "pareikšti savo valios". Demokratija tai bendradarbiavimo lygis tarp valdančiųjų ir valdomųjų, tai lyg bendri pastovūs santykiai tarp tų kurie priima įstatymus ir tų kurie privalo juos vykdyti. Tokių santykių pavyzdžių yra daug. Imkime pavyzdžiu Portugaliją, Švediją, Japoniją arba Kanadą. Labai mažai žmonių Europos sąjungoje pasakys, kad jie jaučia save Europiečiais tokiame pat lygyje kaip Japonas jaučia save Japonu, arba Kanadietis Kanadiečiu. Todėl kuomet jūs bandote sukurti kažkokias viršvalstybines institucijas (mano intarpas: pav.: Lietuvos teismai, prokūratūra, VSD ir kitos "profesionalios" nuo "runkelių" įtakos apsaugotos nomenklatūrinės kontoros), jūs prarandate tą įpatingą ryšį tarp vyriausybės (valdančiųjų) ir tautos. Tauta praranda jausmą jog ji yra įtraukta į savo valstybės valdymą ir sprendimų priėmimą. .....

   Nuostabus pastebėjimas. Būtent dėl Briuselio neokomisarų nomenklatūrinės diktatūros modelio beatodairiško įdiegimo Lietuvoje, mes kaip rezultatą gavome visišką nusivylimą valstybę, totalią baimę, konformizmo (prisitaikeliškumo) sužydėjimą ir veiksnios tautos dalies evakuaciją iš Lietuvos. Lietuva virto policine valstybę, būtent tokia pat ateitis laukia ir visos Europos sąjungos (jei ji nepakeis savo vystymosi krypties ir valdymo filosofijos).

   Džiugina tai, kad jei Europoje pradės laimėti sveikos jėgos ir mes bendromis pastangomis pradėsime valyti pagrindinę Europos pelkę - Briuselį (pastaba: Briuselis flamandu kalba reiškia pelkė) palaikydami tokius politikus kaip Danielis Hannanas, tuomet ir lietuviška nomenklatūra labai greitai bus priversta atsisakyti savo neokomisariškų policinių valdymo formų.

Esavičius