2020 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienis

Kodėl nusidėjėliai ir paleistuvės pirmieji eina į rojų?

  

     Kaip teisuoliai vadino Jėzų Kristų? ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’.


   Teisuoliams nereikalingas Kristus, jų "dangaus karalystė" yra čia ir dabar. Jie savo gerais norais, proto galia ir savo teisumu gelbėja pasaulį. Jie patys yra ateities ir likimo formuotojai. Jų protas ir jėga leidžia jiems nuspręsti kas yra gerai, o kas blogai. 

   O mums nusidėjėliams reikalingas GELBĖTOJAS. Reikalingas Mesijas ir Atpirkėjas, nes mes esame pasaulio šiukšlės ir atmatos. Visiškai paniekinti ir atmesti tų kurie ŽINO kaip reikia gyventi. 

  Aš niekas. Nematantis, negirdintis, luošas, votimis ir nešvarumais aptekęs ubagas. Todėl pasauliui esu papiktinimas. Tik Kristus gali mane išgydyti ir paėmęs už rankos vesti ten kur yra naujas Dangus ir nauja Žemė. Ten kur akis nematė ir protas nesuvokia, ką Dievas yra paruošęs mylintiems Jį. 

   Visiškai pasitikiu Visagalio išmintimi ir jėga. Kadangi esu aklas, tik Kristaus tikėjimu, viltimi ir Jo meilę pasitikiu. Todėl nebijosiu ir drąsiai šauksiu "Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio". 

   Ir man visiškai nesvarbu, kad aplinkiniai mane niekins, bandys nutildyti ar sugėdinti. Šauksiu nesiliaudamas. Nes Jis atėjo pas mane ir ieško manęs, todėl nesidrovėsiu iš savo begalinės silpnybės tikėdamas ir savo nešvaria burna išpažindamas Jį esantį Pasaulio Gelbėtoją ir Karalių. 

  Čia yra video, kuriame teisuolis, su gražia žydų Vyriausiųjų kunigų pavarde Kochenas (Steave Kohen), ginantis moterų teises ir planinę tėvystę, paniekinamai gėdina nusidėjėlį daktarą padariusį daugiau nei 1200 abortų. Dabartinio pasaulio valdytojų atstovas Kochenas, trumpai išdėsto savo teisingos filosofijos "kredo" ir pareikalauja negaišinti be reikalo visų jų svarbaus laiko, visokių nevispročių paistalais. Į tai daktaras, kuris suvokė savo begalinę nuodėmę, tiesiog papasakoja ir akivaizdžiai įrankių pagalba parodo kaip jis profesionaliai atlikdavo savo darbą. 

  Kas nesupranta Anglų kalbos, tiesiog video apačioje paspauskite žvaigždutę ir pasirinkite titrus ir jų vertimą. 

https://youtu.be/OZXQBhTszpU

  O čia, naujosios pasaulio tvarkos universitetų ŠVIESUOMENĖ, mūsų dabarties ir ateities valdytojai, aiškina nesusivokiantiems Krikščionių tamsuoliams kas yra tikras gyvenimas:

 https://youtu.be/kws1SQFKgrk

  O šiame video, vienas iš naujųjų progresyviųjų, pagal kvotas universtitete išdresiruotų distrofikų/elfų judėjimo aktyvistas bando duoti į snukį, protestuojantiems prieš naujosios pasaulio tvarkos įgyvendinimą jūrų pėstininkų veteranams:

 https://youtu.be/rapnJ4Tg1h8

O čia, mano kraujo broliai, nusidėjėliai Kazokai, nagaikomis muša visos progresyvios pasaulio žiniasklaidos apdainuotas naująsias pasaulio teisuoles ir kankines, Rusijos pasipriešinimo ikonas "Pussy Riot" (išvertus skamba ne taip gražiai "Pyzdų maištas", jų gynėjos ir sekėjos dabar valdo Lietuvą). Beje, po šios Kazokų surengtos egzekucijos, "Pussy Riot" progresyvios kovotojos nustojo būti progresyviomis ir tapo paprastomis mergaitėmis, apie jas daugiau nieko nebesigirti : 

https://youtu.be/RLAj3AAfOX8

p.s. Su Naujaisiais metais mano mylimieji broliai ir seserys, nusidėjėliai ir paleistuvės. Čia trumputis video iš mano kaimo varganos lūšnelės, kurioje aš iš širdgėlos ir vienišumo, sėdėdamas karantine noriu tiesiog su kuo nors prisigerti (savijautos iliustracija)
Su broliška meilę ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

2020 m. gruodžio 29 d., antradienis

Praktiški Krikščionys, kuriuos Dievas išspjaus iš savo burnos.

 404 m. po Kristaus.

  Nors Romos imperija jau šimtą metų oficialiai buvo vadinama krikščioniška valstybė, bet gladiatorių mūšių niekaip nepavyko sustabdyti. Tai buvo suvokiama, kaip Romos tapatybė ir kultūros dalis.

  Geri krikščionys, matydami žudynes, tylėjo. Juk svarbu, kad jų neliečia ir leidžia ramiai garbinti Dievą. Daugelis ramino save posakiu „Kas Ciesoriaus atiduokite Ciesoriui, kas Dievo Dievui“.

  Bet tuo metu iš Rytų į Romą atėjo vienas krikščionių vienuolis Telemachas. Jis užėjo į amfiteatrą ir per patį gladiatorių kovos įkarštį, kai negailestingai buvo žudomi žmonės, o pašėlusi minia skandavo „mirtis“, drąsus krikščionis įšoko į kovos ringą ir sušuko žmonėms, kad jie liautųsi ir sustabdytų tą beprotybę.

  Kraujo ištroškusi minia ir gladiatoriai užmušė Vienuolį. Jį nudūrė ir užmėtė akmenimis.

  Tragiška žūtis. Telemachas mirė kankinio mirtimi ir nukeliavo pas Viešpatį. Bet būtent ši vienuolio Telemacho žūties diena, tapo pabaigos pradžia, gladiatorių kovoms Romos imperijoje.

  Tuomet kai žmonės susivokė, ką jie pridirbo nužudę vienuolį ir žinia apie įvykį atėjo iki Imperatoriaus, buvo išleistas įsakymas draudžiantis gladiatorių kovas visoje Romos imperijoje.

  Būtent taip, vieno Kristumi sekančio žmogaus įsikišimas į valstybės politiką, nutraukė daugelį amžių vykusias ir kaip norma priimamas kraugeriškas žaidynes.

    Kristus išeidamas pasakė: 'Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. (Mt 5,13)

  Aš mačiau labai daug krikščioniškų bendruomenių. Dar daugiau peržiūrėjau krikščioniškų doktrinų ir mokymų, kurie dabar yra gajūs pasaulyje. Galiu pasakyti, kad beveik visos bažnytinės organizacijos labai turtingos ir savimi patenkintos. Ramiai šlovina Dievą, rengia įvairius „evangelizacinius“ vakarėlius, išvykas, padeda vargšams ir stokojantiems. Tikėjimo lyderiai važinėja puikiomis mašinomis, gyvena geriausiose apartamentuose, skraido biznio klase arba nuosavais lėktuvais. Bažnyčių pastatai visada yra geriausiose vietose, o tarnautojai viskuo aprūpinti. Sveiko proto, PRAKTIŠKAI į pasaulį žiūrintys krikščionys. Tai yra normalu, nes Dievas laimina tuos kas išpažysta Jį savo lūpomis (Tai tvirtas Dievo pažadas: kas ateis pas mane NIEKADA NEBEALKS). Bet man kyla klausimas, o kur dingo Telemachai?

  Biblija pateikia Laodikėjos bažnyčios pavyzdį ir Kristaus atsiliepimą apie ją: „'Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk: 'Tai skelbia Amen, ištikimasis ir tikrasis Liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia. Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu gi sakai: 'Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia', - o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk! Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. (Apr 3,14-20)

  Apsižvalgykite, ar ne laikas atsibusti ir atgailauti dėl savo drungnumo? Juk blogis tarpsta ir bujoja ten, kur geri žmonės nustoja veikti. Krikščionių ginklas ne kalavijas, mūsų ginklas Žodis. Žodis kuris yra aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Atmeskite netikrą drovumą, korektiškumą ir tariamą nusižeminimą. Paimkite į rankas mūsų Viešpaties Žodį ir kovokite gerą kovą. Nekreipkite dėmesio į materialinėmis gėrybėmis pasitikinčių ataušėlių ir drungnuolių kritiką, bet prisiminkite Apaštalą Paulių kuris mokė: skelbk žodį, veik laiku ir ne laiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu. Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms.

  Nebijokite ir savo diskusijose neglostykite užsispyrėlių ir kvailų ateistų, neoliberalų ir universitetuose gausiai pagal įvairias kvotas išdresiruotų distrofikų. Kalboje nežaiskite pagal jų taisykles, bet visada vadovaukitės Krikščionišku mokymu, kuris sako, - „Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti.“  Visuomet savo kalboje rodykite jų tikrąjį veidą, nors tai ir atrodys nekorektiška, netaktiška ar stačiokiška. Tos sąvokos jums negalioja, nes tai pasaulietinės stabmeldystės forma.

  Kristus pasakė, - Aš nugalėjau pasaulį. Todėl mes, Jo mokiniai, esame nugalėtojų gretose.

  Telemachas į gladiatorių areną įšoko ne su kalaviju, o su Žodžiu kuris atvėrė žmonėms akis į tai, ką jie iš tiesų daro. Jis nugalėjo siaubingą žmonių žudymo SISTEMĄ.

  Tiesa visada būna skaudi, bet tik ji gali išlaisvinti melo vergijoje esančius žmones. Tiesa nepripažįsta kompromisų, nes kompromisas tai atsisakymas dalies tiesos, o dalinė tiesa tai jau nebe tiesa, tai melas kuris yra dar baisesnis, nes yra labai panašus į tiesą.

  Be to, prisiminkite, kad net jeigu mes žūsime, mes nieko neprarandame, nes mūsų tėvynė danguje, o čia mes esame tik svečiai. Kas bedieviams yra praradimas, tas mums yra pergalė.

p.s. Kalbėti garsiai ir atvirai ypač svarbu dabar, pasaulinės koronaaferos akivaizdoje, kuomet lengvatikiai ir svyruojantys taip lengvai yra paveikiami totalios ir visaapimančios neomarksistinės propagandos. Kuomet evoliucionavę bolševikai - neoliberalai, žingsnis po žingsnio įveda labiausiai kraugerišką konclagerių, vergystės ir žudynių sistemą, kokios dar nėra matęs pasaulis. 

  O jeigu vis dėl to nutarėte tylėti ir "nemėtyti perlų kiaulėms ir duonos šunims", bei raminate save mintimis, jog vis vien tie kvaili bedieviai yra pirmieji kuriuos suės šis naujai kuriamas sisteminis žvėris, juk jie tiki viskuo ką kalba įvairūs "ekspertai" ir politikai, todėl klaiko apimti bėgs vakcinuotis, čipuotis ir "gydytis" nuo žiniasklaidos įkalbėtų "ligų". Visų pirma noriu priminti, jog jie yra mūsų kraujo broliai ir seserys, nors ir puspročiai, bet savi. Jie yra verti gailesčio, o ne mirties ir vergystės. Net ir tuomet kai jie visur garsiai rėkia, kad mus (netikinčius koronoafera) reikia įzoliuoti, žudyti, apriboti, įkurti mums koncentracijos stovyklas (dėl savo silpnaprotiško aklumo nesuvokdami, kad visa tai kuriama būtent jiems patiems).  Prisiminkite Jokūbo/Izraelio mylimiausio sūnaus Juozapo, krikščionišką poelgį su jį į vergiją pardavusiais broliais, jis juos išgelbėjo nuo bado ir maitino iki gyvenimo pabaigos, kartu su visomis jų šeimomis, nors tie jį buvo paniekinę ir pasmerkę kančiai. 

   Taip pat noriu priminti Visagalio Dievo perspėjimą: 

   "Ką išgirsi iš manęs, pranešk jiems mano vardu. Jei Aš sakysiu nedorėliui: 'Tu mirsi', bet tu neįspėsi jo ir nepamokysi, kad jis paliktų savo nedorą kelią ir išliktų gyvas, nedorėlis mirs dėl savo nusikaltimų, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. Jei tu įspėsi nedorėlį, bet jis neatsivers nuo savo nedorybių ir nepakeis savo kelių, jis mirs dėl savo nusikaltimų, bet tu išgelbėsi savo sielą. Jei teisusis, nusigręžęs nuo teisumo, darys pikta, Aš padėsiu jam kelyje suklupimo akmenį, ir jis mirs. Jei nebūsi įspėjęs jo, jis mirs dėl savo nuodėmės ir jo teisių darbų nebus atsiminta, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. Jei tu įspėsi teisųjį, kad jis nenusikalstų, ir jis nenusikals, jis išliks gyvas, nes paklausė įspėjimo, ir tu išgelbėsi savo sielą'.(Ez 3,17-21)


Su broliška meilę ir rūpesčiu


2020 m. gruodžio 24 d., ketvirtadienis

Su Jėzaus Kristaus Gimimo Diena, broliai ir seserys!

    Nors mano šeima laikosi Lietuvos krikščionių sentikių šventimo tradicijos t.y. mūsų Kalėdos ne šiandien, jos dar tik ateis po naujųjų metų, bet aš nuoširdžiai noriu pasveikinti visus Kristaus mokinius kurie švenčia šiandien. 

   Būkite palaiminti, ramūs ir nesiblaškykite. Visada prisiminkite, jog mūsų Viešpats apie šiuos, gyvatės gudrumu atslenkančius siaubingus įvykius perspėjo mus dar 2 tūkstantmečius atgal. Todėl tvirtai tikėkime Jo pažadu ir švęskime Jo atėjimo dieną taip, kaip mums kiekvienam perdavė mūsų tėvai, kiekvienas savo tradicijoje. O jeigu savo širdyje pasipiktinote kuriuo nors iš savo brolių krikščionių, kuris jūsų manymu neteisingai švenčia šventes, siūlau prisiminti Apaštalą Paulių: 

   "Kas tu toks, kad drįsti teisti kito tarną?! Ar jis stovi, ar krenta – tai savajam Viešpačiui. Bet jis stovės, nes Dievas turi galią jį išlaikyti. Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tebūna įsitikinęs pagal savo išmanymą. Tas, kuris išskiria dieną, daro tai Viešpačiui, ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jos Viešpačiui. Tas, kuris valgo – valgo Viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui, o tas, kuris nevalgo – nevalgo Viešpačiui ir dėkoja Dievui. Nė vienas iš mūsų negyvena sau ir nė vienas sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties. Nes dėl to Kristus ir mirė, ir prisikėlė, ir atgijo, kad būtų ir mirusiųjų, ir gyvųjų Viešpats. Tai kodėl gi tu teisi savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę."


Kristus gimė VIEŠPATAUTI!


Skardžiuoju kūdikio riksmu,

Mesijas paskelbė naujieną,

Nuo šiol visai kitu būdu,

Skaičiuosite metus ir erą.


Silpnumas nuo dabar jėga,

Kvailystė - išminties šaltinis,

Vaikystė karaliauti pakviesta,

Puikybė sutrypta į nieką.


Galia, nuo šiol, yra kita.

Ji ėdžiose ramiai sau miega.

Tas kam priklauso visuma

Priklausomas dabar nuo pieno.


Visiems išminčiams ir kvailiams,

Nuo šiol suvokti reikia vieną.

Tik tas kas kūdikiu atgims,

Išvys IŠGELBĖJIMO DIENĄ.


‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave. 

 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas. 

 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’. 


Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Kur yra jūsų Dievas, kai tokie dalykai dedasi pasaulyje!?

   

    Skaitydamas Biblijos Apreiškimo knygą visada susimąstydavau, kodėl žmonės, paskutiniais laikais, piktžodžiaus Dievui dėl savo kančių? Juk jie patys atsisakė Dievo ir nutarė gyventai taip kaip nori. O kuomet jų gyvenimo stilius juos atvedė prie katastrofos, jie sutartinai keikia Dievą ir Jo pranašus. 

   Savo gyvenime sutikau ne vieną dešimtį tokių. "Kur tas tavo Dievas, nejaugi jis nemato?", "kodėl mano vaikai taip kenčia?" ir pan.   

   Jie visada inkščia "Juk aš niekuo, niekuo nekaltas".  Tai visų netikinčiųjų pagrindinė mintis, kalti visi aplinkui, bet tik ne jis pats. 

   Mes krikščionys dėl nesėkmių visada kaltiname tik save (kaltas, kaltas aš labai kaltas), evoliucionistinio tikėjimo adeptai (materialistai bedieviai) visada kaltina tiktai aplinką. 

   Pamenat senajame sojūze vis nenuilstamai kovo už derlių, kurį kas kart sunaikindavo "netinkamos gamtinės sąlygos""netikę darbininkai" arba "užsienio imperialistai". Tas pats dabar socialisto Madūros valdomoje Venesueloje, kurioje nepaisant milžiniškų pelnų už naftą nebeliko netgi elementaraus tualetinio popieriaus. Madūro vietoj to, kad kaltinti savo durna galvą, kaltina visus aplinkui. Jis nei per nago juodymą neprilygsta Čavesui, kuris nors ir savotiškai, bet savo politikoje vadovavosi būtent Kristaus tikėjimo tiesomis ir tą viešai demonstravo. 

  Šiaip tas permanentinis biurokratų "kovojimas" (už sveikatą, ekonomiką, lygias teises ir pan.) dabar ateina ir su naująją Socialistine pasauline Koronorevoliucija į visą postcivilizuotą pasaulį. Galime jį stebėti gyvai savo aplinkoje.

   Papasakosiu vieną istoriją apie "nekaltai kenčiančią senolę" 

   Prieš kokius dešimt metų mano vaikai pastebėjo senutę gulinčia skudurų krūvoje po daugiabučio balkonu ir atbėgę papasakojo mums. 

   Mes su žmona nedelsiant ten nuėjome ir pradėjome klausinėti kas atsitiko. 

   Pasirodo Vilniaus miesto savivaldybės klerkai išmetė senolę į gatvę iš socialinio buto dėl to, kad ji neturėjo jokių dokumentų, gėrė ir nemokėjo pinigų. Todėl senolė jau kelis mėnesius gyvena po balkonu. Dokumentu ji ne turi, nežino nei ką daryti nei kaip, visą gyvenimą dirbo kažkokiose statybose, giminių neturi, nes užaugo vaiknamyje, šeimos taip pat nesusikūrė (tai dažnas atvejis pas valstybiniuose vaiknamiuose užaugintus vaikus, jie neturi jokio supratimo apie realų gyvenimą. Sulaukus pilnametystės juos tiesiog išmeta iš vaikų namų ir pamiršta)

   Buvo žvarbus rudens vakaras, todėl ten jos palikti negalėjome. Pasitarę su žmona, nutarėme ją nuvežti į nakvynės namus apie kuriuos ji nėra net girdėjusi. Atvežėme ją į Vilniaus Arkivyskupijos Karito nakvynės namus, prie geležinkelio stoties. 

  Nuėjau pakalbėti. Atidarė budėtojas ir pasakė, kad dabar priimti nėra jokios galimybės, nes vėlus vakaras, atvežkite ją rytoj. Pasiūlė pabandyti ją nuvežti į Naujojoje Vilnioje esančius savivaldybės nakvynės namus. 

   Važiuodami į Naująją Vilnią su žmona tarėmės ką daryti jei jos ir ten nepriims. Senolė tiesiog neįtikėtinai baisiai dvokė, važiavome atidarytais langais, todėl siūlyti žmonai vežti ją pas mus namo aš nesiryžau. Bet žmona lyg niekur nieko pati pasakė, kad jei ne, tuomet galės pernakvoti pas mus, nusiprausti, rasime kokius nors drabužėlius pasikeisti. 

   Ačiū Dievui tose nakvynės namuose pasitaikė labai geras budėtojas, kuris maloniai išklausė mus ir leido senolei pasilikti nakčiai be jokių dokumentų. Mes pažadėjome ją pasiimti ryte ir nuvežti į Krikščioniškus nakvynės namus. 

   Kitą dieną labdaros parduotuvėje nupirkome kažkokius drabužėlius, batus, striukę ir iš pačio ryto nuvažiavome pasiimti senutės. Kai tik senolė mus pamatė, pašoko ir pradėjo berti priekaištus (girdint nakvynės namų darbuotojams), kad jai labai nepatiko tie nakvynės namai, maudantis buvo tik kažkoks muilo gabalėlis, davė valgyti mažai ir neskaniai, miegoti buvo nepatogu, davė kažkokius negražius drabužėlius pasikeitimui ir t.t. 

   Mes su žmona buvome sukrėsti. Aš pasistengiau kuo skubiau išvesti prakeiksmus beriančią senolę iš nakvynės namų, raudonuodamas iš gėdos dėl tokių senolės kalbų ir negrabiai dėkodamas darbuotojams, kad jie ją priėmė. 

   Atsisėdom į mašiną. Išmečiau jos senų drabužių ryšulėlį į konteinerį, daviau mūsų nupirktus drabužius ir pasakiau, kad ji elgėsi bjauriai. Jei ji tokiu pat būdu rengiasi bendrauti ir Karito nakvynės namuose, tuomet neverta ten važiuoti. Ji turi suprasti, kad jai niekas nieko nėra skolingas ir neprivalo nieko daryti jos labui. Nakvynės namų personalas tikrai nėra nusipelnęs tokių įžeidinėjimų. 

  Senutė pradėjo teisintis ir pažadėjo daugiau taip ne daryti. Tada aš jai pasakiau, jog mes su žmona esame krikščionys ir prieš vežant ją į Karitą, mes norėtume kartu su ja pasimelsti, kad viskas būtų gerai. Veidrodėlyje įdėmiai stebėjau jos veido išraišką. 

   Senutės veidas bylojo apie pasibjaurėjimą tokiu pasiūlymu. 

   Ji pradėjo berti, kad jai visokie sektantai nepatinka, nes ATIMA VISKĄ IŠ PATIKLIŲ ŽMONIŲ (ir taip kalbėjo žmogus gyvenęs po balkonu!!!). Todėl mes galime melstis, o ji paklausys. 

   Aš atsakiau, kad taip ne bus, jei nori, kad mes vežtume ją pas Krikščionis, ji turi pakartoti kartu su mumis maldą "Tėve mūsų". Neturėdama kitos išeities ji sutiko. Mes pasimeldėme, ji kartojo maldą paskui mus. Po maldos veidrodėlyje pamačiau jos veidą. Jis buvo neįtikėtinai pasikeitęs, pašviesėjęs.

    Aš paklausiau, ar viskas gerai? Ji atsakė, kad tai pirmas kartas gyvenime kai ji meldėsi ir jai kažkodėl pasidarė labai, labai gera.

  Mes atvežėme ją į Karitą. Nuėjau vienas ir pasikalbėjau su kažkokia jauna mergina, kuri ten vadovavo. Ši išklausiusi, paaiškino kaip jie padeda tokiems žmonėms ir kad tai nėra taip paprasta. Aš ją užtikrinau, kad jeigu bus kokios nors papildomos išlaidos dėl senolės gyvenimo, aš jas apmokėsiu, palikau savo telefoną ir paprašiau paskambinti. 

   Po kelių savaičių man paskambino ir pasakė, kad viskas gerai, dokumentus sutvarkė ir ji dabar gauna socialinę išmoką, ji gyvena nakvynės namuose ir viskas pas ją gerai.


  Ką žmogau pasėji, tą ir pjausi. 


Su meilę ir rūpesčiu


2020 m. gruodžio 22 d., antradienis

Trumpa istorija apie tai, kaip vienas vyras efektyviai išgydė savo žmonos chronišką ligą - panikos atakas ir kovidoisteriją.

     

  Turiu labai gerus draugus. Nuostabi šeima. Geras mylintis vyras ir graži atsakinga moteris. Viskas pas juos yra taip pat kaip ir kitose šiuolaikinėse šeimose. Problemos pas juos tarpusavyje kyla taip pat dėl šiuolaikinės visuotinos priežasties - "mainstryminės" žiniasklaidos ir socialinių tinklų vedamos "teisingo" gyvenimo propagandos ir nuolatinio smegenų plovimo. Mes visi esame socialios būtybės, todėl norom-nenorom bandome prisitaikyti prie to, kas šiuo metu dominuoja mūsų sociume. Net jei tas gyvenimo būdas ir siekiai yra vien tik viešoje erdvėje dominuojančių ir pagal įvairias kvotas išmokslintų distrofikų sumąstytos gyvenimo vizijos, nieko bendrą neturinčios nei su realiu gyvenimu, nei su gerove, nei su ateities numatymu. 

   Nekalbėsiu apie tai moteriai įteigtas gyvenimo vizijas, kuriomis ji be perstojo kankino savo vyrą. Dažniausiai užtekdavo tiesiog rimtai su ja pasikalbėti (arba man arba mano žmonai) ir ji suvokdavo savo pretenzijų absurdiškumą. Bet pas ją buvo tikrai rimta problema, žiniasklaidos suformuota chroniška liga - panikos atakos. Kelis metus visi stebėjomės dėl tos ligos paūmėjimų. Ji ne iš šio ne iš to išbaldavo, pradėdavo giliai ir dažnai kvėpuoti, griebdavosi už širdies ir reikalavo kuo skubiau kviesti greitąją nes pradėdavo dūsti. Atvykus greitajai ir suleidus raminamųjų, panikos ataka nurimdavo. Vargšas vyras nebežinojo ko griebtis. Pastovios psichologų, neuropatologų ir kitokių "ufonautologų" konsultacijos ir rekomendacijos. Kažkokie brangūs vaistai ir treningai. Niekas negelbėjo nuo vis dažniau pasikartojančių priepuolių.

    Ir štai ateina 2020, didžiosios pasaulinės koronaaferos metai. Prostitucinė žiniasklaida kaip pašėlusi atidirbinėja mokių klientų užsakymus. Pasaulis pradeda eiti iš proto, nes iš kiekvieno šaldytuvo, rozetės, virdulio ir kitų elektronikos prietaisų nenustojamai pilasi bauginimai, grasinimai ir "gerųjų daktarėlių" rekomendacijos. Pas tą vargšą moterį nedelsiant paūmėjo panikos atakos, jai visur vaidenosi vyyyyrusai. Jos sutuoktinis nebežinojo nei ką daryti, nei kaip saugotis, kad tik nuraminti iš proto besikraustančią savo mylimąją. Mes su žmona taip pat bandėme ją raminti, bet kas mes tokie, juk negali VISI meluoti, čia gi didžiausi ir tituluočiausi specialistai ir valstybių vadovai įspėja apie baisią pandemiją ir kalnus lavonų. 

    Bet štai staiga pas juos šeimoje viskas nurimsta. Mes kaip visada atvažiuojame į svečius, o mūsų draugė rami, bet nešneka su savo vyru. Na mes nekreipiam į tai dėmesio, juk nėra namų be dūmų, turbūt vėl dėl kokio nors laaaabai laaaabai svarbaus moteriško siekio negalėjimo įgyvendinti jie yra susipykę. Jau daugiau nei puse metų viskas pas juos yra ramu, ta moteris nebeturi jokių panikos atakų, šeimoje ramybė ir tarpusavio sutarimas. 

   Niekada nelendu į svetimų žmonių gyvenimus, todėl net nebandžiau klausti, kaip toks stebuklingas pasikeitimas įvyko. Bet štai kartą jos vyras pats man papasakojo, kaip per vieną akimirką išgydė visas savo žmonos panikos atakas. Tai atsitiko per patį koronoisterijos piką pavasarį. Žmona pabendravusi ir prisiskaičiusi kažko feisbuke, vėl pradėjo dūsti. Jis atnešė jai raminamųjų, nepadėjo, isterika tik didėjo. Ji pradėjo reikalauti, kad nedelsiant kviestų greitąją ir vežtų ją į ligoninę, nes pas ją baisusis virusas. Ji per televiziją matė, kad Borisą Džonsoną per vieną naktį išgydė pajungę prie dirbtinio kvėpavimo aparato, todėl pradėjo rėkti jog ir jai būtinai reikia kuo skubiau į hospitalį, nedelsiant prie to "stebuklingo gydymo įrankio". Neapsikentęs ir jau pakankamai nuo jos isterikos pavargęs vyras tiesiog skėlė jai labai svarų antausį, nuo kurio jį nukrito į lovą. Pasikeitimas buvo žaibiškas. Dusulys praėjo momentaliai. Isteriką ir paniką pakeitė nuostaba, šokas ir pyktis. Ji pradėjo ant jo šaukti, kaip jis drįso, ją "sunkiai sergančią" mušti. Nubėgusi į antrą aukštą ji pradėjo rinkti savo daiktus, kad išeiti iš namų, vėliau vėl grįžo ir ramiai išsakė viską ką galvoja apie jo SIAAAUBINGĄ poelgį. Na visko nepasakosiu. Jie nesikalbėjo apytiksliai vieną mėnesį, bet po to viskas grįžo į savo vėžias. Dabar ji nebeturi jokių panikos atakų, nebeliko ir kovidoisterikos.

p.s. Jokiais būdais nerekomenduoju elgtis taip kaip šis mano pažystamas, t.y. mušti savo žmoną, net jei ji balansuoja ties beprotybės riba. Viskas pas juos įvyko spontaniškai ir Dievas tiesiog apsaugojo juos nuo tų siaubingų gydymo metodų, kurie iš anksto buvo paruošti "kovidoligoniams" ir kurie iki šiol taikomi pas budelius patekusiems žmonėms (tik mažesnėmis apimtimis, nei jie pradžioje tikėjosi)


Su meilę ir rūpesčiu


2020 m. gruodžio 21 d., pirmadienis

Būkit ramūs broliai ir sesės. Kristus buvo, Kristus yra ir Kristus ATEINA!!!

 Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga?

Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš Viešpatį ir Jo pateptąjį.

Jie sako: “Sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves”.

Tas, kuris danguje sėdi, juoksis, Viešpats tyčiosis iš jų.

Tada Jis rūsčiai prabils ir išgąsdins juos savo įniršiu:

“Aš pastačiau savo karalių Sione, savo šventajame kalne”.

Aš paskelbsiu nutarimą, kurį Viešpats man pasakė: “Tu­ Mano Sūnus, šiandien Tave pagimdžiau.

Prašyk, ir duosiu Tau paveldėti pagonis, pavesiu Tau visus žemės pakraščius,

geležine lazda juos tramdysi, kaip molio indus juos daužysi”.

Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite, žemės teisėjai.

Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.

Bučiuokite Sūnų, kad Jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, Jo rūstybei staiga užsidegus. 

Palaiminti visi, kurie Juo pasitiki.
2020 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

Žmogelynas

 


Vargšės žmogelės pasaulio,

Visa amžių vergija.

Vaikšto vorele, vienodai,

Ir vienoda jų dalia.


Žmogelynas daugiaaukštis,

Ten visiems aiški tvarka.

Vos tik gimsta žmogučiukas,

Jam nustatoma vieta.


Pasimokė - tuoj į darbą,

Atidirbo - į kapus,

I jo vietą žmogelynę,

Pastatys kitus vabzdžus.

2020 m. gruodžio 15 d., antradienis

Avinėlis visą gyvenimą bijojo vilko, o galiausiai jį paskerdė ir suvalgė piemuo. (Gruzinų patarlė)

 


  Evoliucionavusių bolševikų, trockistinių neoliberalų bakchanalijos akivaizdoje. Kuomet jie prisidengę tariamu rūpinimųsi mūsų sveikata, žingsnis po žingsnio įveda sustiprinto režimo kolonijinę santvarką pasaulio valstybėse. Kai mūsų akyse vyksta pagrindinio 1917 m. Bolševikų revoliucijos ideologo ir įgyvendintojo Levo Trockio (tikra pavardė Leiba Bronšteinas) suformuluota "Pemanentinė pasaulinė revoliucija" senu tikslu "MES SENAJĮ PASAULĮ SUGRIAUSIM IR NAUJĄ PASTATYSIM". Noriu tiesiog priminti vieno iškiliausių praeito šimtmečio politiko, JAV prezidento Ronaldo Reigano kalbos ištrauką. 

   Ši legendinė kalba buvo pasakyta Nacionalinėje Evangelikų asociacijoje, 1983 metų kovo 8 diena. Būtent šioje kalboje pirma kartą buvo įvesta sąvoka “Blogio imperija”.

  Jei ši kalba būtų pasakyta šiuolaikinėje, NEOkomisarų valdomoje Europos Sąjungoje arba Bloombergo žiniasklaidos imperijos jau beveik visiškai užvaldytoje JAV, Ronaldas Reiganas būtų paniekinamai priskirtas prie marginalų, kurie nesuvokia “tikrų vakarietiškų vertybių”. Jo kalbos tikrai ne transliuotu nei viena šiuolaikinė "mainstryminė" žiniaskalaidos priemonė. O Socialiniai tinklai blokuotu už "melagienos" ir netolerancijos platinimą: 

   "Prieš daugelį metų aš išgirdau vieno jauno, dviejų dukterų tėvo pasisakymą Kalifornijoje. Jis kreipėsi į didelę žmonių minią: „Aš verčiau pasirinksiu pamatyti kaip miršta mano dukterys dabar, kol jos vis dar tiki Dievu nei, kad jos augtų komunistinėje santvarkoje ir numirtų suaugusios ir netikinčios Dievu“. Toje auditorijoje buvo tūkstančiai jaunų žmonių ir visi jie pripažino gilią ir teisingą šių žodžių prasmę, nes Dvasiniai dalykai (amžinybė) daug svarbiau nei kūniški (laikinumas).

  Leiskite mums pasimelsti už išgelbėjimą tų, kurie gyvena totalitarinėje tamsoje. Prašykite, kad jie rastų džiaugsmą pas Mielaširdingą Dievą, bet visada prisiminkite, kad kol jie propaguoja valstybės visagalybę ir valdančiųjų pranašumą virš paprasto žmogaus, kol jie tiki į savo būsimą viso pasaulio žmonių valdymą, jie yra blogio centras šiuolaikiniame pasaulyje.

  Pats didžiausias blogis daromas, ne koncentracijos stovyklose, jose mes matome galutinį šio blogio rezultatą. Blogį sugalvoja ir įsako jį vykdyti tie, kas sėdi švariuose, gerai apšviestuose, dideliuose kabinetuose išklotuose kilimais. Tai tylūs pilki žmogeliai, baltomis apykaklėmis, nukirptais nagučiais, švariai nuskustais žandeliais, malonūs ir niekada nekeliantys balso." 

...

  Dabar mes matome labai pavojingą globalių melagių ir niekšų pasaulio užvaldymo veiksmą, vykdomą Trockio numatytu "žingsnis po žingsnio" principu. Tai pasaulinis nusikaltimas, kurį vykdo globalūs žulikai. 

   Atidžiai stebiu Donaldą Trampą ir tiesiog noriu jam priminti, kad Dievas ne be reikalo yra davęs kardą į jo ranką. Jeigu jis pasinaudos jam suteikta valdžios galia ir ryžtingai nukirs Hidrai galvą, ši siaubinga NAUJOJI PASAULINĖ REVOLIUCIJA nuslops. Be abejo po kiek laiko Hidra atsiaugins kitas galvas, bet iki to laiko mes galėsime ramiai ruoštis naujiems žulikų iššūkiams. Bet jeigu Donaldas Trampas, kaip ir Rusijos Imperatorius Nikolajus II, nutars "nuraminti aistras" ir pasiduos "intelektualių subinlaižių" pasakoms apie "naujas pasaulinio humanizmo realijas" ir "senos sustabarėjusios sistemos neefektyvumą ir neišvengiamą griūtį". Tuomet tikrai nieko nenurims. Ugnis tik dar labiau įsiplėks ir sunaikins ne tik Donalda Trampą ir jo šeimą kokiam nors rūsyje sušaudant ir užpilant sieros rūgštimi, bet įstums visą pasaulį į nesibaigiantį LEFRISTŲ, BLM ir kitokių kraujo ištroškusių naujosios pasaulio tvarkos chunveibinų orgiją. Neišsigelbės niekas, netgi tie kurie dabar kvailai mano jog sugebės viską sukontroliuoti. Leiba Bronšteinas taip pat manė, jog jo pagimdyta žudikų kochorta žudys tik tuos ką panorės jis. Klydo vyras. Nudvėsė su ledo kirtikliu galvoje. 

  Čia JAV Prezidento Donaldo Trampo Kalėdinė kalba, kurioje jis dėkoja Visagaliui Dievui už Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus, Gelbėtojo siuntimą į šį pasaulį.
  O čia NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS aktyvistai, Argentinoje atakuoja besimeldžiančius prie katedros žmones:  
p.s. Dar kartą noriu priminti kokia yra mūsų t.y. ne valdžioje esančių žmonių vieta šioje globalioje kovoje. Tik TAIKUS pilietinis nepaklusnumas neoliberalų įvedamai diktatūrai. Visais lygiais. Mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.

   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.

   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

  Dar kartą kartoju  - Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais! 

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. gruodžio 13 d., sekmadienis

Susikiškite savo NAUJĄJĄ PASAULIO TVARKĄ ten kur saulė nepatenka.

   Kol evoliucionavusi "bolševikinė" ideologiją, pasivadinusi NEOLIBERALIZMU, Lietuvoje intensyviai kurią sustiprinto režimo "Gerovės valstybę", dešimtys tūkstančių Britų Londono centre vienu balsu dainuoja: 

Geriau aš būsiu žmogumi, o ne vergu, todėl susikiškite savo naująją pasaulio tvarką sau į š.....
2020 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis

Daktarai žudikai! Kodėl miršta vis jaunesni? Paklausykite medikės iš Latvijos nevilties šauksmą apie naujai taikomus "gydymo metodus".

   O po naujų metų, Nausėdos pasirašyto įstatymo pagrindu, karo policija turės TEISĘ bet kurį žmogų surakintą vilkti pas tuos žudikus (nesvarbu teisėją su imunitetu, seimo narį su neliečiamybę, prokurorą su galingos struktūros užnugariu, nekalbant jau apie paprastus mirtinguosius, BET KĄ)! Anot Nausėdos pasirašyto įstatymo, tik po 24 valandų naujųjų smogikų struktūra turės informuoti apie savo darbelius prokurorą (be je, jau paruoštas KARO PROKURORO ĮSTATYMAS). Įsiklausykite, ne teismą, o PROKURORĄ (kol kas dar ne karo prokurorą) ir ši informacija turi būti pateikta tik po 24 valandų nuo savo įvykdytos "TEISĖTOS" nusikalstamos veikos LAISVŲ ŽMONIŲ ATŽVILGIU. 

   Šios naujai kuriamos represinės struktūros smogikams šių Nausėdos pasirašytų įstatymo pataisų pagrindu, bus suteikta netgi teisė nustatyti ar jūs esate sveikas ar ne, įsilaužti į jūsų nuosavus namus be jokių sankcijų ar orderių. 

  O štai čia Karo policijos įgaliojimų didinimo įstatymo pataisų autorius - Taras Ivanec:Mes savo TIKRĄ lietuvį Aivarą Abromavičių paskolinom Ukrainos žmonių apiplėšimo organizavimui, o iš Ukrainos mums paskolino TIKRĄ ukrainietį Taras'a Ivaniec'a lietuvius terorizuojančios struktūros kūrimui.


Nuostabus, naujas GEROVĖS PASAULIS.


 

2020 m. gruodžio 7 d., pirmadienis

Pilietinės visuomenės naikinimas, taikių protestuotojų areštai Lietuvoje, tai tiesus kelias į DIKTARŪRĄ ir masines represijas.

 


O kas bus po naujų metų, kai karo policija "TEISĖTAI" galės be jokių skrupulų įsilaužti į kiekvienus namus? 

2020 m. gruodžio 4 d., penktadienis

Nenori mirti nuo koronos? Tiesiog pagalvok, ar kada nors ankščiau PLAUČIŲ UŽDEGIMĄ kas nors "gydė" priverstiniu plaučių ventiliavimu?

     

   Žiniasklaida pranešė, kad Šiaulių gyvulių gydykloje pradėjo mirti jauni žmonės nebuvę jokiose rizikos grupėse. Šiuos gydyklos pagrindinis veterinorius "susirūpinęs" pasakojo, kad kovidoskeptikai tik pajungus juos prie dirbtinio kvėpavimo aparato supranta, kokie jie kvailiai ir ištrina visus savo postus feisbukuose dėl koronaneigimo. 

  Kreipiuosi į žmones kurie dar išlaikė sveiko proto likučius, šios totalios informacinės nusikaltėlių atakos akivaizdoje. Vienintelis NIEKŠŲ ginklas yra JŪSŲ TIKĖJIMAS tuo, jog viskas ką jie daro yra jūsų gerovei ir apsaugai. 

   Atkreipkite dėmesį jog visur pranešama jog KORONA sukelia PLAUČIŲ UŽDEGIMĄ. Plaučių uždegimas yra rimta liga, ji apsunkina kvėpavimą, sukelia dusulio priepuolius, kosulį ir DEGUONIES NEPAKANKAMUMĄ organizmę. Bet atsakykite sau, ar kada nors istorijoje plaučių uždegimas buvo gydomas "PRIVERSTINIU PLAUČIŲ VENTILIAVIMU"? Atsakymas vienareikšmis - NIEKADA. 

    Prisiminkite kokie buvo koronoaferos pradžioje pagrindiniai žiniasklaidos pranešimai. "Tūkstančiai sergančių, neužtenka dirbtinio kvėpavimo aparatų". Kažkokie verkiantys praktikantai kūkčiodami kalbėjo per televizijas ir straipsniuose, jog dirbtinio kvėpavimo aparatų trūksta, todėl jie privalo daryti sprendimus, kam gyventi o kam ne. Daugelis valstybių politikų pradėjo reikalauti gaminti dirbtinio kvėpavimo aparatus šalių gamyklose, perorientuojant esamas gamybas. Prasidėjo tąsymasis ir šių aparatų konfiskavimai pasieniuose ir pan. Niujorko meras gavęs 400 dirbtinio kvėpavimo aparatų rėkė, kad jam reikia 30 000. Viso pasaulio sveikatos apsaugos sistemos pradėjo karštligiškai supirkinėti ir užsakinėti tuos aparatus. 

  KODĖL BŪTENT DIRBTINIO KVĖPAVIMO APARATAI? Atsakymas akivaizdus. Paprastas virusas, kuris jau daugeli metų sukasi mūsų tarpe yra mažai kenksmingas. Bet jeigu "TINKAMAI SUKURTI GYDYMO ALGORITMĄ" testais (kurie beje nustatinėja koronovirusą net pas katusus ir iguanas) nustačius "ligą" ir pajungus "ligonį" prie dirbtinio kvėpavimo aparato, tada be abejo mirtingumas "NUO VIRUSO SUKELTŲ KOMPLIKACIJŲ" bus milžiniškas. 

   Po dviejų mano straipsnių, "Aš nesakysiu kas žudė Europos senolius, aš tik paaiškinsiu kaip." ir "Kaip pasiekti mirštamumo rodiklius, jei virusas beveik nekenksmingas? Numatyti privalomą gydymo algoritmą - plaučių ventiliavimu.", kuriais vien tik Lietuvoje pasidalino virš 50 tūkstančių žmonių, o juose išdėstyti faktai buvo išversti į daugelių kalbų ir paplito po visą pasaulį, kaip mostelėjus burtininko lazdelei, koronaaferos įpūtėjai užsikimšo dėl dirbtinio kvėpavimo aparatų masinio naudojimo "gydant COVID 19". 

  Bet kaip sakoma, jeigu negalima masiškai, tuomet per visokius gyvulių veterinorius, kurie vadina save žmonių gydytojais, galima pradėti žudyti žmones po truputį, pav. 20 - 30 žmonių į dieną. O žudyti lengviausia būtent tuos kurie TIKI jog plėšrūs vilkai baltuose chalatuose, nori jiems padėti. 

  Dar kartą primenu tiems kas nežino kokias komplikacijas sukelia DIRBTINIO KVĖPAVIMO APARATAS: 

 Trumpas šios gydymo metodikos aprašymas, kad suprastumėte apie ką yra kalba. Nes daugelis vis dar įsivaizduoja jog tai tiesiog žmogaus pajungimas prie aparato, kuris tau tiekia deguonį ir padeda kvėpuoti. Realybė yra kita. Žmogų laikinai nužudo - įvedą į medikamentinę komą. Visą laiką jis būna narkozės būsenoje, NEBEKVĖPUOJA pats, o šis aparatas per prievartą tiekia orą į tavo plaučius. (būtent todėl atjungus aparatą kai kurie tampa invalidais visam gyvenimui).

Kokios oficialiai žinomos komplikacijos galimos dėl dirbtinio plaučių ventiliavimo (įdomu ar pacientai apie tai informuojami prieš pajungiant?):

   Kvėpavimo nepakankamumas dėl plaučių fibrozės, tai negrįžtamus pakitimus plaučiuose sukelianti liga.

    Plaučių emfizema. Jai būdinga tai, kad nuolat didėja oro pripildomas plotas. Kartais po krūtinės ląstos traumos, pažeidus stemplę, plyšus krūtinplėvei ir patekus orui į plaučių vartus atsiranda tarpuplaučio emfizema. Tada oras spaudžia svarbiausias kraujagysles, širdį ir gali sukelti asfiksiją, širdies veiklos nepakankamumą.

   Chroniškas uždegiminis procesas trachėjoje ir plaučiuose.

Kokie dar būna pavojingi atvejai dėl priverstinio plaučių ventiliavimo? Pav.

Vieno arba abiejų plaučių plyšimas (būtent senoliai ir vaikai rizikuoja ne tik jei aparatas nustatytas tiekti padidintą oro spaudimą, bet netgi tada kai spaudimas yra normalus. 

Antrinio uždegimo išsivystymas, dėl skysčių kaupimosi apatiniuose kvėpavimo takuose. Jis negali būti pašalintas natūraliai, todėl turi būti šalinamas kas pora valandų. Žinant koks užimtas dabar aptarnaujantis medicinos personalas, dažnas atvejis kuomet šalinti laiku nėra galimybės. Todėl šiame skystyje esanti mikroflora dažnai sukelia antrinį užkrėtimą - stazinę pneumoniją. 

Rūgščių ir šarmų disbalansas - kraujyje gali išsivystyti acidozė (kai parūgštėja kraujas) arba alkalozė (nuokrypis į šarminę pusę) . 

  Jeigu pacientas pajungtas ilgą laiką prie šio aparato, tuomet gali išsivystyti kvėpavimo centro dezadaptacija su labai rimtais metabolinio proceso sutrikimais, pav.: tulžies stagnacija su vėliau susidarančiais akmenimis tulžies pūslėje, urolitiazės (akmenys šlapimtakiuose) vystymasis, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos stresinė opa ir pan.

   Labai svarbu žinoti, kad išvengti šių komplikacijų yra labai sudėtinga ir jų atsiradimo rizika tiesiogiai susijusi su  paciento prijungimo trukme. Pav. stazinės pneumonijos rizika padidėja jau po pirmos paros, prijungimo prie plaučių ventiliavimo aparato. O rimti metabolinio proceso sutrikimai 100 procentų pasireiškia pas tuos pacientus, kurie buvo pajunti prie aparato ilgiau nei savaitė.


   Prisiminkite kaip Hipokratas (kurio priesaiką duoda visi gydytojai) mokė savo mokinius - jei nežinai kaip gydyti, pagrindinis vaistas yra ramybė, šviežias oras ir liesas maistas. 

  Koronanusikaltėliai vieną iš Hipokrato gydymo metodų - ŠVIEŽIĄ ORĄ jau apribojo, uždėję mums visiems antsnukius. 

  Beabejo vilkai baltuose chalatuose pradės jums meluoti apie "Citokinų audras" "Deguonies nepakankamuma kraujuje" ir pan. skiedalus ir pasakas kodėl jie turi jus pajungti prie žudymo aparato. 

  Todėl siūlau pasižiūrėti labai akivaizdų eksperimentą, kaip 90 metų senolės organizme, per kelias minute sumažėja deguonies kiekis iki kritinės ribus vien tik uždėjus antsnukį: 
p.s. Aš turėjau atsitikima visai neseniai. Antsnukį aš užsidedu tik tada kai nebeturiu kitos išeities, nenorėdamas bereikalingo konflikto. Man einant mieste, priešais mane ėjo senolis su snaglėtu antsnukiu. Snargliai buvo net geltona dėme prasisunkė per medžiagą, labai nemalonus vaizdas. Bet senolis iki pat akių buvo užsitempęs tą antsnukį ir jautėsi saugus nuo visų virusų. Pamatęs mane laisva burna ir "nesilaikantį teisingos tvarkos", senolis paklaikusiu balsu pradėjo rėkti: "Užsidėk kaukę". Atsidusęs, aš išėmiau iš kišenės savo seną sudūlėjusią kaukę užsidėjau ir atsiprašęs jo, pasakiau, kad pamiršau ir dėkui jog priminėte. 

  Vargšas žmogus, tu jam nieko neįrodysi, jei bandysi ginčytis. Kaip ir visi zombiai ir fanatikai, kurie pasiduoda žiniasklaidos įtaigai, tokie žmonės yra įsitikinę, jog jie teisūs, o tie kas daro priešingai yra priešai kuriuos reikia naikinti. Nekovokite su jais, tiesiog gailėkitės. Tie kurie į jūsų gyvenima patenka atsitiktinai, kaip šitas mano senolis su snaglėta kauke, nebandykite jiems nieko aiškinti. O štai savo artimiesiems kalbėkite nuolat. Visada prisiminkite, jog pagrindinis koronoaferos įrankis yra biurokratas, palaikytojas feisbukinis zombis, žiniasklaidos išplautomis smegenimis, o apsauga - sarginiai šunys (nemaišyti su dorais teisėsaugos pareigūnais kurie šį cirką visais įmanomais būdais sabotuoja). Šios visos trys žmogbeždžionių rūšys nebijo nieko išskyrus popierių ir jų juodų darbelių viešinimo. 

  Jeigu reikalauja užsidėti antsnukį, visada darykite vaizdą jog vykdote jų nurodymus, bet iš to padarykite ištisą spektaklį. Jie turi pinigus, žiniasklaidą ir represinį valstybinį aparatą. Todėl mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.

   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.

   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Jau dabar Lietuvos policininkai nenoriai baudžia be antsnukių vaikščiojančius, verčiau vaidindami jog nepastebi. Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

  Dar kartą kartoju  - Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais! 

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

Donaldas Trampas "Jie kovoja ne prieš mane, jie kovoja prieš Jus, o aš tiesiog maišausi jų kelyje"

Jei tau suteiks vergo statusą, ar didžiuosiesi? Tai kodėl didžiuojiesi kai tave vadina vergės Europos palikuoniu?

   Visuotinės totalios koronaaferos akivaizdoje, prisiminkime kitą galingą pasaulinę informacinę aferą. Kaip žmonijos priešai, negalėdami ginklu nugalėti mūsų protėvius, laisvus ir garbingus karius, gerai suplanuotos ir detaliai vykdytos informacinės diversijos pagalba, privertė jų palikuonis suvokti save vergės Europos vaikaičiais ir tuo bukagalviškai didžiuojantis tarnauti išsigimėliams už maistą, šuns būdą ir "išsilavinimą".

   Pradžioje prisiminkime kas tokia buvo „Europa“. Pagal graikų mitologiją, „Europa“ buvo Kanaano tautos, Finikiečių karaliaus duktė, kurią pavogė graikų dievas Dzeusas, pasivertęs buliumi. Vėliau jis padarė ją savo sugulove ir jiems gimė trys benkartai (Minosas, Radamanfas ir Sarpedonas) iš kurių, pagal mums įteigtą legendą, gavo pavadinimą visi europiečiai.

Dabar prisiminkime kas toks buvo Kanaanas iš kurio kilusi ši pagonių dievo sugulovė. Hebrajų Tanakoje (Biblijos Senasis Testamentas) Kanaanas buvo Nojaus sūnaus Chamo, vyriausias sūnus, kurį Nojus prakeikė po to kai Chamas „pamatė savo tėvo nuogumą“. Mozės penkiaknygė, Pradžios knyga 9,25-27 „Tebūna prakeiktas Kanaanas! Jis bus žemiausias vergas- savo broliams.“ Ir pridūrė: „Šlovė VIEŠPAČIUI,  Semo Dievui! Tebūna Kanaanas jiems vergas! Tepadaro Dievas vietos Jafetui, teleidžia jam gyventi Semo palapinėse, o Kanaanas tebūna jų vergas.“. Tai yra Nojus savo prakeikimu padarė Chamo vyriausią sūnų Kanaaną ir visus jo palikuonis vergais Semui (iš kurių kilę Semitai) ir Jafetui. Būtent šis Nojaus prakeikimas buvo tas pagrindas kuriuo remdamiesi Izraelitai gavo teisę sunaikinti ir pavergti Kanaano žemėse gyvenančias tautas (Amonitai, Perizai, Moabitai, Hetitai, Jabusiečiai, Finikiečiai ir t.t.).

Ar matote kame vergiškos kilmės pavadinimo Europa siaubas? Prisimenate sena posakį “kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks”. Kažkas įdėjo daug pastangų, kad laisvosios senojo žemyno karių giminės pradėtų save vadinti verges sūnumis ir dar tuo bukagalviškai didžiuotis. Vergės vaikai (įsūniai taip pat) visada tampa vergais.

Jei mūsų protėviams, senojo žemyno kilmingiesiems kariams, kas nors pasakytų jog jie yra vergės vaikai, jie pradžioje labai nustebtų, o vėliau tokį akiplėšą pamautų ant baslio. Niekada mūsų protėviai netapatino savęs su kažkokia vergų princese „Europa". Visi jie buvo Anglai, Frankai, Galindai, Žemaičiai, Aukštaičiai, Rusai, Prūsai, Kazokai ar pan. Jei reikėdavo visus save apibūdinti jie tiesiog sakydavo – mes Lieta daugelio tautų ir genčių visuma, arba paprasčiau „Lietuva“ (senųjų Anglosaksų kalboje LITA tai ilgiausios metų dienos šventė).  Lietuva tai baltųjų žmonių, drąsiųjų karių genties, gyvenimo vieta. Šis mūsų visų bendrinis vardas išliko tik mažame, senosios mūsų protėvių tautos lopinėlyje – šiuolaikinėje Lietuvoje (kuri, pagal sutapimą ar ne, yra senojo žemyno, kuris vadinamas Europos vardu, geografiniame viduryje). O išliko šis senas mūsų vardas tik dėl labiausiai užsispyrusios mūsų žemyno genties – Žemaičių ir jų įgimtos alergijos dresūrai (išsilavinimui). Tik prasčiausi iš žemaičių (visokios atmatos ir netikšos) pasiduodavo universitetinei dresūrai ir kaip pasekmė tapdavo savo tautos niekintojais (pav. Žemaitis pagal kilmę, Profesorius Bumblauskas, kuriam jokių žemaičių nėra ir nebuvo, nes pasirodo apie juos jo nemokė ir jis niekur apie juos ne skaitė. Aišku vėliau jis atsiprašinėjo žemaičių, bet dresūros tendencijos labai aiškios. Būtent todėl dresiruotos beždžionėlės taip džiūgauja dėl vergų atributo euro).

Toliau gilinantis į pavadinimą Europa išryškėja dar įdomesni faktai. Pavadinimas Europa buvo ir tol kol buvo sugalvota ši vergiškos kilmės legenda, kuri per universitetus programuoja mūsų senasias baltųjų žmonių gentis vergiškai prigimčiai. Šis pavadinimas anaiptol ne Finikiečių kilmės žodis reiškiantis VAKARAI, tai Lotynų kalbos sąvoka EURUS – RYTAI. Pamenate visų karinių ordinų, kuriuos iš mūsų gi tautos žmonių formavo ir negailestingai dresiravo mūsų pavergėjai, pagrindinį šūkį „Nach Ost“ („Į rytus“, arba lotyniškai „EURUS“). Ir tik vėliau, kad pagrįsti jog vergai neturi teisės į nuosavybę buvo sugalvota vergiškos Europinės kilmės legenda. Pagal dabartinius strakaliojančius zombius Ukrainoje mes galime akivaizdžiai matyti, kaip buvo formuojamas bandos jausmas tarp mūsų genčių jaunimo – mirti už JŲ idėja (mažiau mastyk daugiau strakaliok).

Dabartiniai eurokomisarai kuria vergišką, modernizuotą sovietinę marksistinę sistemą, kurios išbaigtąją formą mes matėme senajame sugriuvusiame sojūze. Viskas žingsnis po žingsnio vedama link to pačio. Jokios nuosavybės, vergų žmonos ir vaikai jiems nepriklauso, lojaliems paskatinimai, nelojaliems darbo lageriai (gulagai). Mūsų nuosavybė jau dabar tik formali, reliai ją valdo įvairios okupantų struktūros – aplinkosaugininkai, higienosaugininkai, paveldosaugininkai, be kurių didžiaponiško leidimo niekas nieko negali daryti. Tos sistemos kūrimui efektyviai naudojamos netgi senosios sistemos atliekos pav. Klimaksinės komsomolkos ir įvairūs nukvakę marksizmo leninizmo profesoriai, paskatinant juos ir jų anūkėlius įvairiomis privilegijomis naujojo sojūzo biurokratinėse institucijose (tiksliau sakant vergų prievaizdų struktūrose).


Su meilę ir rūpesčiu


2020 m. lapkričio 27 d., penktadienis

«Заповедь»

   

  В условиях всемирной короноафёры, когда фейсбучные и масс-медийные инфузории туфельки бьются в припадках истерики, закрываясь намордниками как амулетами от втолкованных угроз, предлагаю прочесть стихотворение «Заповедь», которое Редьярд Киплинг написал своему сыну. 


Заповедь


Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятенье всех,

Верь сам в себя наперекор вселенной,

И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил, жди, не уставая,

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;

Умей прощать и не кажись, прощая,

Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив;

Равно встречай успех и поруганье,

He забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена и снова

Ты должен все воссоздавать c основ.

Умей поставить в радостной надежде,

Ha карту все, что накопил c трудом,

Bce проиграть и нищим стать как прежде

И никогда не пожалеть o том,

Умей принудить сердце, нервы, тело

Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно все пусто, все сгорело

И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя c царями,

Будь честен, говоря c толпой;

Будь прям и тверд c врагами и друзьями,

Пусть все в свой час считаются c тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье

Часов и дней неуловимый бег, —

Тогда весь мир ты примешь как владенье 

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!


Перевод М. Лозинского оригинал: 


Redyard Kipling - if


If you can keep your head when all about you   

    Are losing theirs and blaming it on you,   

If you can trust yourself when all men doubt you,

    But make allowance for their doubting too;   

If you can wait and not be tired by waiting,

    Or being lied about, don’t deal in lies,

Or being hated, don’t give way to hating,

    And yet don’t look too good, nor talk too wise:


If you can dream—and not make dreams your master;   

    If you can think—and not make thoughts your aim;   

If you can meet with Triumph and Disaster

    And treat those two impostors just the same;   

If you can bear to hear the truth you’ve spoken

    Twisted by knaves to make a trap for fools,

Or watch the things you gave your life to, broken,

    And stoop and build ’em up with worn-out tools:


If you can make one heap of all your winnings

    And risk it on one turn of pitch-and-toss,

And lose, and start again at your beginnings

    And never breathe a word about your loss;

If you can force your heart and nerve and sinew

    To serve your turn long after they are gone,   

And so hold on when there is nothing in you

    Except the Will which says to them: ‘Hold on!’


If you can talk with crowds and keep your virtue,   

    Or walk with Kings—nor lose the common touch,

If neither foes nor loving friends can hurt you,

    If all men count with you, but none too much;

If you can fill the unforgiving minute

    With sixty seconds’ worth of distance run,   

Yours is the Earth and everything that’s in it,   

    And—which is more—you’ll be a Man, my son!

2020 m. lapkričio 24 d., antradienis

Koronosektantų elektoratas. Video labai tiksliai iliustruoja kaip mąsto antsnukiniai zombiai.


 Būtent tokie "ekranų priedai" yra patys aršiausi koronoaferos palaikytojai. Ką mato ekrane, priima viska už gryną pinigą. Būtent tokie vaikšto su antsnukiais ne todėl, kad koronoaferistai įvedė totalų terorą, o iš idėjos, nes taip pasakė televizorius. Būtent tokie komentaruose reikalauja GRIEŽTINTI karantiną, BAUSTI nesilaikančius "teisingos tvarkos" ir naikinti VISOKIUS ANTIVAKSERIUS. 

Beje, video pabaigoje galite pamatyti, jog lauke jie vaikšto tik su antsnukiais. 


2020 m. lapkričio 22 d., sekmadienis

2020 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienis

Naujosios pasaulio tvarkos atmatos jau be skrupulų elgiasi su žmonėmis kaip su bebalsiais gyvuliais

 


"NAUJOJI PASAULIO TVARKA" Visame jos žvėriškame gražume. 

Jie jau padarė mus baudžiaunininkais apkrovę nepakeliamais mokesčiais dėl kurių mes 4 dienas per savaitę dirbame vien tam, kad juos susimokėti. Bet šitoms šiukšlėms yra maža, jie taikosi į mūsų vaikus ir į mūsų kūnus. Susipažinkite infa.lt išplatino motinos nevilties šauksmą. 

Klausimas, ar ilgai dar kentėsime? 

Kitas klausimas policininkams kurie gina šias išmatas: Ar esate tikri, kad visada būsite saugus patys nuo šios žvėriškos sistemos? 

tekstas:

 infa.lt šį laišką talpina be pakeitimų tokį, kokį gavo be jokių nuorodų į šaltinį ir be autorės atpažinimo žymių, nes mama tiesiog bijo šios „pagalbos savo šeimai iš valstybės institucijų“ ir pagalbos prašo pašalinių žmonių: „Laba diena,esu jauna 26-erių mama kuri augina 3-ejų metų sūnų. Dabar laukiamės antros atžalos, rašau jums norėdama sulaukti pagalbos. Nenoriu labai išsiplėsti,todėl bandysiu viską pateikti kuo trumpiau. Jeigu bus įdomu, viskas detaliau pasakykite mielai papasakosiu. Su pirmu vaiku turėjome problemų po antro skiepo,bet praėjus jau 2 savaitėms, ne iš karto. Todėl nežinau ar galime kaltinti skiepus. Greitoji, Kauno klinikos,aukšta temperatūra kurios neina numušti. Tik atveža paima tyrimus ir iš karto į vena suleidžia pilno spektro antibiotikus – priminsiu – mūsų sūnui 2 mėnesiai, tyrimų rezultatai dar negauti. Antra para, pirmi tyrimų duomenys visi geri, mes ir šeimos gydytoja įtariame peršalimą. Klinikų daktarai atmeta peršalimą. Antra antibiotikų dozė. Vaikas silpsta, atsisako valgyti mamos pieną, visada miega, o kai nemiega klykia, akys verčiasi į viršų… trečia para – tyrimai nepakito – rodo tik pakritusius leukocitus. Atneša antibiotikus ir informuoja, jog reikės daryti narkozę,durs i stuburą adatą ir darys kaulų čiulpų tyrimus. Mes, tėvai, atsisakome tolimesnio gydymo ir nedavę antibiotikų išsivežame vaiką namo. Link vakaro vaikas atsigauna, noriai valgo, pradeda pakosėti, šiek tiek rausta gerklė. Pastoviai konsultuojamės su šeimos gydytoja, ji priverčia nusiraminti, jog pasielgėme teisingai ir vaikui pasireiškė pirmieji peršalimo simptomai. Ketvirtos paros 7:30 rytas vaikui nėra temperatūros atrodo gan žvalus, pagaliau nebeverkia, čiauška, šypsosi po trijų parų siaubo..9:00 bar bar į duris, atidarau 4 pareigūnai ir du vaiko teisių atstovai. Iš karto man į rankas įkiša lapą, jog mano vaikas yra atimamas dėl vaiko nepriežiūros. Bėga koridoriumi ir pakeltu tonu rėkia kur vaikas, kur vaikas. Lovoje, ką tik papusryčiavome, atsakau. Renkite vaiką, mes ji išsivežame į Kauno klinikas. Rankos,kojos drebėjo, nemoku apsakyti… pareigūnai išsirikiavę koridoriuje žiūri į mus su vyrų kaip į žudikus… ir viską stebi ar nesipriešinsime. Ačiū dievui, leido vykti kartu su vaiku man. Vyrui liepė atvažiuoti vėliau, kol kas pasilikti ir pasikalbėti su pareigūnais. Mus su sūnumi atveža i Klinikas, iš karto gauname antibiotikus, tada ruošiasi narkozei, į operacinę mūsų neįleidžia, ima kaulų čiulpų tyrimą. Deja iš pirmo karto nepataikė, labai apmaudu..gali turėti pasekmių, bet gi pasirašėme raštą prie policijos, kad sutinkame su viskuo, nes kitaip vaikas atimamas dėl vaiko nepriežiūros. Vietoj 5 dienų antibiotiku, gauname 10 dienų. Visi tyrimai geri. Tik leukocitai pakitę. Vaikas nustojo valgyti mano pieną, pastoviai ant lašelinių buvo. Na ką, po 10 dienų nutraukia antibiotikus,11 diena vaikas geriau atrodo.. 14 dieną paleidžia iš Klinikų gydytis namie, be jokios diagnozės. Be pasiaiškinimo. Po savaitės bar bar į duris vaikų teisės, laba diena pas jus lankysimės metus laiko.. ta prasme? Jūs nieko nesumaišėt??? Taip jie lankėsi, pusę metu, pažeidimų nerado. Bet esmė tame, jog mes nenorėjome turėti jokių reikalų su skiepais. Vaikų teisės vertė eiti padaryti trečia skiepą ir parodyti skiepų pasą, kitaip atims mūsų vaiką ir išveš į vaikų namus, nes mes jau esame įtraukti į sąrašą šeimų kurios nesirūpina savo vaiku. Darėme trečią skiepą, aišku, sunkiai pernešėme, bet atlaikėme. Atėjusi daryti sekančio skiepo […įrašo dalis pašalinta nenorint …]. Mes lankome darželį nuo 1.2 metukų ačiū dievui,nesergame. Na būna peršalame. Prileidžiu vonia su eteriniais aliejais, ištrinu kojas ir krūtine eukalipto tepalu. Vuolia ! Ryte vaikas eina į darželį. Sveikas. Ir auklėtoja klausia kaip jūs jį išgydote?! Šios istorijos neapsiėmė viešinti delfi, lietuvos rytas, žmonės..niekas. Visi patarė tylėti nes neverta prasidėti su Kauno Klinikomis. Sakė mes neturėsime tiek pinigų teismams,kad juos įveiktume. Praėjus 3 metams, dabar, kai laukiuosi antro vaikelio dabar baisu… na aš nenoriu duoti nei vieno skiepo savo antrąjai atžalai! Kaip šią sistemą galima apeiti? Kaip padaryti, kad tik gimusio kūdikio nepaskiepytų? Ir mes galėtumėme vėliau lankyti darželį ir eiti į Mokyklą. Jeigu norite viešinti, galite tik nenorėčiau jog matytųsi pavardė. Dėkoju. Ir labai tikiuosi sulaukti patarimo.“ Kviečiame dalintis šia medžiaga, juk taip gali nutikti kiekvienai savo vaikus mylinčiai šeimai.Plačiau:

https://infa.lt/52186/mamos-pagalbos-sauksmas-praso-patarimo-kaip-gelbetis-nuo-valstybes-instituciju-pagalbos/


p.s. Žinau vieną šeimą. Nesakysiu nei kas jie nei kokioje šalyje, nei aplinkybių. Papasakosiu tik kaip jie išsprendė šį klausimą. Tą gražią ir darbščią šeimą, vaikų teisių teroristai pradėjo terorizuoti telefonu. Aiškinti, kad privalo "teikti paslaugas šeimai dėl galimos problemos". Jie pradžioje gražiai atsisakinėjo, bet kuomet jiems pagrąsino jog gali atimti vaikus, jie tiesiog kreipėsi į savo, nevisai įstatymus gerbiantį giminaitį. Šis sužinojo kas grąsino, sužinojo kur tas grąsintojas lankosi (nesakysiu netgi lyties to belyčio vaikų teisų "specialisto". Tai va, vieną dieną kai tas "belytis" vaikų spacialstas lankėsi su savo draugeliais viename žymiame restorane (jie mėgsta gerai praleisti laiką po vaikų grobimų), prie jo priėjo keli "alfa patinai" ir tiesiog be prievartos paklausė, ko šitas kūnas kabinėjasi prie normalių žmonių ir jų vaikų. Vaikų teisų kūnas pakvipo šlapimu ir pradėjo teisintis, jog jam viršininkė taip pasakė, jis čia ne prie ko. Na jam paaiškino, kad viršininkė yra viršininkė, o jis yra jis. Kūnas suprato ir daugiau tai šeimai jokių "paslaugų" nebesiūlė. 

Žinau dar kitą šeimą, jie išsprendė klausimą truputį kitaip, bet čia jau kito pasakojimo tema. 


Su meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

2020 m. lapkričio 17 d., antradienis

Tikroji LIETUVA kiekvieno mėnesio 17 dieną klausia: Ar dar gyvas vaikutis, mažoji Lietuvos kankinė?

    Nors persekiojami ir žudomi, Krikščionys sentikiai buvo turtingiausi žmonės senojoje Rusijos imperijoje (apie 70 proc. viso Rusijos turto buvo jų  rankose, Carai ėjo iš proto nesuvokdami kas darosi, todėl nuolat bandė silpninti jų bendruomeniškumą). Kadangi Caro valdžia gerbė privačia nuosavybę (nors ir bandydama taisyklėmis kenkti) sentikių gyvenvietės ir verslai klestėjo iki tol kol atėjo komunistinė revoliucija. Prieš brutalią jėgą mes Krikščionys atsilaikome be problemų, bet šiuolaikinis brutalumas yra persipynes su naujuoju, evoliucionistinio pasaulio supratimo sukurtu tikėjimu. Tai marksizmo pagimdytos ideologijos - neoliberalizmas, komunizmas, socializmas, nacionalsocializmas ir klastingiausia jo forma SOCIALDEMOKRATIZMAS. Tai vieno tikėjimo skirtingos sektos, siekiančios vieno ir to pačio tikslo, tik skirtingais keliais. Kaip tada taip ir dabar jie pradžioje siunčia įvairius "teisių gynėjus, komjaunuolius, su knygutėmis", pasakoja apie atgyvenas ir naujausius mokslinius atradimus, o vėliau, kai potenciali auka užmigdoma žodžių gausa, jie tiesiog viska atima, o su jais nesutinkančius sunaikina.


  Jie dabar dar aktyviau ir užtikrinčiau, per visokias pseudo pandemijas ir žmonių baimes dėl sveikatos stato savo liguistos sąmonės sukurtą "naują pasaulį", kuriame nebus pinigų (tik bankų sąskaitose numatyti atsiskaitymų vienetai tam, kad geriausiai dirbantys vergai nenudvėstų iš bado), nebus nuosavybės (viską kontroliuos aplinkosaugininkų, higienosaugininkų, paminklosaugininkų ir teisingo gyvenimo priežiūros kontoros, kurios jau dabar mūsų nuosavybėje elgiasi taip lyg būtu tikrieji mūsų namų, ūkių ir žemių savininkai), nebebus normalių tėvų ir vaikų santykių (vaikais rūpinsis  ūso tipo vaikų teisių gynėjai), neliks vyro ir moters kaip savistovių asmenybių (liberalų ir socdemų jaunimui pastoviai kalama į galvas per seminarus  - JŪS BELYČIAI), nebeturėsi teisės net į savo kūną, kada norės tave karantinuos, paskelbs pavojingu ir ramiai utilizuos kokioje gydykloje. Ir niekur jūs nuo to nepabėgsite, nes nepaklusti jų įvedamai tvarkai bus nusikaltimas, matome jau dabar antsnukinių sektantų siautėjimą. Jie tai nuosekliai, žingsnis po žingsnio įtvirtina įstatymais, o mes vis dar tikime, kad tai daroma mūsų labui.


  Gražus gyvenimas artėja. Visos tos vaikų ir moterų teisių gynimo direktyvos, rūpinimasis mūsų sveikata, pasakos apie teises ir šviesų rytojų, tėra toks pat mentalinis šlamštas, kokį po revoliucijos Rusijoje kimšo žmonėms į galvas bolševikai. Jie savo melus "gražiuoju" (agituodami) skiepyjo žmonėms tik porą metų, bet jau tada daugelis tuo užsikrėtė, todėl buvo toks silpnas pasipriešinimas. Po to, kai valdžia galutinai atsidūrė jų rankose, prasidėjo žudynės ir represijos. Tas pats laukia ir globalistų pertvarkomo pasaulio. Jau dabar girdime apie Olandijoje bandomus organizuoti "lagerius" tiems kas neatitinka naujojo gyvenimo supratimo. Atskirus miestelius "asocialams". Viskas daroma naujais šūkiais, bet vedama link tos pačios gulaginės sistemos. Europoje kaip ir buvusioje sąjungoje vėl įsigali visagalis, niekam neatskaitlingas, BIUROKRATAS, kuris dėl savo EVOLIUCIONISTINIO ribotumo atves klestinčias tautas link to, kad teks kurti priverstinio darbo lagerius, nes bukoje socialistinėje sistemoje lieka vis mažiau norinčių dirbti, o BIUROKRATAI juk nori gerai gyventi.


   Neseniai mūsų biurokratai pasiskolino dar pora milijardų.Ta skola guls ant mūsų visų, (tu nesiskolinai, bet tavo vardu tai padarė niekam neatskaitlingi biurokratai). Ir galite neabejoti, visa tai bus išieškoma, per PVM, akcizus, vaistus, šildymą, elektrą, vandenį ir kanalizaciją, automobilių, nekilnojamo turto ir neteisingo antsnukių nešiojimo mokesčius.


  Sėkmės jums broliai ir toliau tūnoti savo mažuose pasaulėliuose, džiaugiantis, kad jūsų kol kas neliečia, kiekvienas žmogus turi Dievo duotą laisvę pasirinkti. Bet aš noriu ypatingai padėkoti tiems žmonėms, kurie ištvermingai, JAU TIEK METŲ reikalauja tiesos, tokiuose renginiuose kaip "AR DAR GYVA DEIMANTĖ". Juk tas Drasiaus Kedžio vaikutis yra būtent tokios, niekam neatskaitlingos, visagale save įsivaizduojančios naujosios BIUROKRATIJOS, auka. Prisiminkite, kad nereikšmingo skausmo nebūna. Šiandien jie nebaudžiamai naikina vieną padorią ir gražią Lietuvos bendruomenės giminę, rytoj jie ateis tavęs ir tavo vaikų. Negalvok, kad esi saugus nuolankiai jiems tarnaudamas ir viešai keikdamas "violetinius". Tai, kad pragerto snukio bomželis, apvyniotas teisėjo mantija, nerišlia kalba išvemia jog vaikui ištrinta atmintis todėl VSIO ZAKONNO, nepadaro šio pasibaurėtino akto TEISĖTU. O neteisėti veiksmai kaip sniego griūtis gimdo vis daugiau neteisybės. Kaip ir senojoje sovietijoje, sunaikinę savo "priešus" jie imsis naikinti vienas kitą, o pirmiausia tuos kas jiems nuolankiai tarnauja viešai keikdami ir išjuokdami "violetinius, patvorinius". Neapsigaukite, niekas nenurims, viskas tik dar labiau komplikuosis.


p.s. Nereikia daryti daug ir stengtis pakeisti visą pasaulį. Reikia daryti tiek, kad blogis nesijaustų gerai. Tam te reikia, kiek tai leidžia mūsų jėgos, palaikyti gėrį ir tuos žmonės kurie to gėrio ir tiesos siekia. Palaikyti galima įvairiais būdais (pinigais, balsais, "laikais" ir pan.), bet svarbiausia yra palaikyti ŽODŽIU. Neleiskite nutildyti tiesą vis dar skleidžiančią žiniasklaidą, pirkite tuos laikraščius ir spauskite jų reklaminius banerius internete. Dar labai svarbu, kuo demonstratyviau ignoruokite melo ruporus, kurių pagrindiniai yra liberalglobalistiniai sienlaikraščiai Lietuvoje, LRT, Delfi, Lietuvos Rytas ir 15 minučių. Socialinius tinklus naudokite, vien tik jų įdieginėjamo gyvenimo būdo pašiepimui ir žvėriškos esybės viešinimui. O dar geriau būtų, jei mes visi imtumėmės tradicijos, kiekvieno mėnesio 17 dieną, ne tik prie prezidentūros, bet ir visais kitais įmanomais būdais kelti, mūsų valdančią biurokratiją siaubingai gąsdinantį klausimą: AR DAR GYVA DEIMANTĖ?


Su meile ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

2020 m. lapkričio 10 d., antradienis

Antsnukinių zombių konclagerio prižiūrėtojų maršas

   Kiekviename kare yra generolai ir pėstininkai. Šis tas nuo generolų stalo nubyra ir pėstininkams, todėl yra kuo džiaugtis. 

Bet yra ir apie ką susimąstyti. Pėstininkai visada aukojami pirmieji. 
2020 m. lapkričio 8 d., sekmadienis

Naujoji pasaulio tvarka (JAV ir viso pasaulio ateitis valdant Koronosektantams)

  

  Puikus naujasis pasaulis laukia visų mūsų. Kiekvienam bus užtikrinta nemokama medicininė apsauga, būstas, maistas ir VISIŠKAS SAUGUMAS.

Jeigu kas viliasi jog pateks tarp tų kurie užtikrins visą tą "gerovę", tegu mąsto dar kartą. Riba tarp saugančių ir saugomųjų tokiuose sociumuose labai plonytė. 


čia video, to nuostabaus ateities pasaulio, kuriame visi bus lygus vienodi ir laimingi:

2020 m. lapkričio 7 d., šeštadienis

Rusai labai išmintingai stato į vietą antsnukinių sektos zombius ir juos ginančius sarginius šunis.

 


  Visada prisiminkite, jog pagrindinis antsnukinių sektos tvarkos stūmėjas yra biurokratas, palaikytojas feisbukinis zombis, žiniasklaidos išplautomis smegenimis, o apsauga - sarginiai šunys (nemaišyti su dorais teisėsaugos pareigūnais kurie šį cirką visais įmanomais būdais sabotuoja). Šios visos trys žmogbeždžionių rūšys nebijo nieko išskyrus popierių ir viešumą. 

  Jeigu reikalauja užsidėti antsnukį, visada darykite vaizdą jog vykdote jų nurodymus, bet iš to padarykite ištisą spektaklį. Jie turi pinigus, žiniasklaidą ir represinį valstybinį aparatą. Todėl mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.

   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.

   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Jau dabar Lietuvos policininkai nenoriai baudžia be antsnukių vaikščiojančius, verčiau vaidindami jog nepastebi, todėl ir diriguotojams tenka daryti "karantino lengvatas". Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

  Dar kartą kartoju  - Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais! 

  Savo bloge esu įdėjęs "celofano" puikų parodomąjį veiksmą kaip reikia elgtis su antsnukinių sektos adeptais. Bet po poros dienų pamačiau jog youtube platformoje šis video užblokuotas. Informacijos blokavimas yra jų baimės ir silpnumo požymis. Netikėkite jais ir darykite iš jų pastangų fantasmagorinius spektaklius. Jiems tai dideli resursai, mums tiesiog puikus laiko praleidimas. 
2020 m. lapkričio 6 d., penktadienis

Nuostabi Latgalių daina! Tokioms dainoms nebebus vietos antsnukinių zombių naujojoje pasaulio tvarkoje.

 


    Įsiklausykite į neįtikėtinai išraiškingą ir stotnią Latgalių kalbą. Ji tiek skiriasi nuo oficialios Latvių kalbos, kaip ir mūsų Žemaičių, Aukštaičių, Dzūkų, Suvalkiečių gyvosios kalbos nuo  sintetinio biurokratų ir universitetuose dresiruotų beždžionių vartojamo "literatūrinio" raugėjimo. Būtent biurokratai (anot Lenino tikrieji komunistai) ir visos kitos universitetuose dresiruotos beždžionėlės yra pagrindinis antsnukinių zombių sektos aktyvas ir elektoratas. Tik gyvųjų kalbų nešiotojai yra tikri žmonės, kurių neveikia totali prostitucinės žiniasklaidos ir socialinių tinklų zombių veisyklų smegenų plovimo mašina. Būtent todėl ir yra naikinamos gyvosios kalbos, nes tik jų teikiama galia padeda atskirti melą nuo tiesos. Sintetinės kalbos to nepajėgia, nes yra skirtos kvailinimui ir žmonių sugyvulinimui. 


   Beje, patys Latgaliai save vadina latgalīši. Atkreipiu dėmesį į tai, kad senovėje Livonijoje gyvenę Lietuviai (kurie dabar, pirmojo Latvijos prezidento pastangomis, yra visur žinomi kaip Latviai, nes jis sugalvojo šiai buvusios Livonijos daliai duoti pavadinimą LATVIJA), didžiojoje Lietuvoje gyvenančius savo brolius lietuvius vadino LEIŠI. O šie mūsų broliai vadina save LATGA-LEIŠI (latvių raidė "ī" tariama kaip "ei").

   Dar įdomus faktas apmąstymams: žymusis Rusijos istorikas Karamzinas, savo fundamentaliame veikale Rusijos valstybės istorija "История государства Российского" (kurią jis parašė Rusijos Imperatorienės Jekaterinos Didžiosios paliepimu), visus senosios Lietuvos (tame tarpe ir Livonijos) lietuvius (žemaičius, aukštaičius, jotvingius, kuršius, galindus ir kt.) vadindavo  "лотышские племена" Latvių gentys. Pradžioje galvojau jog jis tiesiog nenorėjo vadinti lietuvius lietuviais, bet vėliau nusipirkau 11 amžiaus, senąją slavų kalba parašytą Rygos Arkivyskupo Evangelija (fotokopiją), ji vadinasi EVANGELIJA LOTYSHA. Žinant, kad senosios mūsų tėvynės raštvedybos, teisėkūros ir mokymo kalba buvo senoji SLAVŲ kalba, tiesiog savaime kyla hipotezė, kad mūsų visus protėvius vadindavo kanceliarinėje kalboje LOTYSHI, kurie visi susiliejo į vientisą karinį valstybinį darinį - LIETUVĄ arba senąją mūsų BENDRINE raštvedybos kalba LITVA.

Dar vienas įdomus pastebėjimas, žodis RYGA, senąją mūsų BENDRINE (slavų) kalba reiškė sandėlis įvairios paskirties daiktams sandėliuoti (ne maisto atsargoms) . 
2020 m. lapkričio 5 d., ketvirtadienis

Labai protingas elgesys su antsnukinių sektos sarginiais šunimis

Čia buvo labai pamokantis video iš Kauno teismo, kuriame blogeris pseudonimu "Celofanas" labai elegantiškai teisiškai pastatė į vietą koronosektantus. Po poros valandų jį pašalino, nors nieko draudžiamo ar netinkamo šiame video nebuvo. Štai tokia dabar naujoji pasaulio tvarka.  

2020 m. lapkričio 2 d., pirmadienis

СОЧИНИТЕЛЬ И РАЗБОЙНИК

 В жилище мрачное теней

На суд предстали пред судей

В один и тот же час: Грабитель

(Он по большим дорогам разбивал,

И в петлю, наконец, попал);

Другой был славою покрытый Сочинитель:

Он тонкий разливал в своих твореньях яд,

Вселял безверие, укоренял разврат,

Был, как Сирена, сладкогласен,

И, как Сирена, был опасен.

В аду обряд судебный скор;

Нет проволочек бесполезных:

В минуту сделан приговор.

На страшных двух цепях железных

Повешены больших чугунных два котла:

В них виноватых рассадили,

Дров под Разбойника большой костер взвалили;

Сама Мегера их зажгла

И развела такой ужасный пламень,

Что трескаться стал в сводах адских камень.

Суд к Сочинителю, казалось, был не строг;

Под ним сперва чуть тлелся огонек;

Но там, чем далее, тем боле разгорался.

Вот веки протекли, огонь не унимался.

Уж под Разбойником давно костер погас:

Под Сочинителем он злей с часу́ на час.

Не видя облегченья,

Писатель, наконец, кричит среди мученья,

Что справедливости в богах нимало нет;

Что славой он наполнил свет

И ежели писал немножко вольно,

То слишком уж за то наказан больно;

Что он не думал быть Разбойника грешней.

Тут перед ним, во всей красе своей,

С шипящими между волос змеями,

С кровавыми в руках бичами,

Из адских трех сестер явилася одна.

«Несчастный!» говорит она:

«Ты ль Провидению пеняешь?

И ты ль с Разбойником себя равняешь?

Перед твоей ничто его вина.

По лютости своей и злости,

Он вреден был,

Пока лишь жил;

А ты... уже твои давно истлели кости,

А солнце разу не взойдет,

Чтоб новых от тебя не осветило бед.

Твоих творений яд не только не слабеет,

Но, разливаяся, век-от-веку лютеет.

Смотри (тут свет ему узреть она дала),

Смотри на злые все дела

И на несчастия, которых ты виною!

Вон дети, стыд своих семей,—

Отчаянье отцов и матерей:

Кем ум и сердце в них отравлены?— тобою.

Кто, осмеяв, как детские мечты,

Супружество, начальства, власти,

Им причитал в вину людские все напасти

И связи общества рвался расторгнуть?— ты.

Не ты ли величал безверье просвещеньем?

Не ты ль в приманчивый, в прелестный вид облек

И страсти и порок?


И вон опоена твоим ученьем,

Там целая страна

Полна

Убийствами и грабежами,

Раздорами и мятежами

И до погибели доведена тобой!

В ней каждой капли слез и крови — ты виной.

И смел ты на богов хулой вооружиться?

А сколько впредь еще родится

От книг твоих на свете зол!

Терпи ж; здесь по делам тебе и казни мера!»

Сказала гневная Мегера —

И крышкою захлопнула котел.


 И.А. Крылов

НАМОРДАЧНИКИ

 


Жил был бородавочник.


Стыдно ему было за свои бородавки поэтому он носил намордник.

И тут, как манна с небес приказ всем надеть намордники.

Обрадовался бородавочник, ведь одному в наморднике не комфортно.

Все понимали что он морду свою прячет из за бородавок,

И вот сейчас все звери обязаны носить намордники.


По этому бородавочник стал самым рьяным активистом.

Если нельзя всех сделать бородавочниками,

То намордник он натянет на каждого встречного поперечного.

И стало в тех краях неважно, бородавочник ты или нет, теперь все звери НАМОРДАЧНИКИ.


Наверное каждому из нас встречались эти активисты - намордачники. Они носят намордники не только потому что мировые короноаферюги устроили террор, но и по собственному желанию. В машине, в парке, дома. Такие засопленные намордники, которые они никогда не снимают. А как они кидаются на тех кто не в наморднике. Какие гневные тексты пишут, о тех, кто недостаточно рьяно участвует в этом короноцырке

2020 m. spalio 29 d., ketvirtadienis

БОГ. Г. Р. ДЕРЖАВИНО ты, пространством бесконечный,

Живый в движеньи вещества,

Теченьем времени превечный,

Без лиц, в трех лицах божества!

Дух всюду сущий и единый,

Кому нет места и причины,

Кого никто постичь не мог,

Кто все собою наполняет,

Объемлет, зиждет, сохраняет,

Кого мы называем — Бог!


Измерить океан глубокий,

Сочесть пески, лучи планет

Хотя и мог бы ум высокий, —

Тебе числа и меры нет!

Не могут духи просвещенны,

От света твоего рожденны,

Исследовать судеб твоих:

Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, —

В твоем величьи исчезает,

Как в вечности прошедший миг.


Хаоса бытность довременну

Из бездн ты вечности воззвал,

А вечность, прежде век рожденну,

В себе самом ты основал:

Себя собою составляя,

Собою из себя сияя,

Ты свет, откуда свет истек.

Создавый всё единым словом,

В твореньи простираясь новом,

Ты был, ты есть, ты будешь ввек!


Ты цепь существ в себе вмещаешь,

Ее содержишь и живишь;

Конец с началом сопрягаешь

И смертию живот даришь.

Как искры сыплются, стремятся,

Так солнцы от тебя родятся;

Как в мразный, ясный день зимой

Пылинки инея сверкают,

Вратятся, зыблются, сияют, —

Так звезды в безднах под тобой.


Светил возжженных миллионы

В неизмеримости текут,

Твои они творят законы,

Лучи животворящи льют.

Но огненны сии лампады,

Иль рдяных кристалей громады,

Иль волн златых кипящий сонм,

Или горящие эфиры,

Иль вкупе все светящи миры —

Перед тобой — как нощь пред днем.


Как капля в море опущенна,

Вся твердь перед тобой сия.

Но что мной зримая вселенна?

И что перед тобою я?

В воздушном океане оном,

Миры умножа миллионом

Стократ других миров, — и то,

Когда дерзну сравнить с тобою,

Лишь будет точкою одною:

А я перед тобой — ничто.


Ничто! — Но ты во мне сияешь

Величеством твоих доброт;

Во мне себя изображаешь,

Как солнце в малой капле вод.

Ничто! — Но жизнь я ощущаю,

Несытым некаким летаю

Всегда пареньем в высоты;

Тебя душа моя быть чает,

Вникает, мыслит, рассуждает:

Я есмь — конечно есть и ты!


Ты есть! — Природы чин вещает,

Гласит мое мне сердце то,

Меня мой разум уверяет,

Ты есть — и я уж не ничто!

Частица целой я вселенной,

Поставлен, мнится мне, в почтенной

Средине естества я той,

Где начал тварей ты телесных,

Где кончил ты духов небесных

И цепь существ связал всех мной.


Я связь миров повсюду сущих,

Я крайня степень вещества;

Я средоточие живущих,

Черта начальна божества;

Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,

Я царь — я раб — я червь — я бог!

Но, будучи я столь чудесен,

Отколе происшел? — безвестен;

А сам собой я быть не мог.


Твое созданье я, создатель!

Твоей премудрости я тварь,

Источник жизни, благ податель,

Душа души моей и царь!

Твоей то правде нужно было,

Чтоб смертну бездну преходило

Мое бессмертно бытие;

Чтоб дух мой в смертность облачился

И чтоб чрез смерть я возвратился,

Отец! в бессмертие твое.


Неизъяснимый, непостижный!

Я знаю, что души моей

Воображении бессильны

И тени начертать твоей;

Но если славословить должно,

То слабым смертным невозможно

Тебя ничем иным почтить,

Как им к тебе лишь возвышаться,

В безмерной разности теряться

И благодарны слезы лить.


1780—1784

2020 m. spalio 28 d., trečiadienis

Grinčas pavogė veidus

Visi dabar su antsnukiais,

Tikroji lygiava

Ir Seimas, ir policija,

Kartu su šunauja.


O antsnuki, o antsnuki!

Sulyginai visus.

Todėl mes tau dainuosime

Šituos gražius žodžius:


"Daugiau nesibučiuosime,

Nestosim per arti,

Ir KARANTINO didžiojo,

Mes būsime verti.


Naujais kvapais kvepėsime,

Rytais ir vakarais,

Nes skystį dezinfekcinį,

Naudosim kibirais.


Senelių nelankysime.

Užkrėsti juos baugu,

Ir su leidimais vaikščiosim,

Tik paskirtu laiku.


Ataskaitas rašysime,

Kur, kaip ir nuo kada.

Ir gausiai pasiskiepysim, 

Naująją vakcina.


Algos nebemokėkit mums,

Mes dirbsime dykai.

Svarbiausia apsaugos daugiau,

Ir kiekvienam vaistai. 


Tuos kas išdrįs be antsnukio,

Į viešumą išeit...

Mes smerksime be gailesčio,

Priversim užsidėt."


Nauja tvarka pasaulyje,

Čia nebėra veidų,

Vien antsnukiai nuo viruso

Kuriam nėra lygių. 


Esavičius

29.10.2020

KriupisSėdi kriupis

Po lapu,

Gaudo muses

Liežuviu

Vieną kramto

Kitą stebi,

Amt! Ir vėl burnoj

Zvimbenė.


Tau vaikeli

Nevalia

Imti kriupio

Niekad

Myžt, ant rankų

Ir tada

Karpos 

Dygt pradės delne.


27.10.2020

Seiniai

2020 m. spalio 25 d., sekmadienis

Tikri diktatoriai suprato antsnukių svarbą įtvirtinant savo diktatūras. O kurie nesupranta - gauna ansnukinių zombių revoliuciją.

    Turkmenistano diktatorius Berdymuchamedovas ivedė ansnulių režimą savo šalyje ir pats demonstruoja pavyzdį savo piliečiams. Nors Turkmenistane nėra nei vieno kovid atvejo, bet Berdymuchamedovas net žvejyboje išdidžiai nešioja specialiai jam sukurtą antsnukį: 
Vokiečiai, kol kas taikiai, protestuoja prieš koronoditatūrą

 


Lenkai sukilo prieš antsnukinių sektos įvedamą diktatūrą, o tuo tarpu antsnukiniai mitinguoja už teisę žudyti vaikusO čia Sorošo zombiai su antsnukiais reikalauja teisės žudyti vaikus: 

Australai sukilo prieš koronoaferistus

 
Italai sukilo prieš lėtai šliaužiančia diktatūrą ir žmonių įgyvulinimą

 


2020 m. spalio 24 d., šeštadienis

Londonas sukilo prieš visuotinę koronoaferą ir numatytą totalią diktatūra.

 


и в палатах и в лачюгах сильных мира обличал

 

Духовный стих. Исполняют староверы Орегона

АВВАКУМ В ИЗГНАНИИ

Укрепи меня, О! Боже, на великую борьбу,

И пошли мне мощь Самсона, недостойному рабу.

Как в пустыне вопиющий, я на торжищах взывал

И в палатах и в лачугах, сильных мира обличал.

То, не бесы мчатся с криком, чрез болото и пустырь

Чернецы везут разстригу Аввакума в монастырь.

Привезли меня в Андроньев, тут и бросили в тюрьму,

Как скотину без соломы, прямо в холод, смрад и тьму.

Из Москвы велят указом, чтоб на самый край земли

Аввакума протопопа, в ссылку вечную везли.

Десять тысящ верст в Сибири, в тундрах, дебрях и лесах

Волочился я на дровнях, на телегах плотах.

Пять недель мы шли по Нерчи, пять недель все голый лед.

Деток с рухлядью в обозе, лошаденка чуть везет.

Протопопица бывало, подскользнется, упадет.

«Протопоп ты горемычный, долго ль нам еще страдать!»

«Видно, Марковна до смерти»! Тихо с ласковым лицом,

«Что ж, Петровичь, отвечает, С Богом дальше побредем».

Вижу, меркнет Божья вера, тьма полночная растет,

Вижу льется кровь невинных, брат на брата восстает.

Что же делать мне! Бороться и неправду обличать,

Иль, скрываясь от гонений, покориться и молчать.

И сидел в немом раздумье, я, поникнув головой.

Но жена ко мне подходит, тихо молвит, что с тобой,

Встань, родимый, что тут думать, встань, поди скорее в храм.

Проповедуй слово Божье. Смерть пришла сегодня к нам.

А сегодня рано утром, пред народом поведут

На костер меня расстригу, и с проклятьями сожгут.

Но звучит мне чей-то голос, и зовет он в тишине

«Аввакумушка мой бедный, ты устал, приди ко мне.

Дай мне, Боже, хоть последний, уголок в святом раю,

Только б видеть милых деток, видеть Марковну мою.

Потрудился я для правды, не берег последних сил

Тридцать лет, никониане, я жестоко вас бранил.

Если чем-нибудь обидел, вы простите дураку,

Ведь и мне пришлось немало натерпеться старику.

Вы, простите, не сердитесь, все мы братья во Христе.

И за всех нас, злых и добрых, умирал Он на Кресте.

Так возлюбим же друг друга, вот последний мой завет,

Все в любви, Закон и Вера, выше заповеди нет.

New world order. World revolution begins. Divide et impera!!!

 Stand up, damned of the Earth

Stand up, prisoners of starvation

Reason thunders in its volcano

This is the eruption of the end.

Of the past let us make a clean slate

Enslaved masses, stand up, stand up.

The world is about to change its foundation

We are nothing, let us be all.


p.s. The main objective, destroy the wisdom of the elders, and separate them from the young.

Divide et impera!!!