2017 m. birželio 28 d., trečiadienis

Kaip nežymi sala, pavadinimu Britanija, tapo galingiausia imperija?

Dar iki tol, kol senovės Graikai suprato krikščionybės mokslo didingumą, jėgą ir galią, antikos mąstytojai diskutavo dėl santykio tarp materialaus ir nematerialaus.

Dabartiniu metu, žinomiausias yra Platono pateiktas šios diskusijos pavyzdys. Jis aiškino jog tam, kad sumeistravot pirmąjį pasaulyje stalą su kėdę, meistras visų pirmą turėjo pamatyti šio stalo ir kėdės idėją. Platonas sąlyginai pavadino šiuos nematerialius tikro stalo ir kėdės vaizdinius „stalizmas ir kėdizmas“. Būtent, be „stalizmo“ ir „kėdizmo“ idėjos, nebūtų ir tikros kėdės ar stalo. Visi vėlesni stalai ir kėdės tėra to pirmojo stalo ir kėdės kopijos.

Tik nedaugelis žmonių turi sugebėjimą pažvelgti ten, kur yra tos tikrosios idėjos. Didžioji dalis žmonių vien tik kopijuoja. Kopijavimą mes pasaulyje įpratome vadinti „išsilavinimu“.
Prieš porą tūkstantmečių, atėjęs Jėzus Kristus parodė savo mokiniams kelią link tos nematerialios idėjos ir atvėrė savo mokiniams akis, kad jie sugebėtų ne pagal kažkieno pavyzdį, bet tiesiogiai matyti tai kas yra geriausia ir duoti pavyzdį kitiems.

Jėzus Kristus yra Amžinas Žodis. Jo pažinimas yra daug vertesnis už bet kokį kopijavimą (išsilavinimą), nes Jis yra virš visko ir viskame. Pažinęs Jėzų, tiksliau leidęsis Jo pažystamas, tu prieini prie to kas yra tobula, o ne prie kopijų kopijos. Ne be reikalo auksinis pasaulio milijardas gyvena būtent krikščionybės įtakoje, Krikščionių šalyse (nors ir nebe ilgam, nes žmonės totaliai atsitraukia nuo krikščionybės).

Tikslus Žodžio supratimas ir yra Tikslus Dievo garbinimas. Amerikiečiai ne dėl to, kad jie kažkokie išskirtiniai dabar valdo pasaulį. Jie valdo pasaulį, nes tiksliausiai vykdė Dievo nurodymus ir sekė Jėzumi Kristumi, nešdami evangelija į tamsų pasaulį. Nei vienas JAV prezidentas nebuvo nusiritęs iki netikėjimo kvailybės.

Iki amerikiečių, pasaulyje dominavo kažkokia nežymi sala, pavadinimu Britanija, kuri iškilo tik tuomet kai pradėjo tamsybėje sėdintiems nešti Dievo Žodį. Būtent tada Dievas davė jai galia tapti galinga imperija. Tas pats nutiko ir nežymiam Europos užkampiui – Maskvos kunigaikštystei. Tik tuomet kai Maskvos patriarchai paskelbė, kad Maskva po Konstantinopolio žlugimo liko viena tikrojo tikėjimo nešėja (trečioji Roma) ir žmonės pasijautė Dievą nešančia tauta (Богоносный народ) , tik tada šios valstybės galia ėmė augti.

Tik Dievo Žodį savyje turinti tauta gali tapti didi, nes tik Dievas gali išaukštinti. Atsitraukimas nuo Dievo visada veda į degradaciją ir pažeminimą.

Viskas kas tikra ir genialu yra labai paprasta. O melas visada yra įvelkamas į tariamo sudėtingumo ir daugžodžiavimo skraistę. Biblijoje yra viena frazė išaiškinanti mums kaip viskas vyksta šiame pasaulyje - „Pradžioje buvo Žodis ir tas Žodis tapo kūnu“.

Kristus yra Viešpats, Jis yra Dievo Žodis. Tik Jame yra tikra idėja ir kūryba nes tik per Jį, Jame ir dėl Jo viskas yra sukurta.

2017 m. birželio 22 d., ketvirtadienis

Humanistai, kruvinomis rankomis.

„Žinių gausa proto neprideda“
Geraklitas

    Humanizmo filosofijos laikų pradžioje (XIX a. pabaigoje XX pradžioje), visi šia filosofija apsikrėtę žmonės kalbėjo: „Tokie karai kaip viduramžiuose nebeįmanomi, dabar visuotinio apsišvitinimo laikai.“; „Mokslas daro žmones geresnius“; „Humanizmas išgelbės pasaulį“; „laisvamanybė veda į išsilaisvinimą nuo religinių dogmų“ ir pan. kliedesius.

    Nespėjo išdžiūti dažai kurie buvo naudojami šių minčių spausdinimui, o jau driokstelėjo pirmas pasaulinis (humanistinis) karas. Po kiek laiko, vėl gi drebinant viešą erdvę ir žmonių sąmones humanistiniais skiedalais, driokstelėjo antras pasaulinis (humanistinis) karas. Mokslas, gerais norais vedinas, prisimislyjo įvairių rasių grynumo teorijų. Ligi šiol humanistų taip garbinamas Charlzas Darvinas, paleido į pasaulį visuotiną degradaciją pateisinančią „evoliucijos teoriją“, kurioje išdėstė ir savo humanistinį požiūrį į „žemesnes“ žmonių rūšis, tokius kaip negrai.
   Šios teorijos paveikti humanistai važiuodavo į Afriką medžioti tų, Čarlzo įvardintų, „tarpinių grandžių“ tarp žmogaus ir beždžionės. Iki šiol didžiausių universitetų saugyklose (vakarų pasaulio gėdai) tūkstančiais saugomos sumedžiotų žmonių iškamšos ir skeletai. Humanizmas „gelbėdamas“ pasaulį atėjo prie vienos išvados – „tam, kad išgelbėti pasaulį reikia sunaikinti kuo daugiau žmonių“.

   Geriausiai tą „humanistinę“ pasaulio gelbėjimo mintį išdėstė vienas žymiausių šių laikų mokslininkas „humanistas“ Žakas Yvas Kusto (Jacques-Yves Cousteau). Jis viešai išpažino savo tikėjimo credo:

   „Tam, kad išsaugoti gamtą, mes turime sumažinti žmonių populiaciją iki puses milijardo žmonių“.

   Žinant tą faktą, jog dabar žemėje gyvena apie šešis milijardus vaikų, senelių, moterų ir vyrų, toks „humanistų“ išpažįstamas gelbėjimo būdas reiškia tik vieną – penkis su puse milijardo reikia kažkokiu „civilizuotu“ būdu „utilizuoti“. Keisčiausia, kad niekas viešai ir garsiai nesipiktina tokiais „humanistiniais“ pareiškimais ir siekiais.

    Laisvamanybė padarė iš žmonių stabmeldžius teletabius, kurie kaip besmegeniai drugeliai skraido nuo vienos „pažangiausios“ filosofijos prie kitų žmogaus „genijaus“ pagimdytų pasaulio matymų ir suvokimų. Keista kaip žmones gali apakinti tariama pažanga. Jie net nesusivokia, kad tas evoliucionavęs pažangumas tėra žmogiškos degradacijos pagimdyta saviteisa, kuri yra įvilkta į vyraujančio infantiliško požiūrio rūbą ir propagandiškai pateikiama kaip mokslo atradimai. Žmonės kurie patiki laisvamanybės filosofija ir atsitraukia nuo religijos įtvirtinamų savitvardos, atsakomybės ir gyvenimo su pertekliumi mokymų, paprasčiausiai degraduoja ir tam nereikia kažkokių ypatingų pavyzdžių, tereikia apsižvalgyti aplinkui. Bedieviai krinta kaip lapai, paveikti „pažangių“ teorijų tokių kaip „gyvenk čia ir dabar“. Jie sužlugdo ne tik savo, bet ir savo vaikų ir artimųjų gyvenimus.

   Baisiausia, kad humanizmo propaganda 99 procentus viešai besireiškiančių žmonių padarė savo vergiškos sampratos šaukliais. Tokie žmonės būna įsitikinę, kad jie yra „kitokie“, nors realybėje jie tėra klonai, vienodai kalbantys ir suvokiantys pasaulį tik per televizijos suformuotą vartotojišką pasaulėžiūrą, vedančią tik į bendruomenės susvetimėjimą ir individų degradaciją.

p.s. Be Kristaus, visi diplomuoti humanistai, tėra informacinės šiukšliadėžės. Nes tik Kristus duoda informacijai tvirtą pagrindą, nuo kurio ji gali pradėti augti į darnų pastatą.
   Nuo to laiko, kai mokslas „išsilaisvino“ iš bažnyčios globos, jis tapo savitikslis (mokslas vardas mokslo). Todėl jo vaisiai tapo prakeikimu. Mokslas dabar kuria įvairias visuotinio atšilimo teorijas (pinigų siurblys), kiaulių, ožių, paukščių ir kitokius gripus (pinigų siurblys). Kaip apgauti žmones ir įkišti jiems kuo daugiau bjaurystės vietoj gero produkto (pinigų siurblys). Kaip išvilioti, ką nusukti, kur prakišti ir t.t. ir pan. Kuo toliau, tuo bedievis mokslas labiau išsigimsta ir veda visus mus link sunaikinimo.

"Kvailys tarė savo širdyje, Dievo nėra“

Jūsų kaltintojas yra Mozė

 Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“.

„Garbės iš žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės. Aš atėjau savo Tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savuoju vardu, tą jūs priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote.
Nemanykite, kad aš jus kaltinsiu Tėvui! Jūsų kaltintojas yra Mozė, į kurį esate savo viltis sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte Moze, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais?!

2017 m. birželio 17 d., šeštadienis

Vienintelis miestelis išlikęs Sodomos ir Gomoros apylinkėse


   Abraomą palaiminusio, Dangaus Dievo kunigo, Salemo karaliaus Mechizedeko rezidencija buvo Sodomos ir Gomoros krašte, bet tai nesulaikė Dievo nuo šio krašto sunaikinimo už nuodėmes.

   Vienintelis to krašto miestelis išlikęs po Dievo bausmės buvo Zoaras. Jis išliko ne dėl to, kad ten gyventų teisesni žmonės, o vien dėl to, kad ten nutarė pasislėpti Dievo teisusis Lotas.

  Pažvelkite kaip Dievas įvertina vieno teisingai tikinčio žmogaus kaina.

   Kiekvienas žmogus, ankščiau ar vėliau išgirsta Dievo kvietimą. Mes visi lygūs prieš Dievą ir dėl to turime laisvą valią apsispręsti. Kiekvienas priima laisvanorišką sprendimą, ar jam sekti Kristumi ar sekti savo įsivaizdavimais, kuriuos suformuoja pasaulio mokymai ir autoritetai.

   Jei žmogus išgirdęs Dievo kvietimą nutaria Dievo klausyti labiau negu žmonių, tuomet jis pripažįsta Dievą savo Tėvu, o Jo Žodį savo mokytoju. Nuo to sprendimo priėmimo dienos, Dievas Savo galinga Tėviška ranka pradeda vesti tokį žmogų gyvenimo keliu ir jį mokyti.

  Teisingai Dievo valią vykdantis žmogus, vadinamas teisiuoju. Teisusis turi Dievo suteiktą privilegiją ir pagal to žmogaus prašymą, išgelbėjimo nuo mirties malonė yra suteikiama ir kitiems žmonėms, netgi jeigu jie yra netikintys, silpnai tikintys arba klaidingai tikintys. Būtent taip, dėl vieno nuoširdžiai ir teisingai tikinčio, išsigelbėdavo ištisos šeimos, giminės, tautos ir valstybės.

   Būtent dėl šios priežasties, yra labai svarbu būti kartu su tikrątikiais, nes tokiu atveju net jeigu tavo tikėjimas yra silpnas arba klaidingas, tu vis viena būsi išgelbėtas vien dėl to, kad esi bendrijoje su tuo, kas eina teisingu keliu pas Dievą.

  Sodomos ir Gomoros pavyzdyje, Biblija mums pateikia labai aiškų vaizdinį. Vien tik dėl to, kad teisusis Lotas nutarė pasislėpti miestelyje Zoar‘e, šis Sodomos ir Gomoros apylinkių miestelis, o kartu ir jame gyvenantys žmonės, sunaikinti ne buvo.

  Taip pat ir prieš Izraelio abiejų karalysčių sunaikinimą, Dievas ne kartą buvo perspėjęs jos vadovus per savo tarnus pranašus.

   Paskutinės, Judo karalystės karalius buvo labai išdidus, todėl pasitikėjo karo mokslu, bei pasaulietiniais teologais kurie jį ramino ir aiškino, kad viskas tvarkoje; Dievas vis viena pasigailės, nes pas juos Dievo šventykla, aukojimo ritualai, įstatymo mokymas, kunigystė ir dėl to nėra ko bijoti.

   Todėl Karalius nutarė neklausyti Dievo Dvasią turinčio pranašo perspėjimų. Būtent dėl nepaklusnumo, jis ir jo tauta neteko visko. Karalystė buvo sunaikinta. Karaliaus sūnus buvo nužudyti karaliaus akyse, o tam, kad vaikų mirtis būtų jo paskutinis matytas vaizdas, pačiam karaliui buvo išluptos akys ir jis buvo uždarytas Babilono kalėjime visam likusiam gyvenimui.

   Visai kitą vaizdą mes matome, kuomet Izraelio valstybės vadai ir religiniai lyderiai klausėsi pranašų. Tuomet jiems sekėsi kovose, jų turtai ir galia augo, žmonių gerovė didėjo, Izraelio karalystės įtaka plėtėsi. Bet žmonės yra žmonės. Todėl dėl pasaulietinio kvaitulio ir tariamų autoritetų blizgesio, tautos vadai ir oficiali religinė vadovybė nusigręždavo nuo Dievo, nebeklausydavo Jo siųstų pranašų, bei nutardavo sekti pasaulietiniais, struktūrizuotais ir formalizuotais mokymais. Taip prasidėdavo pabaigos pradžia, vedanti į pasaulietinės ir religinės valdžios sunaikinimą.

  Aš esu Viešpats, Aš nesikeičiu, ..... (Mal 3, 6). Tai Dievo Žodis. Jis yra toks pat šiandien, vakar ir rytoj. Naujoji sandora nepanaikina Dievo suvereno ir veikimo instrumentų. Dievo neįmanoma įsprausti į kažkokias formas „daryk tik taip ir viskas bus gerai“.

   Negesinkite Dvasios! Naujas testamentas davė įtikėjusiems Šv. Dvasios dovaną. Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios'. (Jn 3, 8).

   Pučia kur nori, reiškia neribotai jokiais žmogiškais įsivaizdavimais. Bet ar dabar daug yra gimusių iš Dvasios žmonių? Iš vandens gimusių pilna, taip pat pilna gimusių iš teologijos profesorių mokymo. Tokie žmonės naiviai įsivaizduoja, kad vien dėl choru kartojamų užkeikimų ir nusiplovimo vandenyje, Dievas yra įpareigotas juos įrašyti į Gyvenimo knygą. Tai nėra gimimas iš Dievo Dvasios. Jie yra palaikomi tik dėl to, kad Dievas suteikia malonę iki tūkstantosios kartos jų protėviams t. y. tiems kas Jį nuoširdžiai mylėjo.

  Tuomet kas yra gimimas iš Dievo Dvasios ir kodėl Jėzus Kristus prieš palikdamas savo mokinius jiems pasakė: ...... Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą? ' (Lk 18, 8).

  Kiek bažnyčių bažnytėlių, kiek denominacijų, kiek krikščionimis vadinančių žmonių ir visa tai auga ir plečiasi. Argi gali būti, kad atėjęs mūsų Viešpats neberas tikėjimo žemėje?

   Gimusių iš Dievo Dvasios skiriamasis ženklas yra ne išorinis teisuoliškumas, ne tradiciniai ritualai, bet vien tik vykdymas karališko įstatymo kuris skelbia:

   Yra tik vienas Dievas ir nėra kito, tik Jis; o mylėti Jį visa širdimi, visu protu ir visomis jėgomis bei mylėti savo artimą kaip save patį yra daugiau negu visos deginamosios atnašos ir aukos'

   Jeigu manai, kad yra daugiau kelių pas Dievą nei Jėzus Kristus, tuomet nėra tavyje teisumo. Exzepiuri "Mažasis Princas", teologiniai, filosofiniai, moksliniai vadovėliai, protingos sistemos ir struktūros, visa tai neturi vertės jei tavyje (arba bent jau šalia tavęs) nėra Kristaus.

   Svarbu žinoti, kad žmonės visi vienodai blogi ir sugedę, tik vienas Dievas yra geras ir teisingas, todėl dėl tariamai Dievui tarnaujančių žmonių daromu bjaurysčių, nenusivilk Kristumi, juk Jis atėjo ne pas minią žmonių, o būtent pas tave asmeniškai, kaip pas savo vaiką (nors ir nuklydusi). Taip pat jis iki šiol, kaip mylintis tėvas laukia tavęs grįžtant po to kai atsibos vergauti prie kiaulių gardų.

   Dar katą primenu, kad Sodomos ir Gomoros apylinkėse tuo metu taip pat buvo vyriausiojo Dievo kunigo Melchizedeko rezidencija, (Greičiausiai, kad pats Melchizedekas jau buvo iškeliavęs pas Dievą ir buvo likusi tik jo palikta tarnavimo sistema su jo apmokytais tarnais), bet tai nesulaikė Dievo.

  Dar svarbu prisiminti, kad prieš sunaikinimą, Dievas iš ten išvedė savo teisųjį Lota ir tuos ką Lotas su savimi pasiėmė. Lotas bandė pasiimti daugiau žmonių, bet jie juo nepatikėjo ir todėl pražuvo. 

2017 m. birželio 4 d., sekmadienis

Kerubų dainaГнить иль не гнить, вот в чём вопросЗачем творить?
Насрал прилюдно,
Вот композиция, ура!

Грядёт всеобщее внимание
И критика не любящих говна.

А если чернь не понимает,
Глубокий смысл художества,
Она глупа, и нам нет дела,
Как к нам относится она.
.
Прибей мошонку на асфальте,
Иль громко в опере перди,
Плесни мочою на Рембранта,
Иль лаять на людей начни.

Теперь любая дрянь искусство,
Всё больше в нём теперь зверя,
Козлов, ослов и попугаев
А также разного жулья.

2017 m. birželio 3 d., šeštadienis

Susimokės P(y)SD(os) mokestį ir iki paskutinio kraujo lašo gins Škurlelio dvarelį.


  Naujai išrinktas Šaulių sąjungos lyderis rengiasi kurti karių kuopeles emigrantų tarpe. Turbūt reikėtų palinkėti jam sėkmės, bet aš neskubėsiu, o tiesiog pasidalinsiu keliomis mintimis.

  Neseniai teko bendrauti su vienu potencialiu kuopelių kūrimo taikiniu, patriotu, kuris prieš mėnesį su šeima atvažiavo ieškoti naujo gyvenimo į Angliją. Tikrai labai protingas vyras, visą gyvenimą buvęs nepalaužiamas Lietuvos patriotas niekines emigrantus, niekada nebadavo ir turėjo gan neblogas pajamas. Klausiu kas nutiko, kodėl taip kardinaliai pakeitė savo nuomonę. Atsakė, kad daug priežasčių ir visa tai kaupėsi, bet paskutinis lašas buvo tai, kad jam paskaičiavo P(y)SD(os) mokestį (čia jo žodžiais). Paklausiau kodėl? Jis papasakojo, kad nutarė su žmona išeiti iš darbo ir pailsėti, pakeliauti po pasaulį. Beveik puse metų jie bastėsi po įvairias egzotines šalis, o grįžę sužinojo, jog už savo atostogas privalo susimokėti mūsų mylimai valdžiai PSD. Suma nėra didelė, bet pats faktas jį tiesiog pribloškė. Visos kelionės metu jie turėjo komercinius kelionės medicininius draudimus, bet policinės valstybės įteisintiems reketininkams tai ne motais. Gražu.

    Kiek žmonių Lietuvoje dabar yra skolingi šį mokestį? Neseniai skaičiau, kad virš dviejų šimtų tūkstančių. Galinga, pikta kariuomenė. Trūksta tik organizuotos jėgos kuri nukreiptų jų teisėtą pyktį reikiama linkme ir tada įsiutusi minia sudraskys visokius naglus išverstakius škurlelius (vaikų grobikus), panašiai kaip visuomenės neapykanta sunaikino kitos policinės valstybės, Rumunijos, pagrindinį policininką su žmona.

  p.s. Be je, man įdomu kaip į tokius karinių kuopelių organizavimus savo teritorijoje reaguos užsienio valstybės? Koks rezonansas kiltų jei pav. Vengrai pradėtų kurti tokias kuopeles Rumunijoje ar Slovakijoje, vengrų tarpe, arba Vokiečiai Lenkijoje savo buvusiose žemėse. Nors ką aš žinau, gal  Korzyna viską yra suderinęs su mūsų URM ir yra gautas principinis sąjungininkų sutikimas kurti jų teritorijose sukarintus Lietuviškus būrius, kurie esant reikalui galės operatyviai atvykti ir iki paskutinio kraujo lašo ginti Lietuvos elito dvarelius, žemes ir jiems nuolankiai tarnaujančius baudžiaunininkus su baudžiaunininkėmis. 

2017 m. birželio 2 d., penktadienis

'Viskas gerai! Viskas gerai!' – nors nėra gerai.
Kaip galite sakyti: „Mes išmintingi!
Mes turime VIEŠPATIES įstatymą“?
Juk iš tikrųjų pavertė jį melu
melaginga žinovo plunksna!


 Išminčiai sugėdinti, apstulbinti, įkliuvę į spąstus. Štai VIEŠPATIES žodį jie atmetė, – iš kurgi jų išmintis? „Todėl jų žmonas atiduosiu kitiems, o jų laukus užkariautojams. Juk jie visi, nuo mažiausio lig didžiausio, godžiai ieško savo naudos, nuo pranašo lig kunigo, jie visi – veidmainiai. Dukters, mano tautos, žaizdas jie nerūpestingai apgydo kartodami: 'Viskas gerai! Viskas gerai!' – nors nėra gerai. Turėtų gėdytis dėl savo bjauraus elgesio! Tačiau jie nei gėdos jaučia, nei žino, ką reiškia iš gėdos parausti. Tikrai jie kris tarp žuvusiųjų, jie sukniubs, kai aš juos bausiu“, – sako VIEŠPATS.  „Tikrai surengsiu jų pjūtį! – tai VIEŠPATIES žodis“. Nebus vynuogių ant vynmedžio nei figų ant figmedžio, net lapai bus nuvytę!

 Visa, ką jiems buvau davęs, išnyko.

Ko gi dar sėdime? Susirinkime! Eime į miestus su įtvirtinimais, kad ten žūtume, nes VIEŠPATS, mūsų Dievas, lėmė mums žūti. Jis davė mums gerti nuodų, nes mes nusidėjome VIEŠPAČIUI. Laukėme taikos, bet nėra pagerėjimo, laukėme pagalbos, bet vietoj jos ateina klaikas!

попуталиМы любим то чем пользоваться должно,
И пользуемся тем что мы любить должны.
Ведь, пыль глотать ползущему приятней,
Чем с Богом жить в бескрайней вышине ...

2017 m. birželio 1 d., ketvirtadienis

Добродушный толстяк. Ответ зарвавшемуся качку
Уныло тупит мужичьё,
На мускулы надеется,
Качки реальное бабьё,
И жизнь у них не клеится.

Болезнь мозгов, почти всегда,
На теле отражается,
Когда реальная борьба,
Качки всегда ломаются.

Я много видел дурачков,
Они всегда качаются,
А так как мозг как у сверчков,
Лишь слугами являются.

Не раз по жизни я ломал,
Громил тупых стероидных,
Которых нарциссиизм толкал,
Быть в касте дебилоидных.

Svarbu, kad novegiškai karo vadei nebūtu "tos dienos".    Na va, dabar Lietuvoje galima jaustis saugiai. Iš Norvegijos mums atsiųsta karo vadė "žino ką darys kai pamatys Rusų tankus". Pagaliau atsirado tikras kovotojas Lietuvoje.

  Perskaitęs šią džiugią žinią prisiminiau savo jaunystę.

  Mano kaiminystėje gyveno labai karinga mergina. Visi jos bijojo, nes ji buvo kovinio sambo Europos čempionė, kurią išmetė iš profesionalaus sporto nes užmušė savo varžovą (be je juodaodį vyra) ringe, per parodomas varžybas Paryžiuje.

  Mes buvome draugai ir man nei karto net ne kilo kvaila mintis išbandyti jos kovinę galią ar bent jau patikrinti visų tų istorijų apie ją tikrumą. Bet karta, aš su savo mergina ir ji su savo vyru sėdėjome restorane Vilniaus senamiestyje. Laikai buvo neramūs, šėliojo visokie brigadiniai ir šiaip visokių neadekvačių žmogelių pasitaikydavo, todėl nenuostabu jog "čempionės" vyras rūkydamas restoranėlio kieme susikibo su agresyviu vyruku. Šalia jo rūkė ir čempionė su mano mergina, o aš sėdėjau restorane ir kalbėjau su kažkokiu žmogumi. Staiga įbėgo mano mergina ir pradėjo mane tempti į lauką. Kai išėjau pamačiau jog čempionė ir jos vyras ant žemės, o vyrukas odine striuke įsiutęs spardo tai vieną tai kitą. Ilgai nelaukęs pribėgau ir keliais smūgiais "išjungiau" užpuoliką.

  Padėjau atsikelti draugams ir iš atsigavusio vyruko išklausęs prakeikimų tiradą ir sutikęs su tuo jog jis mane "tikrai suras ir man bus šakės", su apspardytais nelaimėliais grįžome atgal į restoraną.

  Buvo kažkaip nejauku, todėl kalba niekaip nesirišo, kol pagaliau "čempionė" pasakė, kad tikrai būtų susitvarkiusi su užpuoliku, tiesiog kaip tik šiandien yra "tos dienos" ir ji kaip nesava.

  Aš su savo mergina tik lingavome galvomis pritardami, juk tikrai visi tikri vyrai ir tikros moterys žino jog prieš fiziologiją nepašokinėsi.

p.s. Kaip suprantu Muamaro Kadafio elitinio "specnazo" moterys taip pat nesugebėjo efektyviai apginti savo bosą, nes karas su juo tesėsi ilgiau nei mėnesį. Turbūt kas kartą atėjus "toms dienoms" elitinės karės tiesiog žūdavo praradusios savo kovinius sugebėjimus. Juk tuomet kai Kadafį prievartavo ir iš lėto žudė "demokratiniai sukilėliai" jokių "spec. karininkių" jo apsaugoje jau nebuvo likę. Pikti liežuviai mala, jog visas jo spec.moterų bataljonas išsilakstė po pirmų bombų sprogimų, na bet mes juk netikime tokiomis seksistinėmis nesamonėmis.

p.s.s. O čia kaip tik video iš "tolerantiškosios skandinavijos" kuriame demokratinį pabėgelį bandžiusios tramdyti policininkės greičiausiai taip pat buvo paveiktos "tų dienų".