2015 m. lapkričio 24 d., antradienis

Konstantinopolis (Stambulas) bus atiduotas Graikams.

  Sena pranašystė.

  Kuomet pirmą kartą klausiau Graikų Vienuolio, Senolio Paisijaus pranašystę apie tai, kad Konstantinopolis (Stambulas) pagaliau bus grąžintas Graikams ir grąžins jį Rusai, pagalvojau, kad turbūt senolis tiesiog norima bando pavaizduoti kaip esamą, kaip Visagalio Dievo valią.

  Paskutinių įvykių kontekste viskas pradeda ryškėti ir ši pranašystė įgauna savo realias formas.

   Rusų pilotų nužudymas tai buvo didžiausia (išdidžių ir savimi pasitikinčių turkų) klaida. Rusai neabejotinai duos atsaką, turkai taip pat bandys dar labiau įkasti rusams. Todėl visa tai išsivystys neišvengiamai į visavertį karą. NATO nesikiš, nes turkų slaptas ekstremizmas (kuris yra baisesnis už atvirą) jau visiems vakaruose seniai įgriso. Be abejo bus daug spalvotų pasipiktinimo burbulų į viešumą, bet viskas tuo ir pasibaigs. Kai tik Bosforo sąsiauris bus išvalytas nuo kelis šimtmečius besitęsiančios turkų okupacijos, jį kažkam reikės teisėtai perduoti, remiantis tarptautine teise ir geopolitine situacija. Manau, kad netgi paviršutiniška konflikto analizė leidžia prieiti tik vieną išvadą. Tos teritorijos, kartu su Konstantinopoliu bus perduotos valstybei kuri vienodai priimtina visiems ir turi istorines teises į šias žemes. Tokia valstybė yra tik viena - Graikija. Ji NATO narė ir yra Rusijos simpatikė.

  Štai video su Paisijaus pranašyste:

 https://www.youtube.com/watch?v=hGmOlwGlzcU
  O čia, kaip tik vieną dieną prieš brutalų Rusijos pilotų nužudymą, internete radau labai įdomų tinklapį.

   Jame galima susirasti savo gyvenama vietą žemėlapyje, pasirinkti atominės bombos tipą ir nuspaudus mygtuką "NUKE IT" pasižiūrėti kokia teritorija bus sunaikina:

  http://www.carloslabs.com/node/16

p.s. Malonaus naršymo po nurodytą tinklapį. Mes gyvename įdomiais laikais ir būtent toks yra Kiniečių palinkėjimas savo priešams: Linkiu jums gyventi visą gyvenimą ĮDOMIAIS LAIKAIS.

2015 m. lapkričio 14 d., šeštadienis

Melskis.

Rumunijos Čigonai šlovina Jėzų.


 

Pranašo Samuelio motinos Onos Giesmė

Ona meldėsi, sakydama: 

„Mano širdis džiūgauja VIEŠPATYJE,
mano jėga mano Dievo išaukštinta.
Mano lūpos juokiasi iš priešų;
džiaugiuosi savo pergale.
Nėra kito Šventojo kaip VIEŠPATS,
tikrai nėra kito šalia tavęs;
nėra Uolos kaip mūsų Dievas.
Liaukitės išdidžiai kalbėję,
teneišeina iš jūsų lūpų įžūlus žodis.
Juk VIEŠPATS yra visa žinantis Dievas, ­
jis nulemia veiksmus.
Galiūnų lankai sulaužomi,
o silpnieji apsijuosia jėga.
Kadaise buvę sotūs turi tarnauti už duoną,
o alkanieji daugiau nebealksta.
Bevaisė pagimdė septynetą,
o daugelio vaikų motina yra vieniša.
VIEŠPATS dalija mirtį ir duoda gyvastį,
nuveda į Šeolą ir prikelia.
VIEŠPATS suvargina ir praturtina;
jis nužemina ir išaukština.
Jis ištraukia vargšą iš dulkių,
pakelia skurdžių iš šiukšlyno,
pasodina jį su didžiūnais,
suteikia jam garbingą paveldo sostą.
Mat VIEŠPAČIUI priklauso žemės stulpai,
ant jų jis padėjo pasaulį.
Žingsnius savo ištikimųjų jis saugo,
o nedorėliai žus tamsybėje,
juk žmogus savo jėga nenugalės.
VIEŠPATIES priešai bus sutriuškinti;
Aukščiausiasis sugriaudės danguje.
VIEŠPATS teis žemės pakraščius,
suteiks jėgą savo karaliui
ir pergalę savo Pateptajam.“
Marijos Rauda


Slovakų Giesmė

   Labai graži Slovakų dainininkės Mários Čírovos giesmė Dievo Motinai.

  Labai įdomus kontrastas. Nuostabiai atrodanti Krikščionė gieda giesmę, o vaizdo klipe įterpiami pasaulietinio gyvenimo epizodai, kurie užbaigiami degradavusių pijokų vaizdais.

   Žmogus atsitraukdamas nuo Dievo, pagal Kurio atvaizdą ir panašumą yra sukurtas, tampa tiesiog apgailėtina karikatūra. Bet dėl Visagalio malonės, per Jėzų Kristų, net visiškai žlugęs žmogus gali vėl tapti Nuostabiu Dievo vaiku.

  Atgailaukite ir tikėkite Kristumi Jo bažnyčioje, nes tik Jis yra KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS. Ir tik per Jį mes galime ateiti pas Tėvą į amžinybę. Kito kelio nėra ir ne bus.


2015 m. lapkričio 11 d., trečiadienis

Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu
Aure tu vadiniesi žydas, pasikliauji įstatymu ir giriesi Dievu. Tu pažįsti jo valią ir, įstatymo pamokytas, išmanai, kas geriau. Esi įsitikinęs galįs būti aklųjų vadovas, švyturys tamsoje esantiems, neišmanančių mokytojas, kūdikių auklėtojas, turįs įstatyme išreikštą pažinimą bei tiesą. Tai kodėl gi, mokydamas kitus, nepamokai pats savęs?! Kodėl, įkalbinėdamas nevogti, pats vagi?! skelbdamas nesvetimauti, pats svetimauji?! bodėdamasis stabais, pats apiplėši šventoves?! giriesi įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas įstatymą?! Juk parašyta: Dėl jūsų piktžodžiauja Dievo vardui pagonys.

 Apipjaustymas naudingas, jei vykdai įstatymą. O jeigu esi įstatymo laužytojas, iš apipjaustyto virsti neapipjaustytu.  Taigi, kai neapipjaustytas žmogus laikosi įstatymo reikalavimų, argi jo neapipjaustymas nebus įskaitytas apipjaustymu?!  Taip pagal gymį neapipjaustytas, bet vykdantis įstatymą žmogus pasmerks tave, kuris laužai įstatymą, turėdamas jo raidę ir apipjaustymą. Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu, ir ne tas tikras apipjaustymas, kuris išoriškai atliktas kūne. Anaiptol! Tiktai tas yra žydas, kuris toksai viduje, ir tiktai tuomet yra apipjaustymas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir gyrius ne iš žmonių, bet iš Dievo.

2015 m. lapkričio 10 d., antradienis

Didžiavyriai

Mikroskosmoso  makrozmogeliai,
Rezga, pina baisias intrigas,
Darbo daug ir jausmai trykste tryksta,
Viskas daroma vardan TAVĘS.

Nieks neklausia ar tau šito reikia,
Ar jų pastangos turi prasmės,
Vėją kelia ir pakelių dulkes,
O mes laukiam, kada jos nusės.

Mikrokosmose jie karliauja,
Ir čionai jie tokie dideli,
Jie reikšmingi, jų daug ir jie  valdo,
Mikroskopines savo valdas.

2015 m. lapkričio 6 d., penktadienis

Paskutiniais laikais

.

 Ką mums skelbia Šventasis Rašas apie PASKUTINIUS LAIKUS:
Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: „Dievo karalystė ateina nepastebimai.  Ir niekas nepasakys: 'Štai ji čia arba ten!' Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų“.
Jis tarė mokiniams: „Ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę Žmogaus Sūnaus dieną,ir nepamatysite. Jums sakys: 'Štai jis čia! Štai ten!' – Neikite ir nebėkite paskui juos! Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir Žmogaus Sūnus. Bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam.
Kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis. Žmonės valgė, gėrė, vedė, tekėjo, kol atėjo diena, kai Nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar ne taip dėjosi ir Loto laikais? Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino.Šitaip bus ir tą dieną, kai apsireikš Žmogaus Sūnus. Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduj, tenelipa žemyn jų pasiimti, o kas laukuose, tenegrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną! Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Sakau jums: tą naktį dviese miegos vienoje lovoje, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals drauge, ir viena bus paimta, o kita palikta“. Tada jie atsiliepė: „O kurgi, Viešpatie?“ Jis atsakė: „Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai“. (Evangelija pagal Luką)


  Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sąžinėje įdiegtą nusikaltimo ženklą, draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį yra sukūręs Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą.Kiekvienas gi Dievo kūrinys yra geras, ir niekas neatmestina, kas priimama su padėka, –  juk visa tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda. (Laiškas Timotiejui)


„Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedievių už visus bedieviškus darbus, už visus piktus žodžius, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai“. Jie visada niurzga, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais; jų lūpos kalba puikybės žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl pelno. (Judo laiškas)

Ko Kristaus mokiniai turi mokyti savo vaikus?

   Pagrindinis gyvenimo principas kurį mes turime įdiegti savo vaikams gyvenantiems apčiuopiamame pasaulyje yra: 

   “Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi ir laiko kūną savo stiprybe, kurio širdis nutolsta nuo Viešpaties. Jis bus kaip krūmokšnis dykumoje ir nieko gero nematys. Jis gyvens sausoje, druskingoje ir negyvenamoje šalyje.“ 

  Aleksandras Solženycinas, būdamas konclageriuose šį principą (kaip išlikti laisvu, nors tavo kūnas ir yra demoniškos sistemos pavergtas)reiškė trimis žodžiais:

Nepasitikėk, nebijok, neprašyk.

Kaip bendrauti su tais kurie kilo iš beždžionių?

Labai dažnai mus, tikinčius Jėzumi Kristumi, pašiepia:

   Ar tu asmeniškai matei Dievą? Žmonės į kosmosą nuskrido ir ten Jo nematė. Kokie jūs tamsūs ir kvaili jeigu tikite Tuo ko nematote. Jei niekas Dievo nematė, reiškia Jo nėra !!!

  Geležinė logika pas visokias diplomuotas, dresiruotas beždžionėles.

  Tokiems, ligotos Darvino fantazijos sukurtos beždžionės palikuoniams, užduokite klausimą:

 Ar tu matei savo protą? O kas nors kitas matė? Jei nei tu, nei kiti nėra matę tavo proto, tuomet ...

  (paskatinkite beždžionių palikuoniams save priskiriantį asmenį užbaigti sakinį, vadovaujantis tuo pačiu principu, kuriuo remiantis jis negrabiai bandė pasityčioti iš jūsų tikėjimo Dievu).

Be maldos nėra tikėjimo.

..


    Malda yra neįtikėtina Dievo mums duota dovana kuriai mes vis mažiau skiriame dėmesio. Ištirk save, kiek skiri laiko maldai kas dieną. Pusdienį? Kelias valandas? Valandą? O gal kelias minutes? O gal paskubomis atlikto kelių minučių ritualo kartojimą (bumbėjimą) įsivaizduoji kaip MALDĄ? Dievas yra ASMUO, o tu sukurtas pagal Jo atvaizdą ir panašumą. Dabar pagalvok, kaip tu reaguotum jei pas tave ateitu prašytojas ir monotoniniu balsu, paskubomis, bumbėtų vis tas pačias frazes? Bu bu bu, bu bu bu. Turbūt paliktum jį ramybėje tegu sau bumba vienas, nes tiesiog nesuprastum ko jis iš tavęs nori. Dievas žino ko mums REIKIA ir tuo mus aprūpina, o štai savo norus, baimes, prašymus mes kaip vaikai jam slapta išpasakojam, prašydami. Ar vaikas pas tave ateina ko nors prašyti monotoniškai bambėdamas mintinai išmoktas frazes, kurių turinys toli nuo jo širdies? Aišku ne, todėl Kristus ir mokė, kad jei netapsite kaip vaikai neįeisite į Dangaus karalystę.

  Visa ta pompastika, tobulumas ir blizgesys yra bedieviams klaidinti, kad žiūrėdami nematytų, o klausydami negirdėtų. O jūs broliai, kurie sekate Jėzumi Kristumi, visada prisiminkite ką sakė Viešpaties brolis Jokūbas: .... Daug gali KARŠTA teisiojo malda. Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų, ir nelijo žemėje trejus metus ir šešis mėnesius; ir jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė išželdino savo vaisių.

Just

.

Just tell me what you think about it,
Where are your mind and soul and aims?
Is nothing here, what is important.
Why you don’t leave this any way?

Don’t tell me “I am like another”
And, “this behaviour is OK”.
This odium is because you fragile,
And you just fear to change your way …

2015 m. lapkričio 5 d., ketvirtadienis

przepraszam że gleboko zap....

Ja lubię  być, dla wszystkich drzazga
dla mnie to jest tylko igra,
nie złość się na tym mój kochany
bo to jest złość się na siebie.

Ja tylko mysle i rozmawie,
Co nie podoba ty, głupcze?
To tylko litery i znaki
nu, nie zabije to tobie ...;)

Pan Jestewsky