2017 m. gruodžio 30 d., šeštadienis

2017 m. gruodžio 27 d., trečiadienis

2017 m. gruodžio 24 d., sekmadienis

Ką daryti, kad tavo šventės būtu tikros?
Senas Testamentas (Žydų TaNaKa):

   Klausykitės VIEŠPATIES žodžio, Sodomos valdovai, išgirskite, ko mūsų Dievas moko, jūs, Gomoros žmonės!

„Negi man reikia jūsų aukų gausybės?“ – sako VIEŠPATS.

„Man jau įgriso jūsų deginami avinai ir peniukšlių taukai; neteikia man malonumo jaučių, avių ir ožių kraujas. Kada ateinate pamatyti mano veido, ar to kas prašo iš jūsų? Netrypkite daugiau mano prieangių! Liaukitės aukoję bevertes atnašas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą. Mėnulio jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo – iškilmių su piktais darbais negaliu aš pakęsti. Jūsų mėnulio jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi, – jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesite rankas, aš nugręšiu savo akis nuo jūsų. Net jei ir ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos visos kruvinos! Nusiplaukite ir būkite švarūs! Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę pikta, mokykitės gera daryti. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą“.

VIEŠPATS sako:

„Eikit šen, drauge pasvarstykime: esate paraudę nuo nuodėmių, aš jus išbaltinsiu kaip sniegą. Nors jūsų nuodėmės ir yra raudonos it kraujas, jos gali tapti baltos kaip vilna. Jeigu jūs dėsitės į širdį ir paklusite, valgysite krašto gėrybes, bet jeigu atsisakote paklusti, sudoros jus kalavijas“. –

Juk pats VIEŠPATS kalbėjo!

Naujas Testamentas (Visagalio Dangaus ir Žemės Sutverėjo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus mokymas):

   „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.
  Tai išgirdęs, vienas svečias jam tarė: „Palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje!“ Jėzus atsiliepė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: 'Ateikite, jau viskas surengta'. Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo išsikalbinėti. Vienas jam tarė: 'Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti'. Vėl kitas sakė: 'Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti'. Trečias tarė: 'Vedžiau, todėl negaliu atvykti'.Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: 'Skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus'.Tarnas ir vėl pranešė: 'Šeimininke, kaip buvai liepęs, – padaryta, bet dar yra vietos'. Tada šeimininkas tarė tarnui: 'Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Sakau jums, – nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių'“.

Ir pabaigai. 

1989 metais Bernardas Brazdžionis buvo apdovanotas Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo medaliu "Pro ecclesia et pontifice", 1998-aisiais - Šv. Grigaliaus Didžiojo Riterių Komandieriaus ordinu, štai jo nuostabios eilės, priminimas mums visiems dėl švenčių:

KĄ SAKĖ MŪRININKAS JĖZUI TĄ NAKTĮ


Amžinos Meilės kūdiki,
aš žinau, tu nemoki rūstauti,
kuris miegojai pirmą naktį ant žemės
pas asilą ir pas jautį.

Manęs žmonės nenorėjo įleisti
į tavo bažnyčią,
nes, sako, aš šunimi smirdu
ir nieko neturiu tau pasakyti.

Jie zakristijoną atvedė,
pirštais rodė ir keikėsi baisiai.
Dieve, ar taip galima elgtis:
prie komunijos eiti ir keiktis?

O aš taip buvau pasiilgęs tavęs,
šventasis berneli...
Tada prisišliejau prie mūro
ir parpuoliau ant kelių.

Jėzau, namie - tu žinai, kokis mano namas -
yra septynetas vaikų ir jų motina,
ir neturi ko padėti ant Kalėdų stalo
ir neturėjo šį vakarą plotko.

Aš viską, aš viską pralaku,
kaip alkanas šuo,
ir keletą naktų nesulaukia
manęs mano lova.

- Kiaulė tas mūrininkas, - kalbėjo
kartą kunigas piktas: -
į Dievo namus pasigėręs
nesisarmatina lįsti.

Ir kaip aš negersiu, kad liūdna,
ir nebūsiu nudriskęs, kad neapvelka niekas,
kad per mėnesį dirbto pinigo
už poros dienų nebelieka?

Eikit jūs, žmonės žmonės,
kai kada pagalvoju,
gal aš nevertas sandalo dulkės
prie Viešpaties kojų.

Gal aš nevertas pakelti
akių į dangų,
o bet pastačiau šituos mūrus
ir tuos didelius didelius langus.

Aš alkoholikas, cinikas, latras,
ir vis tiek aš krikščionis.
O švenčiausias, o emanueli, o mesijau, -
tu būsi prikaltas už šitokius žmones.

O jeigu aš ir šią naktį pas paleistuvę
gulėsiu beprotis namo nesugrįžęs,
kas apspjaudytą, kruviną ir pervertą,
kas nuims tavo Kūną nuo Kryžiaus?..

Su Šv. Kalėdom! 
Vakarų bažnytinės atskalos broliai!

2017 m. gruodžio 22 d., penktadienis

Jei neturi tikėjimo Jėzumi Kristumi, tu prakeiktas.   Iš tiesų sakau jums: niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo! Todėl aš jums sakau: daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

Реальность нереальнаяВ пустую звонит колокол,
Народу наплевать,
Сидят в сетях как олухи,
И жизнь свою гноят.

Без роду и без племени,
Орда слепых котят,
Как звери все на привязи,
В экран они глядят.

Реальность нереальная,
Там тонут дураки,
Подходят человечеству
Последние деньки.

2017 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis

Taip atrodo į normalią valstybę ką tik atvykęs emigrantas iš Lietuvos...   Būtent taip atrodo visokių biurokratinių šiukšlių, anstolių, represinės teisėsaugos užkankintas eilinis Lietuvos žmogus, kai pirmą kartą atvyksta gyventi į normalią civilizuotą valstybę.

  Jis ilgai netiki, jog laiškas iš valstybinių institucijų gali būti malonus ir geras. Jis netki, jog policija gali ne tik daužyti, tyčiotis ir apvaginėti, bet skirta tau padėti, apginti ir nuraminti. Nepasitiki jis ir visokiais tikrintojais, nes dar gajus prisiminimas apie Lietuvos kyšių ištroškusių išsigimėlių baudžiamasias akcijas. Netiki jis, jog nėra čia jokių pasmirdaburnių anstolių galinčių tave palikti nuogą ir basą. Netiki jog tau paslydus tavęs nesutryps, neapdergs ir tavo kraujo per PSD nečiulps jokios dėlės, bei milžinišku mastu besidauginantys kaspinuočiai iš VSD, VMĮ, SODROS ir panašių parazitų veisyklų.

   Be abejo, kai kurie turi gilią šunišką prigimtį, todėl negali gyventi žmonių aplikoje, kurioje žmogus atgauna orumą. Šie šuneliai, vedini Stogholmo sindromo, grįžta atgal į POLICINĘ sadistų šunidę ir tada pradeda isteriškai loti ant tų, kurie gyvena ŽMOGAUS gyvenimą.

Labai akivaizdus video.

2017 m. gruodžio 20 d., trečiadienis

Ukrainiečiai apie darbą ubagiškoje Lietuvoje.
   Darbas pilnas idijotiškų reikalavimų, algos myzerinės ir maistas mėšlas (lietuviškam maistui skyrė vietą tarp "galima valgyti" ir tualeto).

Išvada - nėra ko į tą ubagyna važiuoti.2017 m. gruodžio 18 d., pirmadienis

Ar tai atoveiksmis už protesto akciją "Antrarūšiai žmonės"?
     Priminsiu. Po sistematiškų  vokietijos pareigūnų patyčių vien dėl to, kad esame rytų europiečiai, mes pakvietėme visus prisidėti protesto akcijos "Antrarūšiai žmonės" ir patys atlikome pirmą  veiksmą. Nupirkome seną Audi 80 ir su, ant langų užklijuotomis geltonomis šešiakampėmis žvaigždėmis, važiavome per Vokietiją protestuodami prieš sistematiškai vykdomą rytų europiečių žeminimą nepagrįstomis kratomis.  

  Akcijos "ANTRARŪŠIAI ŽMONĖS"  video čia:
    Mes intesyviai pradėjome ruoštis antrai akcijos daliai. Kelionei iš Britanijos į Lietuvą. Aš nupirkau sena kemperį, paprašiau žmonos surinkti nebereikalingus daiktus iš mūsų namų Anglijoje, kuriuos galėčiau nuvežti į savo sodybą Lietuvoje ir kurių būtų negaila per kratas Vokietijoje. Bet visiškai nelauktai atsitiko štai kas .......Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.

  Prakeikti yra tie kas pamiršta savo šaknis ir niekina savo tėvus ir protėvius dėl to, kad jie yra "semamadžiai" ir "nieko nesuvokia" šiuolaikiniame "moderniame gyvenime".

   Galingos mano protėvių KAZOKŲ dainos. Nei vienas tikras kazokas nepriims savo atžvilgiu naujadaro "UKRAINIEČIAI", nes tai bešakniai modernistiniai mankurtai, turintys dirbtiną istoriją, kalbą ir tapatybę.  Ši degeneracija nieko bandra neturi su senosios RUSIOS LAISVAIS KARIAIS, ANT ARKLIŲ VEJANČIAIS priešus (VYČIAIS).

2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis

Kalėdinis vilkas


Staugia kalėdinis vilkas,
Vienišas savo miške,
Niekas to vilko ne myli,
Niekas nekvies pas save.

Šunys po šventinio baliaus,
Kaulais galės pasidžiaugt,
Kiaules, taip pat pamalonins,
Atliekas lovin suvers.

Žmonės pamelš savo karves,
Vištų kiaušinius surinks,
Ir po kalėdinio baliaus,
Sotūs, apgirtę sumigs.

O štai tada tylią naktį,
Kai šuny priėdę miegos,
Į gyvulių aptvarėlį,
Kalėdinis vilkas įsliuogs.

Niekas to vilko nemyli,
Bet jam tai giliai nesvarbu,
Savo kalėdinę avį,
Paims, nesiklausęs žmonių.

Žiemą Kalėdos ateina,
Šventė visiems tvariniams,
Ir kiekvienam savo dalį
Šventinės dienos atneš.

2017 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienis

Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios.


   "Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios". Šią nemirtingą frazę yra pasakęs Ralfas Voldas Emersonas. Prisiminiau ją, nes šiandien skaitydamas naujienas eilinį kartą bjauriuosi tomis vidutinybėmis, kurios turi teisę priiminėti sprendimus mūsų visų vardu. Lietuvoje vaistai yra brangensni nei aplinkinėse šalyse. Ne keliais procentais, net ne dešimtimis procentų, o keliais šimtais procentų. Ir eilinį kartą vidutinybės, turinčios valdžią aiškina, kad "tokia rinkodara, pas palūkininkų/krautuvininkų mafija. Mes nieko padaryti negalim. Tai normali kainodaros politika mažoms rinkoms". Kitais žodžiais tariant, mokėkite melžiamos, skerdžiamos karvės ir džiaukitės, kad jus žudo civilizuotai iš lėto, o ne darbo lageriuose, kaip tai visai neseniai darė palūkininkų/krautuvininkų mafija sename "sojūze". Naujas komisarų "sojūzas", nauji metodai, bet tikslai tie patys - čiabuvių sugyvulinimas ir melžimas. Dirbk, mokėk, dvėsk. Tam tarnauja visi socialinės inžinierijos įrankiai, (beje "modernus" vamzdžių menas, kartu su žiniasklaida, yra vienas pagrindinių vidutinybių formavimo įrankių. Gyvuliams gyvuliški simboliai.)   Gal pasakysite mūsų valdžios vidutinybės neturi teisnių galimybių pakeisti esamą padėtį? Tikrai turi, nes šioje atskirai paimtoje mūsų bendruomenės apiplėšinėjimo schemoje, galime stebėti analogiją, kuomet vidutinybės labai efektyviai sugeba pasinaudoti valdžios ginklais kitoje panašioje situacijoje. Jei jiems duodama komanda "fas". Prisimentat "Gaspromą", jo rinkodarą ir kainų politiką mažoms rinkoms? Tuomet Lietuvos antimonopolinė tarnyba skyrė milijoninę baudą. Jokių derybų, milijoninė bauda už naudojimasi savo monopoline padėtimi. Pasakykite, kas trugdo skirti "Monsanto/Bayer" farmaciniam monstrui tokią baudą, už naudojimasi dominuojančia padėtimi vaistų rinkoje? Kas neleidžia atverti Lietuvos rinką tokiems pat vaistams iš kitų šalių? Tik tai, kad vidutinybių tikrieji šeimininkai neduoda komandos? Vidutinybės neturi lyderystės geno, jos niekada nesiims iniciatyvos.  Tikrieji "Evropos sojūzo" šeimininkai vis labiau siaurina specializaciją. Pastebėjote, jog visur į valdžią įstumiami "profesionalai", tai tokia savotiška ilgai dresiruota proletariato inteligentija. Protinga gyvulių valdymo politika. Kuo didesnis profesionalas siauroje srityje, tuo mažiau jis suvokia apie visumą. Žmogelis nuoširdžiai dirba savo darbą, net nesuvokdamas (ir nesistengdamas suvokti) ką jo veikla reiškia visumoje. LESR (Lietuvos Europos Socialistinėje Respublikoje) darbų "specializacija" vis labiau siaurėja, visi kažką dirba, daro, planuoja, bet kas už visa tai yra atsakingas? Kas praskolino Lietuvą? Kas leido besarmatiškai apiplėšinėti Lietuvius naujųjų čiukčių ir aleutų (žydų iš skandinavijos) bankams? Kas atrišo rankas šilumininkams vagiantiems mūsų pinigus vidurį baltos dienos? Kas skiria užsienio reikalų ministrais mužikus kurie tik ir laukia prieš kokį poną atsiklaupus? Kas stibams su policijos uniforma leido daužyti žmones ir pagrobti bejėgį vaikutį Garliavoje? Kas atsakingas už griūnantį Gedimino kalną? Kas įdieginėja gyvulių (surūdijusių vamzdžių) meną valstybėje? Ogi pasirodo ponas beasmenis vidutinybių KOLEKTYVAS. Turime dvi partijas, tiksliau vieną - socialdemokratkonservatorius, kurie visą šitą laiką KOLEKTYVIAI kūrė Lietuvos politinę sistemą. Jei žiūrėti kiekvieną dalį atskirai, tuomet viskas gerai, o visuma? Visumos kokybę labai vaizdžiai parodo bėgantys iš valstybės žmonės. Šeimomis, kaimais, ištisais miesteliais išvažiuoja Lietuviai. Bet pabandyk paklausti kas kaltas, tuojau pat atsikertama: DŪSKIT PAVIDOLEI aš pildau popierėlius, ar turi pretenzijų mano popierėlio kokybei? Ne, neturiu pretenzijų tau asmeniškai paprastas nomenklatūros sraigteli, bet kas po paraliais Lietuvoje yra tas, kas bent jau suvokia ką visi šie popierėlių kilnotojai daro?  Kur link visas šis mechanizmas ridenasi?P.s. Bendruomenės lyderio nebuvimas yra tiesus kelias į šios bendruomenės mirtį. Būtent todėl tikrieji mūsų teritorijos šeimininkai akylai stebi, kad bet kurį žmogų turintį lyderio savybęs, žiniasklaidos skandalų pagalba, paversti bepročiu. Žinant tai, reikia imtis visų įmanomų žingsnių, kad žiniakslaida Lietuvoje priklausytų tik Lietuvos žmonėms. Jokių užsienio smegenų plovimo sistemų, tokių kaip sionistinis "15 min." arba "Sorošinis" DELFI. Jei pavyks perlaužti bent šiuos du monstrus, lyderiai pradės atsirasti.p.s.s. Kaip atrodo gerai išdresiruotas, vidutinis, Lietuvos "inteligentas"? Ogi štai kaip:


Lietuvos inteligentas

Aš nusipirksiu šiek tiek gėrio,
Paimsiu nuostabaus skolon,
Pavogsiu truputį idėjų,
Ir susikrausiu tai galvon.

Ant veido šypseną nupiešiu,
Akis didžiulias, apvalias,
Rankytes žvakelia sudėsiu,
Ir frazes tarsiu malonias.

Nustosiu pykti ir keiksnoti,
Visiems aš būsiu paslaugus,
Pasižadu daugiau nekritikuoti,
Ir tapsiu blogiui atlaidus.

Lipšnus aš būsiu, maloningas,
Inteligentiškai tylus,
Jei ir kalbėsiu, tai nuobodžiai,
Cituodamas tiktai kitus.

Tiesos daugiau nebeieškosiu,
Gyvensiu taip kaip ir kiti,
Svarbu, kad niekas nesikeistų,
Man rodys kelią svetimi.

O kai užbaigsiu šitą kelią,
Mane palaidos nuostabiai,
Sakys jog - "širdį labai veria",
O ryt pamirš, kas tu buvai.

2017 m. gruodžio 13 d., trečiadienis

2017 m. gruodžio 8 d., penktadienis

Šekspyras 11 SonetasNiekas neamžina po saule.
Bet gyvastis, per palikuonis nemirtinga.
Jei dovaną šia brangini, o drauge,
Paliki pedsaką, atmetęs abejonės nuodus.

Te grožis, gyvasties versme,
Per ainį tavo, kaip feniksas atgimsta,
Ir te menkystos tave aplenkia ratu,
Kad jie žalos nepridarytų.

Kitaip, žmonijai pabaiga!
Šeši dešimtmečiai ir viskas,
O ačiū gamtai, tu jos karūna,
Pratęsti giminę, tai tavo prievolė garbinga.

Te nesibaigia išminties jėga,
Kurią vaikams tu sugebėjai atiduoti!

Atvira Lietuva. Be sienų, be ribų, be proto.  Vakar netyčia įsijungiau LRT radio laidą "60 min.". Mano dėmesį atkreipė toks saldus, angeliškai verksmingas moters/merginos balselis, ginantis Lukiškių aikštės "kalvelę" ir kviečiantis į kalvelės palaikymo akciją. Tas balsas man priminė mano jaunystę. Tuomet dar mokiausi univere "Jurisprudencijos" ir tam, kad apmokėti už mokslą, dirbau Lietuvos geležinkeliuose konduktoriumi kontrolieriumi.

   Kadangi tikrinti ir parduoti bilietus traukinyje tai darbas su žmonėmis, todėl turėjau tiesiog neįtikėtinai daug pažinčių iš įvairių Lietuvos visuomenės sluoksnių, klasių ir kastų. Traukiniuose laikas eina labai lėtai, monotoniškas ratų bildesys snaudina, todėl poreikis pokalbiams kylą pas dažną žmogų, be to dažnai atsitinka nenumatytos aplinkybės, kuomet nėra pinigų bilietui, o važiuoti mirtinai reikia ir pan. Todėl traukinių kontrolierius, kaip kunigas, prisiklauso visokiausių istorijų, širdgėlų, nuoskaudų ir pamąstymų. Būtent su tokia, be bilieto bandžiusia važiuoti kaimiete mergina, kuri dirbo Vilniaus geležinkelio stotyje prostitute, man kartą traukinyje teko susipažinti. Meniška siela, kažkokia teatralė. Gyveno ji kažkur Radviliškyje ir jos vyras (!!!) ją pastoviai išlydėdavo į komandiruotes į Vilnių, uždirbti pinigų šeimai ir apmokėti už teatralinius mokslus. Jis neprieštaravo jos "darbui" prostitute, nes (anot kaimo merginos) na kas pas ką "susitrins" dėl to. O pinigai juk eina į šeimą.

   Neturėdama nei bilieto, nei pinigų jam nupirkti, ji tada man papasakojo savo istoriją, prašė pasigailėti, verkė ir sakė, kad iš jos per reidą policija atėmė visus pinigus Vilniuje, nes nesumokėjo duoklės ir dirbo be "stogo". Dabar ji bijo ir nori kuo greičiau grįžti namo. Man ji įsiminė būtet unikaliu balsu. Jos balsas buvo lygiai toks pat angeliškai, saldžiai verksmingas kaip ir tos merginos iš "60 min" laidos.  Kadangi balsas tikrai unikalus, net pasimečiau, nejaugi ten ta pati mergina? Todėl pradėjau ieškoti kokią organizaciją ji atstovauja. Pasirodo "kalvelės gynėja" irgi menininkė, kažkokios viešos įstaigos "Tartum be ribų" vadovė. Pradėjau internete ieškoti, kas tai per įstaiga ir pačios vadovės nuotraukų. Radau. Aš apsirikau, tai buvo ne ta mano pažystama prostitutė "angelišku balsu". Nors balsas lygiai toks pat, bet žmonės skirtingi. Ši kalvelės gynėja, kitokiu būdu užsidirbinėja pinigus savo šeimai.  Ji užsiima probleminiu jaunimu ir vaikais. Įgyvedina įvairius projektus ir bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis. Viena iš jos bendradarbiavimo organizacijų, Vilniaus mero Šimašiaus ir Lietuvos Prezidentės pagerbtas Antakalnio "Žalianamis" (žiūrėkit nuotrauką).   Taip pat tame jaunimo atrankos ir teisingos jų nuomonės formavimo bendradabiavime, bei pinigų įsisavinime dalyvauja gėjų, lezbiečių ir transgenderių, bei žydų organizacijų lobistine veikla užsiimantis Lietuvos žmogaus teisių centras ir Lietuvos žydų "gerosios valios fondas". Vienu žodžiu, dirbtinis masiškumas "kalvelės palikymo akcijai" garantuotas. Tuo labiau, kad akcijos Lukiškių aikštėje koncepcija numato ne kalbas ar diskusijas, o tik atėjimą ir "TYLŲ PASTOVĖJIMĄ" palaikant "kalvelę". Suvarys vargšus probleminius vaikus su šių fondų ir įstaigų personalu ir štai "demokratinis palaikymas", o vėliau visi gaus dienpinigius ir kavos su bulkutėmis. (Būtų neblogai pas atėjusius į akciją žmones paklausinėti ko jie ten atėjo. Manau būtų daug įdomių atsakymų ir bandymo nieko nekalbėti, nes pasakyti ko jie ten atsibeldė nebus apie ką. Todėl ir akcija "TYLI").

   Ši "feikinė" demokratinė akcija (ne žmonių noro, o dirbtinio lobistų poreikio suorganizuotas ir finansuotas žmonių susiėjimas) priminė man kitą panašią akciją. Pamenate, kai Atviros Lietuvos fondo mecenato ir geradario Joškės Šorošo "minjonų klonavimo" universitetą pabandė išspirti iš Vengrijos? Kokią minią visi jo fondai suvarė į Vengrijos sostinę, neva palaikyti "ujamą" universitetą. Tuomet ir mūsų minjonai/liberalai iškarto padlaižiaudami pasiūlė savo šeimininikui įkurti tą bjaurastį Lietuvoje.  Būtent ten galima buvo stebėti "feikinio" protesto organizavimo mechanizmą. Nors realybėje jokio protestinio judėjimo ne buvo, bet iš Šorošo fondų besimaitinantys "minijonai" visada masiškai ateis į akcijas, nes jie gauna maitinimą iš šių fondų. Tai jų darbas. Jei tik būtų nutrauktas Joškės ir jo "padielnikų" sukurtas finansavimo mechanizmas, "minjonai" tuojau pat išsilakstytų ieškodami naujo "blogio" šeimininko.

  Matant šią "be sienų", "be ribų", atvirų idijotų auginimo ir klonavimo sistemą, pas protingus žmones kyla klausimas, kas čia darosi? Na, kodėl pasaulio žydai tiek pinigų kišą į tą "atvirų visuomenių" tarptautinį mega projektą?

   Atsakymas Šv.Rašte, Senajame Testamente arba kitaip Hebrajų TaNaKa/Tanache  (dažnai žmonės maišo TaNaKa su Tora ir nurodo jog Tora yra Krikščionių senasis testamentas. Tora yra tik pirmosios penkios Biblijos knygos - Mozės Penkiaknygė, arba kitaip - Įstatymas). Tai va, ten Teisėjų knygoje 18 skyriuje yra toks pamokymas, dėl Dano giminės, kuri niekaip negalėjo gauti savo žemės dalies Kanaane. Jiems burtų keliu atitekusiuose žemėse, jie nesugebėjo išnaikinti vietinių gyventojų. Tada jie pasiuntė savo žvalgus kitur ir surado:

   (Ts 18,7-10) "Anie penki vyrai tęsė kelionę. Atėję į Lajišą, jie pastebėjo saugiai, pagal sidoniečių paprotį, gyvenančius žmones, ramius ir neįtarius, nieko žemėje nestokojančius ir turtingus. Be to, jie buvo toli nuo sidoniečių ir neturėjo ryšių su jokia kita tauta. Jiems sugrįžus pas savo gimines į Zorą ir Eštaolą, jų klausė: „Kaip jums sekėsi?“ Jie atsakė: „Eime! Užpulkime juos! Juk tą kraštą matėme! Tikėkite, jis labai puikus. Argi jūs nieko nedarysite? Nedelskite, įsiveržkite ir paveldėkite tą kraštą! Nuėję užtiksite neįtarius žmones. Kraštas yra erdvus, Dievas iš tikrųjų atidavė jį jums į rankas! Jame nestinga nieko, kas gera žemėje“. ..... (TS 18,27)"Dano žmonės, pasiėmę, ką Mika buvo pasidirbęs ir jam priklausantį kunigą, atėjo į Lajišą pas ramius ir neįtarius žmones, išžudė juos kalaviju ir sudegino miestą. (TS 18,29) Jie atstatė miestą ir įsikūrė jame. Miestą pavadino Danu, pagal savo protėvį Daną, gimusį Izraeliui. Tačiau anksčiau miesto vardas buvo Lajišas.

  Visas tų "atvirų visuomenių" projektų tikslas yra RAMIŲ IR NEĮTARIŲ (tolerantiškų ir niekinančių visokias sąmokslų teorijas) žmonių sąmonės kūrimas. Tam yra sukurtas visas įstatyminių iniciatyvų mechanizmas ir lobizmo sistema. Netgi dabar, kai Ukrainoje gręsia naujas Maidanas, "atvirų visuomenių" fondų atstovai nesnaudžia ir Aukščiausioje Radoje stumia ratifikavimą "Stambulo konvencijos, įpareigojančias vykdyti smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevenciją" (pats nustebęs klausiau Rados diskusijas) ir su tuo susijusių įstatymų paketus. Tas pats Lietuvoje ir visame mūsų gyvenamame areale. Šie įstatymai skirti būtent "ramių ir neįtarių" žmonių visuomenės formavimui. Kai tik tokios visuomenės bus suformuotos, antras žingsnis bus "Dano giminės aprūpinimo žeme ir vergai planas". Prisiminkite - tam, kad planas pavyktų JŪS turite tapti RAMŪS ir NEĮTARŪS.

p.s.  Todėl tas mūsų raitelis su kardu, yra kaip rakštis subinėje. Visuomenes valdo SIMBOLIAI.  Pasiduodantis kažkam Gediminas su poniu, vamzdis, arba štai šis - stilizuotas Šiaurės Jeruzalės/ Izraeliečių žemės pasidalinimo simbolis, yra būtent tai kam yra ruošiami šios užimamos ir iš lėto valomos žemės čiabuviai. Tam turi tarnauti ne tik įstatymai, bet ir simboliai.

2017 m. gruodžio 5 d., antradienis

Salomėja Nėris. Labai pranašiškai apie dabartinę Lietuvos valdžią.

BE TĖVIŠKĖS 

Be tėviškės, be motinos,
Be jokios ateities, –
Net rasės abejotinos, –
Čia svetima jauties.

Lyg šaltas akmenėlis –
Kur ežero dugne – –
Lyg baltos kalnų gėlės
Ties juoda bedugne.

Nežino nieks, nematė nieks
Ir negirdėjo nieks,–
Kuždėjotės gyvatėmis
Prie žėrinčios ugnies.

Ir neminėk to vakaro, –
Laivelio Nemune!
Nuvysi tu pavasarį
Baltąja ramune.

Nei tėviškės, nei motinos!
Neaiškios praeities, – Net rasės abejotinos, –
Skraiduolė tu nakties.


p.s. O ką daryt tau Lietuvos žmogau, žvelgiant į neišvengiamybę? Lietuvos lakštingala taip pat grakščiai pataria: 


Mūsų dienos – kaip šventė,
Kaip žydėjimas vyšnios, –
Tai skubėkim gyventi,
Nes prabėgs – nebegrįš jos!
 Tai skubėkime džiaugtis! –
Vai, prabėgs – nebegrįš jos!
Mūsų dienos – kaip paukščiai,
Kaip žydėjimas vyšnios.


p.s.s. O čia aš išdrįsiu pridėti nedidelę savo keverzonę , SPRENDĖJAMS niekinantiems Salomėją.

Neški saulę iš rytų, ar iš vakarų,
Rodyk galią virš žmonių, visiškai aklų,
Bet žinok, jokios valdžios, niekam neturi,
Tik vaidinti tu gali, jog kažką neši

2017 m. gruodžio 4 d., pirmadienis

Kaip daro verslą "tikri lietuviai".


  Pamenate kokia euforija tvyrojo Lietuvoje kai "tikras lietuvis" Aivaras Abromavičius nutarė "padėti" pomaidaninės Ukranos demokratijai. Jis tapo šios šalies Ūkio ministru ir nuoširdžiai ėmesi darbų, kartu su visa Ukraina kovojant prieš žiaurų agresorių - Rusiją.

   Tie kas sekė informaciją prisimena, kad tuo pat metu kai "tikri lietuviai", "tikri ukrainiečiai", "tikri gruzinai" ir kiti tikri PROFESIONALAI suformavo "legionierių vyriausybę" Ukrainoje, "tikras vengras" Joškė Sorošas, aktyviai lobiravo idėją, jog vakarai Ukrainai nedelsiant skirtų nuo 50 iki 150 milijardų dolerių tam, kad ši jauna demokratija užtemdytu savo augimu "atsilikusią, autoritarinę Rusiją". Pamenat žiniasklaidos ditirambus Ukrainos "profesionalų vyriausybei", kuri buvo pasiruošusi tinkamai įsisavinti numatomą pagalbą, agresoriaus užpultai Ukranai? Tikri profesionalai laukė, laukė, bet kažkaip nesulaukė tų milijardų, todėl po savęs palikę šiukšlynu paverstą Ukrainos ekonomiką, vietinių dykūnų maitinimuisi, išsilakstė "profesionaliauti" kitose vietose.

   Nežinau kaip su kitais "tikrais profesionalais", bet "tikras lietuvis" Aivaras Abromavičius pradžioje buvo vienas iš Lietuvos konser/VOČIŲ siūlomų profesionalų į Lietuvos ūkio ministeriją. "Tikrų profesionalų" klanams padarius rokiruotes, dabar ūkio ministru dirba kitas "tikras lietuvis" palūkininkas (politkorektiškai - finansininkas), Virginijus Sinkevičius (be je, irgi Salomėjos Neries mokyklos abiturientas). O ką gi daro konser/VOČIŲ proteguotas kovotojas su "Rusijos agresija? O jis daro verslą "agresorės" viduriuose.  Kitaip sakant, kovoja savo mažas kovas priešo stovykloje. Netikit? Ir aš netikėčiau, bet vartydamas internetinės informacijos šiukšlynus, netyčia atsiverčiau "tikrą rusą", Germaną Grefą, šlovinantį straipsnį. Koks jis geras ir tinkamas "Rusijos Sberbanko" valdytojas. Skaitydamas šio tikro Rusijos patrioto nenuilstamos veiklos motinos Rusijos labui aprašymą, radau "Rusijos Sberbanko" akcininkų susirinkimo aprašymą. Jame vienas iš šios "šalies agresorės" pagrindinio banko akcininkų, "tikras lietuvis", AIVARAS ABROMAVIČIUS, labai pergyvena, jog "tikras rusas" Germanas Grefas gali netekti savo posto, kaip neteko kitas "tikras rusas" Anatolijus ČUBAISAS.  Čubaisui netekus savo posto, nukentėjo investuotojai į Rusijos energetiką, kurie prarado daug pajamų, perskirščius Rusijos enegetikos sistemos pelno panaudojimą (rusai pradėjo reinvestuoti pajamas, sumažindami dividendus palūkininkams).

p.s. Pinigai nekvepia. Kol rusai tiesiogiai Lietuvos verslui pardavinėjo savo dujas, jie agresoriai. Kai pradės pardavinėti per tarpininką, ofšore užregistruotą, "tikrų švedų" ir "tikrų lietuvių" Independensą, tada taps partneriais. Juk naujasis ūkio ministras jau sugalvojo kaip priversti paskutinį Lietuviško verslo milžiną, ne tik mokėti Independenso aferos sumanytojams šimtamilijoninę duoklę (be je kartu su visa Lietuva), bet ir pirkti tas pačias Rusijos suskystintas dujas per jų tarpininkus. Anstolis jau dirba tam, kad "Achema" negalėtų tiesiogiai pirkti dujų iš Rusijos Gazpromo, tik per "tikrus lietuvius" užsiregistravusius ofšore.

Čia nuoroda į straipsnį apie Germaną Grefą su Aivaro Abromavičiaus pasisakymu:

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/04/743989-gref-sberbank?shared_token=a6cdba501857adae13d825cf52882ef76c9c04b1

2017 m. gruodžio 1 d., penktadienis

Lukiškiu aikštė. Argi ant Šiaurės Jeruzalės simbolio galima statyti pagonišką ženklą?  Pažvelkite iš viršaus į Lukiškių aikštę. Niekam nekyla jokių klausimų? Kas tai per kreivos linijos? Ar tai kažkoks simbolinis išdėstymas, o gal tik šiaip fantazijos žaismas, bereikšmiai dryžiai? Ką reiškia to vargano, manieringo kaimo gėjaus sukurta "kalva", "bunkeris", "siena", dėl kurios laimėjimo teko visame grožyje ir detalėse parodyti tikrą "Lietuvos demokratijos" sprendimų įgyvendinimo mechanizmą?
  Kai žiūri besmegenės medūzos iš feisbuko žvilgsniu, be abejo nieko nesimato. Bet jei skaitai Bibliją, tuomet atsakymas tau prieš akis. Dvylika Izraelio giminių - dvylika stilizuotų stačiakampių priešais aikštę (Jie puikiai matomi nuo KGB rūmų). Pati aikštė padalinta į devynias nelygias dalis. Būtent taip buvo padalintas Kanaanas, Izraelio vaikams. Nes dvi su puse giminės gavo savo dalį atskirai už Jordano, o Levio giminė neturėjo savo žemės dalies, nes tarnavo prie Susitikimo palapinės (Padangtės). Visas Kanaanas (Lietuva) turėjo būti padalintas burtų keliu Izraelio giminių nuosavybei, o ten esantys žmonės išnaikinti. Didesnei giminei didesnė dalis, mažesnei mažesnė.

  O ką reiškia stilizuota (nenaudojama pagal paskirtį) raudų siena (tipo bunkeris)? Irgi viskas pagal įstatymą. Kai Rubeno, Gado ir pusė Manaso giminės, padėjo nukariauti Kanaaną savo broliams ir gryžo atgal už Jordano, į savo žemes, kurias jiems suteikė Mozė, jie padarė Stilizuotą Aukurą savo valdų pusėje, lygiai tokį patį kaip ir nukariautame Kanaane. Bet ne tam, kad aukoti ant jo Dievui, o kaip liūdininką, jog čia taip pat gyvena Izraelitai. Raudų siena dabartiniame Izraelije bus naudojama iki tol, kol ne bus atstatyta Jeruzalės šventykla. O tam reikia visiškai išnaikinti ten gyvenančius palestiniečius. Tas pats ir su stilizuota raudų siena Lietuvoje. Skirtumas tik tas, jog pas mus teroras kol kas dar "švelnus". Tik retkarčiais tikriems šeimininkams tenka parodyti jėgą pav. nusiųsti 250 gerai išdresiruotų šunų, sugrąžinti jų "karčemos pasilinksminimų mergele" už kuria jau sumokėta.
 
  Šioje grąžiai suplanuotoje simbolinėje sakralinėje erdvėje, visiškai nėra jokios vietos kažkokiam pagonių raiteliui. Matėte kokios jėgos įsijungusios, kaip draskosi Šmaręšius skatinamas savo Vilniaus savivaldybėje dirbančios Judėjų komandos. Todėl nieko jūs apgailėtini gojai nepadarysite. Kaip ir su Garliavos kankine, taip ir su Vyčiu, bus taip kaip šeimininkai nutarė, o ne taip kaip melžiamos ir skerdžamos karvės nori.