2020 m. gruodžio 31 d., ketvirtadienis

Kodėl nusidėjėliai ir paleistuvės pirmieji eina į rojų?

  

     Kaip teisuoliai vadino Jėzų Kristų? ‘Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis’.


   Teisuoliams nereikalingas Kristus, jų "dangaus karalystė" yra čia ir dabar. Jie savo gerais norais, proto galia ir savo teisumu gelbėja pasaulį. Jie patys yra ateities ir likimo formuotojai. Jų protas ir jėga leidžia jiems nuspręsti kas yra gerai, o kas blogai. 

   O mums nusidėjėliams reikalingas GELBĖTOJAS. Reikalingas Mesijas ir Atpirkėjas, nes mes esame pasaulio šiukšlės ir atmatos. Visiškai paniekinti ir atmesti tų kurie ŽINO kaip reikia gyventi. 

  Aš niekas. Nematantis, negirdintis, luošas, votimis ir nešvarumais aptekęs ubagas. Todėl pasauliui esu papiktinimas. Tik Kristus gali mane išgydyti ir paėmęs už rankos vesti ten kur yra naujas Dangus ir nauja Žemė. Ten kur akis nematė ir protas nesuvokia, ką Dievas yra paruošęs mylintiems Jį. 

   Visiškai pasitikiu Visagalio išmintimi ir jėga. Kadangi esu aklas, tik Kristaus tikėjimu, viltimi ir Jo meilę pasitikiu. Todėl nebijosiu ir drąsiai šauksiu "Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio". 

   Ir man visiškai nesvarbu, kad aplinkiniai mane niekins, bandys nutildyti ar sugėdinti. Šauksiu nesiliaudamas. Nes Jis atėjo pas mane ir ieško manęs, todėl nesidrovėsiu iš savo begalinės silpnybės tikėdamas ir savo nešvaria burna išpažindamas Jį esantį Pasaulio Gelbėtoją ir Karalių. 

  Čia yra video, kuriame teisuolis, su gražia žydų Vyriausiųjų kunigų pavarde Kochenas (Steave Kohen), ginantis moterų teises ir planinę tėvystę, paniekinamai gėdina nusidėjėlį daktarą padariusį daugiau nei 1200 abortų. Dabartinio pasaulio valdytojų atstovas Kochenas, trumpai išdėsto savo teisingos filosofijos "kredo" ir pareikalauja negaišinti be reikalo visų jų svarbaus laiko, visokių nevispročių paistalais. Į tai daktaras, kuris suvokė savo begalinę nuodėmę, tiesiog papasakoja ir akivaizdžiai įrankių pagalba parodo kaip jis profesionaliai atlikdavo savo darbą. 

  Kas nesupranta Anglų kalbos, tiesiog video apačioje paspauskite žvaigždutę ir pasirinkite titrus ir jų vertimą. 

https://youtu.be/OZXQBhTszpU

  O čia, naujosios pasaulio tvarkos universitetų ŠVIESUOMENĖ, mūsų dabarties ir ateities valdytojai, aiškina nesusivokiantiems Krikščionių tamsuoliams kas yra tikras gyvenimas:

 https://youtu.be/kws1SQFKgrk

  O šiame video, vienas iš naujųjų progresyviųjų, pagal kvotas universtitete išdresiruotų distrofikų/elfų judėjimo aktyvistas bando duoti į snukį, protestuojantiems prieš naujosios pasaulio tvarkos įgyvendinimą jūrų pėstininkų veteranams:

 https://youtu.be/rapnJ4Tg1h8

O čia, mano kraujo broliai, nusidėjėliai Kazokai, nagaikomis muša visos progresyvios pasaulio žiniasklaidos apdainuotas naująsias pasaulio teisuoles ir kankines, Rusijos pasipriešinimo ikonas "Pussy Riot" (išvertus skamba ne taip gražiai "Pyzdų maištas", jų gynėjos ir sekėjos dabar valdo Lietuvą). Beje, po šios Kazokų surengtos egzekucijos, "Pussy Riot" progresyvios kovotojos nustojo būti progresyviomis ir tapo paprastomis mergaitėmis, apie jas daugiau nieko nebesigirti : 

https://youtu.be/RLAj3AAfOX8

p.s. Su Naujaisiais metais mano mylimieji broliai ir seserys, nusidėjėliai ir paleistuvės. Čia trumputis video iš mano kaimo varganos lūšnelės, kurioje aš iš širdgėlos ir vienišumo, sėdėdamas karantine noriu tiesiog su kuo nors prisigerti (savijautos iliustracija)
Su broliška meilę ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

2020 m. gruodžio 29 d., antradienis

Praktiški Krikščionys, kuriuos Dievas išspjaus iš savo burnos.

 404 m. po Kristaus.

  Nors Romos imperija jau šimtą metų oficialiai buvo vadinama krikščioniška valstybė, bet gladiatorių mūšių niekaip nepavyko sustabdyti. Tai buvo suvokiama, kaip Romos tapatybė ir kultūros dalis.

  Geri krikščionys, matydami žudynes, tylėjo. Juk svarbu, kad jų neliečia ir leidžia ramiai garbinti Dievą. Daugelis ramino save posakiu „Kas Ciesoriaus atiduokite Ciesoriui, kas Dievo Dievui“.

  Bet tuo metu iš Rytų į Romą atėjo vienas krikščionių vienuolis Telemachas. Jis užėjo į amfiteatrą ir per patį gladiatorių kovos įkarštį, kai negailestingai buvo žudomi žmonės, o pašėlusi minia skandavo „mirtis“, drąsus krikščionis įšoko į kovos ringą ir sušuko žmonėms, kad jie liautųsi ir sustabdytų tą beprotybę.

  Kraujo ištroškusi minia ir gladiatoriai užmušė Vienuolį. Jį nudūrė ir užmėtė akmenimis.

  Tragiška žūtis. Telemachas mirė kankinio mirtimi ir nukeliavo pas Viešpatį. Bet būtent ši vienuolio Telemacho žūties diena, tapo pabaigos pradžia, gladiatorių kovoms Romos imperijoje.

  Tuomet kai žmonės susivokė, ką jie pridirbo nužudę vienuolį ir žinia apie įvykį atėjo iki Imperatoriaus, buvo išleistas įsakymas draudžiantis gladiatorių kovas visoje Romos imperijoje.

  Būtent taip, vieno Kristumi sekančio žmogaus įsikišimas į valstybės politiką, nutraukė daugelį amžių vykusias ir kaip norma priimamas kraugeriškas žaidynes.

    Kristus išeidamas pasakė: 'Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. (Mt 5,13)

  Aš mačiau labai daug krikščioniškų bendruomenių. Dar daugiau peržiūrėjau krikščioniškų doktrinų ir mokymų, kurie dabar yra gajūs pasaulyje. Galiu pasakyti, kad beveik visos bažnytinės organizacijos labai turtingos ir savimi patenkintos. Ramiai šlovina Dievą, rengia įvairius „evangelizacinius“ vakarėlius, išvykas, padeda vargšams ir stokojantiems. Tikėjimo lyderiai važinėja puikiomis mašinomis, gyvena geriausiose apartamentuose, skraido biznio klase arba nuosavais lėktuvais. Bažnyčių pastatai visada yra geriausiose vietose, o tarnautojai viskuo aprūpinti. Sveiko proto, PRAKTIŠKAI į pasaulį žiūrintys krikščionys. Tai yra normalu, nes Dievas laimina tuos kas išpažysta Jį savo lūpomis (Tai tvirtas Dievo pažadas: kas ateis pas mane NIEKADA NEBEALKS). Bet man kyla klausimas, o kur dingo Telemachai?

  Biblija pateikia Laodikėjos bažnyčios pavyzdį ir Kristaus atsiliepimą apie ją: „'Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk: 'Tai skelbia Amen, ištikimasis ir tikrasis Liudytojas, Dievo kūrinijos pradžia. Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu gi sakai: 'Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia', - o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Tuos, kuriuos myliu, Aš baru ir drausminu; būk tad uolus ir atgailauk! Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. (Apr 3,14-20)

  Apsižvalgykite, ar ne laikas atsibusti ir atgailauti dėl savo drungnumo? Juk blogis tarpsta ir bujoja ten, kur geri žmonės nustoja veikti. Krikščionių ginklas ne kalavijas, mūsų ginklas Žodis. Žodis kuris yra aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Atmeskite netikrą drovumą, korektiškumą ir tariamą nusižeminimą. Paimkite į rankas mūsų Viešpaties Žodį ir kovokite gerą kovą. Nekreipkite dėmesio į materialinėmis gėrybėmis pasitikinčių ataušėlių ir drungnuolių kritiką, bet prisiminkite Apaštalą Paulių kuris mokė: skelbk žodį, veik laiku ir ne laiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu. Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms.

  Nebijokite ir savo diskusijose neglostykite užsispyrėlių ir kvailų ateistų, neoliberalų ir universitetuose gausiai pagal įvairias kvotas išdresiruotų distrofikų. Kalboje nežaiskite pagal jų taisykles, bet visada vadovaukitės Krikščionišku mokymu, kuris sako, - „Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad sugebėtumėte kiekvienam atsakyti.“  Visuomet savo kalboje rodykite jų tikrąjį veidą, nors tai ir atrodys nekorektiška, netaktiška ar stačiokiška. Tos sąvokos jums negalioja, nes tai pasaulietinės stabmeldystės forma.

  Kristus pasakė, - Aš nugalėjau pasaulį. Todėl mes, Jo mokiniai, esame nugalėtojų gretose.

  Telemachas į gladiatorių areną įšoko ne su kalaviju, o su Žodžiu kuris atvėrė žmonėms akis į tai, ką jie iš tiesų daro. Jis nugalėjo siaubingą žmonių žudymo SISTEMĄ.

  Tiesa visada būna skaudi, bet tik ji gali išlaisvinti melo vergijoje esančius žmones. Tiesa nepripažįsta kompromisų, nes kompromisas tai atsisakymas dalies tiesos, o dalinė tiesa tai jau nebe tiesa, tai melas kuris yra dar baisesnis, nes yra labai panašus į tiesą.

  Be to, prisiminkite, kad net jeigu mes žūsime, mes nieko neprarandame, nes mūsų tėvynė danguje, o čia mes esame tik svečiai. Kas bedieviams yra praradimas, tas mums yra pergalė.

p.s. Kalbėti garsiai ir atvirai ypač svarbu dabar, pasaulinės koronaaferos akivaizdoje, kuomet lengvatikiai ir svyruojantys taip lengvai yra paveikiami totalios ir visaapimančios neomarksistinės propagandos. Kuomet evoliucionavę bolševikai - neoliberalai, žingsnis po žingsnio įveda labiausiai kraugerišką konclagerių, vergystės ir žudynių sistemą, kokios dar nėra matęs pasaulis. 

  O jeigu vis dėl to nutarėte tylėti ir "nemėtyti perlų kiaulėms ir duonos šunims", bei raminate save mintimis, jog vis vien tie kvaili bedieviai yra pirmieji kuriuos suės šis naujai kuriamas sisteminis žvėris, juk jie tiki viskuo ką kalba įvairūs "ekspertai" ir politikai, todėl klaiko apimti bėgs vakcinuotis, čipuotis ir "gydytis" nuo žiniasklaidos įkalbėtų "ligų". Visų pirma noriu priminti, jog jie yra mūsų kraujo broliai ir seserys, nors ir puspročiai, bet savi. Jie yra verti gailesčio, o ne mirties ir vergystės. Net ir tuomet kai jie visur garsiai rėkia, kad mus (netikinčius koronoafera) reikia įzoliuoti, žudyti, apriboti, įkurti mums koncentracijos stovyklas (dėl savo silpnaprotiško aklumo nesuvokdami, kad visa tai kuriama būtent jiems patiems).  Prisiminkite Jokūbo/Izraelio mylimiausio sūnaus Juozapo, krikščionišką poelgį su jį į vergiją pardavusiais broliais, jis juos išgelbėjo nuo bado ir maitino iki gyvenimo pabaigos, kartu su visomis jų šeimomis, nors tie jį buvo paniekinę ir pasmerkę kančiai. 

   Taip pat noriu priminti Visagalio Dievo perspėjimą: 

   "Ką išgirsi iš manęs, pranešk jiems mano vardu. Jei Aš sakysiu nedorėliui: 'Tu mirsi', bet tu neįspėsi jo ir nepamokysi, kad jis paliktų savo nedorą kelią ir išliktų gyvas, nedorėlis mirs dėl savo nusikaltimų, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. Jei tu įspėsi nedorėlį, bet jis neatsivers nuo savo nedorybių ir nepakeis savo kelių, jis mirs dėl savo nusikaltimų, bet tu išgelbėsi savo sielą. Jei teisusis, nusigręžęs nuo teisumo, darys pikta, Aš padėsiu jam kelyje suklupimo akmenį, ir jis mirs. Jei nebūsi įspėjęs jo, jis mirs dėl savo nuodėmės ir jo teisių darbų nebus atsiminta, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. Jei tu įspėsi teisųjį, kad jis nenusikalstų, ir jis nenusikals, jis išliks gyvas, nes paklausė įspėjimo, ir tu išgelbėsi savo sielą'.(Ez 3,17-21)


Su broliška meilę ir rūpesčiu


2020 m. gruodžio 24 d., ketvirtadienis

Su Jėzaus Kristaus Gimimo Diena, broliai ir seserys!

    Nors mano šeima laikosi Lietuvos krikščionių sentikių šventimo tradicijos t.y. mūsų Kalėdos ne šiandien, jos dar tik ateis po naujųjų metų, bet aš nuoširdžiai noriu pasveikinti visus Kristaus mokinius kurie švenčia šiandien. 

   Būkite palaiminti, ramūs ir nesiblaškykite. Visada prisiminkite, jog mūsų Viešpats apie šiuos, gyvatės gudrumu atslenkančius siaubingus įvykius perspėjo mus dar 2 tūkstantmečius atgal. Todėl tvirtai tikėkime Jo pažadu ir švęskime Jo atėjimo dieną taip, kaip mums kiekvienam perdavė mūsų tėvai, kiekvienas savo tradicijoje. O jeigu savo širdyje pasipiktinote kuriuo nors iš savo brolių krikščionių, kuris jūsų manymu neteisingai švenčia šventes, siūlau prisiminti Apaštalą Paulių: 

   "Kas tu toks, kad drįsti teisti kito tarną?! Ar jis stovi, ar krenta – tai savajam Viešpačiui. Bet jis stovės, nes Dievas turi galią jį išlaikyti. Vienas išskiria vieną dieną iš kitų dienų, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tebūna įsitikinęs pagal savo išmanymą. Tas, kuris išskiria dieną, daro tai Viešpačiui, ir tas, kuris neišskiria dienos, nesilaiko jos Viešpačiui. Tas, kuris valgo – valgo Viešpačiui, nes jis dėkoja Dievui, o tas, kuris nevalgo – nevalgo Viešpačiui ir dėkoja Dievui. Nė vienas iš mūsų negyvena sau ir nė vienas sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties. Nes dėl to Kristus ir mirė, ir prisikėlė, ir atgijo, kad būtų ir mirusiųjų, ir gyvųjų Viešpats. Tai kodėl gi tu teisi savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę."


Kristus gimė VIEŠPATAUTI!


Skardžiuoju kūdikio riksmu,

Mesijas paskelbė naujieną,

Nuo šiol visai kitu būdu,

Skaičiuosite metus ir erą.


Silpnumas nuo dabar jėga,

Kvailystė - išminties šaltinis,

Vaikystė karaliauti pakviesta,

Puikybė sutrypta į nieką.


Galia, nuo šiol, yra kita.

Ji ėdžiose ramiai sau miega.

Tas kam priklauso visuma

Priklausomas dabar nuo pieno.


Visiems išminčiams ir kvailiams,

Nuo šiol suvokti reikia vieną.

Tik tas kas kūdikiu atgims,

Išvys IŠGELBĖJIMO DIENĄ.


‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave. 

 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas. 

 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’. 


Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Kur yra jūsų Dievas, kai tokie dalykai dedasi pasaulyje!?

   

    Skaitydamas Biblijos Apreiškimo knygą visada susimąstydavau, kodėl žmonės, paskutiniais laikais, piktžodžiaus Dievui dėl savo kančių? Juk jie patys atsisakė Dievo ir nutarė gyventai taip kaip nori. O kuomet jų gyvenimo stilius juos atvedė prie katastrofos, jie sutartinai keikia Dievą ir Jo pranašus. 

   Savo gyvenime sutikau ne vieną dešimtį tokių. "Kur tas tavo Dievas, nejaugi jis nemato?", "kodėl mano vaikai taip kenčia?" ir pan.   

   Jie visada inkščia "Juk aš niekuo, niekuo nekaltas".  Tai visų netikinčiųjų pagrindinė mintis, kalti visi aplinkui, bet tik ne jis pats. 

   Mes krikščionys dėl nesėkmių visada kaltiname tik save (kaltas, kaltas aš labai kaltas), evoliucionistinio tikėjimo adeptai (materialistai bedieviai) visada kaltina tiktai aplinką. 

   Pamenat senajame sojūze vis nenuilstamai kovo už derlių, kurį kas kart sunaikindavo "netinkamos gamtinės sąlygos""netikę darbininkai" arba "užsienio imperialistai". Tas pats dabar socialisto Madūros valdomoje Venesueloje, kurioje nepaisant milžiniškų pelnų už naftą nebeliko netgi elementaraus tualetinio popieriaus. Madūro vietoj to, kad kaltinti savo durna galvą, kaltina visus aplinkui. Jis nei per nago juodymą neprilygsta Čavesui, kuris nors ir savotiškai, bet savo politikoje vadovavosi būtent Kristaus tikėjimo tiesomis ir tą viešai demonstravo. 

  Šiaip tas permanentinis biurokratų "kovojimas" (už sveikatą, ekonomiką, lygias teises ir pan.) dabar ateina ir su naująją Socialistine pasauline Koronorevoliucija į visą postcivilizuotą pasaulį. Galime jį stebėti gyvai savo aplinkoje.

   Papasakosiu vieną istoriją apie "nekaltai kenčiančią senolę" 

   Prieš kokius dešimt metų mano vaikai pastebėjo senutę gulinčia skudurų krūvoje po daugiabučio balkonu ir atbėgę papasakojo mums. 

   Mes su žmona nedelsiant ten nuėjome ir pradėjome klausinėti kas atsitiko. 

   Pasirodo Vilniaus miesto savivaldybės klerkai išmetė senolę į gatvę iš socialinio buto dėl to, kad ji neturėjo jokių dokumentų, gėrė ir nemokėjo pinigų. Todėl senolė jau kelis mėnesius gyvena po balkonu. Dokumentu ji ne turi, nežino nei ką daryti nei kaip, visą gyvenimą dirbo kažkokiose statybose, giminių neturi, nes užaugo vaiknamyje, šeimos taip pat nesusikūrė (tai dažnas atvejis pas valstybiniuose vaiknamiuose užaugintus vaikus, jie neturi jokio supratimo apie realų gyvenimą. Sulaukus pilnametystės juos tiesiog išmeta iš vaikų namų ir pamiršta)

   Buvo žvarbus rudens vakaras, todėl ten jos palikti negalėjome. Pasitarę su žmona, nutarėme ją nuvežti į nakvynės namus apie kuriuos ji nėra net girdėjusi. Atvežėme ją į Vilniaus Arkivyskupijos Karito nakvynės namus, prie geležinkelio stoties. 

  Nuėjau pakalbėti. Atidarė budėtojas ir pasakė, kad dabar priimti nėra jokios galimybės, nes vėlus vakaras, atvežkite ją rytoj. Pasiūlė pabandyti ją nuvežti į Naujojoje Vilnioje esančius savivaldybės nakvynės namus. 

   Važiuodami į Naująją Vilnią su žmona tarėmės ką daryti jei jos ir ten nepriims. Senolė tiesiog neįtikėtinai baisiai dvokė, važiavome atidarytais langais, todėl siūlyti žmonai vežti ją pas mus namo aš nesiryžau. Bet žmona lyg niekur nieko pati pasakė, kad jei ne, tuomet galės pernakvoti pas mus, nusiprausti, rasime kokius nors drabužėlius pasikeisti. 

   Ačiū Dievui tose nakvynės namuose pasitaikė labai geras budėtojas, kuris maloniai išklausė mus ir leido senolei pasilikti nakčiai be jokių dokumentų. Mes pažadėjome ją pasiimti ryte ir nuvežti į Krikščioniškus nakvynės namus. 

   Kitą dieną labdaros parduotuvėje nupirkome kažkokius drabužėlius, batus, striukę ir iš pačio ryto nuvažiavome pasiimti senutės. Kai tik senolė mus pamatė, pašoko ir pradėjo berti priekaištus (girdint nakvynės namų darbuotojams), kad jai labai nepatiko tie nakvynės namai, maudantis buvo tik kažkoks muilo gabalėlis, davė valgyti mažai ir neskaniai, miegoti buvo nepatogu, davė kažkokius negražius drabužėlius pasikeitimui ir t.t. 

   Mes su žmona buvome sukrėsti. Aš pasistengiau kuo skubiau išvesti prakeiksmus beriančią senolę iš nakvynės namų, raudonuodamas iš gėdos dėl tokių senolės kalbų ir negrabiai dėkodamas darbuotojams, kad jie ją priėmė. 

   Atsisėdom į mašiną. Išmečiau jos senų drabužių ryšulėlį į konteinerį, daviau mūsų nupirktus drabužius ir pasakiau, kad ji elgėsi bjauriai. Jei ji tokiu pat būdu rengiasi bendrauti ir Karito nakvynės namuose, tuomet neverta ten važiuoti. Ji turi suprasti, kad jai niekas nieko nėra skolingas ir neprivalo nieko daryti jos labui. Nakvynės namų personalas tikrai nėra nusipelnęs tokių įžeidinėjimų. 

  Senutė pradėjo teisintis ir pažadėjo daugiau taip ne daryti. Tada aš jai pasakiau, jog mes su žmona esame krikščionys ir prieš vežant ją į Karitą, mes norėtume kartu su ja pasimelsti, kad viskas būtų gerai. Veidrodėlyje įdėmiai stebėjau jos veido išraišką. 

   Senutės veidas bylojo apie pasibjaurėjimą tokiu pasiūlymu. 

   Ji pradėjo berti, kad jai visokie sektantai nepatinka, nes ATIMA VISKĄ IŠ PATIKLIŲ ŽMONIŲ (ir taip kalbėjo žmogus gyvenęs po balkonu!!!). Todėl mes galime melstis, o ji paklausys. 

   Aš atsakiau, kad taip ne bus, jei nori, kad mes vežtume ją pas Krikščionis, ji turi pakartoti kartu su mumis maldą "Tėve mūsų". Neturėdama kitos išeities ji sutiko. Mes pasimeldėme, ji kartojo maldą paskui mus. Po maldos veidrodėlyje pamačiau jos veidą. Jis buvo neįtikėtinai pasikeitęs, pašviesėjęs.

    Aš paklausiau, ar viskas gerai? Ji atsakė, kad tai pirmas kartas gyvenime kai ji meldėsi ir jai kažkodėl pasidarė labai, labai gera.

  Mes atvežėme ją į Karitą. Nuėjau vienas ir pasikalbėjau su kažkokia jauna mergina, kuri ten vadovavo. Ši išklausiusi, paaiškino kaip jie padeda tokiems žmonėms ir kad tai nėra taip paprasta. Aš ją užtikrinau, kad jeigu bus kokios nors papildomos išlaidos dėl senolės gyvenimo, aš jas apmokėsiu, palikau savo telefoną ir paprašiau paskambinti. 

   Po kelių savaičių man paskambino ir pasakė, kad viskas gerai, dokumentus sutvarkė ir ji dabar gauna socialinę išmoką, ji gyvena nakvynės namuose ir viskas pas ją gerai.


  Ką žmogau pasėji, tą ir pjausi. 


Su meilę ir rūpesčiu


2020 m. gruodžio 22 d., antradienis

Trumpa istorija apie tai, kaip vienas vyras efektyviai išgydė savo žmonos chronišką ligą - panikos atakas ir kovidoisteriją.

     

  Turiu labai gerus draugus. Nuostabi šeima. Geras mylintis vyras ir graži atsakinga moteris. Viskas pas juos yra taip pat kaip ir kitose šiuolaikinėse šeimose. Problemos pas juos tarpusavyje kyla taip pat dėl šiuolaikinės visuotinos priežasties - "mainstryminės" žiniasklaidos ir socialinių tinklų vedamos "teisingo" gyvenimo propagandos ir nuolatinio smegenų plovimo. Mes visi esame socialios būtybės, todėl norom-nenorom bandome prisitaikyti prie to, kas šiuo metu dominuoja mūsų sociume. Net jei tas gyvenimo būdas ir siekiai yra vien tik viešoje erdvėje dominuojančių ir pagal įvairias kvotas išmokslintų distrofikų sumąstytos gyvenimo vizijos, nieko bendrą neturinčios nei su realiu gyvenimu, nei su gerove, nei su ateities numatymu. 

   Nekalbėsiu apie tai moteriai įteigtas gyvenimo vizijas, kuriomis ji be perstojo kankino savo vyrą. Dažniausiai užtekdavo tiesiog rimtai su ja pasikalbėti (arba man arba mano žmonai) ir ji suvokdavo savo pretenzijų absurdiškumą. Bet pas ją buvo tikrai rimta problema, žiniasklaidos suformuota chroniška liga - panikos atakos. Kelis metus visi stebėjomės dėl tos ligos paūmėjimų. Ji ne iš šio ne iš to išbaldavo, pradėdavo giliai ir dažnai kvėpuoti, griebdavosi už širdies ir reikalavo kuo skubiau kviesti greitąją nes pradėdavo dūsti. Atvykus greitajai ir suleidus raminamųjų, panikos ataka nurimdavo. Vargšas vyras nebežinojo ko griebtis. Pastovios psichologų, neuropatologų ir kitokių "ufonautologų" konsultacijos ir rekomendacijos. Kažkokie brangūs vaistai ir treningai. Niekas negelbėjo nuo vis dažniau pasikartojančių priepuolių.

    Ir štai ateina 2020, didžiosios pasaulinės koronaaferos metai. Prostitucinė žiniasklaida kaip pašėlusi atidirbinėja mokių klientų užsakymus. Pasaulis pradeda eiti iš proto, nes iš kiekvieno šaldytuvo, rozetės, virdulio ir kitų elektronikos prietaisų nenustojamai pilasi bauginimai, grasinimai ir "gerųjų daktarėlių" rekomendacijos. Pas tą vargšą moterį nedelsiant paūmėjo panikos atakos, jai visur vaidenosi vyyyyrusai. Jos sutuoktinis nebežinojo nei ką daryti, nei kaip saugotis, kad tik nuraminti iš proto besikraustančią savo mylimąją. Mes su žmona taip pat bandėme ją raminti, bet kas mes tokie, juk negali VISI meluoti, čia gi didžiausi ir tituluočiausi specialistai ir valstybių vadovai įspėja apie baisią pandemiją ir kalnus lavonų. 

    Bet štai staiga pas juos šeimoje viskas nurimsta. Mes kaip visada atvažiuojame į svečius, o mūsų draugė rami, bet nešneka su savo vyru. Na mes nekreipiam į tai dėmesio, juk nėra namų be dūmų, turbūt vėl dėl kokio nors laaaabai laaaabai svarbaus moteriško siekio negalėjimo įgyvendinti jie yra susipykę. Jau daugiau nei puse metų viskas pas juos yra ramu, ta moteris nebeturi jokių panikos atakų, šeimoje ramybė ir tarpusavio sutarimas. 

   Niekada nelendu į svetimų žmonių gyvenimus, todėl net nebandžiau klausti, kaip toks stebuklingas pasikeitimas įvyko. Bet štai kartą jos vyras pats man papasakojo, kaip per vieną akimirką išgydė visas savo žmonos panikos atakas. Tai atsitiko per patį koronoisterijos piką pavasarį. Žmona pabendravusi ir prisiskaičiusi kažko feisbuke, vėl pradėjo dūsti. Jis atnešė jai raminamųjų, nepadėjo, isterika tik didėjo. Ji pradėjo reikalauti, kad nedelsiant kviestų greitąją ir vežtų ją į ligoninę, nes pas ją baisusis virusas. Ji per televiziją matė, kad Borisą Džonsoną per vieną naktį išgydė pajungę prie dirbtinio kvėpavimo aparato, todėl pradėjo rėkti jog ir jai būtinai reikia kuo skubiau į hospitalį, nedelsiant prie to "stebuklingo gydymo įrankio". Neapsikentęs ir jau pakankamai nuo jos isterikos pavargęs vyras tiesiog skėlė jai labai svarų antausį, nuo kurio jį nukrito į lovą. Pasikeitimas buvo žaibiškas. Dusulys praėjo momentaliai. Isteriką ir paniką pakeitė nuostaba, šokas ir pyktis. Ji pradėjo ant jo šaukti, kaip jis drįso, ją "sunkiai sergančią" mušti. Nubėgusi į antrą aukštą ji pradėjo rinkti savo daiktus, kad išeiti iš namų, vėliau vėl grįžo ir ramiai išsakė viską ką galvoja apie jo SIAAAUBINGĄ poelgį. Na visko nepasakosiu. Jie nesikalbėjo apytiksliai vieną mėnesį, bet po to viskas grįžo į savo vėžias. Dabar ji nebeturi jokių panikos atakų, nebeliko ir kovidoisterikos.

p.s. Jokiais būdais nerekomenduoju elgtis taip kaip šis mano pažystamas, t.y. mušti savo žmoną, net jei ji balansuoja ties beprotybės riba. Viskas pas juos įvyko spontaniškai ir Dievas tiesiog apsaugojo juos nuo tų siaubingų gydymo metodų, kurie iš anksto buvo paruošti "kovidoligoniams" ir kurie iki šiol taikomi pas budelius patekusiems žmonėms (tik mažesnėmis apimtimis, nei jie pradžioje tikėjosi)


Su meilę ir rūpesčiu


2020 m. gruodžio 21 d., pirmadienis

Būkit ramūs broliai ir sesės. Kristus buvo, Kristus yra ir Kristus ATEINA!!!

 Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga?

Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš Viešpatį ir Jo pateptąjį.

Jie sako: “Sutraukykime jų pančius, nusimeskime jų virves”.

Tas, kuris danguje sėdi, juoksis, Viešpats tyčiosis iš jų.

Tada Jis rūsčiai prabils ir išgąsdins juos savo įniršiu:

“Aš pastačiau savo karalių Sione, savo šventajame kalne”.

Aš paskelbsiu nutarimą, kurį Viešpats man pasakė: “Tu­ Mano Sūnus, šiandien Tave pagimdžiau.

Prašyk, ir duosiu Tau paveldėti pagonis, pavesiu Tau visus žemės pakraščius,

geležine lazda juos tramdysi, kaip molio indus juos daužysi”.

Taigi dabar, karaliai, būkite išmintingi, pasimokykite, žemės teisėjai.

Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.

Bučiuokite Sūnų, kad Jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, Jo rūstybei staiga užsidegus. 

Palaiminti visi, kurie Juo pasitiki.
2020 m. gruodžio 17 d., ketvirtadienis

Žmogelynas

 


Vargšės žmogelės pasaulio,

Visa amžių vergija.

Vaikšto vorele, vienodai,

Ir vienoda jų dalia.


Žmogelynas daugiaaukštis,

Ten visiems aiški tvarka.

Vos tik gimsta žmogučiukas,

Jam nustatoma vieta.


Pasimokė - tuoj į darbą,

Atidirbo - į kapus,

I jo vietą žmogelynę,

Pastatys kitus vabzdžus.

2020 m. gruodžio 15 d., antradienis

Avinėlis visą gyvenimą bijojo vilko, o galiausiai jį paskerdė ir suvalgė piemuo. (Gruzinų patarlė)

 


  Evoliucionavusių bolševikų, trockistinių neoliberalų bakchanalijos akivaizdoje. Kuomet jie prisidengę tariamu rūpinimųsi mūsų sveikata, žingsnis po žingsnio įveda sustiprinto režimo kolonijinę santvarką pasaulio valstybėse. Kai mūsų akyse vyksta pagrindinio 1917 m. Bolševikų revoliucijos ideologo ir įgyvendintojo Levo Trockio (tikra pavardė Leiba Bronšteinas) suformuluota "Pemanentinė pasaulinė revoliucija" senu tikslu "MES SENAJĮ PASAULĮ SUGRIAUSIM IR NAUJĄ PASTATYSIM". Noriu tiesiog priminti vieno iškiliausių praeito šimtmečio politiko, JAV prezidento Ronaldo Reigano kalbos ištrauką. 

   Ši legendinė kalba buvo pasakyta Nacionalinėje Evangelikų asociacijoje, 1983 metų kovo 8 diena. Būtent šioje kalboje pirma kartą buvo įvesta sąvoka “Blogio imperija”.

  Jei ši kalba būtų pasakyta šiuolaikinėje, NEOkomisarų valdomoje Europos Sąjungoje arba Bloombergo žiniasklaidos imperijos jau beveik visiškai užvaldytoje JAV, Ronaldas Reiganas būtų paniekinamai priskirtas prie marginalų, kurie nesuvokia “tikrų vakarietiškų vertybių”. Jo kalbos tikrai ne transliuotu nei viena šiuolaikinė "mainstryminė" žiniaskalaidos priemonė. O Socialiniai tinklai blokuotu už "melagienos" ir netolerancijos platinimą: 

   "Prieš daugelį metų aš išgirdau vieno jauno, dviejų dukterų tėvo pasisakymą Kalifornijoje. Jis kreipėsi į didelę žmonių minią: „Aš verčiau pasirinksiu pamatyti kaip miršta mano dukterys dabar, kol jos vis dar tiki Dievu nei, kad jos augtų komunistinėje santvarkoje ir numirtų suaugusios ir netikinčios Dievu“. Toje auditorijoje buvo tūkstančiai jaunų žmonių ir visi jie pripažino gilią ir teisingą šių žodžių prasmę, nes Dvasiniai dalykai (amžinybė) daug svarbiau nei kūniški (laikinumas).

  Leiskite mums pasimelsti už išgelbėjimą tų, kurie gyvena totalitarinėje tamsoje. Prašykite, kad jie rastų džiaugsmą pas Mielaširdingą Dievą, bet visada prisiminkite, kad kol jie propaguoja valstybės visagalybę ir valdančiųjų pranašumą virš paprasto žmogaus, kol jie tiki į savo būsimą viso pasaulio žmonių valdymą, jie yra blogio centras šiuolaikiniame pasaulyje.

  Pats didžiausias blogis daromas, ne koncentracijos stovyklose, jose mes matome galutinį šio blogio rezultatą. Blogį sugalvoja ir įsako jį vykdyti tie, kas sėdi švariuose, gerai apšviestuose, dideliuose kabinetuose išklotuose kilimais. Tai tylūs pilki žmogeliai, baltomis apykaklėmis, nukirptais nagučiais, švariai nuskustais žandeliais, malonūs ir niekada nekeliantys balso." 

...

  Dabar mes matome labai pavojingą globalių melagių ir niekšų pasaulio užvaldymo veiksmą, vykdomą Trockio numatytu "žingsnis po žingsnio" principu. Tai pasaulinis nusikaltimas, kurį vykdo globalūs žulikai. 

   Atidžiai stebiu Donaldą Trampą ir tiesiog noriu jam priminti, kad Dievas ne be reikalo yra davęs kardą į jo ranką. Jeigu jis pasinaudos jam suteikta valdžios galia ir ryžtingai nukirs Hidrai galvą, ši siaubinga NAUJOJI PASAULINĖ REVOLIUCIJA nuslops. Be abejo po kiek laiko Hidra atsiaugins kitas galvas, bet iki to laiko mes galėsime ramiai ruoštis naujiems žulikų iššūkiams. Bet jeigu Donaldas Trampas, kaip ir Rusijos Imperatorius Nikolajus II, nutars "nuraminti aistras" ir pasiduos "intelektualių subinlaižių" pasakoms apie "naujas pasaulinio humanizmo realijas" ir "senos sustabarėjusios sistemos neefektyvumą ir neišvengiamą griūtį". Tuomet tikrai nieko nenurims. Ugnis tik dar labiau įsiplėks ir sunaikins ne tik Donalda Trampą ir jo šeimą kokiam nors rūsyje sušaudant ir užpilant sieros rūgštimi, bet įstums visą pasaulį į nesibaigiantį LEFRISTŲ, BLM ir kitokių kraujo ištroškusių naujosios pasaulio tvarkos chunveibinų orgiją. Neišsigelbės niekas, netgi tie kurie dabar kvailai mano jog sugebės viską sukontroliuoti. Leiba Bronšteinas taip pat manė, jog jo pagimdyta žudikų kochorta žudys tik tuos ką panorės jis. Klydo vyras. Nudvėsė su ledo kirtikliu galvoje. 

  Čia JAV Prezidento Donaldo Trampo Kalėdinė kalba, kurioje jis dėkoja Visagaliui Dievui už Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus, Gelbėtojo siuntimą į šį pasaulį.
  O čia NAUJOSIOS PASAULIO TVARKOS aktyvistai, Argentinoje atakuoja besimeldžiančius prie katedros žmones:  
p.s. Dar kartą noriu priminti kokia yra mūsų t.y. ne valdžioje esančių žmonių vieta šioje globalioje kovoje. Tik TAIKUS pilietinis nepaklusnumas neoliberalų įvedamai diktatūrai. Visais lygiais. Mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.

   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.

   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

  Dar kartą kartoju  - Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais! 

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. gruodžio 13 d., sekmadienis

Susikiškite savo NAUJĄJĄ PASAULIO TVARKĄ ten kur saulė nepatenka.

   Kol evoliucionavusi "bolševikinė" ideologiją, pasivadinusi NEOLIBERALIZMU, Lietuvoje intensyviai kurią sustiprinto režimo "Gerovės valstybę", dešimtys tūkstančių Britų Londono centre vienu balsu dainuoja: 

Geriau aš būsiu žmogumi, o ne vergu, todėl susikiškite savo naująją pasaulio tvarką sau į š.....
2020 m. gruodžio 10 d., ketvirtadienis

Daktarai žudikai! Kodėl miršta vis jaunesni? Paklausykite medikės iš Latvijos nevilties šauksmą apie naujai taikomus "gydymo metodus".

   O po naujų metų, Nausėdos pasirašyto įstatymo pagrindu, karo policija turės TEISĘ bet kurį žmogų surakintą vilkti pas tuos žudikus (nesvarbu teisėją su imunitetu, seimo narį su neliečiamybę, prokurorą su galingos struktūros užnugariu, nekalbant jau apie paprastus mirtinguosius, BET KĄ)! Anot Nausėdos pasirašyto įstatymo, tik po 24 valandų naujųjų smogikų struktūra turės informuoti apie savo darbelius prokurorą (be je, jau paruoštas KARO PROKURORO ĮSTATYMAS). Įsiklausykite, ne teismą, o PROKURORĄ (kol kas dar ne karo prokurorą) ir ši informacija turi būti pateikta tik po 24 valandų nuo savo įvykdytos "TEISĖTOS" nusikalstamos veikos LAISVŲ ŽMONIŲ ATŽVILGIU. 

   Šios naujai kuriamos represinės struktūros smogikams šių Nausėdos pasirašytų įstatymo pataisų pagrindu, bus suteikta netgi teisė nustatyti ar jūs esate sveikas ar ne, įsilaužti į jūsų nuosavus namus be jokių sankcijų ar orderių. 

  O štai čia Karo policijos įgaliojimų didinimo įstatymo pataisų autorius - Taras Ivanec:Mes savo TIKRĄ lietuvį Aivarą Abromavičių paskolinom Ukrainos žmonių apiplėšimo organizavimui, o iš Ukrainos mums paskolino TIKRĄ ukrainietį Taras'a Ivaniec'a lietuvius terorizuojančios struktūros kūrimui.


Nuostabus, naujas GEROVĖS PASAULIS.


 

2020 m. gruodžio 7 d., pirmadienis

Pilietinės visuomenės naikinimas, taikių protestuotojų areštai Lietuvoje, tai tiesus kelias į DIKTARŪRĄ ir masines represijas.

 


O kas bus po naujų metų, kai karo policija "TEISĖTAI" galės be jokių skrupulų įsilaužti į kiekvienus namus? 

2020 m. gruodžio 4 d., penktadienis

Nenori mirti nuo koronos? Tiesiog pagalvok, ar kada nors ankščiau PLAUČIŲ UŽDEGIMĄ kas nors "gydė" priverstiniu plaučių ventiliavimu?

     

   Žiniasklaida pranešė, kad Šiaulių gyvulių gydykloje pradėjo mirti jauni žmonės nebuvę jokiose rizikos grupėse. Šiuos gydyklos pagrindinis veterinorius "susirūpinęs" pasakojo, kad kovidoskeptikai tik pajungus juos prie dirbtinio kvėpavimo aparato supranta, kokie jie kvailiai ir ištrina visus savo postus feisbukuose dėl koronaneigimo. 

  Kreipiuosi į žmones kurie dar išlaikė sveiko proto likučius, šios totalios informacinės nusikaltėlių atakos akivaizdoje. Vienintelis NIEKŠŲ ginklas yra JŪSŲ TIKĖJIMAS tuo, jog viskas ką jie daro yra jūsų gerovei ir apsaugai. 

   Atkreipkite dėmesį jog visur pranešama jog KORONA sukelia PLAUČIŲ UŽDEGIMĄ. Plaučių uždegimas yra rimta liga, ji apsunkina kvėpavimą, sukelia dusulio priepuolius, kosulį ir DEGUONIES NEPAKANKAMUMĄ organizmę. Bet atsakykite sau, ar kada nors istorijoje plaučių uždegimas buvo gydomas "PRIVERSTINIU PLAUČIŲ VENTILIAVIMU"? Atsakymas vienareikšmis - NIEKADA. 

    Prisiminkite kokie buvo koronoaferos pradžioje pagrindiniai žiniasklaidos pranešimai. "Tūkstančiai sergančių, neužtenka dirbtinio kvėpavimo aparatų". Kažkokie verkiantys praktikantai kūkčiodami kalbėjo per televizijas ir straipsniuose, jog dirbtinio kvėpavimo aparatų trūksta, todėl jie privalo daryti sprendimus, kam gyventi o kam ne. Daugelis valstybių politikų pradėjo reikalauti gaminti dirbtinio kvėpavimo aparatus šalių gamyklose, perorientuojant esamas gamybas. Prasidėjo tąsymasis ir šių aparatų konfiskavimai pasieniuose ir pan. Niujorko meras gavęs 400 dirbtinio kvėpavimo aparatų rėkė, kad jam reikia 30 000. Viso pasaulio sveikatos apsaugos sistemos pradėjo karštligiškai supirkinėti ir užsakinėti tuos aparatus. 

  KODĖL BŪTENT DIRBTINIO KVĖPAVIMO APARATAI? Atsakymas akivaizdus. Paprastas virusas, kuris jau daugeli metų sukasi mūsų tarpe yra mažai kenksmingas. Bet jeigu "TINKAMAI SUKURTI GYDYMO ALGORITMĄ" testais (kurie beje nustatinėja koronovirusą net pas katusus ir iguanas) nustačius "ligą" ir pajungus "ligonį" prie dirbtinio kvėpavimo aparato, tada be abejo mirtingumas "NUO VIRUSO SUKELTŲ KOMPLIKACIJŲ" bus milžiniškas. 

   Po dviejų mano straipsnių, "Aš nesakysiu kas žudė Europos senolius, aš tik paaiškinsiu kaip." ir "Kaip pasiekti mirštamumo rodiklius, jei virusas beveik nekenksmingas? Numatyti privalomą gydymo algoritmą - plaučių ventiliavimu.", kuriais vien tik Lietuvoje pasidalino virš 50 tūkstančių žmonių, o juose išdėstyti faktai buvo išversti į daugelių kalbų ir paplito po visą pasaulį, kaip mostelėjus burtininko lazdelei, koronaaferos įpūtėjai užsikimšo dėl dirbtinio kvėpavimo aparatų masinio naudojimo "gydant COVID 19". 

  Bet kaip sakoma, jeigu negalima masiškai, tuomet per visokius gyvulių veterinorius, kurie vadina save žmonių gydytojais, galima pradėti žudyti žmones po truputį, pav. 20 - 30 žmonių į dieną. O žudyti lengviausia būtent tuos kurie TIKI jog plėšrūs vilkai baltuose chalatuose, nori jiems padėti. 

  Dar kartą primenu tiems kas nežino kokias komplikacijas sukelia DIRBTINIO KVĖPAVIMO APARATAS: 

 Trumpas šios gydymo metodikos aprašymas, kad suprastumėte apie ką yra kalba. Nes daugelis vis dar įsivaizduoja jog tai tiesiog žmogaus pajungimas prie aparato, kuris tau tiekia deguonį ir padeda kvėpuoti. Realybė yra kita. Žmogų laikinai nužudo - įvedą į medikamentinę komą. Visą laiką jis būna narkozės būsenoje, NEBEKVĖPUOJA pats, o šis aparatas per prievartą tiekia orą į tavo plaučius. (būtent todėl atjungus aparatą kai kurie tampa invalidais visam gyvenimui).

Kokios oficialiai žinomos komplikacijos galimos dėl dirbtinio plaučių ventiliavimo (įdomu ar pacientai apie tai informuojami prieš pajungiant?):

   Kvėpavimo nepakankamumas dėl plaučių fibrozės, tai negrįžtamus pakitimus plaučiuose sukelianti liga.

    Plaučių emfizema. Jai būdinga tai, kad nuolat didėja oro pripildomas plotas. Kartais po krūtinės ląstos traumos, pažeidus stemplę, plyšus krūtinplėvei ir patekus orui į plaučių vartus atsiranda tarpuplaučio emfizema. Tada oras spaudžia svarbiausias kraujagysles, širdį ir gali sukelti asfiksiją, širdies veiklos nepakankamumą.

   Chroniškas uždegiminis procesas trachėjoje ir plaučiuose.

Kokie dar būna pavojingi atvejai dėl priverstinio plaučių ventiliavimo? Pav.

Vieno arba abiejų plaučių plyšimas (būtent senoliai ir vaikai rizikuoja ne tik jei aparatas nustatytas tiekti padidintą oro spaudimą, bet netgi tada kai spaudimas yra normalus. 

Antrinio uždegimo išsivystymas, dėl skysčių kaupimosi apatiniuose kvėpavimo takuose. Jis negali būti pašalintas natūraliai, todėl turi būti šalinamas kas pora valandų. Žinant koks užimtas dabar aptarnaujantis medicinos personalas, dažnas atvejis kuomet šalinti laiku nėra galimybės. Todėl šiame skystyje esanti mikroflora dažnai sukelia antrinį užkrėtimą - stazinę pneumoniją. 

Rūgščių ir šarmų disbalansas - kraujyje gali išsivystyti acidozė (kai parūgštėja kraujas) arba alkalozė (nuokrypis į šarminę pusę) . 

  Jeigu pacientas pajungtas ilgą laiką prie šio aparato, tuomet gali išsivystyti kvėpavimo centro dezadaptacija su labai rimtais metabolinio proceso sutrikimais, pav.: tulžies stagnacija su vėliau susidarančiais akmenimis tulžies pūslėje, urolitiazės (akmenys šlapimtakiuose) vystymasis, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos stresinė opa ir pan.

   Labai svarbu žinoti, kad išvengti šių komplikacijų yra labai sudėtinga ir jų atsiradimo rizika tiesiogiai susijusi su  paciento prijungimo trukme. Pav. stazinės pneumonijos rizika padidėja jau po pirmos paros, prijungimo prie plaučių ventiliavimo aparato. O rimti metabolinio proceso sutrikimai 100 procentų pasireiškia pas tuos pacientus, kurie buvo pajunti prie aparato ilgiau nei savaitė.


   Prisiminkite kaip Hipokratas (kurio priesaiką duoda visi gydytojai) mokė savo mokinius - jei nežinai kaip gydyti, pagrindinis vaistas yra ramybė, šviežias oras ir liesas maistas. 

  Koronanusikaltėliai vieną iš Hipokrato gydymo metodų - ŠVIEŽIĄ ORĄ jau apribojo, uždėję mums visiems antsnukius. 

  Beabejo vilkai baltuose chalatuose pradės jums meluoti apie "Citokinų audras" "Deguonies nepakankamuma kraujuje" ir pan. skiedalus ir pasakas kodėl jie turi jus pajungti prie žudymo aparato. 

  Todėl siūlau pasižiūrėti labai akivaizdų eksperimentą, kaip 90 metų senolės organizme, per kelias minute sumažėja deguonies kiekis iki kritinės ribus vien tik uždėjus antsnukį: 
p.s. Aš turėjau atsitikima visai neseniai. Antsnukį aš užsidedu tik tada kai nebeturiu kitos išeities, nenorėdamas bereikalingo konflikto. Man einant mieste, priešais mane ėjo senolis su snaglėtu antsnukiu. Snargliai buvo net geltona dėme prasisunkė per medžiagą, labai nemalonus vaizdas. Bet senolis iki pat akių buvo užsitempęs tą antsnukį ir jautėsi saugus nuo visų virusų. Pamatęs mane laisva burna ir "nesilaikantį teisingos tvarkos", senolis paklaikusiu balsu pradėjo rėkti: "Užsidėk kaukę". Atsidusęs, aš išėmiau iš kišenės savo seną sudūlėjusią kaukę užsidėjau ir atsiprašęs jo, pasakiau, kad pamiršau ir dėkui jog priminėte. 

  Vargšas žmogus, tu jam nieko neįrodysi, jei bandysi ginčytis. Kaip ir visi zombiai ir fanatikai, kurie pasiduoda žiniasklaidos įtaigai, tokie žmonės yra įsitikinę, jog jie teisūs, o tie kas daro priešingai yra priešai kuriuos reikia naikinti. Nekovokite su jais, tiesiog gailėkitės. Tie kurie į jūsų gyvenima patenka atsitiktinai, kaip šitas mano senolis su snaglėta kauke, nebandykite jiems nieko aiškinti. O štai savo artimiesiems kalbėkite nuolat. Visada prisiminkite, jog pagrindinis koronoaferos įrankis yra biurokratas, palaikytojas feisbukinis zombis, žiniasklaidos išplautomis smegenimis, o apsauga - sarginiai šunys (nemaišyti su dorais teisėsaugos pareigūnais kurie šį cirką visais įmanomais būdais sabotuoja). Šios visos trys žmogbeždžionių rūšys nebijo nieko išskyrus popierių ir jų juodų darbelių viešinimo. 

  Jeigu reikalauja užsidėti antsnukį, visada darykite vaizdą jog vykdote jų nurodymus, bet iš to padarykite ištisą spektaklį. Jie turi pinigus, žiniasklaidą ir represinį valstybinį aparatą. Todėl mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.

   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.

   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Jau dabar Lietuvos policininkai nenoriai baudžia be antsnukių vaikščiojančius, verčiau vaidindami jog nepastebi. Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

  Dar kartą kartoju  - Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais! 

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

Donaldas Trampas "Jie kovoja ne prieš mane, jie kovoja prieš Jus, o aš tiesiog maišausi jų kelyje"

Jei tau suteiks vergo statusą, ar didžiuosiesi? Tai kodėl didžiuojiesi kai tave vadina vergės Europos palikuoniu?

   Visuotinės totalios koronaaferos akivaizdoje, prisiminkime kitą galingą pasaulinę informacinę aferą. Kaip žmonijos priešai, negalėdami ginklu nugalėti mūsų protėvius, laisvus ir garbingus karius, gerai suplanuotos ir detaliai vykdytos informacinės diversijos pagalba, privertė jų palikuonis suvokti save vergės Europos vaikaičiais ir tuo bukagalviškai didžiuojantis tarnauti išsigimėliams už maistą, šuns būdą ir "išsilavinimą".

   Pradžioje prisiminkime kas tokia buvo „Europa“. Pagal graikų mitologiją, „Europa“ buvo Kanaano tautos, Finikiečių karaliaus duktė, kurią pavogė graikų dievas Dzeusas, pasivertęs buliumi. Vėliau jis padarė ją savo sugulove ir jiems gimė trys benkartai (Minosas, Radamanfas ir Sarpedonas) iš kurių, pagal mums įteigtą legendą, gavo pavadinimą visi europiečiai.

Dabar prisiminkime kas toks buvo Kanaanas iš kurio kilusi ši pagonių dievo sugulovė. Hebrajų Tanakoje (Biblijos Senasis Testamentas) Kanaanas buvo Nojaus sūnaus Chamo, vyriausias sūnus, kurį Nojus prakeikė po to kai Chamas „pamatė savo tėvo nuogumą“. Mozės penkiaknygė, Pradžios knyga 9,25-27 „Tebūna prakeiktas Kanaanas! Jis bus žemiausias vergas- savo broliams.“ Ir pridūrė: „Šlovė VIEŠPAČIUI,  Semo Dievui! Tebūna Kanaanas jiems vergas! Tepadaro Dievas vietos Jafetui, teleidžia jam gyventi Semo palapinėse, o Kanaanas tebūna jų vergas.“. Tai yra Nojus savo prakeikimu padarė Chamo vyriausią sūnų Kanaaną ir visus jo palikuonis vergais Semui (iš kurių kilę Semitai) ir Jafetui. Būtent šis Nojaus prakeikimas buvo tas pagrindas kuriuo remdamiesi Izraelitai gavo teisę sunaikinti ir pavergti Kanaano žemėse gyvenančias tautas (Amonitai, Perizai, Moabitai, Hetitai, Jabusiečiai, Finikiečiai ir t.t.).

Ar matote kame vergiškos kilmės pavadinimo Europa siaubas? Prisimenate sena posakį “kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks”. Kažkas įdėjo daug pastangų, kad laisvosios senojo žemyno karių giminės pradėtų save vadinti verges sūnumis ir dar tuo bukagalviškai didžiuotis. Vergės vaikai (įsūniai taip pat) visada tampa vergais.

Jei mūsų protėviams, senojo žemyno kilmingiesiems kariams, kas nors pasakytų jog jie yra vergės vaikai, jie pradžioje labai nustebtų, o vėliau tokį akiplėšą pamautų ant baslio. Niekada mūsų protėviai netapatino savęs su kažkokia vergų princese „Europa". Visi jie buvo Anglai, Frankai, Galindai, Žemaičiai, Aukštaičiai, Rusai, Prūsai, Kazokai ar pan. Jei reikėdavo visus save apibūdinti jie tiesiog sakydavo – mes Lieta daugelio tautų ir genčių visuma, arba paprasčiau „Lietuva“ (senųjų Anglosaksų kalboje LITA tai ilgiausios metų dienos šventė).  Lietuva tai baltųjų žmonių, drąsiųjų karių genties, gyvenimo vieta. Šis mūsų visų bendrinis vardas išliko tik mažame, senosios mūsų protėvių tautos lopinėlyje – šiuolaikinėje Lietuvoje (kuri, pagal sutapimą ar ne, yra senojo žemyno, kuris vadinamas Europos vardu, geografiniame viduryje). O išliko šis senas mūsų vardas tik dėl labiausiai užsispyrusios mūsų žemyno genties – Žemaičių ir jų įgimtos alergijos dresūrai (išsilavinimui). Tik prasčiausi iš žemaičių (visokios atmatos ir netikšos) pasiduodavo universitetinei dresūrai ir kaip pasekmė tapdavo savo tautos niekintojais (pav. Žemaitis pagal kilmę, Profesorius Bumblauskas, kuriam jokių žemaičių nėra ir nebuvo, nes pasirodo apie juos jo nemokė ir jis niekur apie juos ne skaitė. Aišku vėliau jis atsiprašinėjo žemaičių, bet dresūros tendencijos labai aiškios. Būtent todėl dresiruotos beždžionėlės taip džiūgauja dėl vergų atributo euro).

Toliau gilinantis į pavadinimą Europa išryškėja dar įdomesni faktai. Pavadinimas Europa buvo ir tol kol buvo sugalvota ši vergiškos kilmės legenda, kuri per universitetus programuoja mūsų senasias baltųjų žmonių gentis vergiškai prigimčiai. Šis pavadinimas anaiptol ne Finikiečių kilmės žodis reiškiantis VAKARAI, tai Lotynų kalbos sąvoka EURUS – RYTAI. Pamenate visų karinių ordinų, kuriuos iš mūsų gi tautos žmonių formavo ir negailestingai dresiravo mūsų pavergėjai, pagrindinį šūkį „Nach Ost“ („Į rytus“, arba lotyniškai „EURUS“). Ir tik vėliau, kad pagrįsti jog vergai neturi teisės į nuosavybę buvo sugalvota vergiškos Europinės kilmės legenda. Pagal dabartinius strakaliojančius zombius Ukrainoje mes galime akivaizdžiai matyti, kaip buvo formuojamas bandos jausmas tarp mūsų genčių jaunimo – mirti už JŲ idėja (mažiau mastyk daugiau strakaliok).

Dabartiniai eurokomisarai kuria vergišką, modernizuotą sovietinę marksistinę sistemą, kurios išbaigtąją formą mes matėme senajame sugriuvusiame sojūze. Viskas žingsnis po žingsnio vedama link to pačio. Jokios nuosavybės, vergų žmonos ir vaikai jiems nepriklauso, lojaliems paskatinimai, nelojaliems darbo lageriai (gulagai). Mūsų nuosavybė jau dabar tik formali, reliai ją valdo įvairios okupantų struktūros – aplinkosaugininkai, higienosaugininkai, paveldosaugininkai, be kurių didžiaponiško leidimo niekas nieko negali daryti. Tos sistemos kūrimui efektyviai naudojamos netgi senosios sistemos atliekos pav. Klimaksinės komsomolkos ir įvairūs nukvakę marksizmo leninizmo profesoriai, paskatinant juos ir jų anūkėlius įvairiomis privilegijomis naujojo sojūzo biurokratinėse institucijose (tiksliau sakant vergų prievaizdų struktūrose).


Su meilę ir rūpesčiu