2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienis

Kodėl tavo nemoderni galva galvoja, kad kūnas yra jos nuosavybė?


   Vienam žymiausių pasaulio aferistų, Vengrijos žydui Džordžui Sorosui,  priklausanti pagrindinė Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos visuomenių smegenų plovykla - transnacionalinis internetinis portalas DELFI, šiandien pranešė džiugią naujieną: "Italijos chirurgas tiki, kad pirmąją žmogaus galvos transplantaciją bus galima atlikti jau po dvejų metų."

    Puiki naujiena mūsų nomenklatūros dykaduoniams ir įvairiems mirties kultūros apologetams. Nuo šiol jeigu italų Frankenšteinams viskas pavyks, tuomet laukite greitu metu Jungtinėse tautose atsirasiančios  "Kūno teisių apsaugos nuo smurto direktyvos". Taip pat pamatysime pradėsiančias dygti kaip po lietaus "Nevyriausybines iniciatyvas" (NVO) gausiai finansuojamas tų pačių Sorošų, o "Naujosios pasaulio tvarkos" valstybėse/kolonijose atsiras  "Kūno teisių apsaugos tarnybos", kuriose visa jėga galės darbuotis mūsų didžiosios gynėjos a lia Žlobienės ir Šalava'vičiūtės. 

   Informacinio smegenų plovimo įmonės pradės gausiai viešinti super duper profesionalių ekspertų nuomones apie būtinumą rūpintis kūno teisėmis ir gerove, o tie kas netinkamai rūpinasi savo kūnu, bus paskelbti asocialais, kurių "vargšą nukentėjusį" kūną reikia nedelsiant atimti ir perduoti globoti kitai geriau besirūpinančiai galvai. Atsiras animaciniai, dokumentiniai ir meniniai filmai, kaip "vargšai užguiti" kūnai kenčia nuo netinkamai jais besirūpinančių galvų. 

   Kuomet tai prasidės, tuomet bijokite jei esate neturtingas, bet turite gražų (arba bent jau sveiką) kūną. Nes kaip ir su atimtais vaikais šiuolaikinėje degradavusių trolių valstybėje - Norvegijoje, taip ir būsimi gausiai finansuojami jūsų kūno gynėjai, greitai prigalvos kokių nors privalomu nuostatu, reglamentų ir direktyvų "kūno teisiu apsaugai". Jeigu pažeisi bent vieną reglamentą iš jų sumastyto marmalyno, tuomet oplia ir tavo kūnelis jau tinkamose rankose (sorry - galvoje). Ir net jeigu viska vykdysi, o atimti tavo kūną labai norėsis, tuomet priims įstatyminius nuostatus, kad net jeigu nustatys (post faktum) jog  kūnas atimtas be pagrindo, bet jis jau "priprato" (gerai priaugo) prie naujos galvos, tada nėra jokios galimybes jį gražinti atgal nes taip butu pažeistos kūno teises. 

p.s. Pasakysite šis tekstas yra konspirologinio absurdo beprotybė, kuri negali būti įgyvendinta realybėje? Na na. Ar bent prieš prieš porą dešimtmečių mes galėjome įsivaizduoti tokį "apartheidą" Europoje, kuomet iš tėvų jėga išplėšiami jų vaikai (prieš vaikų valią) ir atiduodami "geresniems" prižiūrėtojams, uždraudžiant vaikams net matytis su savo motinomis? Patikėkite jei atsiras "kūno teisių apsaugos direktyva" tuomet ir vėl atsiras pilna visokių viešai besireiškiančių priekvaišių - Šmaręšių, Užkiaulių ir Liuciperovnų, kurie su puta ant lūpų šūkaus jog niekingi runkeliai nėra savo kūnų šeimininkai, jie nesuvokia tos "didelės gerovės" kurią jų kūnams suteikia civilizacija. Pasipils straipsniai apie tai, kad runkelių kūnams yra geriau kai jais rūpinasi labiau nusipelniusios galvos. Runkelių galvos pačios kaltos nes nevykdo "teisingų įstatymų" todėl gerai, kad iš jų atimamas kūnas, kurio teisės ir gerovė tokiu būdu yra geriausiai apsaugomi.  

2015 m. vasario 18 d., trečiadienis

Izraelitas kuris išdavė savo tautą.

 

      Netiesa, kad gali neišsipildyti Dievo žodis.


Ne visi, kilę iš Izraelio, priklauso Izraeliui. Ir ne visi Abraomo palikuonys yra jo vaikai, kaip pasakyta: Iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys. Tai reiškia – ne kūno vaikai yra Dievo vaikai, bet tiktai pažado vaikai laikomi palikuonimis. (Rom 9,6-8)  Taip rašė Paulius laiške Romiečiams. Dievo įkvėptas "Mažiausias iš Apaštalų", pradžioje įnirtingai persekiojęs Jėzaus Kristaus Bažnyčią (nes buvo nuo vaikystės tobulai išdresiruotas Jašivoje "prie didžiojo rabino Gamalielio kojų"), po susitikimo su Viešpačiu labai lakoniškai ir trupai išdėstė šį pagrindinį Visagalio Dievo tautos formavimo principą. Šis principas nesikeičia per amžius. 

Pirmosios sandoros (Susitarimo tarp Dievo ir Jo tautos) laikais, Dievo pranašas Elijas verkė nusivylęs savo "super duper mokytos", "protingos ir gudrios", "žinančios kaip gyventi" tautos paleistuvystėmis, nekaltu krauju, tarnyste baalui (sąjungų, turto, šokių ir pasilinksminimų dievui) ir auksiniam veršiui. Jis pabėgęs vienas dykumoje meldė Dievą: .....„Gana! – jis šaukė, – nūn, VIEŠPATIE, imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius“. (1 Kar 19,4) 
Viešpats jo paklausė: ... „Ką čia veiki, Elijau?" Jis atsakė: „Aš degu uolumu VIEŠPAČIUI, Galybių Dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo Sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau, ir jie nori man gyvastį atimti“. (1 Kar 19,10) 
Į tai Visagalis jam atsako: ..."Aš paliksiu Izraelyje tik septynis tūkstančius – visus tuos, kurių keliai nesiklaupė Baalui ir kurių lūpos jo nebučiavo“.(1 Kar 19,18)

Panašiai ir Dievo pranašas Izajas aimanuoja dėl savo tautos ir perspėja galinguosius: ... "Mano tauta! Vaikai ją niokoja, moterys ją valdo! O mano tauta, tave vadai suvedžioja, nes sunaikina takus, kuriais žengti turėtum. VIEŠPATS pakyla ir užveda bylą stojas teisti savo tautos. VIEŠPATS ateis ir apkaltins savo tautos seniūnus ir vadus: „Jūs tie, kurie prarijote vynuogynus, ką pavogėte iš varguolių, tebėra jūsų namuose. Kaip jūs drįstate niokoti mano tautą šerti vargšams per veidus?“ –klausia Valdovas, Galybių VIEŠPATS. (Iz 3,12-15)

Pirmasis mūsų bažnyčios kankinys Steponas, prieš mirdamas nuo žydų rankos, negailestingai ir kietai kaltina savo tautą: ... „Jūs, kie­ta­sprandžiai, pa­go­nių šir­di­mis ir au­si­mis! Jūs, kaip ir jū­sų protėviai, vi­suo­met prie­ši­na­tės Šven­ta­jai Dva­siai. Ar­gi bu­vo pra­na­šas, ku­rio ne­bū­tų per­se­kio­ję jū­sų tė­vai? De­ja, jie žu­dy­da­vo pra­na­šau­jan­čius Tei­sio­jo at­ėji­mą. Ir jūs dabar esa­te jo iš­da­vė­jai ir žu­di­kai!“ (Apd 7, 51–53)  Po šių žodžių žydai spiegdami užmėtė jį akmenimis. 

Tik žmogus kuris nei karto nėra skaitęs Biblijos gali sakyti, kad tai "žydiško mokymo knyga". Biblija tai yra negailestingas KALTINAMASIS AKTAS, pastoviai į paleistuvystes linkstančiai tautai. "Žydiško mokymo knygos" yra tai, kuo apaugo Biblija. "Teologiniai komentarai" apie tai kaip reikia suprasti Bibliją. Su Kristaus mokymu kovojusių žydu Masoretų, per tūkstantį metų suredaguota TANAKA (kurią dabar naudoja naujieji rabinai), teologijos profesoriaus Liuterio pastangomis ją visą įdėjo ir į Krikščionišką Bibliją, kaip Senąjį testamentą. Tokiu būdu protestantizme Biblija sutrumpėjo iki 66 knygų, vietoj 77 knygų tikrojo mūsų Biblinio mokymo visumos.

    Šiek tiek atsitraukdamas nuo šio rašinio temos, aš paikai pasinaudosiu nuo Kelio nuklydusių KABALOS "mokytojų" skaičių filosofija ir pabandysiu paskaičiuoti ką reiškia Dievo tautai šis 66 knygų mokymas (teatleidžia man Viešpas už šį paikumą). Protestantų mokytojai pamokslaudami naudoja būtent šią 66 knygų Bibliją. Kadangi iš tos pačios Biblijos žinome, kad žmogaus skaičius yra šeši (Žmogus buvo sukurtas šeštą dieną) tuomet nuo pakylos pamokslaujamas mokslas yra - 6 ("pateptasis" žmogus, taip jie vadina savo pamokslininkus) ir 66 knygos. Bendrai išeina 666 - šėtono skaičius, kuris paskutiniais laikais bus dedamas visiems žvėries pasekėjams ant dešinės rankos arba kaktos. Anot apreiškimo knygos be šito 666 "mikročipo" niekas negalės nieko nei pirkti nei parduoti.

          Grįšiu prie Izraelito kuris išdavė savo tautą ir kurį šiuolaikinis, litvakų sionistinės filosofijos sukurtas mosadas medžiotu po visą pasaulį, nuodydamas poloniu arba bandydamas nužudyti kokiais nors "nelaimingais" atsitikimais. Aš kalbu apie pranašą Joną.

      Dievo Žodis atėjo Izraelitui Amitajo sūnui Jonai. Dievas jį siuntė į mirtinų Izraelio priešų Asirų sostinę Ninevę, kad perspėtu dėl artėjančio jos sunaikinimo. Jona buvo tikras savo tautos patriotas, todėl nutarė jog Dievas klysta, tegu žūsta šita žydus naikinanti, bjauri padermė, nėra ko juos perspėti. Dievo Žodis kaip ugnis besiveržianti iš vidaus, todėl Jona pabandė pabėgti nuo savo pareigos. Biblija mums perduoda istoriją apie tai, kaip Jona Taršišo uoste sėda į laivą ir bando pasprukti nuo Dievo. Prasideda baisi audra ir laivo įgula sužinojusi jog visa ši nelaimė dėl Jonos, išmeta jį į jūrą. Jūra nurimsta, o Joną praryja didelė žuvis. Tris dienas ir tris naktis būdamas žuvies pilve Jona meldėsi ir atgailavo. Dievas įsakė ir žuvis išspjovė Joną į sausumą. Jona nuėjo į Ninevę ir tris dienas vaikščiojo po miestą šaukdamas, kad dar 40 dienų ir šis miestas bus sunaikintas. Ninevės žmonės išgirdo pranašą, (skirtingai nei daugelis žydų vadovų per tūkstantmečius). Pradedant Karaliumi ir baigiant darbiniu gyvuliu visi paskelbė pasniką ir apsiviko ašutines (apdaras panašus į Lietuviško bulvinio maišo medžiagą). Dievas pasigailėjo atgailaujančios Ninevės ir jos žmonių. Jona įsiuto ir pradėjo priekaištauti ...„O VIEŠPATIE! Argi ne tai sakiau dar savo šalyje būdamas? Dėl to iš pradžių ir į Taršišą bėgau, nes žinojau, kad tu esi maloningas ir gailestingas Dievas, kantrus ir pilnas ištikimos meilės, pasiruošęs atleisti. Taigi, VIEŠPATIE, maldauju, atimk man gyvybę, nes man geriau mirti, negu gyventi“. (Jon 4,1-2)
Jona sėdėjo piktas ir laukė, kol Dievas sunaikins šį nekenčiamą miestą. ... VIEŠPATS Dievas parūpino moliūgą, išaugindamas jį virš Jonos, kad būtų pavėsis jo galvai ir apgintų jį nuo blogos nuotaikos. Moliūgu Jona buvo labai patenkintas. Bet rytojaus dienai auštant, Dievas pasiuntė kirminą, kuris taip pakando moliūgą, kad šis nudžiūvo. Saulei patekėjus, Dievas pasiuntė karštą rytų vėją. Saulė taip kepino Jonos galvą, kad jis alpo ir šaukėsi mirties. Jis sakė: „Geriau man mirti, negu gyventi“. Bet Dievas tarė Jonai: „Ar dera tau širsti dėl moliūgo?“ Jis atsakė: „Taip! Mirsiu nuo širdgėlos“. Tuomet VIEŠPATS pasakė: „Tu gailiesi moliūgo, dėl kurio nevargai ir kurio neauginai, – jis per vieną naktį išdygo ir per vieną naktį pradingo. Argi neturėčiau aš gailėtis Ninevės, to didžiojo miesto, kuriame yra daugiau negu šimtas dvidešimt tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti savo kairės nuo savo dešinės, ir daug galvijų?“ (Jon 4,6-11)

    Aš suprantu žydų rabinų patriotų bandymą visais būdais sunaikinti Lietuvą, jau kelis tūkstantmečius metų skaldant ją gabaliukas po gabaliuko. Atskeltoms dalims suteikiant naująją tapatybę, savimonę ir naudojant jas kaip įrankį kito gabalo užgrobimui. Tai suprantama iš žmogiškos pusės, nes pagal senąją pranašystę būtent atsikūrusi Lietuvos karalystės galybė ateis naikinti Izraelio. Bet tiesiog siūlau prisiminti jog Dievo Žodis negali būti pakeistas žmonių pastangomis, Jona yra labai pamokantis pavyzdys.

p.s. kas turi būti tas įvyks, kas numatyta to neišvengsi.

2015 m. vasario 16 d., pirmadienis

Ramybė ir saugumas


Bijok ramybės ir saugumo,
Nes kai tik žmonės taip kalbės,
Tai reiškia paskutinės dienos,
Mūsų pasauliui prasidės.
Vaikai regės ir pranašaus,
Senoliai nuo sapnų pakraups.
Šaipūnai rėkaus ir juokaus,
Ir savo geismui pataikaus.

Visi mylės tiktai save,
Išdidūs, godūs ir paiki,
Tėvų neklausantys, pikti,
Gyvenantys bjauriam šmeižte,
Ir manantys jog tai tiesa.

Juos baisios bėdos pasivys.
Bet ir kentėdami kančias,
Jie Dievui bjauriai piktžodžiaus,
Manydami, kad jų žvėris,
Išgelbės juos ir apvalys.
Jo ženklą rankoj ir kaktoj,
Jie nuolankiai įsistatys,
Taip ši paženklinta banda,
Ugnies kančiom bus paruošta.
Jie legiono apnykti,
Link skardžio leisis tekini,
Kur ežeras, karštom liepsnom,
Priglaus juos amžinom kančiom.

Tik tas išvengs baisios kančios,
Kas žvėrio ženklo nenešios,
Kas atgailaus ir susipras,
Ir Kristų Viešpačiu pašauks.

2015 m. vasario 15 d., sekmadienis

Ką žudo ISIS (Irako ir Levanto islamo valstybė) kovotojai?

  Manau kiekvienam mąstančiam žmogui kyla klausimas, kodėl ISIS banditai žudo visus iš eilės. Krikščionis, Musulmonus, Anglus, Prancūzus, Amerikiečius, Japonus, Sirus, Arabus, Egiptiečius ir t.t. bet ar jūs girdėjote, kad jie pultu Izraelį arba žydus? Ne. O kodėl? Atsakymas aiškus ir nedviprasmis. ISIS yra Izraelio projektas skirtas sunaikinti jų priešus pasinaudojant atmatomis viduje tų valstybių kurias rengiasi pavergi Izraelis. Argi nematote, kad tie banditai dresiruojami pagal tą pačia programą, kaip ir žudikai per didžiąją žydų revoliuciją Prancūzijoje, taip pat didžiąją žydų revoliuciją Rusijoje. Lygiai ta pati schema taikoma ir žydų kolonijoje - Ukrainoje.

   Panašius chunveibinus, propagandos "skiepų" pagalba, klimaksinės komsomolkos ir marksizmo leninizmo profesoriaus tandemas augina ir Lietuvoje.

  Jūs manote, kodėl visos žydams priklausančios žiniasklaidos priemonės reklamuoja puikiai paruoštus reklaminius filmukus, kuriuose žvalūs vyrukai, su peiliais rankose, pjausto galvas "netikėliams". Viskas paprasta, tai rekruitmento strategija. Iš viso pasaulio renkama bepročių, bevalių, fanatikų gauja. Juk jie net neskaito Korano, apie tai neseniai pasakojo iš ten pabėgusi musulmonė. Jiems pakanka paprastų skanduočių todėl, ką jiems įsako vykdyti jų "Kalifas"Abu Bakr Al Bagdadi, tą jie aklai ir daro. Šiems puskvailiams net ne kyla klausimas, kodėl šis super duper pavojingas "kalifas" buvo paleistas iš nelaisvės, kur jį ilgai laikė JAV? Kodėl tiek ginklų, pinigų ir instruktorių buvo nusiųsta palaikyti "demokratinei" Sirijos opozicijai, kuri nejučiomis "transformavosi" į ISIS? Tokie klausimai gali kilti tik tada, kuomet turi mąstymo dovaną, o jei jos nėra, tuomet tu tinkamiausias kandidatas strakalioti pagal imbeciliškas dainiuškas ir eiti žudyti tų kuriuos tau nurodys jog jie "netikėliai", "buožės", "vatnikai" ir pan., net nesusimastant kuo jie tau nusikalto.

   Visada galvodavau, kaip čia yra - ir JAV ir po carinė Rusija buvo totaliai valdoma žydų. Bet gyvenimo lygis JAV buvo žymiai aukštesnis nei Sovietų sąjungoje? Atsakymas labai paprastas, jį kužda Šveicarų pavyzdys, ten irgi labai galinga žydų lobistų įtaka (Rusijos banditas Chodorkovskis paleistas iš cypės iškarto dingo būtent į Šveicariją). Šveicarai kaip ir JAV tvirtai laikosi pagrindinio laisvų žmonių atributo - GINKLŲ. Kiekvienas laisvas JAV pilietis kaip ir kiekvienas Šveicaras, savo namuose turi ištisus ginklų arsenalus. O Rusijoje po žydų revoliucijos 1917 m. ginklai iš laisvų Rusų buvo atimti, todėl su rusais, juos valdantys žydai, be baimės elgiasi kaip su gyvuliais. Tuo tarpus su JAV ir Šveicarijos žmonėmis tenka žaisti "naudingų pagalbininkų" strategiją. Jūs manote, kad jie nebando pakeisti šias žaidimo taisykles? Tiesiog panagrinėkite žiniasklaidą ir pamatysite, kokia totali propagandos kompanija yra vedama tose šalyse bandant nuginkluoti laisvus baltus žmones.

  Čia video, kaip šiuolaikiniai JAV fermeriai ginklu gina savo teises ir išvaro ginkluotus žydų bankininkų chunveibinus iš savo žemės:
p.s.  Jei visi Lietuviai turėtų ginklus savo namuose, tuomet tikrai visokios atmatos "Furmos" (Furman - ivrito kalba reiškia vėžikas) šimtą kartų pagalvotų prieš siunčiant 240 savo pakalikų į padorių Lietuvių namą tam, kad jėga atsiimti savo iškrypėliškos fantazijos objektą - mažąją Lietuvių mergaitę.
  Žydai yra beveik tikri, kad susigrąžins valdžią Rusijoje, po to kai sunaikins Putiną. Esu šimtu procentų įsitikinęs, kad jeigu šiuo metu grąžinti visiems Rusams teisę turėti ginklus, ši jų svajonė patirtų fiasko ir visuomeninė gerovė šioje šalyje pradėtų augti kaip ant mielių. 

2015 m. vasario 14 d., šeštadienis

Rusijoje kita nuomonė gerbiama, skirtingai nei bolševikų valdomoje Lietuvoje.

   Štai dar vienas įrodymas, kad Rusijoje yra gerbiama kita nuomonė. Keli Rusijos studentai, be jokios baimės būti išmestiems iš universiteto išplatino video atsiprašymą Ukrainai. 
  Ukrainoje apie 70 procentų žmonių nekenčia juos valdančio žydiško apartheido, bet strakalioja kartu su dauguma, nes bolševikiniais metodais yra vykdomas totalus teroras šioje valstybėje. Baisu net pagalvoti, kas butu su Kijevo studentais, kurie pabandytu panašiai atsiprašyti žudomų taikių Donecko gyventojų. 
  Beje,  "demokratinėje" Lietuvoje už savo nuomonę neteko darbo informatikos mokytojas Kaune. Pažiūrėkite kiek šiuo metu yra uždraustų televizijos kanalų. O kiek dar visokiu chunveibinu trukdė ir rekavo "huilooo la la la la" kai žmones tiesiog taikiai protestavo dėl NATO bazių steigimo Lietuvoje, nes taip grubiai pažeidžiama Lietuvos konstitucija.
   O čia dar vienas įdomus video. Jame, per patį "maidaunų" lunatikavimo įkarštį (paskutinėmis Janukovičiaus valdymo dienomis), žymiausioje "maidaunų" televizijoje Hromacke.tv,  Oleksėjus Venediktovas ("Echo Moskvy" vyriausias redaktorius, žymus opozicionierius), pranaiškai aiškina Kijevo zombiams, kas bus jeigu kita nuomonė ne bus gerbiama. Venediktovas jau tada pasakė, kad su tokiomis nuostatomis jie sugriaus valstybę ir paskandins ją pilietiniame kare. Bet argi "la la la la" hunveibinams įmanoma ką nors įaiškinti argumentais? 
 Atkreipkite dėmesį į Kijevo opozicionierių (dabar esančių valdžioje) spjaudymasi Venediktovo pusėn. 

2015 m. vasario 11 d., trečiadienis

Putinas nusivalė rankas po pasisveikinimo su Parašenka.  Politika purvinas reikalas, todėl dažnai tenka bendrauti ir spausti rankas visokiems kruviniems banditams vardan visuotinės ramybės, valstybinių ir bendruomeninių interesų. Ir nors valios pastangomis galima šypsotis ir taktiškai bendrauti, bet neverbaliniai judesiai visada išduoda tikrą žmogaus savijautą.

   Šiame video aiškiai matosi, kad Rusijos Vadovas nors ir priverčia save paspausti kruviną žydobenderininko ranką, bet po kelių akimirkų nesąmoningai ir nervingai nusivalo rankas, bjaurėdamasis šiuo prisilietimu.


2015 m. vasario 10 d., antradienis

Už kieno tvartelius ir anūkėlius esate pasirengę mirti?

   

   Biblijojos Antrojoje Samuelio knygoje, 20 skyriuje, yra labai pamokantis pasakojimas. 

   Viename iš Izraelio klanų atsirado karo kurstytojas Bichrio sūnus Šeba. Jis pakėlė maištą prieš Karalių Dovydą. Natūralu, kad išmintingasis Karalius nusiuntė savo kariuomenę išspręsti šį klausimą. Šeba su savo klanu įsitvirtino Abelio mieste. Dovydo kariuomenės vadas Joabas apgulė miestą ir pasiruošė puolimui. Joabo kareiviai puolė su mūrdaužiais sieną, norėdami ją pralaužti.  Tada viena išmintinga moteris sušuko nuo sienos: „Klausykite! Klausykite! Prašyčiau pasakyti Joabui: 'Prieik čia, aš noriu su tavimi pasikalbėti'“.  Jam priėjus artyn, moteris paklausė: „Ar tu Joabas?“ – „Taip“, – jis atsakė. Tuomet ji tarė jam: „Klausyk savo tarnaitės žodžių“. „Klausau“, – jis atsakė. Ji tęsė: „Senovėje žmonės sakydavo: 'Tegu jie teiraujasi Abelyje', – ir taip išspręsdavo reikalą. Aš esu viena iš taikiųjų ir ištikimųjų Izraelyje, o tu nori sunaikinti miestą, esantį motina Izraelyje! Kodėl tu turėtumei sunaikinti VIEŠPATIES paveldą?“Joabas atsakė: „Jokiu būdu, jokiu būdu! Aš nei naikinu, nei griaunu! Tai visiškai netiesa! Bet vienas vyras iš Efraimo aukštumų, vadinamas Bichrio sūnumi Šeba, pakėlė ranką prieš karalių Dovydą. Atiduokite jį vieną mums, ir aš pasitrauksiu nuo miesto“. Moteris Joabą patikino: „Tikėk manimi, jo galva bus išmesta tau per mūrą“. Moteris atėjo pas visus miesto žmones su savo išmintimi. Jie nukirto Bichrio sūnui Šebai galvą ir ją numetė Joabui. Jis tad liepė pūsti ragą. Visi pasitraukė nuo miesto ir nuėjo į savo namus, o Joabas grįžo į Jeruzalę pas karalių. (2 Sam 20,15-22)

  Išmintinga moteris išaiškino miesto žmonėms, kad nedurniuotu ir nemirtų už Šebos ir jo klano interesus. Tokiu būdu išliko ir Abelio miestas ir žmonės ir jų laisvė (nes jei miestas būtų paimtas ginklu, tie kas nežūtu per puolimą taptu vergais).  

   Paskutiniu metu stebėdamasis skaitau įvairių kretinų bravūriškus straipsnius ir klaviatūros "herojų" (nusnargliuotomis rankovėmis) komentarus. Reikia būti visišku imbecilu, kad nesuvokti elementarios objektyvios tiesos - Rusija tai valstybe su kuria negalima kalbėtis iš jėgos pozicijos, kol ultimatumai ir spjaudymasis nesibaigs tol įtampa didės. Žydai padare Ukraina didžiausia ir pelningiausia savo kolonija, o savo valdomus gojus didžiausiu Europoje bandymu poligonu tarptautiniu korporaciju eksperimentams. Tie kas nors truputį domisi, jiems ne paslaptis, kad GMO monopolistė korporacija Monsanto jau išpirko miljonus hektarų Ukrainos žemės, paversdama Ukrainą savo nuodingų monstrų plantaciją, o farmacinės kompanijos besarmatiškai eksperamentuoja su Ukrainos gojais ir jų vaikais, nuodydami juos įvairiomis vakcinomis ir ekperimentiniais vaistiniais preparatais. Ar jūs, ant Rusijos vemiantys judošiai manote, kad Rusai sėdės rankas sudėję ir lauks kol išnaikins visus besipriešinančius Ukrainoje ir po to imsis pačių Rusų Rusijoje? Neišdegs šiukšlės. Krauju pasprings ir žudikai ir juos palaikantys !!!

   Beje, Ukrainos žydobenderininkai tiekė ginklus Gruzijos banditams, kurie pabandė jėga sunaikinti Osetinus. Tai jiems nėra pamiršta, kaip nebus pamirštas ir dabartinis ginklų tiekimas iš Lietuvos žydobenderininkų gaujai. 

p.s.  Kuo greičiau lietuviai išmes visokius priekvaišius iš valdžios, tuo greičiau bus ramybė ir santykiai su Rusais normalizuosis. Rusai visada su pagarba žiūrėjo į lietuvius, o ir dabartinio totalaus mūsų vadų ir vadelių spjaudymo fone jie rodo tiesiog stoiško tvardymosi pavyzdį, duodami laiko išblaivėti. Tiesiog susimąstykim. Karą su Rusais pradėję gruzinai prarado trečdali teritorijos. Žydobenderininkai ne tik suskaldė puikią valstybę, bet tikrai bus sunaikinti visoje Ukrainoje, nes jie laikosi tik teroro pagalba. Jau ne tik rytų, bet ir vakarų ukrainiečiai kunkuliuoja įniršiu. Ten pakaks tik kibikršties ir trečias maidanas pavirs visuotinėmis skerdynėmis. Todėl visiems savo broliams lietuviams sakau, mums kaip tautai reikia susimastyti, kas svarbiau klimaksinių komjaunuolių karjera transatlantinėse struktūrose, lansbergiu tvarteliai ir ju anukeliu gerovė ar mūsų šalies vientisumo ir nepriklausomybes išlaikymas? Jei toliau bus eskaluojamas konfliktas ir driokstels bent lokalinis karas (JAV tikrai neišdrįs čia kištis, paskleis tik daug bezdėjimo, pasipiktinimų ir sankcijų) tuomet prarasim labai daug ką. Tik asilas to nesuvokia.

2015 m. vasario 9 d., pirmadienis

Putinas: Vivos plango, mortuos vocoPer bedugnes ir kalnus
Jūs žengiat kaip gigantai!
Išnardote marias
Ir kylat į padanges,
Ir spjaudotės ugnim,
Ir vemiate siera, –
Ir Dievo žemėj jums nėra,
Gyvieji!
Vieni kaip viešpačiai,
Kiti vergai.
Visi rūstaus likimo sūnūs:
Kerštu patvinusi dvasia
Ir Kaino ženklas kaktose,
Ir ta pati klaiki dalia –
Kentėt apgaulėj ir mele
Ir žūti keikiant žydrą dangų.
V i v o s p l a n g o !

Rūsčių dienų kerštingi sūnūs,
Nepalaimos herojai!
Visais keliais, visom kryptim
Su prievartos juoda mirtim
Jūs žengiat nuožmūs ir pikti,
Likimo bausmei pasmerkti.
Kur krenta jūs šešėlis,
Ten džiūsta skaidrios gėlės.
Po švinine jūs koja
Kantrus akmuo vaitoja.
Nuo jūs burnų nuodingo kvapo
Vaiduokliai keliasi iš kapo.
Klaikiam šios žemės pragare
Jūs dygstat sėkla nemaria
Ir žydit apgauliais žiedais,
Ir nokstat dvokiančiais nuodais
Tvaike to melo ir žabangų.
V i v o s p l a n g o !

Jūs žengiate į sostus
Ir minate altorius.
Nuo jūs įsatymų sugriuvo
Ir nuodėmės ir doros.
Karūnos niekšų daliai,
O dulkėse karaliai,
Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.
Ir sūnūs nebeverkia,
Kai mirti motiną pasmerkia.
Nereikalinga ir tuščia
Žmogaus paniekinta kančia.
Ir vakarop pasvirus saulė –
Vien piktas melas ir apgaulė.
Pakalnėj žiežirbos sumirgo,
Praskrido raitelis ant žirgo, –
Ir dalgis sutemoj sužvango. –
V i v o s p l a n g o !

Žioruoja plačios aikštės,
Liepsnoja kaitrūs laužai.
Suplūdo pilkos minios
Jums garbę atiduoti,
Valdovai!
Jau aukurus sukrovę,
Žyniai jums gieda šlovę
Ir, gatvių dulkėse sukniubę,
Jums maldą vapa skubią,
Ir vergiškoj ekstazėj žada
Bučiuoti jūsų padą.
Ir džiūgauja tironai
Ir budelių gauja.
O žemė žėri jau raudonai
Kraujuos ir ugnyje.
Ir švenčia pjūtį pabaigtuvių
Minia vergų ir paleistuvių
Naktovidžio naktiniam tango. –
V i v o s p l a n g o !

Ir mes, ir mes, kur kenčiame,
Pilkieji milijonai!
Ar didmiesty, ar kaime
Su rūpesčiu ir baime,
Vieni vergovėj užguiti,
Maištingam lūkesy kiti
Sukniubę!
O iš rasotų rūsių
(Ir mes, ir mes ten būsim)
per naktį juodą, nykią
Pablūdęs kažkas klykia,
Kažkas likimą keikia,
Kažkam numirti reikia.
Bedugnėj skausmo sielvartingo
Gyvenimas kaip lašas dingo
Už geležim apkalto lango. –
V i v o s p l a n g o !

2

Dabar einu į tylumą,
Į tylumą palaimintą ir didžią,
Kur į calūno juodą minkštą drobę
Naktis visų mūs sielvartus suglobia.
Einu į laisvę, didelę ir plačią,
Kuri priims mane kaip lauktą svečią.
Pro pilkus sutemų rūkus
Einu pas brolius ir draugus.
Bet tolyje varpai dar bokštuos gaudžia
Ir dega vakarų žara,–
Ir vėl krūtinėj gėla maudžia,
Širdy pagieža ir aitra.
Ne viskas sutemose žuvo.
Šiltu krauju širdis pasruvo
Ir prievartai paklusti neišmoko:
M o r t u o s  v o c o !

Šaukiu aš jus visus iš kapinynų
Iš pakelės duobių ir griovių,
Iš molio, dumblo ir smėlynų
Ir iš visų mirties vietovių.
Pakilkit, griaučių šiurpūs milijonai,
Garbingieji pulkai ir legionai, –
Ir tie, kurie nuo šalčio ir nuo bado
Pūgų simfonijose mirtį rado,
Ir tie, kurie už laisvą, lakią mintį
Dūlėja nukankinti.
Pakilkite išniekinti,
Subjauroti, apluošinti,
Su aimanomis ir klyksmais,
Su maldomis ir su keiksmais,
Su budelių girta gauja,
Kuri žibintų žaroje
Ant jūsų kapo spardėsi ir šoko.
M o r t u o s  v o c o !

Bet tyli kapinynų tamsios kalvos,
Nekyla niekas iš drėgnos duobės.
Ramybėj miega griaučių plikos galvos, –
Jų sapno niekas niekad neįspės,
Kaip niekas neįspės kančios
Prasmės, nei galo, nei pradžios,
Ir viską saugos paslaptis
Kaip ta šiurpi, tyli naktis.
Ir eis gyvieji per tą būtį klaikią
Su gėla amžina, gilia.
Visiem, visiem keliu tuo eiti reikia,
O grįžti niekam nevalia.
Negrįšiu jau nė aš į saulės dieną
Iš tos juodos nakties.
Tik pakelėj pro varpučio velėną
Gal ranką kas išties
Ir tars: eiva drauge į gilumą,
Į didžią, šventą tylumą,
Kur ašarų nebėr nė veide juoko...
M o r t u o s  v o c o !

Ir aš einu į tylumą,
Į tylumą palaimintą ir didžią.
Einu per aukštą siaurą tiltą
Į naktį kvepiančią ir šiltą,
Kur juda žvaigždžių milijonai,
Pulkų pulkai ir legionai.
Ir mano kelio staigų vingį
Nužymi ruožai spindulingi.
Naktis gera, naktis kaip motina,
Jautri, įspėjanti, dosni, –
Paguodžia ir pasotina,
Kai jos viešnagėn pareini.
Ir aš nuvargęs parėjau
Ir klaidžiot nebenoriu jau
Aštriais įdegintais keliais –
Liepsnotais saulės spinduliais.
Ir sako ji: lik čia, sūnau,
Aš tavo sielvartą žinau.
Ir aš lieku. Kantriai vilkta
Sunki gyvenimo našta
Kaip varpa svyrinti prinoko.
M o r t u o s  v o c o !
    
1943–1944.VI.28
  Šią savo poemą Vincas Mykolaitis Putinas parašė 1943 metais, sukrėstas III-jo Reicho išsigimėlių žiaurumu. 

"Ir spjaudotės ugnim ir vemiat siera"

   Labai pranašiški žodžiai ypač nūdienos šviesoje, kuomet Ukrainos žydobenderininkai (taip save ir savo privačią kariuomenę pavadino Ukrainos ir visos Europos žydų sąjungos prezidentas Igoris Kolomojskis), be jokio gailesčio žudo nesuklupusius prieš jų valdžią rytų ukrainiečius. O valdžioje įsitvirtinusių banditų pagalba, totaliai terorizuoja vakarų Ukrainos gyventojus, versdami juos strakalioti ir kartoti imbeciliškas skanduotes. Negalima kaltini vakarų Ukraniečių, nes jei nešokinėsi, tuomet būsi arba žiauriai sumuštas ir tavo turtas bus atimtas arba būsi nuteistas kalėti (vakar nuteisė žurnalista Vakarų Ukranietį Ruslaną Kocabą, kuris išdrįso viešai suabejoti visuotinės mobilizacijos teisėtumu). Todėl ir strakalioja daugelis, dėl šventos ramybės, širdyje prakeikdami Ketvirtojo Reicho kūrėjus. 

 "Vieni kaip viešpačiai, kiti vergai". 

  Istorija kartojasi. 1917 m. per Socialdemokratų partiją (Komunistais jie pasivadino vėliau. Brolžudiškos revoliucijos ugnį jie įžiebė kaip vieninga Rusijos socialdemokratinė darbininkų partija) kraujuje paskandinę Rusiją ir gavę ten neribotą valdžią, Žydų tautą valdantys ideologai pinigais ir informacine kampanija palaikė Adolfo Hitlerio atėjimą į valdžią, tikėdamiesi jog šie socialistai sukels tokį pat chaosą ir tame drumzliname vandenyje jie galės vėl iki soties prisiplėšti. Šis palaikymas, ir paprastiems žydams (ugnį įžiebę jų vadai nenukentėjo) ir bedieviškos ideologijos sukurtiems nacionalsocialistams, baigėsi liūdnai. 

"Kerštu patvinusi dvasia ir Kaino ženklas kaktose"

   Nepažinę ir nužudė Visagalio siųstą Karalių, Jėzų Kristų, žydų tautos vyresnieji pradėjo žūtbūtinę kovą dėl Viešpaties Vynuogyno, kurį iš jų atėmęs Visagalis Dangaus ir Žemės Sutvėrėjas, perdavė kitiems (70  metų po Jėzaus nukryžiavimo, buvo sunaikinta ir iki šiol neatstatyta Šventykla ir Levitų tarnavimas Jeruzalėje). Taip pat kaip ir Kainas, degdami pavydu, kerštu ir neapykanta dėl nepriimtinos jų aukos, jie nuosekliai naikina visus Gyvojo Dievo - Kristaus pasekėjus, tikėdamiesi jog nužudę vaikus (paveldėtojus) pasisavins viską. Ukrainos Donbase jie metodiškai iš haubicų apšaudydami taikius gyventojus lyg netyčia vis dažniau pataiko į Kristaus Ortodoksų Bažnyčias. O tose teritorijose kurias Ketvirtojo Reicho palaiminimu valdo, bolševikiniais metodais atiminėja Kristaus Bažnyčių pastatus ir perduoda juos eretikų atskalūnų sektoms. Paversdami jas Aukso Veršio garbinimo ir šėtoniško strakaliojimo vietomis - "Garbinkite čia. Štai jūsų dievas išvedęs jus iš Egipto". Būtent todėl Kristus savo mokiniams ir pasakė, kad paskutiniais laikais prieš pasaulio pabaigą ".. žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl mano vardo tąsys jus po SINAGOGAS ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus.". Po totalaus teroro, kai Kristaus Bažnyčia vėl bus priversta slėptis į katakombose arba tolimuose žemės kampeliuose, tuomet Krikščionys turintys žydiško kraujo, bus tąsomi po sinagogas verčiant juos atsisakyti tikėjimo, o "čipuotis atsisakantys darbiniai gyvuliai - gojai" pas vergų karalius ir valdytojus. Būtent todėl žinodamas apie būsimą terorą, Kristus ir išsako mokiniams abejonę ".. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras tikėjimą žemėje?". 


Rūsčių dienų kerštingi sūnūs, Nepalaimos HEROJAI!

  Apgailėtina ir bjauru žiūrėti į bandos jausmu apsikrėtusių Gojų savižudiškus strakaliojimus. Lietuva dabar užtvindyta šia bjauražodžių ekstazę. Neseniai prie JAV ambasados taikiai piketavusius žmonės, bjauriai keikė ir tyčiojosi mūsų naujų dienų "Herojai" apsikarstę JAV ir Ukrainos, bet pamiršę Lietuvos vėliavą (vėliau, po žurnalistų perspėjimo, koloborantų chunveibinai šią "klaidą" ištaisė).  "Nuo jų burnų nuodingo kvapo, vaiduokliai keliasi iš kapo." La la la la ....


Šaukiu aš jus visus iš kapinynų ...


  Feisbuko "kariai" ir internetinių komentarų "galiūnai", totaliai išplautomis smegenimis nesugeba priimti tiesos. O ji yra paprasta. Būtent už šią tiesą mirė šių dienų teisuolė Rūta Gajauskaitė. Ji buvo per daug žinoma ir per mažai sutepta, nes tas purvas, kurį ant jos pylė gojų įverginimo ideologų kontroliuojama žiniasklaida, prie jos ne lipo. Praregėjusi ir prakalbusi Rūta tapo pavojinga, kaip ir amžiną atilsį Stulpinas. Todėl tiesos skelbėja buvo nutildyta, iškarto po savo paskutinio straipsnio "EURAS". Čia pora ištraukų iš šio straipsnio, visą galite rasti "Laisvo laikraščio" archyve: 

  " ......prezidentė pasiliko teisę į išimties tvarka suteikti pilietybes galimybę. Kaip ji šia galimybe naudojasi “griežtai ir teisingai”, žiniasklaida demonstruoja atvejus su sportininkais, bet nutyli, kad... 

Kad Izraelio 4,5 tūkstančių piliečių turi ir antrąją – Lietuvos pilietybę. Taigi, tūkstančiams žydų suteikta privilegija, kai tikriesiems lietuviams atimama jų prigimtinė teisė!!! Taip kaip prigimtinė teisė buvo atimta iš palestiniečių, vienintelio JAV balso persvara, sprendžiant Palestinos valstybingumo klausimą. 

Labai akivaizdus Palestinos sindromo įgyvendinimo Lietuvoje įteisinimas, suteikiant dvigubą pilietybę ir tik išimtinai izraeliečiams, tuo suteikiant jiems galimybę “peršokti” per visus žemės pardavimo saugiklius ir taip “nusipirkti” žemę Izraelio filialui Lietuvoje.  Lietuvių emigracijoje jau yra apie 1,5 milijono (700 000 pokario bėglių ir antra tiek - dabartinių duoneliautojų), taigi Tėvynėje beliko 2 milijonai. Ištuštėję kaimai bus už centukus nupirkti žydų naujakuriams, kuriems JAV bankininkai kaip mat “pametės” neatlygintiną paramą Europos vidury įkurti “litvakų” valstybę. 
 .....
Būtina paviešinti bent 3 tuos “minkštus” lietuvių tautos naikinimo būdus, kurie prieš kelis metus jau buvo svarstyti ir atmesti, tačiau šiandien valdžios atvirais veidais aiškinami kaip savaime suprantami lyg ir išdiskutuoti ir visiems priimtini, todėl jau įteisinami!

Tai dirbtino apvaisinimo įgyvendinimas, abortų ir eutonazijos įteisinimas.

Prisidengiant labai humaniškais tikslais – pagalba nevaisingoms šeimoms, - sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė jau viešai per TV paskelbė apie 800 000 (beveik milijardo!) išskyrimą iš Biudžeto šiam reikalui. Kai tuo tarpu neatstatomos krizinės nuoskaitos, nedidinamos algos, pensijos ir trūksta lėšų vaikų gydymui, kurios renkamos iš piliečių per labdaros akcijas! ! ! 
.......
Tuo tarpu tuos pačius  800 000 Biudžeto lėšų perkėlus į pagalbą šeimai sritį, būtų 100 proc. gimstamumo padidėjimas ir sveikų vaikų, bei darbingos naujos kartos. 

Visam pasaulyje tai žinoma ir R. Šaleševičiūtei žinoma taip pat. Tačiau valdžia ignoruoja šiuos faktus, nes dirbtinis apvaisinimas dar vienas “klondaikas”, kurio jokia STT neišaiškins. 2 proc. ir lieka tik 2 procentais visų 800 000 investicijų rentabilumo, o kur dingsta 98 proc. lėšų niekas nepajėgs išsiaiškinti...
.........
O tai rimtas trukdys globalaus valdymo centrui priversti paklusti žmoniją kai toks mažas lopinėlis (Lietuva) čirškinasi ant visos planetos. Net jos paskelbimas “blogio centru – žydšaudžiais” nepakenkė jos įvaizdžiui. Taigi, belieka vienintelė išeitis – lietuvius sunaikinti. 

Blogiausia, kad nedesovietizuoti kadrai išliko, o kolaborantams visai nesvarbu kam (Rytam ar Vakaram) išduoti Tėvynę. Juo labiau, kad tie išdavikai, dažniausiai dargi ne lietuviškos kilmės: Landsbergiu pradedant ir Polikarpovna nebaigiant. Ir kiekgi jų, pasislėpusių po svetimom pavardėm ir vardais, Lietuvoje? 

Nesunku suskaičiuoti – jie visi valdžioje." 

   Argi po tokių žodžių GOJUS turi teisę gyventi? 

    Iš žiniasklaidos sužinojau, kad Rūta Gajauskaitė buvo pašarvota URNOJE!!! Tai reiškia, kad ji buvo kremuota? Jei taip, tuomet viskas atlikta pagal senas bedievių rabinų nustatytas taisykles. Tam, kad apeiti Dievo Įsakymus jie yra sugalvoję visą krūvą žmogiškų priesakų. Vienas iš jų "Slapta žudyti tautos priešus neišliejant jų kraujo". Anot šių bedievių įsivaizdavimo, baudžiamas tik nekaltai pralietas kraujas. O jei kraujas nepralietas, tuomet viskas gerai. Todėl ir už savo dukrytę, kurią prievartavo visokie Furmos (Furman Ivrito kalba reiškia vėžikas) iki mirties kovojęs Drąsius, taip pat buvo palaidotas pakeitus jo kraują kažkokiu tirpalu. Lietuvos gojams buvo paskleistas kažkoks visiškai fantastinis "būtinumo atlikti tyrimus" paaiškinimas. Taip pat dabar suprantu kodėl nebuvo nei lašelio kraujo, mano mamos tėviškėje Žemaitijos Židikų kaime nužudytoje mažoje Žemaičių mergaitėje. Tuomet nekreipiau dėmesio į Babos pasakojimą apie tai, kad ją ritualiniais tikslais rideno bačkoje, į kurią buvo sukalti vinys. Nekreipiau dėmesio ir į jos perspėjimą: "Bladiel visų laik saugokies žydų, anei tau šypsosies, bet visų laik nekęs". 


Ir tribunoluos išdidžiai, teisiuosius smerkia žmogžudžiai.... 

2015 m. vasario 7 d., šeštadienis

Persų sukurta NATO buvo 10 kart stipresnė nei "laukiniai" Skitai...
  Šiandien turėjau malonumą žiūrėti kaip žymus Lietuvos ekspertas, Marius Laurinavičius, ramino Lietuvos visuomenę - "NATO 10 kart stipresnė už Rusija, mes nugalėsim"

  Laurinavičius ne originalus. Karingos kalbos apie "atsilikėlius" "barbarus" Rusus vis netyla mūsų viešojoje erdvėje. Lietuvoje visuotinai garbinamo, marksizmo leninizmo profesoriaus, Pono Vytauto Lansbergio dvasiniai anūkėliai, gausiai ir karingai komentuoja konfliktą Ukrainoje (niekindami kitokią nuomonę turinčius Lietuvius, kuriuos pagal jų "papūnios" pavyzdį vadina "runkeliais" ir "šunauja"). Šių komentarų pagrindinė mintis - "Valio iškepė koloradus! Gerai, kad sunaikino vatnikų namus ir išskerdė išperas! Jau tuoj tuoj, Amerikonai ištaškys tuos "vatnikus" ir "koloradus", jie jau tuoj tuoj su savo surūdijusiais kalašnikovais bėgs slėptis į Tundrą."

  Kaip kalbėjo išmintingiausias pasaulio Karalius Saliamonas: "Kas buvo, tas vėl bus, kas įvyko vėl įvyks. Po saule nieko nėra nauja. Kartais yra dalykas apie kurį sakoma: Žiūrėk tai šis tas nauja! Bet tas dalykas jau buvo šimtmečiais prieš mus." (Koheleto knyga 1,9-10). Todėl nekreipkime dėmesio į besiponavojančio kolūkinės sistemos sraigtelio - Lansbergio priperėtus infantilius imbecilus, nes tokia jų DALIA, grybauti savo lygio samprotavimuose. Jų nėra daug, bet tie kas valdo Lietuvą, per totaliai kontroliuojamą žiniasklaidą, sudaro jiems galimybę garsiai ir gausiai reikštis. Tuo sukurdami klaidingą visuotino jų samprotavimų palaikymo vaizdą. Žinodami šią mažą gudrybę tiesiog sau asmeniškai pabandykime susivokti, kas buvo, kas yra ir kas bus. 

  Iš žymiosios Herodoto "Istorijos" žinome, kad pirmąją NATO pasaulyje sukūrė Persai. Jie apjungė skirtingas tautas ir visur įvedinėjo savo tvarką. Nenugalima Persų kariuomenė neturėjo sau lygių pasaulyje pagal modernų valdymą, discipliną, ginkluotę ir valdomą žmonijos dalį. Lėšų palaikyti šiai NATO, persai skyrė daug daugiau nei visos kitos šalys pasaulyje, kartu paėmus. Iš žymios Herodoto "Istorijos" žinome, kad ši senovės NATO valdė taip pat ir Graikijos laisvus miestus - polius (šiuolaikinio EU prototipas). Koloborantų elitas pavergtos Graikijos miestuose laikėsi tik dėl to, kad iš pagrindinės to meto NATO būstinės - Babilono, jam buvo suteikiama struktūrinė, informacinė ir karinė parama, per įvairius to meto sanglaudos fondus.

   Puikiai gyveno Persų NATO. Jos vadai, jų vasalai ir netgi vasalų anūkėliai (kai kurie iš jų buvo akivaizdžiais imbecilais) maudėsi prabangoje Babilono parlamente, naudodamiesi visomis to meto civilizacijos naujovėmis. Bet štai Persų NATO nutarė, kad reikia nukariauti paskutinius necivilizuotus laukinius, gyvenančius už Juodosios jūros, "vatnikus" ir "koloradus" Skitus. Persų NATO tuo metu vadovavo Karalius Darijus. Surinko jis visą civilizuotų tautų koaliciją, pravedė agresyvią informacinę kampaniją ir nutarė atnešti civilizacijos gėrį paskutiniams laisviems Antikos žmonėms. Pažymėtina, kad Darjaus puolimas prasidėjo būtent nuo Skitų žemių pakraščio, šiandien vadinamo Ukraina. Persikėlė Darijus ir visa nenugalimoji armada per Dunojų ir pradėjo pergalingą žygį per Skitų žemes. Skitai traukėsi ir nėjo į tiesioginę konfrontaciją. (Šiandienos ekonominio karo akivaizdoje, galima būtų vesti paraleles, kuomet"vatnikai" ir "koloradai" nelaukė, kol bus sunaikinta jų ekonominė jėga ir nuvertinti pinigai, todėl patys pradėjo masinį atsitraukimą dirbtinai nuvertindami rublį beveik dvigubai, tuo būdu išsaugoję monetarinę galią ir atpiginę ekonomines sąnaudas dvigubai prieš pagrindinį puolimą.) Skitai traukdamiesi tiesiog pastoviai puldinėjo Persų NATO po truputį sekindami jo jėgas. 

  Herodotas aprašo vieną įdomiausių šio Antikos "nekonvencinio" karo epizodų. Darijus pavargęs nuo nuolatinio Skitų persekiojimo nusiuntė pašiepiamą laišką Skitų karaliui Pdantirsui (kituose šaltiniuose jis vadinamas Idantris) "Ko gi tu, keistuoli, pastoviai bėgi? Tau reikia pasirinkti vieną iš dviejų, arba tu sustoji ir kauniesi, arba, jei jautiesi silpnesnis už mane, tuoj pat sustok ir priimk mane kaip savo valdovą." 

  Jis jau jautėsi "sudraskęs Skitų ekonomiką į gabalus"

  Į tai Pdantrisas atsakė: "Niekada aš nieko nebijojau ir nei nuo ko nebėgiojau, dabar nuo tavęs irgi nebėgu. Mes tiesiog elgiamės taip kaip tai darome taikos metu. Pas mus nėra miestų, dėl kuri mes turėtume pergyventi jog juos nusiaubs ir apiplėš, todėl mes laisvai klajojame savo žemėse ir nematome jokio reikalo skubėti kautis su tavimi." Su šiuo atsakymu Darijui buvo nusiųstos ir dovanos. Paukštis, pelė, varlė ir penkios strėlės. Tai buvo perspėjimas kurį Darijaus išminčiai išvertė taip: "Jeigu jūs Persai neišskrisite kaip paukščiai arba neįsirausite į žemę kaip pelės arba kaip varlės nenušoliuosite į ežerą, tuomet mirsite nuo mūsų strėlių.". Kadangi esu Kazokų palikuonis, galiu pasakyti, kad Darijaus išminčiai suklydo traktavime. Verčiama ši dovana taip: "Kodėl reikalauji mūsų žemės ir vandens. Paukštis danguje, pelė žemėje, varlė vandenyje, jie ten gyvena bet tai jiems nepriklauso. O penkios strėlės reiškia kiek Skitų karalių prieš juos kovoja, pagal seną Kazokų išmintį - vieną strėlę lengvai perlauši, o penkias vienoj saujoj ne." Šis mano paaiškinimas atitinka ir Visagalio perspėjimą Izraelitams "Žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra MANO, o jūs esate ateiviai, tapę mano įnamiais" (Kun.25,23). Jau nuo Babilono laikų įvairių tautų sąjungų kūrėjai priešinosi Visagalio Dangaus ir žemės Sutverėjo valiai, todėl išdidžiai reikalaudavo, kad pavergtos tautos perduotu jiems savo žemę ir vandenį įsivaizduodami jog tai jiems priklauso. (Pav. šiuo metu pavergtos Lietuvos žmonės jau už savo vandenį moka taip lyg jis būtų vežamas iš kito žemyno, o žemė supirkta už beverčius užsienietiškus popiergalius. Kai tik mes atsisakėme paskutinio nepriklausomybės atributo - savo pinigų, okupantai atspausdino trilijoną eurų tam, kad išpirkti pas kvailus barbarus tai kas dar ne nupirkta. Papondopulos pinigai iš žymaus Rusų filmo "Vestuvės Malinovkoje". "Imk šimtą tūkstančių, ne imk milijoną už sklypą aš sau dar tų pinigų nusipiešiu".).

  "Pergalingas" Persų NATO žygis baigėsi gėdingu pabėgimu, kuomet Darijus palikęs savo sužeistuosius kareivius stovykloje, su kariuomenės likučiais spruko atgal link Dunojaus ir tik grįžęs į Persiją paskelbė, kad jie nugalėjo, nes jo kariuomenė vaikščiojo po Skitų žemę. Bet juk žmonių neapgausi, todėl labai greitai persų pavergtos tautos sunaikino Babilonišką NATO nes suprato, kad Persų galia yra tik to meto žiniasklaidos išpūsta fikcija.Tokiu būdu Skitai išgelbėjo daugelį tautų iš bedieviško išdidumo ir žmogiškai gyvuliškos prigimties sukurto jungo. Būtent nuo tų laikų Graikų mitologijoje yra išlikęs pasakojimas apie Skitų Karalių Promėtėjų atnešusį ugnį ir šviesą užguitiems žmonėms. 

  Po to Graikų karalius Aleksandras susikūrė savo NATO. Bet jis buvo protingas Graikas ir žinojo, kas nutiko Persų NATO, todėl plėtė savo Imperiją ne į skitų gyvenamas žemes, o į tolimąją Aziją. 

  Po Graikų Romėnai sukūrė savo NATO. Jie ne lindo į Skitų žemes, bet užtat puolė mūsų brolius, gyvenusius Frankų ir Germanų (šiuolaikinės Vokietijos, Prancūzijos ir Britanijos) žemėse. Tam buvo pradėtas vykdyti ilgalaikis projektą pavadinimu EURUS (išvertus iš lotynų kalbos tai reiškia Į RYTUS, vokiškai "NACH OST"). Gabalas po gabalo jie atsikasdavo "barbarų" teritorijas sukurdami ten marionetines valdžias ir duodami jiems dirbtinas tapatybes. Kai tik vieną teritoriją suvirškindavo, toje teritorijoje gyvenančius žmones negailestingai dresiruodavo ir siųsdavo mirti už jų interesus. Kovoti su savo vis dar laisvais broliais Rytuose. Tam, kad būtu motyvacija mirti, vergams įdiegdavo tariamo pranašumo prieš "necivilizuotus" brolius kompleksą. Jūs laižote mūsų galūnes, jie laižys jūsų. Tai savotiška piramidė (Ant šiuolaikinio dolerio galite pamatyti piramide su akimi). Romėnų NATO sutriuškino Lietuviai, Žalgirio mūšyje. Ordino kariuomenė, buvo visos tuometinės Europos elitas, geriausiai, apginkluota ir 10 stipresnė nei Lietuvių. 

   Labai gaila, bet vakarinę Lietuvos dalį (šiuo metu ji vadinasi lenkija) suvirškino vėliau, gudrumu. Rytinė (kuri vadinasi Rusija) vis dar laikosi. 

  Po Romėnų, NATO vėliavą pakėlė Prancūzai. Bet istorija pasikartojo. Visi žinome kuo pasibaigė Napoleonui bandymas sutriuškinti Rusus. Atėjęs su 10 kartų stipresne kariuomenę jis vos sugebėjo išnešti savo mėsas po totalaus pralaimėjimo. 

  Prieš paskutiniąją NATO sukūrė Hitleris. Visa Europa (išskyrus Britus) su džiaugsmu ir pasiaukojimu dirbo civilizacijos labui, siuntė savo geriausius karius ir ekonominius pajėgumus. 10 kart stipresnis Vermachtas, lygiai taip pat kaip ir visi kiti buvę iki tol, pergalingai triuškino "Barbarus". Bet istorijos nepakeisi. Nešė kudašių ir šis NATO iš Rusijos, pamesdamas apdegusius mėsgalius

   Jei atmesti visus tuos spalvotus pliurpalus, kurie kemšami mūsų žmonėms per žiniasklaidą, tuomet lieka labai aiškūs pragmatiški tikslai tų kurie nenuilstamai rengia savo ekonomines atakas prieš Rusiją ir bando padegti tikrą globalų karą pradedant nuo Ukrainos. Šį tikslą įvardino priešpaskutinės, Hitlerio sukurtos, NATO karininkas. Ukrainos Reichkomisariato Gauleiteris Erikas Kochas. Šis tekstas parašytas tuomet kai Vokiečiai savo puolimu jau "sudraskė Rusijos kariuomenę ir ekonomika gulėjo griuvėsiuose"

  Pasiskaitykite kam reikalinga Ukraina, Lietuva ir visa Rytų Europa ir kodėl taip negailestingai žudomi Rusai Donbase, o visas "civilizuotas" pasaulis to "nemato":

  "Reicha domina tik naudingo produkto tiekimas iš šios teritorijos. Teritorijos aborigenų gyvybės neturi jokios vertės. 

  Manes klausia, kada gi Reichas gaus nors kokią nors ekonominę naudą iš okupuotų Rusijos teritorijų? Atsakau: Niekada, kol ten gyvena Rusai! Visa esmė yra tame, kad slavai yra laukiniai žmonės. Aš dabar kalbu ne apie jų nevalyvumą, neišsivystymą ar tinginystę. O apie tai, kas sakoma apie gyvulius. "Laukinis" arba "naminis". 

   Naminiai gyvuliai gali būti priversti paklusti botagu, laukinis gyvulys ne taps nuolankus net tuomet jei jį sumuši. Tas pats ir su tautomis, tai ne priklauso nuo kultūros. Afrikos Negras ar civilizuotas Prancūzas nusilenkdami jėgai visada bandys prisitaikyti prie naujos tvarkos, nuolankiai priimdami savo pažemintą padėtį. Tuo tarpu Slavai nesugeba įvertinti netgi to rūpesčio jais, kokį geras šeimininkas rodo savo darbiniams gyvuliams. Tik nusisuk ir jie įbes tau peilį į nugarą vien už tai, kad tu išdrįsai būti jo šeimininku. Tai aš kalbu apie Rusus. Nes vakarietiški slavai, lenkai arba ukrainiečiai yra žymiai labiau sukultūrinti europiečių civilizacijos. Pavyzdžiui lenkai su džiaugsmu pripažįsta tą hierarchiją kurioje jie savanoriškai stato save žemiau mūsų - Vokiečių, bet užtat jie visada kelia save žymiai aukščiau nei ukrainiečiai ar Rusai. Tą patį galima pasakyti ir apie Galicijos ukrainiečius, kurie buvo ne Rusijos, o Austro-Vengrijos valdžioje. Geltonai mėlyna, "grynų ukrainiečių" vėliava priklausė Švedijos Karaliaus Karlo kariuomenėje tarnavusiems ukrainiečiams, kariavusiems prieš Rusų Carą. 

  Kolonizuoti ir eksploatuoti Rusus? Tai utopija! Nerentabilu, nes bankrutuosi išlaikydamas apsaugą. Iš to mes darome išvadą, kad Reichas nėra suinteresuotas išsaugoti šią bereikalingą tautą. Tegu išmiršta, kaip Amerkos Indėnai arba tegu išlieka nedideliais kiekiais, kokiose nors tolimuose miškuose, kaip antropologų tyrimo objektas.

  Mūsų vergai privalo užsitarnauti teisę gyventi - lojalumu, sąžiningumu ir nuoširdžiu darbu." 


2015 m. vasario 4 d., trečiadienis

Ukrainiečių "Kyborgo" tėvas atgavo sūnų.

  Prieš dvi savaites, Donecko oro uoste kovojusio ir patekusio į nelaisvę "Kyborgo" tėvas viešai, per žiniasklaidą, kreipėsi į Donecko sukilėlių vadą Zacharčenką. Kalba buvo labai nuoširdi ir pilna sielvarto.

  Šiandien radau video, kad Zacharčenka atidavė "Kyborgą" tėvui, tik paprašė vieno - duoti žodį, kad jis daugiau niekada nebe ateis žudyti į Donbasą.  Šis žingsnis dar kartą parodo, kurioje pusėje yra gėris ir kas iš tikrųjų rūpinasi ir pergyvena dėl brolžudiško karo. Karo vadui Zacharčenkai ir "kyborgas" ir jo tėvas yra ne "šunauja", "runkeliai", kurios "dera nušauti nedelsiant (estų receptas), ir kad jo sėbrai tai žinotų", o tiesiog suklaidinti ir nelaimingi žmonės.

   Šiuo metu Lietuvą valdantys asmenys remia kitą pusę ir vadina Donbaso sukilelius "teroristais". Keisti teroristai kurie gydo pas juos papuolusius belaisvius ir atiduoda tėvams. Pav. Sirijos prezidentui Bašarui Asadui nuversti sukurta "demokratinių" sukilėlių grupuotė ISIS, šiek tiek kitaip elgiasi su savo belaisviais. Dar tuomet kai visas "civilizuotas" pasaulis intensyviai ginklavo ir palaikė Sirijos "sukilėlius", kovojusius su "kruvinuoju diktatoriumi", Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas su nuostaba ir sunkiai tramdomu  pasibjaurėjimu viešai klausė Vakarų lyderius: "Ar jūs suvokiate ką jūs ginkluojate? Žiūrėkite juk tie žmonės filmuoja kaip jie valgo nužudytų karių vidurius?" (kaip tik buvo pasirodę video kardai kuriuose "demokratinis" sukilėlis išpjauna Sirų kariui širdį ir atsikanda jos kąsnį).

   Rusijos perspėjimų ignoravimas dar niekam nėra išėję į naudą. Prieš tragediją Šiaurės Osetijoje Rusija ne karta, šaltai buvo perspėjusi nebandyti spręsti klausimų jėga. Karštakošis Saakašvilis (beje irgi karštai palaikomas mūsų tuometinių vadovų) atidavė įsakymą savo kariuomenei atakuoti Osetinus. Gavo taip, kad maža nepasirodė. Ukrainos atveju Rusija nuosekliai perspėjo nekaitinti padėties. Į jos perspėjimus niekas nekreipė dėmesio. Visi matome pasekmes.

p.s. Stebint dabartinius įvykius, Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas man primena Senosios Lietuvos valdovą Algirdą. Jis lygiai taip pat visada perspėdavo Lietuvą nenuilstamai puolusius vakariečius. Kronikos liudija, kad Algirdas visada buvo kilnus. Jis niekada nesielgdavo niekšingai, visada perspėdavo ir jei jo neklausydavo, kovodavo nuosekliai ir kietai.