2020 m. gegužės 13 d., trečiadienis

Čia LietuvaŠiame video vaiką "be smurto" atiduoda tiems kas ją prievartavo:
O čia jos tėvas Drasius Kedys, kuris iki mirties kovojo už ją:
Jis irgi mirė nesmurtine mirtimi "Užsprigo lapu":2020 m. gegužės 11 d., pirmadienis

Rejoice O BethanyMūsų kūnai ir mūsų gyvuliai yra jų nuosavybė, su kuria jie elgiasi, kaip jiems patinka; mes papuolę į vargą.
   Žmogui visada svarbu žinoti ar jis teisingai elgiasi ar ne. Šis žinojimas neateina savaime, turi būti tam tikri atspirties taškai tam, kad įvertinti aplinkybes ir priimti teisingus sprendimus kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Kas tie orientyrai? Be abejo patirtis. Vaikas iki tol negali teisingai vertinti aplinkos kol jis ne įgauna patirties. Žmogus nustoja būti vaiku tik tuomet, kai jo turima patirtis leidžia savarankiškai įvertinti aplinką ir atitinkamai elgtis.

  Mūsų mokytojas Jėzus Kristus perspėjo, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Kodėl jis taip perspėjo žmones, kurie jau buvo suaugę ir turėjo mokymą, tarnystes ir patirtį kurioje gyveno? Viskas labai paprasta. Suaugęs žmogus, turintis patirties, nenori mokytis. Jis atmeta tuos kas bando jį paprotinti ir pats stengiasi savo patirties pagrindu protinti kitus. Todėl tokiems žmonėms, bet koks mokymas yra beprasmis, jie sustabarėja. Jų širdys tampa kietos. Tuo tarpu žmogus kuris atsiverčia nuo sustabarėjimo ir atveria širdį Dievo mokslui, kas dieną gauna malones ir patirtis, kurios eina per tūkstantmečius ir neleidžia nuklysti į lankas. Dievas Pats Asmeniškai paima tave už rankos ir veda tavo gyvenimo keliu. Kaip mažą vaiką. Perspėdamas apie duobes ir nelygumus.

  Švento Rašto skaitymas turi savo prasmę tik tuomet kai žmogus tiki Jėzumi Kristumi, priešingu atveju jis nieko negaus. Maldoje mes klausiame Dievo, skaitydami Šv. Raštą mes gauname atsakymą.

  Šiandien siūlau paskaityti Biblijos Nehemijo knygos ištrauką, pasakojančią apie tai kaip jautėsi vergais tapę Izraelitai, kurie grįžo po tremties į Jeruzalę.

   Dabartinių priverstinių testavimų ir galimų priverstinių vakcinavimų akivaizdoje mes tiesiog turme prisiminti, jog su laisvo žmogaus kūnu niekas nieko daryti neturi teisės be jo leidimo, o su vergų kūnais visada yra daroma tai ko nori šeimininkas. Kiša visokius testus, leidžia visokius skysčius ir pan. 

Nehemijo knyga 9 skyrius (K.Burbulio vertimas): 

    Šio mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną izraelitai susirinko pasninkaudami, apsivilkę ašutinėmis ir apsibarstę galvas žemėmis. Izraelio palikuonys atsiskyrė nuo visų svetimtaučių ir sustoję išpažino savo nuodėmes bei tėvų nusikaltimus.

  Stovėdami savo vietose, jie ketvirtį dienos skaitė iš Viešpaties, savo Dievo, įstatymo knygos, o antrą dienos ketvirtį išpažino savo nuodėmes ir, parpuolę ant žemės, garbino Viešpatį, savo Dievą. Ant paaukštinimo stovėjo levitai: Ješūva, Banis, Kadmielis, Šebanija, Būnis, Šerebija, Banis ir Kenanis ­ir garsiai šaukėsi Viešpaties, savo Dievo. Levitai Ješūva, Kadmielis, Banis, Hašabnėja, Šerebija, Hodija, Šebanija ir Petachija sakė:

   “Atsistokite ir šlovinkite Viešpatį, savo Dievą, per amžių amžius. Tebūna palaimintas Tavo šlovingas vardas, kuris išaukštintas virš visokio palaiminimo ir gyriaus”.

   Ezra meldėsi:

   “Tu, Viešpatie, esi vienintelis. Tu sutvėrei dangų, dangaus dangų ir visą jų kareiviją, žemę, jūras ir visa, kas jose. Tu visa tai palaikai, ir dangaus kareivijos garbina Tave. Tu, Viešpatie, esi Dievas, kuris išsirinkai Abramą, jį išvedei iš chaldėjų Ūro ir davei jam Abraomo vardą. Patyręs, kad jis Tau ištikimas, padarei su juo sandorą, kad jo palikuonims duosi kraštą kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, jebusiečių ir girgašų. Tu ištesėjai savo žodį, nes Tu esi teisus. Tu matei mūsų tėvų priespaudą Egipte ir išgirdai jų šauksmą prie Raudonosios jūros. Tu darei ženklų ir stebuklų faraonui, jo tarnams ir visiems jo krašto žmonėms, nes žinojai, kaip jie didžiavosi prieš juos. Taip Tu įsigijai vardą, kaip yra ir iki šios dienos. Tu perskyrei jūrą prieš juos, ir izraelitai perėjo sausuma per jūrą, o jų persekiotojus atidavei gelmėms kaip akmenį šėlstančioms bangoms. Debesies stulpu vedei juos dieną ir ugnies stulpu nušvietei naktį jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. Tu nužengei ant Sinajaus kalno ir kalbėjaisi su jais iš dangaus; davei jiems teisingus potvarkius, tikrus įstatymus, gerus nuostatus ir įsakymus. Tu paskelbei jiems savo šventą sabatą; įsakymus, nuostatus bei įstatymus jiems davei per savo tarną Mozę. Kai jie badavo, davei jiems duonos iš dangaus, kai troško, leidai vandeniui tekėti iš uolos. Tu pažadėjai jiems, kad jie įeis į žemę, kurią Tu prisiekei jiems atiduoti. Bet jie ir mūsų tėvai elgėsi išdidžiai, sukietino savo sprandus ir neklausė Tavo įsakymų. Jie atsisakė paklusti ir neprisiminė Tavo stebuklų, kuriuos tarp jų padarei. Jie sukietino savo sprandus ir maištaudami išsirinko vadą, kuris juos parvestų vergijon. Bet Tu esi Dievas, pasiruošęs atleisti, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras, todėl neapleidai jų. Kai jie nusiliejo veršį ir sakė: ‘Tai yra tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto’, jie Tave labai supykdė. Tačiau Tu, Dieve, būdamas didžiai gailestingas, jų nepalikai dykumoje; debesies stulpas neatsitraukė nuo jų dieną nė ugnies stulpas naktį, rodydamas jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. Tu davei savo gerąją dvasią ir mokei juos, maitinai mana ir girdei vandeniu. Keturiasdešimt metų aprūpinai juos dykumoje. Jiems nieko netrūko. Jų drabužiai nenusidėvėjo ir jų kojos neištino. Karalystes ir tautas Tu atidavei jiems ir paskirstei jas dalimis. Jie užėmė Hešbono karaliaus Sihono kraštą ir Bašano karaliaus Ogo žemę. Jų vaikus padauginai kaip dangaus žvaigždes ir jiems davei kraštą, kurį pažadėjai jų tėvams. Jų vaikai įėjo ir užėmė tą žemę. Tu pajungei jiems krašto gyventojus, kanaaniečius, ir atidavei juos į jų rankas su jų karaliais ir krašto žmonėmis, kad jie pasielgtų su jais, kaip jiems patinka. Jie paėmė sutvirtintus miestus, derlingą žemę, pasisavino jų namus, pilnus gėrybių, ir iškastus šulinius, vynuogynus, alyvmedžių sodus ir vaismedžių daugybę. Jie valgė, pasisotino ir pralobo. Jie džiaugėsi Tavo didžiu gerumu. Bet jie tapo neklusnūs, maištavo prieš Tave, atmetė Tavo įstatymus ir žudė Tavo pranašus, kurie įspėjo juos sugrįžti prie Tavęs; jie Tau labai nusikalto. Todėl Tu atidavei juos jų priešams, kurie juos užėmė ir pavergė. Priespaudos metu jie šaukėsi Tavęs. Tu juos išklausei ir, didžiai gailėdamasis jų, siuntei jiems gelbėtojų, kurie juos išgelbėjo iš jų priešų rankų. Sulaukę ramybės, jie vėl darydavo pikta prieš Tave. Tuomet Tu vėl juos atiduodavai į priešų rankas. Jiems atgailaujant, Tu daug kartų išklausei juos ir išvadavai iš priešų, gailėdamasis jų.Tu perspėdavai juos grįžti prie Tavo įstatymų, tačiau jie elgdavosi išdidžiai ir nepaklusdavo Tavo įsakymams, bet laužė Tavo nuostatus, kuriuos vykdydamas žmogus yra gyvas. Jie atsuko Tau nugarą ir pasiliko užkietėję. Daugelį metų Tu pakentei juos, liudydamas prieš juos per savo dvasią savo pranašuose. Jie neklausė Tavęs, todėl Tu atidavei juos į žemės tautų rankas. Tačiau dėl savo didžio gailestingumo Tu jų nesunaikinai visiškai ir neatstūmei, nes Tu esi maloningas ir gailestingas Dievas. O dabar, didis, galingas ir baisus Dieve, kuris laikaisi sandoros ir gailestingumo, pažvelk į mūsų vargus, kurie ištiko mūsų karalius, kunigaikščius, kunigus, pranašus, tėvus ir visą mūsų tautą nuo Asirijos karalių laikų iki šios dienos. Tu teisingai baudei mus. Tu buvai mums ištikimas, o mes nusikaltome Tau. Mūsų karaliai, kunigaikščiai, kunigai ir mūsų tėvai nevykdė įstatymų ir nepaisė Tavo įsakymų ir įspėjimų. Gyvendami savo karalystėje, jie naudojosi gėrybėmis, kurias jiems davei, Tavo jiems duotame derlingame ir plačiame krašte. Tačiau jie netarnavo Tau ir neatsisakė savo piktų darbų.

   Šiandien esame vergai šalyje, kurią davei mūsų tėvams ir leidai naudotis jos vaisiais ir gėrybėmis. Dabar jos derlius priklauso karaliams, kuriuos paskyrei mums už mūsų nuodėmes. Mūsų kūnai ir mūsų gyvuliai yra jų nuosavybė, su kuria jie elgiasi, kaip jiems patinka; mes papuolę į vargą.

   Todėl mes darome tvirtą sandorą ir ją užrašome, o mūsų kunigaikščiai, levitai ir kunigai ją užantspauduoja”.

2020 m. gegužės 10 d., sekmadienis

О обыденном


Галиматья напала, растопырилась
И жизни беззаботная весна
Покрылась волдырями, искорёжилась
Не Ведая зачем сюда пришла.

Колы на головах тесали мудрые
И мыслей свистопляска на уме
Незнание была легкою обузою
А знание стало камнем на вые. 

Короче.
          Взяли всё из головы и вымели,
Не нужно никого здесь напрягать
Чекушку напоследок опрокинули,
И в стойле смирно,
                          что хозяин скажет - ждать.

2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Kokia neįtikėtina jėga šiame šokyje!  Man atrodo jog visa bekraščių stepių dvasia yra šiame trumpame šokyje.

   Kiekviename judesyje yra tiesiog milžiniški laisvės ir jaunų karių bravūros vulkanai.


2020 m. gegužės 8 d., penktadienis

К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. ПУШКИН А.С.
Изыде сеятель сеяти семена своя.


Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

А. С. Пушкин Собр. соч. в 10 тт. Т. 2 Стихотворения 1823—1836 1823

2020 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

Atsibudau iš ryto, nei kosčiu, nei karščiuoju, nei kas skauda - O DIEVĘ, PAS MANE BESIMPTOMIS KORONOVIRUSAS!!!
  Na paaiškinkit man, kokio dydžio turi būti smegenėlės, kad tikėti tokia akivaizdžia melagyste?  Nebent kaip pas kokia pelę?Pelė


Žmogau, ar ieškai to
Ko neįmanoma surasti?
Ar tyrinėji tai
Ko neįmanoma suprasti?
Ar pabandai susimąstyti apie tai,
Kas tavo mąstymę netilptų apskritai?

Neatsakai?

Nes nemąstai.
Nes klausimai šie netalpa tavį.
Tu plūduriuoji tyliai pasroviui,
Nes neturi sparnų pakilt.
Elgiesi kaip visi, kalbi kaip įprasta,
Rašai taip kaip išmokė,
Stebi ką kitas padarys ir tai kartoji.
Tu ne žmogus, esi tik kopija kitų,
Pilkos minios, pilka dalelė.
Ir viskas kas susiję su tavim,
Tai tik beskonė banalybė.
Ar tai ką parašei ar pasakei,
Turės išliekamąją vertę?
Ar privertei savo gyvenimę ką nors susimąstyt?
Ar apsiverkt, ar apsidžiaugt, ar po galais - įtūžt?
Ar pagalvojai, kad viskas ką darai,
Tai tiktai pastangos pritapti prie kitų?
Neišsiskirti iš minios,
Neišsišokti, nenudegt, neapsijuokt.
Ar tai gyvenimas žmogaus?
O gal greičiau pelės.

Jei būtum tu žmogus,
Tau būtų nusispjaut,
Į tai ką pagalvos kiti.
Jei būtum tu žmogus,
Tu nebijotum būti koks esi,
Jei būtum tu žmogus,
Rašytum tai kas rūpi tau,
Neatsižvelgdamas į aplinkinių norus.
Jei būtum tu žmogus, o ne pilka pelė,
Tau nereikėtų niekieno draugijos.
Ir pagaliau jei būtum tu žmogus,
Tu atsiskirtum nuo minios,
Ieškotum to,
Ko neįmanoma surast,
Ir tyrinėtum tai,
Ko neįmanoma suprast.
Ir mąstyme paklitum ten,
Kur begalybės neaprėpiama erdvė.

Susimąstyk ir atsakyk sau atvirai,
Ar tu žmogus, ar tiktai paprasta pilka pelė?

2020 m. gegužės 3 d., sekmadienis

Primityviai paprastas būdas pavogti tavo pinigus, net jei tu jų neturi. Ką daryti, kad apsiginti?
    Ar vien tik Bilo Geico ir jo gentainių pasipelnymo tikslais visus žmones, kaip gyvulius, suvarė į kalėjimus (namų areštą) ir uždėjo antsnukius?  Na, mes gi neesame naivūs ir suprantam jog aišku ne. Net jei tai milijardines sumos, tikrai jiems tokia globali afera yra neįkandama. Bilas Geicas, kaip ir kiti save labai protingais įsivaizduojantys žydai vėl, kaip jau porą tūkstantmečių savo atsimetimo nuo Dievo istorijoje, šiame purviname reikale tik stumdomos figūros, kurių paskirtis būti atpirkimo ožiais (LO AZAZEL). Būtent ant jų suvers visas kaltes. Na dar, po visko, leis užsidirbti kokių centukų už tai, kad kentėjo (holokausto industrijos pavyzdžiu, kuri beje atneša daugiau rūpesčių nei naudos). Tai bus tik niekingi trupiniai, nuo ponų stalo. 

  Iš esmės KORONOAFEROS tikslas, įlįsti į kiekvieno pasaulio žmogaus piniginę. Ir ne po truputį, ką jie darė jau daugelį metų per taip vadinama infliaciją arba paprasčiau sakant pinigų nuvertėjimą. O galingai, vienu smūgiu atimant tokią sumą, kuri normaliam žmogui net neįsivaizduojama.

   Kas nežino kas yra infliacija priminsiu: Jie leidžia į apyvartą tuščius pinigus, todėl kas metai prekių visuma, kurią tu galėjai nusipirkti, vis sumažėja keliais procentais, nors pinigų tavo kišenėje kiekis lieka tas pats. Tai vadinama gražiu žodeliu INFLIACIJA, paprašiau tariant VAGYSTĖ IŠ VISŲ. Už tuos "nuvertėjusius", o tiksliau pasakius iš tavęs pavogtus pinigus, gyvena tie, kas kontroliuoja pinigų leidybą. Ir tai ne mūsų renkami seimai ir vyriausybės. Tie žmonės neatsiskaito niekam. 

  Tai va, vien tik Lietuvai jie numatė "paskolinti" 5 milijardus pinigų, KURIŲ NĖRA (čia tik pradžia). O kiek visame pasaulyje? Turbūt tikslios trilijonų sumos nežino niekas. Per korumpuotas vyriausybes, visiems mums paskolins tai, ko neturi, o mes visi per mokesčių sistemą jiems su kaupu grąžinsim tai kas yra mūsų prakaitu uždirbta.

  Manai jog tau tai nerūpi? Gauni sau algelę, sumoki bankui už pagerintos planiruotės chruščiovkę kokiose "Bajorų pakirkšnyse", o likusius išleidi papelijusiems makaronams su trečiarūšėmis nudvėsusių Indijos bizonų kaulų masės dešrelėmis ir tau gerai? Turiu nuvilti, po šios KORONOAFEROS tu net tas trečiarūšes dešreles galėsi ragauti tik per šventes. Kodėl? Atsakysiu. Jau dabar Lietuvos mokesčių sistema taip sutvarkyta jog 70-80 proc. tavo pajamų pasiima tie kas kontroliuoja mūsų valdžią (paberdami trupinus tiems kas surenka mokesčius ir tai su visokiais skandalais, kaip pav keliuko asfaltavmo peripetijos).  O kiek dar reikės surinkti, kad atiduoti tai ką skolinasi KORONOAFEROS paskatinti?

   70-80 procentų atimamų mūsų pajamų tai jau BAUDŽIAVA, o visa kas aukščiau, čia jau VERGOVĖ.

  Gal paprieštarausi man dėl dabar surenkamų mokesčių dydžio? Na tu gi protingas žmogus, paskaičiuokim kartu. Mokesčiai Lietuvoje:

  Jai tu gauni 1000 eurų į rankas, tu iškarto sumoki virs 500 eurų įvairiu tiesioginiu mokesčiu (VSD, PSD, FAPM, JAPM, SORDA, ir t.t.). Toliau, nuo to 1000 eurų (tipo atlyginimo NETO, nuo kurio tu jau sumokėjai visus mokesčius) tu pradedi mokėti kitus mokesčius (netiesioginius) pirkdamas bet kokią prekę ar paslaugą:
1. 210 eurų (PVM)
2. ~170 eurų įvairiu akcizu (benzinas, alkoholis, tabakas, ir t.t.) 
3. Į kiekviena preke ar paslauga į kalkuliuota apie 10 - 20 proc. (100 - 200 eurų) įvairiu kitu mokesčių (licenzijos, muitai ir t.t.) valstybei, gaminant mano perkamą preke ar paslauga.
4. Ir pabaigai, prievartine komunaliniu paslaugu centralizacija, už kuria mes permokame kas karta apie 50 proc. o tai sudaro dar vidutiniškai apie 150 eurų.

    Tai yra, tu nuo savo "BAISIAI DIDELIO" 1000 eurų (į rankas) atlyginimo, dar sumoki nuo 500 iki 750 eurų kitu, netiesioginių mokesčiu, neskaičiuojant to ką jau sumokėjai tiesiogiai. Jau dabar gyvenimas Lietuvoje labiau panašėja į darbo lagerį. O kas dar mūsų visų laukia? Sustiprinto režimo kolonija?

   Na ir paskutinė, visuomet iškylanti mintis, kai pamatai, jog didelių dėdžių žaidime, tu esi tik NIEKAS:

   Na ir kas, mes vis viena nieko negalime padaryti? 

  Galim. Visų pirma nustok inkšti, tie super duper dideli dėdės irgi žmonės. Labai bailūs žmonės. Kitaip jie šitiek daug resursų netaškytų savo tikrosios padėties slėpimui. Juk visi kas tik pradeda žmonėms pasakoti apie šias aferas, tuojau pat marginalizuojami ir paskelbiami konspirologais. Tam dirba ištisos elfų ir trolių fermos, dėl akių vadinamos UNIVERSITETAIS. Visus juos reikia šerti ir išlaikyti infrastruktūrą. Tam ir yra pučiami netikrų pinigų burbulai, o šiuos burbulus per korumpuotus politikus užpildo tavo tikri, kruvinu prakaitu uždirbti pinigėliai.

  Tau tereikia suprasti, kad visa ši sistema laikosi ant NETIKRŲ PINIGŲ, kuriais mes priversti atsiskaitinėti. Ir jau visai greitai, tuos netikrus pinigus mes matysime tik kompiuterių ekranuose.

   Mums reikia rasti kitą tarpusavio atsiskaitymo būdą? Kokį. Dievas nuo pat pasaulio sukūrimo mums jį davė. Auksas, Sidabras ir Varis.

  Paimk paslėpk 100 gramų aukso, 10 kg. sidabro arba toną vario. Po dešimties metų juos atkasęs tu ne tik ne pralaimėsi, bet dar turėsi ir solidų pelną. Padaryk tą patį su tūkstančiu eurų arba dolerių. Jeigu juos dar priiminės atsiskaitymui, tu tikrai prarasti daugiau nei puse tos vertės kurią turėjai prieš juos užkasdamas.

  Mano žmonos amžiną atilsį seneliai, visą gyvenimą sunkiai dirbo ir prieš pat CCCP žlugimą, buvo sutaupę labai solidžią sumą pinigų. Bet žlugo valstybė ir rubliai nuvertėjo visiškai. Viso gyvenimo triūsas, kėlimaisi anksti, taupymai, viršvalandžiai, atsisakymai pirkti ką nors skanaus gražaus ir pan. virto krūva beverčiu popiergalių. Jeigu jie būtų saugoję pinigus ne banke ir ne popiergaliuose, o pav. aukso dirbiniuose, po sovietų žlugimo jie būtų milijonieriais. Kadangi pasitikėjo bankais ir popieriais, tapo vargšais. 

  Tam, kad suprasti kiek nuvertėjo mūsų darbas jau šiais laikais, kiekvienas gali pažvelgti į savo algas. Kai aš pradėjau dirbti Anglijoje vairuotoju, už dienos atlyginimą aš galėjau nusipirkti vieną Britišką auksinę monetą Sovereign. Dabar vairuotojo alga didesnė, bet vieną monetą tu gali nusipirkti tik už dvi dienas darbo. T.y. per dešimtmetį darbo vertė nukrito dvigubai. Tas pat ir su ūkininkais, tik jie dažniausiai nemoka skaičiuoti, todėl dar nekelia kainų. Jų tona grūdų  prieš dešimtmetį kainavo aukso vertėje du kartus brangiau nei dabar. Kai jie tai suvoks, bus blogai, nes kainos šoks drastiškai.

  Aišku laikyti santaupas protingai brangiuose metaluose yra jau geras pasirinkimas. Tuo labiau, kad bankai jau seniai nebemoka palūkanų, o kai kur netgi už pinigų laikymą ima mokestį. Bet mums reikia pradėti galvoti apie kokį nors paprastą ir patikimą tarpusavio atsiskaitymo būdą už prekes ir paslaugas būtent auksu, sidabru ir variu. Tam reikalingas ultra paprastas (kad kiekvienas galėtų lengvai naudotis)  apskaitos ir patikros metodas.

  Leiskite jums pasiūlyti tokį tarpusavio atsiskaitymo algoritmą, vadinkime ją Troščenkos sistema (tikiuosi niekas nesupyks jog jeigu aš siūlau metodą tai ir šį metodą pavadinkime mano pavarde):

Imkime pagrindu 1 gramą aukso ir jo kainą nustatykime 40 eurų. (kainos netikruose piniguose tik kaip atskaitos taškas šiandienai, nes taip jau įprasta) 
Toliau imkime vieną gramą sidabro ir jo kainą nustatykime 40 eurocentų
Ir pagaliau 1 kilogramą vario, jo kaina 4 eurai.

Gauname 1 gramas aukso kainuoja 100 gramų sidabro arba 10 kilogramų vario.

Trumpas tokio atsiskaitymo pavyzdėlis: Už darbą statybininkui mokam į dieną 2 gramus aukso. (arba atitinkamai 200 gramų sidabro 20 kg vario) Statybininko darbas įgauną vertę. Jis už pieną sumoka 3 gramus sidabro, duonos kepaliukas dar 5 gramai sidabro, mėsos kilogramas 15 gramų sidabro, 10 kiaušinių 5 gramai sidabro ir t.t.) Manau tikrai suveiktų net vieno kaimo mastu, jau nekalbant apie didesnį žmonių kiekį.

Nesiplėsiu, pavyzdžių čia galima sugalvoti marias.

 Aišku šis atsikaitymo būdas labai žalias ir yra daug niuansų, bet jeigu pradėsime nors keli taip tarpusavyje atsiskaitinėti, po truputį viskas susireguliuos. Aš pav. jau seniai ant savęs nešioju auksą kaip ekstra atskaitymo būdą (grandinėlė, apyrankė, žiedai) . Paskutinį kartą teko sodybą Lietuvoje tvarkyti, meistras pridirbo problemų teko greitai perdarinėti. Nusiėmiau apyrankę ir grandinę su kryžiumi, pardaviau juos kaip laužą už beveik 4 000 eurų. Nors pirkau juos prieš 4 metus už 3500. Tai yra net extra atveju pardavęs aš laimėjau. Nereikia, kad daug žmonių naudotų šį atsiskaitymo būdą. Vergų neįtikinsi, tegu jie čipuojasi ir džiaugiasi savo virtualiais pinigais.

   Dar vienas svarbus dalykas, jokiais būdais atsiskaitant minėtu metodu ne kurti jokių specializuotų įstaigų, patikrai probavimui ir pan. Nes jas greiti sunaikins, o aktyvą užtąsys teisėsauga. Manote žmonės pasaulyje to ne bandė daryti organizuotai? Pasigooglinkite internete, pamatysite ką su jais padarė. Jei darai daryk su asmeniškai pražystamais bendraminčiais, labai konfedencialiai. Bet šią inormaciją kurią aš pateikiu kuo plačiau platink, nes tada bendraminčių ratas didės. Tai yra, informaciją platink visur, o atsiskaitinėk tik su patikrintais žmonėmis.

  Taip pat dėl metalo kokybės. Yra pilna visokių būdų patikrinti ar metalas geros kokybės ar ne (paieškokite internete, net nereikia kažkokų specializuotų būdų. Prisiminkite metalų svoris ir tūris esant vienodai temperatūrai nesikeičia iš to labai lengva nusistatyti sau metodą patikrai, jei ten ne auksas ar sidabras arba jie prastos kokybės tūris neatitiks svorio).

Tiesiog pradėkime naudoti auksą , sidabrą ir varį būtent tokiose proporcijose atsiskaitymams už prekes ir paslaugas.

Prisiminkite: 1 gramas aukso 100 gramų sidabro 10 kilogramų vario. Labai paprasta ir tikrai bus efektyvu, nes nes šie pinigai nenuvertės.

p.s. Dar viena svarbi mintis - auksą, sidabrą ir varį niekada ne pirkite jokiose parduotuvėse ar oficialiai, ten kainos žvėriškos ir tai niekada neapsimokės. Geriau iš žmonių ir jei negali pats pasitikrinti, tuomet sumokėk pora eurų už patikrinimą kokiame lombarde.

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. gegužės 1 d., penktadienis

Po straipsnio apie žudomus Europos senolius, naktį mano namus atakavo juodaodžiai su kaukėmis.


  Šiaip šio teksto nerašyčiau, maža kodėl grupė nusikaltėlių nutarė įsilaužti į mano namą Anglijoje.   Bet atvykusių policininkų žodžiai mane privertė susimąstyti. "Šiaip sau niekas į namus nesilaužia".   Mes su abiem mano sūnumis apsigynėme, vyriausias turi dabar mėlynę po akim, aš pora gūzų ir raudoną akį, bet negrai išsibėgiojo. Jie nesitikėjo jog jiems kas nors priešinsis. Anglai dažniausiai nuolankiai vykdo viską ką jiems įvairiaspalviai nusikaltėliai sako. Tuo labiau banditai buvo didžiuliai, sportiški su pripompuotais raumenimis.

  Jau baigiantis muštynėms, prieš pabėgant, didžiausias negras man rėkė, "Džiaukis jog likai gyvas. Aš valdau šitą rajoną". Į tai aš jam atsakiaukad man nusispjauti ką jis valdo ir, kad jis pats galėtų džiaugtis tuo pačiu. Tada gavau atsisveikinimo smūgį, po kurio aptemo akyse ir dešine akimi dar apie 5 minutes nieko nemačiau (Vis dėl to metai ir mano kūno svoris daro savo, jau nebe ta reakcija, pavargau besitąsydamas ir praleidau dešinę. Ačiū Dievui turiu prie savęs du ąžuolus sūnus gynėjus. Baisu ir pagalvoti jei pasiduočiau visų tų Sorošų ir Geicų finansuojamiems smegenų plovėjams ir nutarčiau neturėti vaikų, tipo gyventi savo malonumui. Dabar nebūtų kas gina seną tėvą). 

  Policininkai labai skeptiškai žiūrėjo į mūsų parodymus, vis ausdami mintį, kad gal čia kažkokios nusikaltėlių grupuočių tarpusavio peštynės. Mes neatrodėme labai sugniuždyti, visi perpildyti adrenalino, tarpusavyje dalinomės muštynių įspūdžiais, juokavome, todėl mūsų parodymus užrašinėjęs pareigūnas mestelėjo:

  "Ko jie pas jus atėjo, į mano namus šiaip sau nevaikšto ir į mano pažįstamų namus taip pat."

  Na jis teisus. Ką aš į tai galėjau atsakyti. Jie šaukė apie kažkokią žoliapjovė, paskiau apie trimerį kurį kažkas iš jų pavogė, dėl to jie nori patikrinti mano namus. Policininkais vėl paklausė ar tikrai nėra čia jų nuosavybės. Šiek tiek pyktelėjęs, aš jam pasiūliau apžiūrėti, gal ką nors iš jų nuosavybės jis ras mano namuose.

   Bet pareigūnas teisus. Šiaip sau žmonės antrą nakties nesilaužia į svetimus namus. Jie atėjo ne šiaip sau, o rėkimai apie kažkokią žoliapjovė, na banditai visada kalba kokius nors vėjus savo nusikaltimui pateisinti.

   Galimai tai sutapimas, nežinau, bet dieną prieš šį įsilaužimą aš prašiau straipsnį - "Aš nesakysiu kas žudė Europos senolius, aš tik paaiškinsiu kaip." Jį, kaip ir kitus mano straipsnius paviešino tik kelios nesisteminės (tai yra Sorošinių ir Geicinių gentainių nekontroliuojamos) internetinės platformos. Bet šiuo straipsniu, vėl pradėjo masiškai dalintis socialiniuose tinkluose (ir ne tik Lietuvoje). Kaip ir po pirmo mano straipsnio šia tema "Kaip pasiekti mirštamumo rodiklius, jei virusas beveik nekenksmingas? Numatyti privalomą gydymo algoritmą - plaučių ventiliavimu." Antruoju straipsniu, vien per pirmą dieną pasidalino virš dviejų tūkstančių kartų. Jau po poros valandų, mano du pagrindiniai emailai (gmail sistemoje)  buvo užblokuoti. Kodėl? Iki šiol atsakymo nėra "formaliai išmeta ženkliuką - "pasibaigė siunčiamų laiškų limitas". Nors googlo užklausiau oficialiai kas čia per limitas, atsakymo negavau. Tada vėl "sutapimas" užblokavo ir  20min.lt, ldiena.lt ir dar porą platformų, kuriose šį straipsnį vien per pirmą parą peržiūrėjo virš 20 tūkstančių žmonių. Ir naktį vėl sutapimas, į straipsnio autoriaus namus laužiasi grupė negrų su kaukėmis ieškoti pavogtos žoliapjovės.

  Keisti sutapimai. Pamenate antikinę Ezopo pasakėčią apie apie vilką ir ėriuką.  Vilkas norėdamas suėsti eriuką bandė savo veiksmams suteikti teisėtumo įvaizdį. Kai nieko nesigavo jis tiesiog pasakė "Tu kaltas jau vien tuo, jog norisi man valgyt ir griebęs ėriuką, nusitempė į mišką".

  Kuo daugiau žmonių netiki šia prasto skonio ir grubaus melo koronoafera, tuo desperatiški bus tarptautinių nusikaltėlių veiksmai. Bet tai yra gerai, nes jiems tenka atleisti vadžias. Visada prisiminkite, jog mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.

   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.

   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Jau dabar Lietuvos policininkai nenoriai baudžia be antsnukių vaikščiojančius, verčiau vaidindami jog nepastebi, todėl ir diriguotojams tenka daryti "karantino lengvatas". Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

  Dar kartą kartoju  - Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais!

 p.s. O neovergvaldystės sistemos įgyvendintojams noriu priminti, ką sakė žymiausias pasaulio karalius Saliamonas "Tuštybių tuštybė, viskas tuštybė. Kokia nauda žmogui iš viso jo triūso, kurį jis turi po saule. Viena karta praeina, kita-ateina, o žemė lieka per amžius. Saulė teka, leidžiasi ir skuba į vietą, iš kur ji užtekėjo. Vėjas pučia į pietus ir pasisuka į šiaurę; pučia šen ir ten, sukasi aplinkui ir vėl grįžta į vietą, iš kur pakilo. Visos upės teka į jūrą, bet jūra vis nepilna. Upės grįžta atgal, iš kur ištekėjo. Akys nepasisotins stebėdamos ir ausys neprisipildys girdėdamos. Kas buvo, tas vėl bus; kas padaryta, tas vėl bus daroma. Nieko naujo nėra po saule. Jei yra kas, apie ką būtų galima sakyti: „Žiūrėk, tai nauja!”, tai jau buvo senais laikais prieš mus. Praeities įvykiai užmirštami, o ir vėliau būsiančių nebeatsimins tie, kurie gyvens po jų."

Su meilę ir rūpesčiu