2017 m. liepos 7 d., penktadienis

надкусанное яблоко


Учение свет, сказал люцифер,
И яблоко в раю подал,
"Раскрой глаза и станешь богом",
Он в ад направил всех, соврал.

С тех пор, змеюка, нашим детям,
Через своих рабов твердит,
Учится, трижды раз, учится,
Хоть сам в аду смолой смердит.

2017 m. liepos 5 d., trečiadienis

РеальностьЗагнанные овцы, содранная шерсть,
Стадо поредевшее некому стеречь.
Волки окаянные всех теперь пасут,
И овец напуганных весело грызут.

Emancipuotos kiaulės. Karta teko viešėti viename ūkyje ir senas ūkininkas paprašė padėti pririšti kiaulę, kad paršiukai galėtų ją pažysti. Esu miesčionis ir man tai buvo atrakcija, todėl nedelsiant sutikau, bet aš paklausiau ūkininko, o kam rišti tą kiaulę? Ar čia taip visuomet daroma? Ūkininkas atsakė, kad ne, tiesiog šita kiaulė pusprotė išsigimėlė, kuri savo paršiukus ėda (kalbant politkorektiškai – darosi abortus)

  Kai mes dviese pradėjome rišti paršę už kojų prie gardo atramų, ji visaip protestavo ir žviegė, (manau savo kiaulių kalba ji bandė mums pasakyti apie tai, kad mes pažeidžiame jos teises). Bet savaime suprantama, kad mes nekreipėme į protestus jokio dėmesio. Jeigu kiaulė elgiasi ne natūraliai ėsdama savo vaikus, tai argi normalūs žmonės turėtų leisti tokį išsigimelišką elgesį ir kreipti dėmesį į paršės žviegimą? (Esu įsitikinęs, kad jeigu ūkininkas paršės žviegimo paveiktas, pradėtų toleruoti jos išsigimeliškus norus, arba Europos komisarams iš dyko būvimo ateitų į galvą „išganinga“ mintis bendraeuropinėmis konvencijomis priverstinai ginti „paršių teisę ėsti savo vaikus“, visas jo valdomas ūkis labai greitai sužlugtų.)

   Dar tada susimąsčiau, kad tik tvarte gyvenančiai ir pastoviai jovalo iki soties gaunančiai paršei, gali kilti noras žudyti savo vaikus. Nei vienam natūraliai gamtoje gyvenančiam gyvūnui (patelei) mintys nužudyti (išiabortinti) savo vaiką, kilti negali. Nors jie gyvena miškuose, laukuose ir slėniuose, bet jiems visiems visko užtenka, o va „kultūringai“ ir „civilizuotai“, „beveik emancipuotai“ tvarto kiaulei paršiukai yra trukdis jos gyvenime. Jie gali pretenduoti į dalį jovalo, be to ir patinas ilga laika negalės prieiti. Vienu žodžiu elegantiškai ir šiuolaikiškai tvarto kiaulei, vaikai tik problema. Ji paniekinamai žiūri į savo laukines seseris, nesuvokiančias jos civilizuoto gyvenimo kiaulidėje privalumų.

   Mums kalbantis su ūkininku mes pražiopsojome kaip vienas iš paršiukų pribėgo prie paršės snukio (turbūt norėjo pasimeilinti mamai) o ji pamačiusi paršiuką griebė jį dantimis ir perkando per pusę.

  Baisu.

   Net mums lyg ir viską padarius, kad vaikučiai gyventų, pusprotė kiaulė vis viena rado progą padaryti vienam iš mažylių abortą.

   Žiūrėdamas į perkastą kiauliuką ir kraujuotą paršės snukį galvojau, kas galėtų skatinti tokį motinos elgesį? Vis vijau mintį apie tai, kad gal paršė tai darę iš meilės, nes mąstydama racionaliai (jos ribotu paršišku suvokimu) įsivaizdavo, kad nesugebės išlaikyti ir užauginti tiek daug paršiukų, duoti jiems visiems tinkamą tvartui išsilavinimą, jos esamo jovalo neužtektų visiems, todėl kiauliukai augtų nepavalgę ir nelaimingi. Bet tuoj pat nuvijau tą mintį, juk netgi kiaulė turėtų suprasti, kad jovalo būtų tiek kiek yra kiauliukų, o jos asmeninės pastangos vaikų auginime tvarte yra nieko dėtos.

   Kai aš šitą istoriją pasakojau vienai aršiai feministei, kovotojai už „moters teisę į apsisprendimą“, ji tiesiog pasiuto ir pradėjo šaukti, kad moterys ne paršės ir kad aš čia pateikiau pasibjaurėtiną sugretinimą, įžeidžiau visų, už nevaržomą teisę į abortus (vaikų žudymą) pasisakančių, emancipuotų ir civilizuotų moterų „šventą“ kovą.

   Jai aprimus, aš atsakiau, kad mano pasakojimas buvo apie anomalijas kiaulidžių gyvenime, jei ji šiame pasakojime įžvelgė save ir savo bendražyges, tai aš labai apgailestauju, nes aš asmeniškai labai gerbiu tikras, natūraliai ir adekvačiai į pasaulį žvelgiančias moterys ir jos man tikrai nesiasocijuoja su išprotėjusiomis paršėmis ėdančiomis savo vaikus.
 
p.s.   JAV Montanos valstijoje sudužo lėktuvas, kuriuo skrido abortų klinikų tinklo savininko Irvingo Motore Bud Feldkamp‘ o III-jo šeima. Dvi dukterys, jų vyrai ir penki anūkai. Keistas sutapimas, lėktuvas sudegė netoli Šv. Kryžiaus katalikiškų kapinių, kuriose tinkintieji pastatė simbolinį „negimusiojo grabelį“, paminklą vaikams žuvusiems nuo abortų. Prie šio paminklo, žmonės dažnai susirinkdavo melstis už negimusius vaikus, jų nelaimingas, pasaulio propagandos suklaidintas motinas ir visus gydytojus kurių rankos suteptos nekaltų vaikučių krauju. Tikintieji taip pat meldėsi ir dėl Budos Feldkampo atsivertimo nuo savo žudynių biznio. Vietos laikraščiai rašė, kad antra diena po lėktuvo katastrofos Feldkampas buvo atvažiavęs į lėktuvo kritimo vietą. Įdomu ar jis matė „Negimusiojo kūdikio“ paminklą?

   Biblija mus moko: ... Kadangi nuosprendis už piktus darbus ne tuojau įvykdomas, todėl žmonių širdys yra visiškai atsidavę daryti pikta. (Ekl 8,11)

Nusikaltimo „toleravimas“, tai taip pat nusikaltimas.

p.s.s.   O čia video apie nuostabią moterį, kuri išgyveno po to kai ją nutarė nužudyti (išsiabortuoti) jos motina. Jos gimimo liūdijime įrašyta "GIMĖ ABORTO METU".

Vladimiras Troščenka

2017 m. liepos 4 d., antradienis

ВечностьВсё в этом мире вечно,
И глупым срок определён.
Незнание благо, знание бремя,
Тупому снится - он умён.

Мудрейших жизни очень скромны,
А глупый пыжится всегда.
Чем больше знаешь, тем страшнее,
Незнания вокруг стена.

Лишь тот кто станет как ребёнок,
В блаженство вечное войдёт.
А тот кто мудрым возомнился,
На муки сам себя обрёк. 

2017 m. liepos 3 d., pirmadienis

Ar gali efektyviai valdyti bendruomenę degradacijos teorijos adeptai?
 Kiekvienas mąstantis žmogus suvokia, kad tai ką be perstojo mums kala per žiniasklaidą, moko mokyklose ir universitetuose reikia priimti labai kritiškai, nes mes patys nejučiom tampame tiesiog įteigtos gyvensenos adeptais įsivaizduodami, kad tai mūsų toks požiuris.

  Kuomet valdai gyvensena (tai yra mūsų įsivaizdavimus, formuojamus per žiniasklaidą ir mokyklą) tuomet belieka tik technikos klausimas kaip tai paversti asmenine valdžia ir pajamų šaltiniu. Mes tampame tiesiog ganomi galvijai, kuriais manipuliuojama taip kaip norima.

 "Kiek kartų ne mestum kubelius su raidėmis, nors ir milijoną, - eilėraštis nesigaus. O visata yra sudėtingesnė nei eilėraštis. Pamąstyk, nejaugi tiki, kad ji atsirado atsitiktinai?“

Ciceronas ...

 
  Šiuo metu žmonija turi tik du požiūrius į visatos egzistenciją:

  Pirmas (dominuojantis) – Evoliucionistinis. Jis teigia, kad Visata atsirado po „Didžiojo sprogimo“ atsitiktinai įvykusio prieš „milijonus ir milijardus“ metų.

   Antras – Dievo Žodis, kuris mums pateikia apie 6000 metų terminą, nuo to laiko kai Visagalis Viešpats Dievas, savo Žodžiu sukūrė visą regimą ir neregimą pasaulį.

  Kažkuris iš šių dviejų požiūrių yra melagingas, todėl siūlau pažvelgti į visuotinai žinomus faktus be evoliucionistų, nuo mažens mums skiepijamos jų interpretacijos:

    Antras termodinamikos dėsnis skelbia entropiją – energijos (materijos) praradimą t.y. Viskas pasaulyje yra linkę į netvarką. Viskas susidėvi, dyla, griūna, ardosi. Niekas negerėja savaime. Jei kas nors paliekama likimo valiai, tai tiesiog subyra į sudedamąsias dalis. Toks visuotinis pasaulio medžiagos būvio mechanizmas, tiesiogiai prieštarauja evoliucijos teorijos skelbiamam savaiminiam pasaulio susitvarkymui (evoliucionavimui) iš paprasčiausio link sudėtingo.

    2000 metais, žemėje gyveno apie šešis milijardus žmonių. Biblija moko, kad prieš 4400 metų buvo tvanas ir išsigelbėjo 8 žmonės, jei skaičiuoti matematiškai, tuomet viskas atitinka ir tikrai per tiek metų iš 8 žmonių galėjo pasidauginti šeši milijardai. Bet va štai jeigu žiūrėsime į evoliucijos teoriją kuri moko, kad žmonijai yra apie tris milijonus metų, tuomet kaip be skaičiuotum šiai dienai žmonių turėtų būtų apie 75 000 žmonių į vieną kvadratinį centimetrą.

   Evoliucijos teorija aiškina, kad žvaigždynų ir žvaigždžių formavimasis yra labai ilgas procesas. Pav. Astrologijos vadovėliai moko, kad raudonos žvaigždės lėtai pavirsta į žvaigždes baltuosius nykštukus. Tam procesui reikia milijonų metų. Bet faktai kalba ką kitą. Egipto hieroglifai (2000 metų iki mūsų eros) byloją, kad Sirijus buvo raudonoji žvaigždė. Ciceronas 50-tais metais prieš mūsų erą sakė, kad Sirijus raudona žvaigždė. Seneka aprašė, kad Sirijus raudonesnis nei Marsas. Ptolėmėjus užrašė Sirijų kaip vieną iš 6 raudonųjų žvaigždžių. Visi senovės astronomai pažymėjo, kad žvaigždė Sirijus buvo raudona žvaigždė. Šiai dienai Sirijus yra baltasis nykštukas. Nepraėjo nei 2000 metų, kai Sirijus pavirto į baltąjį nykštuką. Tam neprireikė milijonų metų.

   Aplink Saturną yra žiedai, bet jie yra ne stabilūs ir pastoviai labai greitai tolsta nuo Saturno. Saturnas praranda savo žiedus. Jeigu visatai yra milijardai metų, kodėl aplink Saturną vis dar yra žiedai? Jie jau seniausiai turėjo visi išsisklaidyti.

   Aplink mūsų žemę sukasi mėnulis. Yra visuotinai žinomas faktas, kad mėnulis po truputį tolsta nuo žemės. Tai reiškia, kad ankščiau mėnulis buvo arčiau žemės. Dėl savo traukos jėgos, Mėnulis žemėje sukelia potvynius ir atoslūgius. Jeigu žemei yra milijardai metų, tuomet ankščiau Mėnulio sukelti potvyniai turėjo padengti žemė du kartus į dieną.

   Visuotinai yra žinomas faktas, kad kosmosas yra pilnas dulkių. Būtent todėl kosminių laivų iliuminatoriai būna labai subraižyti. Prieš amerikiečiams nusileidžiant mėnulyje, mokslininkai pabandė apskaičiuoti koks gi ten yra dulkių sluoksnis, kadangi mėnulio ne saugo atmosfera. Buvo apskaičiuota, kad apytiksliai kas 10 000 metų nusėda apie 2 centimetrus kosminių dulkių. Padauginus iš milijardų metų, jie nusprendė, kad ten yra kelių kilometrų storio dulkių sluoksnis, todėl bus labai sudėtinga nusileisti kosminiam aparatui. Būtent baiminantis dėl dulkių, JAV kominiams laivams, kurie turėjo nusileisti mėnulyje, buvo suprojektuotos milžiniškos pagalvės ant nusileidimo kojų. Netgi kosminio laivo nusileidimo laipteliai buvo suprojektuoti 30 cm. trumpesni, nes buvo manoma, kad dulkių sluoksnis bus labai didelis. Bet kai pirmas laivas nusileido, visi pamatė, kad ten yra tik apie viena centimetrą dulkių. Kur kitos dulkės? Vienas centimetras dulkių Mėnulyje labai aiškiai patvirtina, kad mėnuliui nėra milijardų metų, daugų daugiausia jam apie 10 000 metų.

   Kosmose pastoviai skraido kometos. Ir skrisdamos kometos pastoviai netenka savo medžiagos. Paskui jas nusidriekia ilga uodega. Bet visada netekti medžiagos neįmanoma, turi gi būti pabaiga. Buvo apskaičiuota, kad kometų gyvybingumo laikas (kol praras visą medžiagą) yra mažesnis nei 10 000 metų. Bet tada kyla klausimas, jeigu visatai milijardai metų, kodėl iki šiol skraido kometos?

   Žemė sukasi aplink savo ašį. Šio sukimosi greitis pagal ekvatorių yra 625 km per valandą. Kas dieną šis greitis mažėja viena tūkstantąją sekundės. Kas dieną, dienos ilgis padidėja viena tūkstantąją sekundės, nes būtent tiek sumažėja žemės sukimosi greitis. Tai reiškia, kad ankščiau žemė sukosi greičiau. Prieš kelis milijonus metų žemė suktųsi labai greitai ir dienos būtų labai trumpos. Būtų baisi išcentrinė jėga, vėjai būtų 8000 km. per valandą. Ir jums ne atrodo keistai teiginiai, kad dinozaurai gyveno 200 milijonų metų atgal? Tuo metu būtų toks žemės sukimosi greitis, kad dinozaurai būtų tiesiog ištaškyti po visą visatą.

   Sacharos dykumoje vėjai dažniausiai pučia į vieną pusę. Būtent dėl to, dykumos pakraščiuose yra išdžiovinami vis didesni plotai ir dėl to Sacharos dykuma pastoviai auga. Sacharos dydis yra iš šiaurės į pietūs yra 2080 km. Kas metai Sachara padidėja 6,5 km. apskaičiavus didėjimo tempus neseniai buvo paskelbta, kad Sacharos dykumai yra tik apie 4 tūkstančius metų. Tai didžiausia žemėje dykuma. Bet jeigu žemei yra milijardai metų, tai kodėl nėra didesnės dykumos? Juk jos visos auga. Kodėl pačiai didžiausiai pasaulio dykumai yra tik apie 4 tūkstančius metų? Tai patvirtina Biblijos mokymą, kad prieš 4 tūkstančius metų įvyko didysis tvanas, nes po vandeniu jokių dykumų ne būna. O tvanui nuslūgus ir susistabilizavus žemės kontinentams dykumos pradėjo augti.

   Moksliniuose žurnaluose ir mūsų vaikų vadovėliuose, kaip didelio mūsų žemės amžiaus įrodymas yra pateikiami išgręžto ledo pavyzdžiai. Šis ledas gręžiamas Grenlandijoje arba Antarktidoje ir išimtuose pavyzdžiuose yra matomi taip vadinami metų žiedai. T.y. Baltas ledo žiedas, po jo eina permatomo ledo žiedas ir jie taip sluoksniuojasi. Mokslininkai aiškina, kad tai yra metų žiedai, nes vasara ledas tirpsta ir vėliau užšąla, todėl jis yra permatomas, o žiema eina sniegas, todėl jis susipresuoja ir būna baltas. Didžiausias pasaulyje gręžinys yra 3300 metrų gylio ir ant ištraukto ledo pavyzdžių yra paskaičiuota virš šimto tūkstančių taip vadinamų metų žiedų. Tai neva turėtų įrodyti, kad žemei yra daugiau nei 6000 metų. Bet kažkodėl nėra viešinamas vienas įdomus atsitikimas. Antrojo pasaulinio karo metu keliolika sąjungininkų lėktuvų nusileido Grenlandijoje. Jiems baigėsi degalai. Tuos lėktuvus pamiršo, bet štai 1990 metais, vienas entuziastas nutarė tuos lėktuvus išsigabenti iš Grenlandijos. Koks gi buvo jo nustebimas, lėktuvai buvo palaidoti po 75 metrų ledo sluoksniu. Buvo nutarta padaryti didelius gręžinius ir tuos lėktuvus iš ten ištraukti dalimis. Darant gręžinius, buvo pastebėta, kad taip vadinamų „metų žiedų, buvo tūkstančiai. Nors lėktuvai atsidūrė po ledu tik 48 metus atgal. Tada buvo nustatyta, kad šie taip vadinami „metų žiedai“ neturi jokio ryšio su metais, tai tiesiog atšilimo atšalimo žiedai, kurių gali susidaryti po kelis per dieną pasikeitus orams. Nors ledo žiedų teorija buvo paneigta, bet iki šiol mūsų vadovėliuose ji yra pristatoma, kaip įrodanti žemės amžių.

   Seniausias žinomas medis pasaulyje yra pietų Kalifornijoje, nustatyta, kad šiam medžiui yra 4300 metų. Būtent prieš tiek laiko pagal Bibliją buvo tvanas. Natūralu, kad kitų senesniu augalų neliko, nes viskas buvo tvano sunaikinta.

   Pats didžiausias koralų rifas yra Australijoje. Didysis rifų barjeras. Ekologai tyrinėję rifą dvidešimt metų, nustatė jo augimo tempus ir apskaičiavo, kad šiam rifui apie 4400 metų. Jei žemei milijardai metų, kodėl nėra didesnio rifo? Tai vėlgi patvirtina tvano teoriją, nes tvanas sujudino visus žemės vandenis ir visi rifai persimaišė ir buvo sunaikinti. Todėl augti iš naujo jis galėjo tik po tvano t.y. 4400 metų atgal.

   Turbūt visi pamena, zoologijos vadovėliuose paveiksliukus kuriuose pavaizduoti embrionų vystimosi etapai. Teigiama, kad embrionas vystydamasis pereina visus evoliucijos stadijas, nuo primityvios formos. Ši teorija jau seniai atmesta mokslininkų, kadangi buvo nustatyta, kad visi duomenys buvo sufalsifikuoti ir tai padaręs teorijos kūrėjas vokietis Ernestas Gekelis 1863 metais viešai prisipažino. Vienintelis dalykas kurį jis pasakė sau pateisinti buvo „na juk visi taip daro“. Nors jau daugiau nei šimtą metų yra įrodyta, kad Ernesto Gekelio tyrimai yra klastotė, bet vis vien iki šiol tie paveiksliukai su paaiškinimais yra kemšami mūsų vaikams kaip neabejotina tiesa.

   Hitleris yra pasakęs, kad „jeigu sakyti melą ilgai, garsiai ir labai dažnai, žmonės pradės juo tikėti. Žmonės labiau linkę tikėti dideliu melu, nei mažu“. Vaikams nuo vaikystės yra kalamas evoliucijos teorijos teisingumas. Todėl užaugę vaikai, net nesusimąstydami pradeda kalbėti „na juk visi žino, kad žemei milijonai ir milijardų metų“.

p.s. JAV mokyklų vadovėliuose, 1950 metais, buvo tik apie 3000 žodžių apie evoliuciją, apie ją buvo pasakojama kaip apie vieną iš teorijų, o ne kaip apie neginčijamą tiesą. Iki pat 1963 metų JAV mokyklose buvo labai mažai mokoma apie evoliuciją ir pasaulėžiūra buvo formuojama Biblijos pagrindu. 1963 metais JAV vadovėliuose žodžių apie evoliuciją padaugėjo iki 33 000. Tais pačiais metais JAV valstybinėse mokyklose buvo nustota melstis ir mokyti Biblijos tiesų.

Dabar šio mokymo vaisiai:

Nuo 1963 metų JAV pradėjo augti lytinių ligų susirgimų statistiką tarp 10-14 metų paauglių. Iki 1985 metų šis skaičius padidėjo 385 proc. !!! .

Po 1963 metų pradėjo kilti smurtinių nusikaltimų skaičius JAV. Iki 1990 metų šis skaičius padidėjo nei daug nei mažai 995 proc. !!!

Po 1963 metų stipriai nusmuko JAV moksleivių nacionalinių egzaminų rezultatai. Ta mokymo kokybės smukino statistika buvo tokia baisi, kad JAV švietimo departamentas 90 metais visiškai panaikino nacionalinius egzaminus JAV valstybinėse mokyklose.

Tai tik keli skaičiai, bet jie labai akivaizdžiai šaukia apie visuotinę degradaciją kurią skatina evoliucijos teorijos suformuotos pasaulėžiūros mokymas. Reikia pagaliau susimąstyti ar verta mokyti vaikus to, kas tiesiu keliu veda į degradaciją ir pražūtį.

Pažvelkite ko yra mokomi mūsų vaikai, mūsų mokyklose, kokia pasaulėžiūra jiems yra diegiama?

 Biblija moko: Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo. (Pat 22,6).

 Kokį kelią vaikams rodo mūsų mokyklos?

2017 m. liepos 2 d., sekmadienis

Kaip purvinas kaimietis gali tapti kilmingu žmogumi?Yra trys skirtingi matymo ir aplinkos suvokimo būdai.

Pirmas tai pagoniškas (paganus lot. kaimietiškas) „realu yra tai ką matau“. Traktorius, karvutė, žolytė, bambalis, mergos (berno) pasturgalis ir pan.

Antras matymas yra pagoniškas informuotas. Kuomet vyžoti „lomonosovai“ metę šakes, atropoja į miestus ir gauna tam tikrų pasaulietinių autoritetų gyvenimo matymą ir savivoka (išsilavinimą). Tai kopijuotojai amatininkai, pagonys zombiai kuriems įdiegiama tam tikra programa.

Ir pagaliau trečias yra Dvasiškas. „Dievas mato ir man atveria akis“. Būtent tai ir yra Dievo dovana. Jei tik žmogus atsiverčia ir patiki Kristumi, jis gauna realų pasaulio suvokimą, nesvarbu kokiame socialiniame sluoksnyje jis yra. Tik šis suvokimas pakelia žmogų nuo žemės ir padaro jį žmogumi sukurtu pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Tik su Dievu žmogus tampa kilmingas. Mylimiausias Dievo karalius Dovydas, iki susitikimo su Dievu (Pranašui Samueliui tarpininkaujant) buvo paprastas piemuo.

Ar pastebėjote, kad du žmonės žiūri į ta patį daiktą ir mato jį skirtingai.

Pav. Suranda artojas savo lauke auksinę monetą. Apsidžiaugia valstietis ir nunešęs į lombardą priduoda už aukso laužo kainą.

Laimingas puikiu uždarbiu žmogelis nusiperka daug geros valstybinės degtinės, užkandos ir mėnesiui pasineria i svaiginamu rūku aptrauktą rojų. Kitas žmogelis lombarde pasižiūri, kad moneta yra dvylikto amžiaus raritetas, tokiu tik kelios monetos visame pasaulyje, jis išperka iš lombardo ir gauna už ją pora šimtų tūkstančių litų.

Kaimietis žiūrėdamas į monetą nematė joje nieko išskyrus auksą. Jis nekaltas tiesiog jo prasčiokiškas protas netraukia toliau.

Tas pats ir dėl dvasinių dalykų.

Kristus atveria protą ir žmogus pamato tai ko ankščiau net negalėjo įsivaizduoti. Čia panašiai kaip su tuo kaimiečiu, jei jis žinotų, kad ta moneta vertinga ne vien savo auksu, bet ir savo esme, jis tikrai jos ne parduotu už kelis šimtus litu.

Tik Kristus tau gali atverti protą suvokimui. Tik Jis tave gali padaryti kilmingu, turtingu ir sėkmingu. Biblija moko, kad žmonių mokslas ir pagalba vertės ne turi. Sekiodamas pasaulio autoritetus ir pasaulietinį išsilavinimą tu užsidirbsi tik rūpesčius ir iliuziją, kuri pavers tave vergu nešančiu naudą svetimiems.

Lietuvą jau daugiau nei 20 metų administruoja išlavinti amatininkai kopijuotojai, būtent todėl jie trumparegiškai įsivaizduoja, kad valstybės turtas tai bankų sąskaitos, spalvoti popierėliai (pinigai), žemės, pastatai, miškai ir ežerai. Nors realybėje tikras valstybės turtas yra žmonės. Tik žmonės suteikia vertę kitiems dalykams.

  Dabar bandoma prisikviesti tarptautinį kapitalą, negalvojant apie tai, kad tai nėra prioritetas, tai tik dar labiau sunaikins savistovę Lietuvos bendruomenę. Būtent tarptautinis kapitalas verčia žmones besmegeniais gyvuliais einančiais ten kur tas kapitalas veda. JAV Detroite, namai su žeme parduodami už kelis šimtus dolerių ir niekas jų neperka, nes ten nebėra žmonių. Kapitalas išėjo, sustojo autopramonė ir miestas numirė. Ir žemės ir namai ir ežerai dabar nieko nebekainuoja.

p.s. Tik Dievo palaiminti kilmingi žmonės gali mylėti savo artimą taip kaip Jėzus juos myli, net jei ankščiau jie buvo baisūs nusidėjėliai ar purvini kaimiečiai/pagonys. Ir tik tokių kilmingų žmonių valdoma bendruomenė gali būti laiminga, turtinga ir sėkminga.