2017 m. gruodžio 30 d., šeštadienis

2017 m. gruodžio 27 d., trečiadienis

2017 m. gruodžio 24 d., sekmadienis

Ką daryti, kad tavo šventės būtu tikros?
Senas Testamentas (Žydų TaNaKa):

   Klausykitės VIEŠPATIES žodžio, Sodomos valdovai, išgirskite, ko mūsų Dievas moko, jūs, Gomoros žmonės!

„Negi man reikia jūsų aukų gausybės?“ – sako VIEŠPATS.

„Man jau įgriso jūsų deginami avinai ir peniukšlių taukai; neteikia man malonumo jaučių, avių ir ožių kraujas. Kada ateinate pamatyti mano veido, ar to kas prašo iš jūsų? Netrypkite daugiau mano prieangių! Liaukitės aukoję bevertes atnašas, smilkalai kelia man pasibjaurėjimą. Mėnulio jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo – iškilmių su piktais darbais negaliu aš pakęsti. Jūsų mėnulio jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi, – jie man našta, kurią pailsau nešti. Kai jūs tiesite rankas, aš nugręšiu savo akis nuo jūsų. Net jei ir ilgai melsitės, aš jūsų negirdėsiu. Jūsų rankos visos kruvinos! Nusiplaukite ir būkite švarūs! Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių, liaukitės darę pikta, mokykitės gera daryti. Atsidėkite teisingumui, padėkite engiamajam, užstokite našlaitį, ginkite našlės bylą“.

VIEŠPATS sako:

„Eikit šen, drauge pasvarstykime: esate paraudę nuo nuodėmių, aš jus išbaltinsiu kaip sniegą. Nors jūsų nuodėmės ir yra raudonos it kraujas, jos gali tapti baltos kaip vilna. Jeigu jūs dėsitės į širdį ir paklusite, valgysite krašto gėrybes, bet jeigu atsisakote paklusti, sudoros jus kalavijas“. –

Juk pats VIEŠPATS kalbėjo!

Naujas Testamentas (Visagalio Dangaus ir Žemės Sutverėjo Viengimio Sūnaus Jėzaus Kristaus mokymas):

   „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.
  Tai išgirdęs, vienas svečias jam tarė: „Palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje!“ Jėzus atsiliepė: „Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: 'Ateikite, jau viskas surengta'. Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo išsikalbinėti. Vienas jam tarė: 'Nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti'. Vėl kitas sakė: 'Pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti'. Trečias tarė: 'Vedžiau, todėl negaliu atvykti'.Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui: 'Skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus'.Tarnas ir vėl pranešė: 'Šeimininke, kaip buvai liepęs, – padaryta, bet dar yra vietos'. Tada šeimininkas tarė tarnui: 'Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Sakau jums, – nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių'“.

Ir pabaigai. 

1989 metais Bernardas Brazdžionis buvo apdovanotas Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo medaliu "Pro ecclesia et pontifice", 1998-aisiais - Šv. Grigaliaus Didžiojo Riterių Komandieriaus ordinu, štai jo nuostabios eilės, priminimas mums visiems dėl švenčių:

KĄ SAKĖ MŪRININKAS JĖZUI TĄ NAKTĮ


Amžinos Meilės kūdiki,
aš žinau, tu nemoki rūstauti,
kuris miegojai pirmą naktį ant žemės
pas asilą ir pas jautį.

Manęs žmonės nenorėjo įleisti
į tavo bažnyčią,
nes, sako, aš šunimi smirdu
ir nieko neturiu tau pasakyti.

Jie zakristijoną atvedė,
pirštais rodė ir keikėsi baisiai.
Dieve, ar taip galima elgtis:
prie komunijos eiti ir keiktis?

O aš taip buvau pasiilgęs tavęs,
šventasis berneli...
Tada prisišliejau prie mūro
ir parpuoliau ant kelių.

Jėzau, namie - tu žinai, kokis mano namas -
yra septynetas vaikų ir jų motina,
ir neturi ko padėti ant Kalėdų stalo
ir neturėjo šį vakarą plotko.

Aš viską, aš viską pralaku,
kaip alkanas šuo,
ir keletą naktų nesulaukia
manęs mano lova.

- Kiaulė tas mūrininkas, - kalbėjo
kartą kunigas piktas: -
į Dievo namus pasigėręs
nesisarmatina lįsti.

Ir kaip aš negersiu, kad liūdna,
ir nebūsiu nudriskęs, kad neapvelka niekas,
kad per mėnesį dirbto pinigo
už poros dienų nebelieka?

Eikit jūs, žmonės žmonės,
kai kada pagalvoju,
gal aš nevertas sandalo dulkės
prie Viešpaties kojų.

Gal aš nevertas pakelti
akių į dangų,
o bet pastačiau šituos mūrus
ir tuos didelius didelius langus.

Aš alkoholikas, cinikas, latras,
ir vis tiek aš krikščionis.
O švenčiausias, o emanueli, o mesijau, -
tu būsi prikaltas už šitokius žmones.

O jeigu aš ir šią naktį pas paleistuvę
gulėsiu beprotis namo nesugrįžęs,
kas apspjaudytą, kruviną ir pervertą,
kas nuims tavo Kūną nuo Kryžiaus?..

Su Šv. Kalėdom! 
Vakarų bažnytinės atskalos broliai!

2017 m. gruodžio 22 d., penktadienis

Jei neturi tikėjimo Jėzumi Kristumi, tu prakeiktas.   Iš tiesų sakau jums: niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo! Todėl aš jums sakau: daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

Реальность нереальнаяВ пустую звонит колокол,
Народу наплевать,
Сидят в сетях как олухи,
И жизнь свою гноят.

Без роду и без племени,
Орда слепых котят,
Как звери все на привязи,
В экран они глядят.

Реальность нереальная,
Там тонут дураки,
Подходят человечеству
Последние деньки.

2017 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis

Taip atrodo į normalią valstybę ką tik atvykęs emigrantas iš Lietuvos...   Būtent taip atrodo visokių biurokratinių šiukšlių, anstolių, represinės teisėsaugos užkankintas eilinis Lietuvos žmogus, kai pirmą kartą atvyksta gyventi į normalią civilizuotą valstybę.

  Jis ilgai netiki, jog laiškas iš valstybinių institucijų gali būti malonus ir geras. Jis netki, jog policija gali ne tik daužyti, tyčiotis ir apvaginėti, bet skirta tau padėti, apginti ir nuraminti. Nepasitiki jis ir visokiais tikrintojais, nes dar gajus prisiminimas apie Lietuvos kyšių ištroškusių išsigimėlių baudžiamasias akcijas. Netiki jis, jog nėra čia jokių pasmirdaburnių anstolių galinčių tave palikti nuogą ir basą. Netiki jog tau paslydus tavęs nesutryps, neapdergs ir tavo kraujo per PSD nečiulps jokios dėlės, bei milžinišku mastu besidauginantys kaspinuočiai iš VSD, VMĮ, SODROS ir panašių parazitų veisyklų.

   Be abejo, kai kurie turi gilią šunišką prigimtį, todėl negali gyventi žmonių aplikoje, kurioje žmogus atgauna orumą. Šie šuneliai, vedini Stogholmo sindromo, grįžta atgal į POLICINĘ sadistų šunidę ir tada pradeda isteriškai loti ant tų, kurie gyvena ŽMOGAUS gyvenimą.

Labai akivaizdus video.

2017 m. gruodžio 20 d., trečiadienis

Ukrainiečiai apie darbą ubagiškoje Lietuvoje.
   Darbas pilnas idijotiškų reikalavimų, algos myzerinės ir maistas mėšlas (lietuviškam maistui skyrė vietą tarp "galima valgyti" ir tualeto).

Išvada - nėra ko į tą ubagyna važiuoti.2017 m. gruodžio 18 d., pirmadienis

Ar tai atoveiksmis už protesto akciją "Antrarūšiai žmonės"?
     Priminsiu. Po sistematiškų  vokietijos pareigūnų patyčių vien dėl to, kad esame rytų europiečiai, mes pakvietėme visus prisidėti protesto akcijos "Antrarūšiai žmonės" ir patys atlikome pirmą  veiksmą. Nupirkome seną Audi 80 ir su, ant langų užklijuotomis geltonomis šešiakampėmis žvaigždėmis, važiavome per Vokietiją protestuodami prieš sistematiškai vykdomą rytų europiečių žeminimą nepagrįstomis kratomis.  

  Akcijos "ANTRARŪŠIAI ŽMONĖS"  video čia:
    Mes intesyviai pradėjome ruoštis antrai akcijos daliai. Kelionei iš Britanijos į Lietuvą. Aš nupirkau sena kemperį, paprašiau žmonos surinkti nebereikalingus daiktus iš mūsų namų Anglijoje, kuriuos galėčiau nuvežti į savo sodybą Lietuvoje ir kurių būtų negaila per kratas Vokietijoje. Bet visiškai nelauktai atsitiko štai kas .......Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.

  Prakeikti yra tie kas pamiršta savo šaknis ir niekina savo tėvus ir protėvius dėl to, kad jie yra "semamadžiai" ir "nieko nesuvokia" šiuolaikiniame "moderniame gyvenime".

   Galingos mano protėvių KAZOKŲ dainos. Nei vienas tikras kazokas nepriims savo atžvilgiu naujadaro "UKRAINIEČIAI", nes tai bešakniai modernistiniai mankurtai, turintys dirbtiną istoriją, kalbą ir tapatybę.  Ši degeneracija nieko bandra neturi su senosios RUSIOS LAISVAIS KARIAIS, ANT ARKLIŲ VEJANČIAIS priešus (VYČIAIS).

2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis

Kalėdinis vilkas


Staugia kalėdinis vilkas,
Vienišas savo miške,
Niekas to vilko ne myli,
Niekas nekvies pas save.

Šunys po šventinio baliaus,
Kaulais galės pasidžiaugt,
Kiaules, taip pat pamalonins,
Atliekas lovin suvers.

Žmonės pamelš savo karves,
Vištų kiaušinius surinks,
Ir po kalėdinio baliaus,
Sotūs, apgirtę sumigs.

O štai tada tylią naktį,
Kai šuny priėdę miegos,
Į gyvulių aptvarėlį,
Kalėdinis vilkas įsliuogs.

Niekas to vilko nemyli,
Bet jam tai giliai nesvarbu,
Savo kalėdinę avį,
Paims, nesiklausęs žmonių.

Žiemą Kalėdos ateina,
Šventė visiems tvariniams,
Ir kiekvienam savo dalį
Šventinės dienos atneš.

2017 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienis

Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios.


   "Beprotybėje yra vilties, vidutinybėje – jokios". Šią nemirtingą frazę yra pasakęs Ralfas Voldas Emersonas. Prisiminiau ją, nes šiandien skaitydamas naujienas eilinį kartą bjauriuosi tomis vidutinybėmis, kurios turi teisę priiminėti sprendimus mūsų visų vardu. Lietuvoje vaistai yra brangensni nei aplinkinėse šalyse. Ne keliais procentais, net ne dešimtimis procentų, o keliais šimtais procentų. Ir eilinį kartą vidutinybės, turinčios valdžią aiškina, kad "tokia rinkodara, pas palūkininkų/krautuvininkų mafija. Mes nieko padaryti negalim. Tai normali kainodaros politika mažoms rinkoms". Kitais žodžiais tariant, mokėkite melžiamos, skerdžiamos karvės ir džiaukitės, kad jus žudo civilizuotai iš lėto, o ne darbo lageriuose, kaip tai visai neseniai darė palūkininkų/krautuvininkų mafija sename "sojūze". Naujas komisarų "sojūzas", nauji metodai, bet tikslai tie patys - čiabuvių sugyvulinimas ir melžimas. Dirbk, mokėk, dvėsk. Tam tarnauja visi socialinės inžinierijos įrankiai, (beje "modernus" vamzdžių menas, kartu su žiniasklaida, yra vienas pagrindinių vidutinybių formavimo įrankių. Gyvuliams gyvuliški simboliai.)   Gal pasakysite mūsų valdžios vidutinybės neturi teisnių galimybių pakeisti esamą padėtį? Tikrai turi, nes šioje atskirai paimtoje mūsų bendruomenės apiplėšinėjimo schemoje, galime stebėti analogiją, kuomet vidutinybės labai efektyviai sugeba pasinaudoti valdžios ginklais kitoje panašioje situacijoje. Jei jiems duodama komanda "fas". Prisimentat "Gaspromą", jo rinkodarą ir kainų politiką mažoms rinkoms? Tuomet Lietuvos antimonopolinė tarnyba skyrė milijoninę baudą. Jokių derybų, milijoninė bauda už naudojimasi savo monopoline padėtimi. Pasakykite, kas trugdo skirti "Monsanto/Bayer" farmaciniam monstrui tokią baudą, už naudojimasi dominuojančia padėtimi vaistų rinkoje? Kas neleidžia atverti Lietuvos rinką tokiems pat vaistams iš kitų šalių? Tik tai, kad vidutinybių tikrieji šeimininkai neduoda komandos? Vidutinybės neturi lyderystės geno, jos niekada nesiims iniciatyvos.  Tikrieji "Evropos sojūzo" šeimininkai vis labiau siaurina specializaciją. Pastebėjote, jog visur į valdžią įstumiami "profesionalai", tai tokia savotiška ilgai dresiruota proletariato inteligentija. Protinga gyvulių valdymo politika. Kuo didesnis profesionalas siauroje srityje, tuo mažiau jis suvokia apie visumą. Žmogelis nuoširdžiai dirba savo darbą, net nesuvokdamas (ir nesistengdamas suvokti) ką jo veikla reiškia visumoje. LESR (Lietuvos Europos Socialistinėje Respublikoje) darbų "specializacija" vis labiau siaurėja, visi kažką dirba, daro, planuoja, bet kas už visa tai yra atsakingas? Kas praskolino Lietuvą? Kas leido besarmatiškai apiplėšinėti Lietuvius naujųjų čiukčių ir aleutų (žydų iš skandinavijos) bankams? Kas atrišo rankas šilumininkams vagiantiems mūsų pinigus vidurį baltos dienos? Kas skiria užsienio reikalų ministrais mužikus kurie tik ir laukia prieš kokį poną atsiklaupus? Kas stibams su policijos uniforma leido daužyti žmones ir pagrobti bejėgį vaikutį Garliavoje? Kas atsakingas už griūnantį Gedimino kalną? Kas įdieginėja gyvulių (surūdijusių vamzdžių) meną valstybėje? Ogi pasirodo ponas beasmenis vidutinybių KOLEKTYVAS. Turime dvi partijas, tiksliau vieną - socialdemokratkonservatorius, kurie visą šitą laiką KOLEKTYVIAI kūrė Lietuvos politinę sistemą. Jei žiūrėti kiekvieną dalį atskirai, tuomet viskas gerai, o visuma? Visumos kokybę labai vaizdžiai parodo bėgantys iš valstybės žmonės. Šeimomis, kaimais, ištisais miesteliais išvažiuoja Lietuviai. Bet pabandyk paklausti kas kaltas, tuojau pat atsikertama: DŪSKIT PAVIDOLEI aš pildau popierėlius, ar turi pretenzijų mano popierėlio kokybei? Ne, neturiu pretenzijų tau asmeniškai paprastas nomenklatūros sraigteli, bet kas po paraliais Lietuvoje yra tas, kas bent jau suvokia ką visi šie popierėlių kilnotojai daro?  Kur link visas šis mechanizmas ridenasi?P.s. Bendruomenės lyderio nebuvimas yra tiesus kelias į šios bendruomenės mirtį. Būtent todėl tikrieji mūsų teritorijos šeimininkai akylai stebi, kad bet kurį žmogų turintį lyderio savybęs, žiniasklaidos skandalų pagalba, paversti bepročiu. Žinant tai, reikia imtis visų įmanomų žingsnių, kad žiniakslaida Lietuvoje priklausytų tik Lietuvos žmonėms. Jokių užsienio smegenų plovimo sistemų, tokių kaip sionistinis "15 min." arba "Sorošinis" DELFI. Jei pavyks perlaužti bent šiuos du monstrus, lyderiai pradės atsirasti.p.s.s. Kaip atrodo gerai išdresiruotas, vidutinis, Lietuvos "inteligentas"? Ogi štai kaip:


Lietuvos inteligentas

Aš nusipirksiu šiek tiek gėrio,
Paimsiu nuostabaus skolon,
Pavogsiu truputį idėjų,
Ir susikrausiu tai galvon.

Ant veido šypseną nupiešiu,
Akis didžiulias, apvalias,
Rankytes žvakelia sudėsiu,
Ir frazes tarsiu malonias.

Nustosiu pykti ir keiksnoti,
Visiems aš būsiu paslaugus,
Pasižadu daugiau nekritikuoti,
Ir tapsiu blogiui atlaidus.

Lipšnus aš būsiu, maloningas,
Inteligentiškai tylus,
Jei ir kalbėsiu, tai nuobodžiai,
Cituodamas tiktai kitus.

Tiesos daugiau nebeieškosiu,
Gyvensiu taip kaip ir kiti,
Svarbu, kad niekas nesikeistų,
Man rodys kelią svetimi.

O kai užbaigsiu šitą kelią,
Mane palaidos nuostabiai,
Sakys jog - "širdį labai veria",
O ryt pamirš, kas tu buvai.

2017 m. gruodžio 13 d., trečiadienis

2017 m. gruodžio 8 d., penktadienis

Šekspyras 11 SonetasNiekas neamžina po saule.
Bet gyvastis, per palikuonis nemirtinga.
Jei dovaną šia brangini, o drauge,
Paliki pedsaką, atmetęs abejonės nuodus.

Te grožis, gyvasties versme,
Per ainį tavo, kaip feniksas atgimsta,
Ir te menkystos tave aplenkia ratu,
Kad jie žalos nepridarytų.

Kitaip, žmonijai pabaiga!
Šeši dešimtmečiai ir viskas,
O ačiū gamtai, tu jos karūna,
Pratęsti giminę, tai tavo prievolė garbinga.

Te nesibaigia išminties jėga,
Kurią vaikams tu sugebėjai atiduoti!

Atvira Lietuva. Be sienų, be ribų, be proto.  Vakar netyčia įsijungiau LRT radio laidą "60 min.". Mano dėmesį atkreipė toks saldus, angeliškai verksmingas moters/merginos balselis, ginantis Lukiškių aikštės "kalvelę" ir kviečiantis į kalvelės palaikymo akciją. Tas balsas man priminė mano jaunystę. Tuomet dar mokiausi univere "Jurisprudencijos" ir tam, kad apmokėti už mokslą, dirbau Lietuvos geležinkeliuose konduktoriumi kontrolieriumi.

   Kadangi tikrinti ir parduoti bilietus traukinyje tai darbas su žmonėmis, todėl turėjau tiesiog neįtikėtinai daug pažinčių iš įvairių Lietuvos visuomenės sluoksnių, klasių ir kastų. Traukiniuose laikas eina labai lėtai, monotoniškas ratų bildesys snaudina, todėl poreikis pokalbiams kylą pas dažną žmogų, be to dažnai atsitinka nenumatytos aplinkybės, kuomet nėra pinigų bilietui, o važiuoti mirtinai reikia ir pan. Todėl traukinių kontrolierius, kaip kunigas, prisiklauso visokiausių istorijų, širdgėlų, nuoskaudų ir pamąstymų. Būtent su tokia, be bilieto bandžiusia važiuoti kaimiete mergina, kuri dirbo Vilniaus geležinkelio stotyje prostitute, man kartą traukinyje teko susipažinti. Meniška siela, kažkokia teatralė. Gyveno ji kažkur Radviliškyje ir jos vyras (!!!) ją pastoviai išlydėdavo į komandiruotes į Vilnių, uždirbti pinigų šeimai ir apmokėti už teatralinius mokslus. Jis neprieštaravo jos "darbui" prostitute, nes (anot kaimo merginos) na kas pas ką "susitrins" dėl to. O pinigai juk eina į šeimą.

   Neturėdama nei bilieto, nei pinigų jam nupirkti, ji tada man papasakojo savo istoriją, prašė pasigailėti, verkė ir sakė, kad iš jos per reidą policija atėmė visus pinigus Vilniuje, nes nesumokėjo duoklės ir dirbo be "stogo". Dabar ji bijo ir nori kuo greičiau grįžti namo. Man ji įsiminė būtet unikaliu balsu. Jos balsas buvo lygiai toks pat angeliškai, saldžiai verksmingas kaip ir tos merginos iš "60 min" laidos.  Kadangi balsas tikrai unikalus, net pasimečiau, nejaugi ten ta pati mergina? Todėl pradėjau ieškoti kokią organizaciją ji atstovauja. Pasirodo "kalvelės gynėja" irgi menininkė, kažkokios viešos įstaigos "Tartum be ribų" vadovė. Pradėjau internete ieškoti, kas tai per įstaiga ir pačios vadovės nuotraukų. Radau. Aš apsirikau, tai buvo ne ta mano pažystama prostitutė "angelišku balsu". Nors balsas lygiai toks pat, bet žmonės skirtingi. Ši kalvelės gynėja, kitokiu būdu užsidirbinėja pinigus savo šeimai.  Ji užsiima probleminiu jaunimu ir vaikais. Įgyvedina įvairius projektus ir bendradarbiauja su panašiomis organizacijomis. Viena iš jos bendradarbiavimo organizacijų, Vilniaus mero Šimašiaus ir Lietuvos Prezidentės pagerbtas Antakalnio "Žalianamis" (žiūrėkit nuotrauką).   Taip pat tame jaunimo atrankos ir teisingos jų nuomonės formavimo bendradabiavime, bei pinigų įsisavinime dalyvauja gėjų, lezbiečių ir transgenderių, bei žydų organizacijų lobistine veikla užsiimantis Lietuvos žmogaus teisių centras ir Lietuvos žydų "gerosios valios fondas". Vienu žodžiu, dirbtinis masiškumas "kalvelės palikymo akcijai" garantuotas. Tuo labiau, kad akcijos Lukiškių aikštėje koncepcija numato ne kalbas ar diskusijas, o tik atėjimą ir "TYLŲ PASTOVĖJIMĄ" palaikant "kalvelę". Suvarys vargšus probleminius vaikus su šių fondų ir įstaigų personalu ir štai "demokratinis palaikymas", o vėliau visi gaus dienpinigius ir kavos su bulkutėmis. (Būtų neblogai pas atėjusius į akciją žmones paklausinėti ko jie ten atėjo. Manau būtų daug įdomių atsakymų ir bandymo nieko nekalbėti, nes pasakyti ko jie ten atsibeldė nebus apie ką. Todėl ir akcija "TYLI").

   Ši "feikinė" demokratinė akcija (ne žmonių noro, o dirbtinio lobistų poreikio suorganizuotas ir finansuotas žmonių susiėjimas) priminė man kitą panašią akciją. Pamenate, kai Atviros Lietuvos fondo mecenato ir geradario Joškės Šorošo "minjonų klonavimo" universitetą pabandė išspirti iš Vengrijos? Kokią minią visi jo fondai suvarė į Vengrijos sostinę, neva palaikyti "ujamą" universitetą. Tuomet ir mūsų minjonai/liberalai iškarto padlaižiaudami pasiūlė savo šeimininikui įkurti tą bjaurastį Lietuvoje.  Būtent ten galima buvo stebėti "feikinio" protesto organizavimo mechanizmą. Nors realybėje jokio protestinio judėjimo ne buvo, bet iš Šorošo fondų besimaitinantys "minijonai" visada masiškai ateis į akcijas, nes jie gauna maitinimą iš šių fondų. Tai jų darbas. Jei tik būtų nutrauktas Joškės ir jo "padielnikų" sukurtas finansavimo mechanizmas, "minjonai" tuojau pat išsilakstytų ieškodami naujo "blogio" šeimininko.

  Matant šią "be sienų", "be ribų", atvirų idijotų auginimo ir klonavimo sistemą, pas protingus žmones kyla klausimas, kas čia darosi? Na, kodėl pasaulio žydai tiek pinigų kišą į tą "atvirų visuomenių" tarptautinį mega projektą?

   Atsakymas Šv.Rašte, Senajame Testamente arba kitaip Hebrajų TaNaKa/Tanache  (dažnai žmonės maišo TaNaKa su Tora ir nurodo jog Tora yra Krikščionių senasis testamentas. Tora yra tik pirmosios penkios Biblijos knygos - Mozės Penkiaknygė, arba kitaip - Įstatymas). Tai va, ten Teisėjų knygoje 18 skyriuje yra toks pamokymas, dėl Dano giminės, kuri niekaip negalėjo gauti savo žemės dalies Kanaane. Jiems burtų keliu atitekusiuose žemėse, jie nesugebėjo išnaikinti vietinių gyventojų. Tada jie pasiuntė savo žvalgus kitur ir surado:

   (Ts 18,7-10) "Anie penki vyrai tęsė kelionę. Atėję į Lajišą, jie pastebėjo saugiai, pagal sidoniečių paprotį, gyvenančius žmones, ramius ir neįtarius, nieko žemėje nestokojančius ir turtingus. Be to, jie buvo toli nuo sidoniečių ir neturėjo ryšių su jokia kita tauta. Jiems sugrįžus pas savo gimines į Zorą ir Eštaolą, jų klausė: „Kaip jums sekėsi?“ Jie atsakė: „Eime! Užpulkime juos! Juk tą kraštą matėme! Tikėkite, jis labai puikus. Argi jūs nieko nedarysite? Nedelskite, įsiveržkite ir paveldėkite tą kraštą! Nuėję užtiksite neįtarius žmones. Kraštas yra erdvus, Dievas iš tikrųjų atidavė jį jums į rankas! Jame nestinga nieko, kas gera žemėje“. ..... (TS 18,27)"Dano žmonės, pasiėmę, ką Mika buvo pasidirbęs ir jam priklausantį kunigą, atėjo į Lajišą pas ramius ir neįtarius žmones, išžudė juos kalaviju ir sudegino miestą. (TS 18,29) Jie atstatė miestą ir įsikūrė jame. Miestą pavadino Danu, pagal savo protėvį Daną, gimusį Izraeliui. Tačiau anksčiau miesto vardas buvo Lajišas.

  Visas tų "atvirų visuomenių" projektų tikslas yra RAMIŲ IR NEĮTARIŲ (tolerantiškų ir niekinančių visokias sąmokslų teorijas) žmonių sąmonės kūrimas. Tam yra sukurtas visas įstatyminių iniciatyvų mechanizmas ir lobizmo sistema. Netgi dabar, kai Ukrainoje gręsia naujas Maidanas, "atvirų visuomenių" fondų atstovai nesnaudžia ir Aukščiausioje Radoje stumia ratifikavimą "Stambulo konvencijos, įpareigojančias vykdyti smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevenciją" (pats nustebęs klausiau Rados diskusijas) ir su tuo susijusių įstatymų paketus. Tas pats Lietuvoje ir visame mūsų gyvenamame areale. Šie įstatymai skirti būtent "ramių ir neįtarių" žmonių visuomenės formavimui. Kai tik tokios visuomenės bus suformuotos, antras žingsnis bus "Dano giminės aprūpinimo žeme ir vergai planas". Prisiminkite - tam, kad planas pavyktų JŪS turite tapti RAMŪS ir NEĮTARŪS.

p.s.  Todėl tas mūsų raitelis su kardu, yra kaip rakštis subinėje. Visuomenes valdo SIMBOLIAI.  Pasiduodantis kažkam Gediminas su poniu, vamzdis, arba štai šis - stilizuotas Šiaurės Jeruzalės/ Izraeliečių žemės pasidalinimo simbolis, yra būtent tai kam yra ruošiami šios užimamos ir iš lėto valomos žemės čiabuviai. Tam turi tarnauti ne tik įstatymai, bet ir simboliai.

2017 m. gruodžio 5 d., antradienis

Salomėja Nėris. Labai pranašiškai apie dabartinę Lietuvos valdžią.

BE TĖVIŠKĖS 

Be tėviškės, be motinos,
Be jokios ateities, –
Net rasės abejotinos, –
Čia svetima jauties.

Lyg šaltas akmenėlis –
Kur ežero dugne – –
Lyg baltos kalnų gėlės
Ties juoda bedugne.

Nežino nieks, nematė nieks
Ir negirdėjo nieks,–
Kuždėjotės gyvatėmis
Prie žėrinčios ugnies.

Ir neminėk to vakaro, –
Laivelio Nemune!
Nuvysi tu pavasarį
Baltąja ramune.

Nei tėviškės, nei motinos!
Neaiškios praeities, – Net rasės abejotinos, –
Skraiduolė tu nakties.


p.s. O ką daryt tau Lietuvos žmogau, žvelgiant į neišvengiamybę? Lietuvos lakštingala taip pat grakščiai pataria: 


Mūsų dienos – kaip šventė,
Kaip žydėjimas vyšnios, –
Tai skubėkim gyventi,
Nes prabėgs – nebegrįš jos!
 Tai skubėkime džiaugtis! –
Vai, prabėgs – nebegrįš jos!
Mūsų dienos – kaip paukščiai,
Kaip žydėjimas vyšnios.


p.s.s. O čia aš išdrįsiu pridėti nedidelę savo keverzonę , SPRENDĖJAMS niekinantiems Salomėją.

Neški saulę iš rytų, ar iš vakarų,
Rodyk galią virš žmonių, visiškai aklų,
Bet žinok, jokios valdžios, niekam neturi,
Tik vaidinti tu gali, jog kažką neši

2017 m. gruodžio 4 d., pirmadienis

Kaip daro verslą "tikri lietuviai".


  Pamenate kokia euforija tvyrojo Lietuvoje kai "tikras lietuvis" Aivaras Abromavičius nutarė "padėti" pomaidaninės Ukranos demokratijai. Jis tapo šios šalies Ūkio ministru ir nuoširdžiai ėmesi darbų, kartu su visa Ukraina kovojant prieš žiaurų agresorių - Rusiją.

   Tie kas sekė informaciją prisimena, kad tuo pat metu kai "tikri lietuviai", "tikri ukrainiečiai", "tikri gruzinai" ir kiti tikri PROFESIONALAI suformavo "legionierių vyriausybę" Ukrainoje, "tikras vengras" Joškė Sorošas, aktyviai lobiravo idėją, jog vakarai Ukrainai nedelsiant skirtų nuo 50 iki 150 milijardų dolerių tam, kad ši jauna demokratija užtemdytu savo augimu "atsilikusią, autoritarinę Rusiją". Pamenat žiniasklaidos ditirambus Ukrainos "profesionalų vyriausybei", kuri buvo pasiruošusi tinkamai įsisavinti numatomą pagalbą, agresoriaus užpultai Ukranai? Tikri profesionalai laukė, laukė, bet kažkaip nesulaukė tų milijardų, todėl po savęs palikę šiukšlynu paverstą Ukrainos ekonomiką, vietinių dykūnų maitinimuisi, išsilakstė "profesionaliauti" kitose vietose.

   Nežinau kaip su kitais "tikrais profesionalais", bet "tikras lietuvis" Aivaras Abromavičius pradžioje buvo vienas iš Lietuvos konser/VOČIŲ siūlomų profesionalų į Lietuvos ūkio ministeriją. "Tikrų profesionalų" klanams padarius rokiruotes, dabar ūkio ministru dirba kitas "tikras lietuvis" palūkininkas (politkorektiškai - finansininkas), Virginijus Sinkevičius (be je, irgi Salomėjos Neries mokyklos abiturientas). O ką gi daro konser/VOČIŲ proteguotas kovotojas su "Rusijos agresija? O jis daro verslą "agresorės" viduriuose.  Kitaip sakant, kovoja savo mažas kovas priešo stovykloje. Netikit? Ir aš netikėčiau, bet vartydamas internetinės informacijos šiukšlynus, netyčia atsiverčiau "tikrą rusą", Germaną Grefą, šlovinantį straipsnį. Koks jis geras ir tinkamas "Rusijos Sberbanko" valdytojas. Skaitydamas šio tikro Rusijos patrioto nenuilstamos veiklos motinos Rusijos labui aprašymą, radau "Rusijos Sberbanko" akcininkų susirinkimo aprašymą. Jame vienas iš šios "šalies agresorės" pagrindinio banko akcininkų, "tikras lietuvis", AIVARAS ABROMAVIČIUS, labai pergyvena, jog "tikras rusas" Germanas Grefas gali netekti savo posto, kaip neteko kitas "tikras rusas" Anatolijus ČUBAISAS.  Čubaisui netekus savo posto, nukentėjo investuotojai į Rusijos energetiką, kurie prarado daug pajamų, perskirščius Rusijos enegetikos sistemos pelno panaudojimą (rusai pradėjo reinvestuoti pajamas, sumažindami dividendus palūkininkams).

p.s. Pinigai nekvepia. Kol rusai tiesiogiai Lietuvos verslui pardavinėjo savo dujas, jie agresoriai. Kai pradės pardavinėti per tarpininką, ofšore užregistruotą, "tikrų švedų" ir "tikrų lietuvių" Independensą, tada taps partneriais. Juk naujasis ūkio ministras jau sugalvojo kaip priversti paskutinį Lietuviško verslo milžiną, ne tik mokėti Independenso aferos sumanytojams šimtamilijoninę duoklę (be je kartu su visa Lietuva), bet ir pirkti tas pačias Rusijos suskystintas dujas per jų tarpininkus. Anstolis jau dirba tam, kad "Achema" negalėtų tiesiogiai pirkti dujų iš Rusijos Gazpromo, tik per "tikrus lietuvius" užsiregistravusius ofšore.

Čia nuoroda į straipsnį apie Germaną Grefą su Aivaro Abromavičiaus pasisakymu:

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/12/04/743989-gref-sberbank?shared_token=a6cdba501857adae13d825cf52882ef76c9c04b1

2017 m. gruodžio 1 d., penktadienis

Lukiškiu aikštė. Argi ant Šiaurės Jeruzalės simbolio galima statyti pagonišką ženklą?  Pažvelkite iš viršaus į Lukiškių aikštę. Niekam nekyla jokių klausimų? Kas tai per kreivos linijos? Ar tai kažkoks simbolinis išdėstymas, o gal tik šiaip fantazijos žaismas, bereikšmiai dryžiai? Ką reiškia to vargano, manieringo kaimo gėjaus sukurta "kalva", "bunkeris", "siena", dėl kurios laimėjimo teko visame grožyje ir detalėse parodyti tikrą "Lietuvos demokratijos" sprendimų įgyvendinimo mechanizmą?
  Kai žiūri besmegenės medūzos iš feisbuko žvilgsniu, be abejo nieko nesimato. Bet jei skaitai Bibliją, tuomet atsakymas tau prieš akis. Dvylika Izraelio giminių - dvylika stilizuotų stačiakampių priešais aikštę (Jie puikiai matomi nuo KGB rūmų). Pati aikštė padalinta į devynias nelygias dalis. Būtent taip buvo padalintas Kanaanas, Izraelio vaikams. Nes dvi su puse giminės gavo savo dalį atskirai už Jordano, o Levio giminė neturėjo savo žemės dalies, nes tarnavo prie Susitikimo palapinės (Padangtės). Visas Kanaanas (Lietuva) turėjo būti padalintas burtų keliu Izraelio giminių nuosavybei, o ten esantys žmonės išnaikinti. Didesnei giminei didesnė dalis, mažesnei mažesnė.

  O ką reiškia stilizuota (nenaudojama pagal paskirtį) raudų siena (tipo bunkeris)? Irgi viskas pagal įstatymą. Kai Rubeno, Gado ir pusė Manaso giminės, padėjo nukariauti Kanaaną savo broliams ir gryžo atgal už Jordano, į savo žemes, kurias jiems suteikė Mozė, jie padarė Stilizuotą Aukurą savo valdų pusėje, lygiai tokį patį kaip ir nukariautame Kanaane. Bet ne tam, kad aukoti ant jo Dievui, o kaip liūdininką, jog čia taip pat gyvena Izraelitai. Raudų siena dabartiniame Izraelije bus naudojama iki tol, kol ne bus atstatyta Jeruzalės šventykla. O tam reikia visiškai išnaikinti ten gyvenančius palestiniečius. Tas pats ir su stilizuota raudų siena Lietuvoje. Skirtumas tik tas, jog pas mus teroras kol kas dar "švelnus". Tik retkarčiais tikriems šeimininkams tenka parodyti jėgą pav. nusiųsti 250 gerai išdresiruotų šunų, sugrąžinti jų "karčemos pasilinksminimų mergele" už kuria jau sumokėta.
 
  Šioje grąžiai suplanuotoje simbolinėje sakralinėje erdvėje, visiškai nėra jokios vietos kažkokiam pagonių raiteliui. Matėte kokios jėgos įsijungusios, kaip draskosi Šmaręšius skatinamas savo Vilniaus savivaldybėje dirbančios Judėjų komandos. Todėl nieko jūs apgailėtini gojai nepadarysite. Kaip ir su Garliavos kankine, taip ir su Vyčiu, bus taip kaip šeimininkai nutarė, o ne taip kaip melžiamos ir skerdžamos karvės nori. 

2017 m. lapkričio 28 d., antradienis

Lūkiškių aikštės šūdevras. Ar galėjo būti kitaip?


Kam kurt?

Tik nusišik ant kelio

Ir kompozicija yra.

Ir dėmesys šitam šedevrui,

Ir kritika tų kas imins.

O jei prasčiokai nesupranta,

Gilios šūdevro išminties,

Tai jų kaltė, kad neįkando,

Aukštosios meno paslapties.

Prikalk kiaušinius prie asfalto,

Ar garsiai operoj bezdėk,

Privemk ant Monalizos veido,

Ar gatvėj stūgauti pradėk.

Dabar kiekvienas šūdas menas,

Nes vis daugiau čia gyvulių,

Papūgų, avinų, beždžionių

Ir šiaip visokių asilų.


Yra tiktai dvi meno rūšys, menas kūrėjas ir menas naikintojas. Be abejo jie abu yra reikalingi. Kaip diena be nakties, taip ir naktis be dienos netenka prasmės. Pastovi diena užknis, pastovi naktis nužudys.

  Genialiausias grafitis tik tada gražus, kai jis išpurškiamas ant pilkos ir niekuo neišsiskiriančios sienos. Bet siena yra ta tvirtybė kuri laiko grafiti, jei nėra pilkos ir banalios sienos nėra grafičio kūrinio. Taip ir su bet kokia kūryba, jei ji neturi pagrindo ji yra nulis.

  1916 m. DaDa manifestas turėjo pasisekimą tik neįtikėtinos meninės išraiškos fone, kuri dėl gausos tapo pilka neįdomia monolitine siena. Tik ant šio genialaus monolito fasado, beprasmė terlionė įgavo revoliucinę prasmę. O ar turi šiuo metu Lietuvoje beždžioniaujamos „naujausios“ meno tendencijos prasmę, aišku ne, nes Lietuvoje nėra to monolito, to tvirto pagrindo ant kurio bet kokia keverzonė atrodys originaliai.

  Pav. Krantinės vamzdis būtų prasmingas tik tuo atveju, jei Nėris Vilniuje būtų išpuošta genialiais kūriniais, gyva ir pulsuojanti kūrybos vieta, o kadangi ten iki šiol (kaip ir visoje Lietuvoje) nėra nieko genialaus ir gyvybingo, krantinės arkos „revoliucingas“ protestas prieš „sustabarėjusį“ perdėm nulaižytą meną neturi jokios prasmės. Apvemk Monalizos paveikslą sulauksi pasipiktinimo, nes sugadinai genialų kūrinį, prišik ant lauko išvietės grindų - sulauksi paniekos.

  Kam mena kurt? Tai retorinis kiekvieno bandančio kurti Lietuvoje klausimas. Jis iškyla tuomet kai apsižvalgęs pamatai kokios „kurybos“ tendencijos vyrauja. Ar reikia pergyvenimo, minties, idėjos, polėkio, fantazijos, sunkaus darbo, pagaliau ar reikia nuo seno galiojusio principo „gyvenimą kuriamės patys, o poetus mums atsiunčia Dievas“ jei nori tapti sėkmingu „menininku“? Aišku ne!!! Juk pakanka primakaloti kokią minčių ir banalybių košę, nulaižyti kokiam nusenusiam meno gildijos gensekui visas galūnes ir štai - penkių žvaigždučių menas.

  Kadangi Lietuvoje nėra genialių kūrinių, beveik visi pradedantys kūrėjai, pasiduodami naujausioms tendencijoms, tiesiog kopijuoja užsieniečius, kurie užaugo genialių kūrinių apsuptyje, todėl ir tupinėja terliodami medinę lauko išvietę. O kadangi toks menas neturi vertės visuomenėje, natūralu, kad jie visokiais būdais ieško palaikymo pas meno „gensekus“.

  Tokia meno politika neturi ne tik ateities, bet ji bereikšmė netgi dabartyje, ką įrodo ir tušti poezijos festivaliai, kuriuose vieni terliotojai klausosi kitų ir kurie neturi jokios jėgos uždegti visuomenę meniniam polėkiui.

  Žodis tai neįtikėtina jėga, o štai žodis kurį murma nusenęs „gensekas“ skaitydamas iš lapelio, sukelia ovacijas tiktai jo ištikimų padlaižių tarpe. Visuomenėje tai iššaukia tik gailestį ir pasišlykštėjimą. Šio gailesčio ir pasišlykštėjimo niekaip negali pakeisti žvaigždučių kiekis, kurias gensekas ir jo jauni padlaižiai vieni kitiems yra prikabinėję ant drimbančių krūtinių.

  Tikras kūrėjas negali priklausyti sistemai, geniali kūryba neįmanoma Orvelo tvarte, todėl tie Lietuvoje kas atsakingas už meno politiką, turėtų nutraukti meno gildijų gensekų viešpatavimą užsukant finansavimą iš valstybės biudžeto.

Vilką kojos maitina, o tikrą menininką maitina ALKIS.

  Todėl jei nori būti tikru kūrėju visada užduok sau klausimą „Pūti (kaip visi), ar nepūti? „.

2017 m. lapkričio 27 d., pirmadienis

Pasaulį valdo ne idėjos, pasaulį valdo SIMBOLIAI.

  Lukiškių aikštės" vamzdinės kultūros" šūdevras, laimėjęs elektroninio balsavimo metu (būtent todėl ir nori įvesti balsavimą internetu, nes tada bus lengviausia įgyvendinti principą, kad laimi ne tas kas balsuoja, o tas kas skaičiuoja), tai dar vienas spjūvis visai Lietuvai į veidą, žaliais skrepliais. Galėsime prie šios raudų sienos (kalvos), pelenais apsibarstę galvas, į tarpus kaišioti raštelius su savo norais. Tik kaišiodami prisiminkite - šuns balsas į dangų neina. Žmonės kurie leidžia su savim elgtis kaip su gyvuliais, yra verti gyvuliškų simbolių.

  Sodybėlė, valstybės tarnybėlė, geras šeimininkas. Ko dar lietuviui reikia? Svarbu, kad manęs neliečia, o visa kita nesvarbu.

  Protestuoti? O su kuo? Paskutinis lašas privertęs mane emigruoti į Angliją buvo bendražygių niekšybės patirtis, bandant padėti engiamiems Vaidotų geležinkelio stoties darbininkams. Tuo metu dar buvau Lietuvos geležinkelio respublikinės profsąjungos pirmininku. Vaidotų stoties darbininkai atsiuntė pas mane delegaciją, nes turėjo problemų su mažais atlyginimais, nuimamais priedais ir pastoviu pasityčiojimu. Sėdėjome pas mane name Vilniuje (tuo metu nomenklatūrinės šiukšlės dar nebuvo per teismus jo iš manęs atėmę), jie skundėsi ir prašė padėti ką nors daryti. Sutikau padėti, bet pareikalavavau, kad surinktu parašus iš visų darbuotojų, jog jie tikrai eis iki galo ir mes skelbsime streiką. Po kelių dienų man atnešė 193 darbininkų pasirašytą protokolą, jog bus skelbiamas "įspėjamasis" streikas. Su šiais dokumentais aš kreipiausi į Lietuvos geležinkelių administraciją. Socdemų statytinis, Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius, Stasys Dailydka, ignoravo mūsų reikalavimą, nes puikiai suprato, kad Lietuvoje įstatymais yra faktiškai uždrausti streikai. Tuo tarpu aš žinojau, jog Lietuva yra pasirašiusi tarptautines konvencijas dėl darbuotojų teisių (tame tarpe ir streiko), todėl aš per daug nesijaudinau ir buvau pasiruošęs ilgiems teisminiams ginčams, bet jau po streiko. Asmeniškai prisiimdamas visą teisinę atsakomybę viešai paskelbiau, jeigu nebus patenkinti darbininkų reikalavimai dėl atlyginimo ir darbo sąlygų, streikas bus ir nurodžiau datą. Kuomet valdanti socdemų partija pamatė, kad streikas neišvengiamas, buvo duota komanda ir į Vaidotų stotį buvo nusiųsti teisininkai, geležinkelių administracijos vadai ir teisėsaugos pareigūnai. Jie puikiai žinojo, kad manęs jie nenupirks ir nepalauš, todėl pradėjo terorizuoti darbininkus. Man pastoviai skambino Vaidotų stoties profsąjungos pirmininkas ir informavo, jog darbininkai laikosi ir tikrai neatsitrauks. Vaidotai yra pagrindinė krovinių paskirstymo stotis, todėl sustojus jai, sustotų visas geležinkelis. Pradėjau gauti grąsinančias žinutes, buvau iškviestas į policiją, gąsdinamas dėl pasekmių ir pan. Žiniasklaida pradėjo informacinę kompaniją "Streikas Vaidotuose, šantažas ar diversija". Visiems aiškiai pasakiau, įvykdote darbininkų reikalavimus, streiko ne bus. Vienas iš reikalvimų buvo dvigubai pakelti algas. Gavau kvietimą į teismą. Puikiais supratau, jog teismas uždraus streiką, bet buvau pasiruošęs ignoruoti šį sprendimą ir po streiko tęsti visus teisinius ginčus. Kai su savo teisininkais atėjau į teismą, buvau priblokštas. Nes geležinkelio advokatai iškarto pateikė Vaidotų geležinkelio stoties visų darbuotojų pasirašytą raštą teismui, jog jie jokio streiko nenori, o visa šią "aferą" streikuoti sugalvojo pats Vladimiras Troščenka tam, kad užsidirbti politinių dividendų. Va taip. Paėmęs šį popiergalį, su nusivilimu radau tarp pasirašiusiųjų ir tų aktyvistų pavardes, kurie mane ilgai ikalbinėjo pradėti streiko procedūrą. Po teismo paskambinau jiems ir išgirdau jog geležinkelio administracija visiems darbininkams jau pakėlė 15 procentų algas ir po naujų metų pažadėjo dar pakelti. Nieko jiems nebesakiau. Tiesiog padėjau ragelį ir oficialiai pakelbiau jog streiko ne bus. Po šio švykio susirinkau šeimą, pasiėmiau savo paraližuotą tėvą ir išvažiavau iš Lietuvos (viena lengvaja mašinėle, į kurią sutilpoms mes visi ir mūsų likusi po teismų manta). Daugelis tų žmonių, kurie pasirašė prieš mane raštą, labai greitai buvo išmesti iš darbo. Bet tai jau nesvarbu.

    Lietuviai nesugeba susivienyti protestui ir labai greitai išduoda savo protestinio judėjimo lyderius. O be lyderių nėra jokio judėjimo, tai sena kaip pasaulis žydų valdymo taisyklė galvijams "ištiksiu piemenį ir avys išsisklaidys". Todėl visiems yra kalama, nereikia jokių lyderių, viską darykite "kolegialiai", o kai nėra lyderio, žmonių bendrija tampa BANDA, kurią labai lengva supjūdyti ir išsklaidyti. Skaldyk ir valdyk.

p.s.   Parodykite man tą lyderį Lietuvoje, aplink kurį galėtume susiburti protestui prieš Lietuvos simbolių išniekinimą? Nėra. O jeigu toks iškils, ar sugebės lietuvių bendruomenė jį apginti? Vargu bau. Todėl nusivalykite skreplius nuo veido ir eikite dirbti galvijai "vardan TOS". Nepergyvenkite, jums į lovį įkrės jovalo, kad augintumėtės svorį iki to laiko, kada ateis (s)kerdžius

2017 m. lapkričio 25 d., šeštadienis

Kada sulauksime žydų prezidento atgailos ir atsiprašymo Lietuvos Seime?


   Šiandien daug kalbama apie "Holodomorą". Tai siaubingas nusikaltimas žmoniškumui. Po 1917 metų, didžiosios žydų revoliucijos Rusijoje, pradžioje buvo išžudyti ir apiplėšti turtingieji šios šalies gyventojai. Visos priplėštos vertybės plačia upe ištekėjo į JAV Manheteną, pas ten esančią žydų diasporą. Didžiausia Rusijos turto dalis priklausė Caro šeimai, todėl, kad neliktų netgi bandančių pareikšti pretenzijas į išvogtą turtą, žydai žiauriai išžudė visa Rusijos Caro šeima, kartu su mažomis dukrytėmis ir tarnais. Kai nebelko turtingųjų Rusijoje, valdantis žydų režimas, nukreipė savo plėšikavimą į taip vadinamus "kaimo buožes". Buvo išžudyta milijonai žmonių (jų supratimu gojų/gyvulių), ne tik badu "Holodomoru", bet ir lageriais bei sukilimų malšinimu. Didžiausi sukilimai ir kraujo upės buvo Rusijos sibire.

   Bet tai buvo ne pirmas pasaulyje "holodomoras".

  Pirmajį "holodomorą" pasaulyje, žydai surengė Lietuvoje, po prijungimo prie Rusijos imperijos.  Pagal susitarimą su Austrija ir Prūsija, prijungus Lietuvą prie Rusijos imperijos, caro rūmuose buvo šokiruoti kiek tose teritorijose žmonės išgeria alkoholio. To laikotarpio statistika mums rodo, jog Lietuviai išgerdavo 10 kartų daugiau grynojo alkoholio nei kitose Rusijos imperijos dalyse esantys žmonės. Kadangi Rusų caras suteikė Lietuvą valdančioms bajorkiaulėms visišką laisvę gyventi pagal savo nustatytą tvarką, niekas Caro administracijoje per daug nesirūpino nusigeriančiais senosios Lietuvos gyventojais iki to laiko kol Lietuvos  žmonės masiškai pradėjo mirti iš bado. Neapsikentęs Caras Povilas Pirmasis, 1800 metais nusiuntė savo patikėtinį  Deržaviną Gavriilą Romanovičių išsiaiškinti, kas tose naujai prijungtose teritorijose dedasi. Atvykęs Deržavinas buvo paklaikęs dėl to ką pamatė. Visų pirma šią teritoriją valdančios bajorų atmatos masiškai ir sadistiškai tyčiojosi iš savo valdinių. To meto Švonderiai, Zurofai, Vynokurai, Zingeriai, Abromavičiai, Furmanavičiai, Hodorkovskiai ir pan. Lietuvos bajorams mokėdavo „otkatus“  už įstatymą pagal kurį kiekvienas valstietis Lietuvoje privalėjo išgerti pas žydą karčemoje tam tikrą kiekį alkoholio (tokio įstatymo nebuvo niekur pasaulyje tik Idišlande - Lietuvoje). Kas negerdavo pas žydą, tam būdavo skiriamos administracinės baudos, panašiai kaip dabar norima bausti už atsisakymą skiepyti žydiškais skiepais savo vaikus. Tuo metu, tai taip pat buvo daroma praščiokų labui. Alkoholis juk labai tinkamas kraujui valyti, todėl kaip tada taip ir dabar gojų vadai, sėdintys valdžioje, rūpinasi ne kuo kitu, o mūsų ir mūsų vaikų sveikata. Vsio zakonno GOJAI. Žydas karčemoje ne prie ko, juk patys gojų bajorai tokią tvarką nustatė. Žydas tiktai BE PYKČIO ir nuosekliai vykdo valstybėje galiojančius įstatymus. Tam, kad palaikyti "tvarką", beveik visose dvaruose buvo statomos viešos kartuvės, kuriose būdavo kariami žydiškiems įstatymams nepaklūstantys lietuviai. Pirmas su tokia "tvarka" pradėjo kovoti rusų Grafas Potiomkinas Minsko gubernijoje, jis įsakė nugriauti kartuves jo valdose ir bausti jei rasdavo kartuves pas kokią atmatą - bajorą.  Atlikęs tyrimą Deržavinas nustatė, kad Lietuvos kaimiečiai visiškai nustekenti, valgydami virta žole su trupučiu miltų ir kruopų, nes žydai pasiima visą derlių pas bajorus spirito varykloms. Taip pat Deržavinas ataskaitoje stebėjosi tuo, kad Lietuvių valstiečiai buvo visiškai nesugebantys priešintis, jie tiesiog nuolankiai (veršiškai) priimdavo savo vergišką padėtį ir net nebandė prieštarauti žydiškai eksploatacijai, nuolankiai atiduodami savo vaikus tarnauti (vergauti) žydams (pamenate daina "Šalia kelio karčiama" apie žydų karčemoje tarnaujančią lietuvių mergelę kurią šinkorka pardavinėjo kareiviams po tris rublius).

    Caras Povilas Pirmasis suteikė Deržavinui valdžią konfiskuoti grūdus pas žydus ir perduoti juos iš bado mirštantiems Lietuvos valstiečiams. Deržavinas nuosekliai atliko savo darbą, už ką nedelsiant žydų buvo apskųstas. Žydai, kaip jiems įprasta meluodami, apšmeižė Deržaviną Carui. Buvo pristatyta visa eilė melagingų liūdininkų, bet po prokuroro atlikto tyrimo visi žydų kaltinimai buvo atmesti.

   Rusai tuo metu išgelbėjo Lietuvius nuo bado ir po to žydai nebedryso taip akivaizdžiai tyčiotis iš Lietuvių, bet po šimto metų nuoseklaus pasiruošimo jie sunaikino pačią Rusijos imperiją, ją apiplėšė ir surengė ne vieną „Holodomorą“ , baisias valstiečių žudynes ir vergais paverstų žmonių Gulagus pačioje Rusijos teritorijoje.  Viso to vadai ir ideologai buvo būtent Idišlando – Lietuvos žydai, kurių užkratas po Lietuvos prijungimo pasklido po visą Rusiją.

  Be abejo, visą šią baisybę vykdė nedidelė dalis žydų tautos atmatų. Greičiausiai tarp jų buvo daugelis, kurie nepritarė lėtoms ir kankinamoms lietuvių tautos žudynėms ir turbūt buvo netgi tie, kurie gelbėjo lietuvius nuo bado. Tuos žmones reikėtų surasti ir apdovanoti bent jų palikuonis kaip pasaulio teisuolius, gelbėjusius lietuvius nuo lėto genocido. Bet taip pat reikėtų aiškiai įvertinti ir visą tai vykdžiusių atmatų darbelius. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas atsiprašė už lietuvių tautos išgamų darbus antrojo pasaulinio karo metu. Dabar eilė Izraelio prezidentui atsiprašyti lietuvių tautos už tas lėtas ir kankinančias bado žudynes, kurias jų gentainiai surengė tautoje, kuri vienintelė visame pasaulyje neturėjo savyje antisemitizmo. Apie tai, kad lietuviai iš prigimties ne antisemitai, liudija ir pati Lietuvių kalba, kurioje žydai (skirtingai nei kitose tautose) vadinami gerybiškai - žydas nuo žodžio žydėti. Žydelis, Žydukas, Žydaitė netgi žodis Žydelka, visada asociavosi su išmintinga moterimi galinčia patarti ar pagydyti.

  Kada sulauksime žydų prezidento atgailos ir atsiprašymo Lietuvos Seime? Nežinau. Bet net jeigu nesulauksime, reikia apie tai nuolat kalbėti, nes dabartinis Lietuvos teritorijos valymas, yra to senojo "holodomoro" tęsinys. Būtina nedelsiant stabdyti tas žydų tautos atmatas, kurios visa tai nuosekliai per įstatymus organizuoja, o kadangi patys lietuviai nesugeba gintis (nuolankiai atiduodami savo mergaites ir berniukus tarnauti į naujasias karčiamas - valstybės tarnybą naikinančią pačia Lietuvą) žydai patys turi sudrausminti savo nusikaltėlius ir atsipraštyti už jų nusikaltimus lietuvių tautai. 

2017 m. lapkričio 20 d., pirmadienis

Kodėl tu biednas? Nes durnas. O kodėl durnas? Nes labai mokytas.


   Kiekvieno žmogaus gyvenimo pagrindas ir tolesnė savo asmens statyba, yra tai, ko tave išmoko aplinka. Pradžioje tėvai, vėliau draugai, mokykla, univeras, žiniasklaida, socialiniai tinklai t.y. visa tai kas tave supa. Jei žmogus turi bent kiek smegenų (aš čia nekalbu apie selfisnukį feisbuko vienaląstį planktoną), tuomet aiškiai suvokia, kad jokios savo nuomonės jis ne turi. Jis turi tik tai, ką pakrauna į jį aplinka ir pas jį yra tik du pasirinkimai gyvenime. Pirmas, pritarti tam, ko jį moko ir uoliai siekti pasisekimo esamoje sistemoje. Arba antras, prieštarauti ir uoliai griauti nesukuriant nieko naują. Kodėl nieko naują? Nes išgriovęs tai kas buvo pastatyta, tu nieko naują nesukursi, tik pradėsi atstatinėti tą patį, bet jau išdidžiai šiai "naujai" statybai vadovaudamas ir vadindamas tuos pačius (ankščiau nekęstus) reiškinius, kitais vardais. Vardan "naujos" statybos, tu be abejo panaudosi įprastus ginklus: tau prieštaraujančių nuomonių niekinimas, savo priešininkų žlugdymas, protekcionizmas, privilegijos, korupcija (pavadinkime tai lobizmu) viskas tas pats kuo tu kaltinai senąją sistemą. Puikiai tą matome mūsų "nepriklausomos", "lygios tarp lygių", "broliškų tautų šeimoje klestinčios", euro zonoje esančios (kaip ir sovietinis rublis, euras niekuo išskyrus aklu pasitikėjimu neparemtas), Lietuvos Europos Socialistinės Respublikos pavyzdžiu.

   Tai visuotinė bendrabūvio taisyklė. Siekiant tvarkyti bendruomenę visada siekiama to pačio (valdžios ir gerovės), tais pačiais metodais, tik suteikus tam kitokius pavadinimus ir lozungus. Pirmają vestuvių naktį yra tik vienas siektinas rezultatas, o kokiais metodais tai daryti ir kaip visą tą procesą įvardinti, tai visiškai nesvarbu.

  Nieko nauja po saule.

   Šioje "griovimo ir statymo" bakchanalijoje laimi tik tas, kas stebi iš šono ir padeda. Pradžioje padeda griauti, o vėliau padeda statyti. Ši "pagalba" niekada nebūna altruistinė.

  Vienas dalykas jungia visas griovimo iniciatyvas. Griovėjai visada yra tik MOKYTI ir save labai protingais įsivaizduojantys asmenys. Taip pat, vienodas ir šių MOKYTŲ asmenų likimas. Tie kurie išlieka gyvi po griūties, tampa bebalsiais vergais tų, kurie visą tai stebi iš šono ir "padeda" statyti "naują" realybę.

  Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis. Tai pagrindinis įrankis padaryti tave kvailiu ir įteigti jog tu esi labai protingas. O kvailys, kuris įsivaizduoja jog yra protingas, yra pats lengviausias grobis paverčiant jį amžinu skolininku ir kaip pasekmė - vergu. Apsižvalgyk, kiek dabar esi skolingas? Net jei asmeniškai nesiskolinai, tavo vardu vis viena pasikolino MOKYTI "profesionalai". Tavo ir tavo vaikų skola auga kas dieną. Nes MOKYTOS blondinės nėra išmokytos, iš kur daugiau gauti pajamų. O kada skola pasieks kritinę ribą, tuomet vėl reikės MOKYTŲ protingų altruistų, kurie sugriaus šią "supuvusią sistemą" ir entuziastingai pradės statyti naują. Juos "labai mokytus ir protingus" dabar pusalkanius laiko rezerve, kai ateis laikas jiems suteiks ir pinigus ir informacinį foną, tam, kad jie pradėtų griauti..

Kodėl durnas? Nes biednas. O kodėl biednas? Nes esi SVETIMŲ mokomas.

2017 m. lapkričio 15 d., trečiadienis

Skvernelis neteisus. Lietuva ne policinė valstybė, tai "vertuchajų" valdomas lageris. 
   Šiandien perskaičiau straipsnį jog Lietuvoje vis mažėja norinčių kurti verslą. Natūralu. Reikia buti visiškai atšalusiomis smegenimis tam, kad verslą daryti lageryje, kuriame prižiūrėtojai "vertuchajai"  turi neribotą valdžią tave sunaikinti. Kiekvienas mulkis su pažymėjimu, vien dėl savo inorio, gali tavo viso gyvenimo verslą paversti griūvėsiais.

   Tokioje sistemoje augantis protingas jaunimas siekia pabėgti iš lagerio, o kvailas ir ivairiais protiniais negalavimais sergantis - užimti kuo aukštesnę poziciją "vertuchajų" hierarchijoje.

   Mane ir mano šeimą priglaudusioje Anglijoje, jei ateina verslo patikrinimas (tai labai nedažnas atvejis, daugelis verslininkų per visą gyvenimą nėra matę nei vieno patikrinimo), jis vykdo tyrima (labai ilgai ir nuobodžiai) viskas labai delikačiai, kas kartą atsiklausiama ir tikrintojų atvykimai iš anksto planuojami ir derinami, kad netrugdyti verslo. Tuomet, jei tikrintojas nusprendžia, kad yra LABAI AIŠKŪS ĮRODYMAI, jog verslas padarė kokį nors pažeidimą, pradžioje surašo reikalavimus ištaisyti pažeidimus. Tik tuo atveju, jei pažeidėjas piktybiškai nevykdo nurodymų, tikrintojas perduoda byla teismui ir tik teismas sprendžia del baudos, ar kokiu nors ribojimu.

   Tuo tarpu "Gulago profesionalų" administruojamame lageryje, jei koks mulkis is "sodros", VMI ar "vertuchajų" "šestiorkių"/anstolių kontorų nusprendė tau pinigus areštuoti, uždėti baudą ar sustabdyti veiklą ir oplia, gali paskiau kelis metus teistis, kol tavo verslas visai numirs. Net tuomet, jei teismas pagaliau nuspręs, jog tu teisus, "vertuchajų" "šestiorkė" net neatsiprašys ir tuo labiau niekas neatlygins žalos.

  Prieš tris dienas nuvariau savo mašiną į kaiminystėje esantį lietuvio autoservisą. Kol darbuotojas tvarkė mašiną, mes su savininku bendravome gukšnodami kavą. Verslininkas prasitarė, jog su šeima nori grįžti į Lietuvą, ilgesys daro savo. Jo žodžiais, jis įgavo patirties, turi pakankamai pinigų, todėl nusipirks namą ir atidarys verslą Lietuvoje. Aš tiesiog pirštu parodžiau jam į jo serviso kampe stovintį, tepalais kūrenamą, centrinio šildymo katilą. Jis paklausė, ką aš tuo noriu pasakyti. O tai, kad Lietuvoje, jei tavo servise tikrintojai surastų tokią krosnelę, gautum apvalią baudą, ne tik už krosnelę, bet ir už nelicenzijuotą veiklą atliekų utilizavime. Nesvarbu, jog tokie katilai net nedūmina ir jų poveikis aplinkai yra mažesnis nei seno dyzelinio automobilio variklio išmetamų dujų. Svarbu, kad tikrintojams būtų pagrindas tave terorizuoti. Ant jo stalo stovinčiame kompiuteryje atidariau straipsnį "Aplinkosaugininkai vykdo reidus pagal planą "garažiukas". Dar paklausiau, ar Angliška VMĮ, SODRA, aplikosaugininkai, higienosaugininkai, "teisingo plaukų ant subinės augimo" specialistai tave nors kartą per dešimt metų tikrino? Ne. Ar dabar tu turi mokėti mokesčius valstybei jei nieko neuždirbi? Ne. Ar PSD (privalomas sveikatos draudimas) tau bus užkrautas, jei tu sustabdysi savo verslą ir nutarsi keliems mėnesiams išvykti pailsėti kur nors? Ne. Ar turėjai lankyti kokius nors privalomus mokamus kursus prieš pradedant vadovauti savo įmonei? Ne. O licenziją ardomiems (utilizuojamiems) tavo galiniame kieme automobiliams ar turi? Ne, jų čia nereikia. Ar tau gręsia baudžiamoji atsakomybė jeigu suklysi vykdydamas savo įmonės buchalterinę apskaitą? Ne. Ar Bankas čia Anglijoje ima mokestį vien už tai, kad tu turi sąskaitą, pervedi pinigus, išėmi ir įneši grynuosius į sąskaitą arba paprašai išrašo? Ne, Anglijoje visa tai nemokamai. Ar tu, vaikų mokykloje, moki už kokias nors pratybas, klasių remontus, tušinukus, vaizdinę medžiagą ir pan.? Ne. Ar tave kada nors čia Anglijoje sustabdė policininkas vien dėl to, kad yra "reidas" arba jam tai norisi? Ne, per visus dešimt metų nei karto nestabdė. Pagaliau ar tu esi tikras, kad nusipirkęs namą Lietuvoje, po kelių metų nebūsi išmestas į gatvę, o tavo namas nugriautas, nes kokiam nors "vertuchjui" pasirodys jog tai "neteisėta statyba", nėra kokio nors "specialisto" parašo? Galėsi tada teistis iki pamėlynavimo dėl žalos atlyginimo, o kai priteis, vis vieną "vertuchajai" išmokės tą žalą iš tavo ir iš kitų lagerio kalinių surenkamų mokesčių. Jei viso to pasiilgai, tuomet pirmyn į išsvajotąją tėvynę.

   Tikiuosi jis nepadarys klaidos.

p.s.  Kartą pas seną ūkininką atėjo aplinkosaugininkas patikrinti ūkio. Parodė pažymėjimą ir informavo, jog jis turi teisę tikrinti viską. Ūkininkas atsakė, kad jis gali vaikščioti kur tik nori, bet į už namo esantį aptvertą lauką jam eiti negalima. Aplinkosaugininkas dar kartą išėmė pažymėjimą ir arogantiškai atkišęs ukininkui prie veido iškošė: "Šitas pažymėjimas man suteikia teisę būti kur tik aš noriu". Ūkininkas tik gūžtelėjo pečiais ir nuėjo dirbti savo darbų. Be abejo, aplinkosaugininkas iškarto nuėjo ten, kur jam draudė ūkininkas. Po kelių minučių pasigirdo riksmas. Ūkininkas priėjo prie tvoros ir pamatė, kaip aplinkosaugininkas klykia ir skuodžia per lauką nuo įsiutusio buliaus. Ūkininkas pradėjo šaukti aplinkosaugininkui: "Gerbiamasis, kur tavo pažymėjimas?! Tu jam savo pažymėjimą parodyk, pažymėjimą!

Parašęs šį tekstą prisiminiau savo seną eiliuką, kuris gimė prieš emigruojant iš Lietuvos:

Lietuvos puons

Nusiperdęs, pasiražės
Ima lovoj mergą gražią

Iš medžioklės, po baltos
Raugas sklinda iš burnos.

Snukis raukšlėm suraitytas
SnArgliu nagas nudažytas.

Letenom apglėbęs paną
Riaugėdamas garsiai stena,
Ponas naujas Lietuvos,
Ruošias darbui vardan tos.

Agronomas, kolūkietis
Konservatorius darbietis
Ir socdemas ir valstietis,
Jis yra dabar visur,
Ir be jo jau niekada,
Nepraeis čia niekas, ne.
Be jo parašo ir blato
Niekas nieko čia nestato.

Viskas yra dabar jų,
Komisarų modernių.
Teismas, seimas ir ponia
Ta kuri jau KITOKIA.
Prokūrorai ir teisėjai
Merai ir jų patarėjai.
Ir profsąjungų vadai,
Tai elitas Lietuvos,
Plūdūriuojantis virš jos.

Tokia toj kūdroj tvarka,
Šūdas plauko aukštumoj,
Auksas būna gilumoj,
O per vidurį yra, negyvenama zona.

Koks moralas yra čia:

Kai galvijai valdžioje,
Nėr kas veikti šalyje.
Jei purve nenori būt,
Pasistenk iš ten pasprukt.

2017 m. lapkričio 11 d., šeštadienis

Seksualinių skandalų mada. Imk arfą, valkiokis po miestą, kekše užmiršta!


  Ar tai nauja kuomet vystančios arba netalentingos kekšės, apkaltina padorius vyrus seksualiniu priekabiavimu? Aišku ne. Prisiminkime šventajį Juozapą. Tai buvo Dievo žmogus, kurį broliai Izraelitai pardavė už dvidešimt sidabrinių į vergystę Izmaelitams (arabams), o tie savo ruožtu perpardavė jį į Egiptą. Ten jis tapo vieno Faraono valdininko vergu ir Dievo palaimintas pradėjo valdyti visus šio valdininko namus. Nerami kekšė, valdininko žmona (viena pirmųjų feminiščių), nutarė suvilioti jaunajį gražuolį Juozapą.

     (Pradžios knyga 39,7-20) Juozapas buvo dailiai nuaugęs ir gražus.  Po kiek laiko jo šeimininko žmona užmetė akį į Juozapą ir jam tarė: „Pagulėk su manimi“. Jis atsisakė. „Štai, – jis tarė savo šeimininko žmonai, – man esant čia, mano šeimininkas niekuo nesirūpina namuose. Sudėjo man į rankas visa, ką turi. Šiuose namuose jis nėra viršesnis už mane, nėra nieko, kas nebūtų man pavesta, išskyrus tave, nes tu esi jo žmona. Kaipgi aš galėčiau taip nedorai pasielgti ir nusidėti Dievui?“  Nors ji meilinosi Juozapui diena iš dienos, jis nesutiko su ja pagulėti ar su ja bendrauti. Tačiau vieną dieną, jam atėjus į namus atlikti savo darbų, viduje nesant kitų namiškių, ji įsikibo į jo drabužį, sakydama: „Pagulėk su manimi!“ Bet jis ištrūko ir išbėgo laukan, palikdamas savo drabužį jos rankoje. Kai ji pamatė, kad jis, palikęs savo drabužį jos rankoje, išbėgo laukan, susišaukė savo tarnus ir jiems sakė: „Tik pasižiūrėkite! Atvedė pas mus hebrajų mums įžeisti! Jis įsibrovė pas mane su manimi pagulėti, bet aš šaukiau kiek galėdama. Išgirdęs mane klykiant visu balsu, jis paliko savo drabužį prie manęs, atsitraukė ir išbėgo laukan“.  Drabužį ji pasidėjo prie savęs, kol parėjo namo jo šeimininkas. Tuomet ji papasakojo jam tą patį, sakydama: „Tas hebrajus vergas, kurį tu pas mus atvedei, įsibrovė manęs įžeisti, bet kai aš tik pakėliau balsą ir pradėjau šaukti, jis paliko savo drabužį prie manęs ir išbėgo laukan“. Kai jo šeimininkas išgirdo savo žmoną sakant: „Taip ir taip su manimi pasielgė tavo tarnas“ , – jis užsidegė pykčiu. Šeimininkas Juozapą suėmė ir įmetė į kalėjimą, kuriame buvo laikomi karaliaus kaliniai.

  Primenu, vėliau Juozapas tapo antru po faraono žmogumi Egipte. Seksualinis skandalas turėjo tik teigiamą įtaką jo gyvenimui. Jis suprato, su kuo reikia turėti reikalų, o su kuo ne.

  Dabar grįžtam prie nūdienos. Ar įsivaizduojate kokį šansą šių skandalų mada suteikė visokioms neramioms kekšaitėms tapti įžymiomis? Juk užtenka pasakyti jog jis priekabiavo ir viskas. Bandysi teisintis - kaltas kuilys bando išsisukinėti, tylėsi - kaltas bailys, tyli ausis suglaudęs. Svarbu surasti tinkamą, įžymų, talentingą objektą ir vualia, tu nugriebei savo penkias minutes šlovės. Tiesiog stebėkite kokios moterėlės tapo "aukomis". Jų yra tik dvi rūšys.  Pirmos, tai atstumtos ir įžeistos netalentingos pilkosios pelės tokiu būdu bandančios išgarsėti (rašo angliškai, kad ant bangos iššokti į tarptautinius vandenis). O antros, tai senstančios ir pamirštos kekšės, bandančios vėl atkreipti į save dėmesį. Padorios moterys šioje bakchanalijoje nedalyvauja.

  Neko nauja po saule, tuo labiau, kad šiuolaikinė švietimo (beždžionių dresiravimo) sistema tiesiog skatina tokį elgesį. Kartą skaičiau mūsų žymiojo profesoriaus Tomo Venslovos interviu apie tai, kad JAV universiteto profesorių neįmanoma išmesti iš darbo, na nebent (jo žodžiais) tu VIEŠAI išprievartautum studentę ir ne bet kokią, o ji turėtų būtį mažiausiai Klintono dukra (interviu metu Klintonas buvo JAV prezidentas). Vilniaus studentų miesteliai seniai tapo pigiais viešnamiais, kuriuose studentės iš kaimų būtent tokiu būdu siekia karjeros ir užsidirba pragyvenimui, na ir be abejonės pamalonina senus profesorius už gerus pažymius (Kaip manote iš kur šis pasibaisėtinas kekšynas mūsų valstybės tarnyboje?). Inteligentiškų beždžionių tarpe, tai tapo gyvenimo norma. Man ausys raudonuodavo, kai klausiau "inteligentiškų porų" pokalbius, jog kas čia tokio vardan karjeros paišdykauti, juk ne pas vieną nesusitrins, o gerovė vis vieną eina į šeimą. Siaubas. Kvailoms mergaitėms įteigiama jog "žvaigždėtas dangus geriau matomas gulint ant nugaros", kai tik jos puikiai įvaldo šį, karjeros ir asmeninės gerovės siekimo mechanizmą, staiga susiduria su realybe, dar reikia ir šiokio tokio talento siekiamame darbe. Talento nėra, o tavo kekšystės sugebėjimais talentingas vyras nesidomi, na tada įsižeidimas ir viešas skandalas. Bent taip aš jam atkeršysiu.

P.s. Viskas praeis ir susigulės. Kekšės atsidurs ten kur ir turi būti - istorijos šiukšlyne, o šmeižiami talentigi vyrai įgaus pamoka ir toliau dirbs savo darbą, nes  talentas skirtingai nei kekšystė, yra ilgalaikio vartojimo produktas. Abraomas Linkolnas yra pasakęs:
"Mano gyvenimo patirtis man aiškiai parodė, jog žmonės neturintys trūkumų, kaip taisyklė neturi ir jokių privalumų."

2017 m. lapkričio 10 d., penktadienis

Какую водку выбрать?
Пришёл,стою качаюсь,
На выбор озираюсь.
Пятьсот сортов водяры
На полках предо мной.

На этикетках лавры 
И разные составы
И градус, и приправы                                                                 
В реале-всё отстой!

Из ржи или пшеницы,
Фильтрована-ль водица?
Рецепты мировые,
А как откроешь-гной!

Я - Буриданов ослик,
Стою и не решаюсь;
Какую водку выбрать,
А мож пойти домой?

На магазинных полках,
Дерьма теперь до холки,
Но настоящей водки
Не сыщешь со свечой.

А по-сему плевал я
На эти "изобилья",
В сортах говёной водки
Не разбираюсь я.

Поеду лучше к деду,
Где самогон из хлеба,
Который можно смело,
За здравие, поднять.

Nebūk kaip arklys ar mulas, neturintis proto, kurio narsas tramdomas žąslais ir kamanomis, nes kitaip jis tau nepaklusKaraliaus Dovydo poema


Laimingas, kam nusižengimas atleistas,
kuriam nuodėmė dovanota.
Laimingas žmogus, kurio VIEŠPATS nelaiko kaltu,
kurio dvasioje nėra apgaulės.

Kol aš neišpažinau nuodėmės,
mano kaulai dilo nuo mano nuolatinių dejonių.
Juk dieną ir naktį mane slėgė tavo ranka, –
man jėgos išseko kaip nuo vasaros karščių.
Tada išpažinau tau savo nuodėmę,
nebeslėpiau savo kaltės.
Tariau: „Išpažinsiu savo nusikaltimus VIEŠPAČIUI“, –
ir tu, atleisdamas man nuodėmę, pašalinai kaltę.
Užtat prireikus melsis tau
kiekvienas ištikimas žmogus;
nors grėsmingi vandens išsilies, jo nepasieks.
Tu esi mano pastogė, –
ištrauki mane iš vargo,
apsupi džiugiais išganymo šūkavimais.

VIEŠPATS sako: „Mokysiu tave
ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti;
tau patarsiu, lydėdamas tave akimis.
Nebūk kaip arklys ar mulas, neturintis proto,
kurio narsas tramdomas žąslais ir kamanomis,
nes kitaip jis tau nepaklus“.
Nedorėlis turės daug kentėti,
bet tą, kuris VIEŠPAČIU pasitiki,
lydės ištikima meilė.
Būkite linksmi VIEŠPATYJE
ir džiūgaukite, teisieji,
šūkaukite iš džiaugsmo,
visi doros širdies žmonės!

2017 m. spalio 28 d., šeštadienis

Europos sąjungos "kiekybinio suminkštinimo" programa

  Kas mėnesį EU bankininkai nupaišo po 80 milijardų netikrų pinigų už kuruos perka kvailus aborigenus, tikinčius jog spalvoti stiklo karoliukai yra vertybė. Visa ši afera vadinama "kiekybinio suminkštinimo" programa.

  Nieko nauja po saule, visa tai buvo ir kuriantis pirmajam "SOJŪZUI".

2017 m. spalio 25 d., trečiadienis

Реальность селфилицых


Никчёмный вой презренных шавок,
Гул легионовых копыт.

Выносит мозг, подобие славы,
У селфилицых жизнь кипит.

Кто был ничем, тот станет байтом,
Там кило-мегами взрастёт,

И на потеху тех же байтов,
Он с новым естеством слывёт.

Гламурной жизнью, в дряхлой хате,
Через стекло, в окне торчит,

Он вместо хлеба и водицы
Нулями и колами сыт.

Дешёвый быт, большие грёзы,
У новой общности людей.

Где единицы управляют,
Всё большим скопищем нулей.

2017 m. spalio 24 d., antradienis

Šešiakampė žvaigždė. Ar tikrai tai žydų tautos simbolis?   Kodėl šiuo metu yra toks aršus Lietuvos simbolių puolimas, pav. bandymas vietoj mūsų tautos garbės, istorijos ir pergalių simbolio Vyčio, pastatyti dar vieną "modernistinį" vamzdį, subjaurojant ir karikatūrizuojant Vyčio atvaizdą? Atsakymas akivaizdus. Tauta nežinanti istorijos, neturi ateities. Visokių mūsų tautos paleistuvių pastangomis, jau dabar Lietuviškose istorijos vadovėliuose Lietuvos galios simbolis, Monarchas, Didžiosios lietuvių imperijos valdovas Vytautas Didysis, yra nustumtas kažkur į mokymo paraštes. Jums tai nekelia klausimų, kokia jaunoji karta yra ruošiama? Pagal mūsų viešosios erdvės diskusijų apimtis, matau jog nekelia. Hitleris yra pasakęs: "Atiduokite man mokyklas ir po dešimties metų aš valdysiu valstybę". Kieno rankose yra mūsų mokyklos ir kultūros politika? Manau tik visiškas "elfas" arba beprotis nemato, kas darosi mūsų žemėse. Tai tiesiog totalus, kelis šimtmečius  vykdomas teritorijos valymas, nuo ten gyvenančios populiacijos, sudarant neįmanomas gyvenimui sąlygas. Tokioje santvarkoje gali išlikti tik bebalsės melžiamos karvės ir uoliai tarnaujantys, bandą prižiūrintys šunys.

   Kelis šimtmečius, gabalas po gabalo, mūsų gyvenamasis arealas yra pjaustomas ir toje teritorijoje yra sukuriama totali istorijos iškraipymo ir gyvuliu dresiravimo "švietimo" sistema. "Strakliok pagal skanduotes ir mažiau galvok". Trockio suformuluotas permanentinės (besitęsiančios) revoliucijos principas, "mokytis visą gyvenimą", tiksliau mokyti melžiamas karves ir sarginius šunis visą gyvenimą klausytis šeimininkų. Mūsų vaikučius pradeda dresiruoti vis jaunesnio amžiaus ir vis brutualesniais metodais. Pasižiūrėkite į Europos žemėlapį. "Skaldyk ir valdyk" principas jums prieš akis. Kiek visokių negrabiai nukandžiotų gabaliukų.

   Tai, kaip kuriamos naujos "tautos", jūs galite realiu laiku stebėti taip vadinamos Juodkalnijos pavyzdžiu. Ten gyvenantys serbai, mokyklų ir lingvistų pagalba daromi kažkokiais juodkalniečiais. Nors jų kalba, nuo kitų serbų skiriasi mažiau nei Šiauliečių ir Panevežiečių.

   Pirmas žingsnis sukuriant "bebalsių gyvulių aptvaro" tautą, tai išskirtinumo įdiegimas. Gerai tai matoma Ukrainoje, kur rusai Vladimirai tampa kažkokiais Volodimirais, o Sergėjai, Sehyjais ir jie dar šiomis šunų "klichkomis" didžiuojasi. Tas pats vakaruose. Prancūzai Belgijoje, tampa Volonais, o Olandai Flandrais. Viskas tarnauja tik vienam tikslui, kuo labiau visus mus suskaldyti. Bet skaldant turi būti kažkokia grupė žmonių, kuri gyventu visose tose skaldomuose gabaluose, būtų virš viso to "naujapatriotinio kliedesio" ir tai įdėmiai kontroliuotų, turėdama iš to naudos.

   Pristatau jums Karaliaus tarnus.

   Viduramžiuose mūsų žemėse gyvenatys žydai turėjo labai įdomų statusą. Jie buvo "Karaliaus tarnai", todėl žemesnio rango feodalai neturėjo teisės jų teisti. Pamenate Apaštalo Pauliaus „Aš stoviu prieš Ciesoriaus teismą ir ten privalau būti teisiamas" į tai žydų žemių valdytojas Festas atsakė "Šaukiesi Ciesoriaus eisi pas Ciesorių". Būtent ši Apaštalo Pauliaus, kaip Romos piliečio, išskirtinė padėtis ir privilegiją buvo pas visus viduramžio žydus, visose mūsų žemėse. Visos geriausių miestų dalys ir verslai buvo jiems atiduoti kaip privilegija. Keturioliktame amžiuje, Prahoje, kurioje buvo labai didelė žydų bendruomenė, kilo konfliktas tarp žydų ir ten gyvenančių lietuvių (tada čekija dar buvo senosios Lietuvos dalis) municipaliteto. Buvo kreiptasi į Šventosios Romos, Germanų nacijos Imperatorių. Imperatorius apgynė Prahos žydus ir šio savo sprendimo patvirtinimui suteikė jiems teisę naudotis savo asmeninio Imperatoriškojo Herbo dalimi, šešiakampe Beatliejaus žvaigžde. Nuo to laiko visos žydų bendruomenės perėmė šį išskirtinumo ir karališkos apsaugos simbolį, kuris su laiku klaidingai buvo pradėtas traktuoti, kaip visų žydų simbolis "Dovydo žvaigždė".

  Iš esmės dėl tokio keisto istorinio vingio visi žydai, nešiojantys šešiakampes žvaigždes, nesąmoningai liūdija Beatliejuje gimusio Jėzaus, Mesijo atėjimą. Bet aš dabar ne apie tai. Tiesiog Visagalio Dievo atsisakę žydai, būdami išskirtinai protingais žmonėmis pamatė, kad virš jų yra tik monarchas, o po jais visi kiti, todėl tiesiog priėmė vinintelį, jų supratimu teisingą sprendimą, pradėjo naikinti mūsų monarchijas. Pradžioje labai brutualiai ir krauju - Rusijoje, vėliau Vokietijoje. Rusijoje iškart, vadovaujantis Tora, padalino savo žemes į 12 dalių. Pamenate, kad CCCP pačioje pradžioje buvo sudarytas iš 12 taip vadinaų "respublikų" (tik vėliau, kuomet žydai Stalino rankomis, nebeteko absoliučios valdžios, 1940 metais CCCP prijungė dar tris "respublikas").  Kiekvienai giminei buvo numatyta po vieną gabalą "respubliką", ne daugiau ne mažiau, nors tautų buvusioje Rusijos imperijoje buvo virš šimto. Viskas daroma nuosekliai, laikantis įstatymo. Didesnei Izraelio giminei, daugiau žemių, mažesnei mažiau. Bet tas CCCP eksperimentas nepavyko nes jie ten neišlaikė ABSOLIUČIOS VALDŽIOS. Todėl buvo nutarta pasinaudojus "permanentinės revoliucijos" principu ir "mokymosi visą gyvenimą" smegenų plovimo technologija, sunaikintos Germanų Monachijos gabaluose įkurti naują CCCP - Europos sąjungą. Taip pat griežtai vadovaujantis Senojo Testamento įstatymu padalinat į 12 bankininkų kontroliuojamų dalių. Pažvelkite į EU vėliavą ir paskaičiuokite žvaigždes. Visos naujai prijungtos teritorijos (tame tarpe ir Lietuva) yra tiesiog pereinamo laikotarpio valomos žemės, pajungtos tam tikrai giminei. Šis projektas taip pat stringa ir pagrindinis kliuvinys yra vis dar gyvuojanti vienintelė baltųjų žmonių TIKRA ABSOLIUTI Monarchija - Britanija. Būtent į jos sunaikinimą yra nukreipti visi naujojo CCCP (EU) intelektualiniai ginklai. Žingsnis po žingsnio ją silpninant ir ruošiant pilnam sunaikinimui, jau dabar Britanijos mokyklose nebeišgisi apie senovės Britų karių šlovę, tai tapo "nebeaktualu". Atkreipkite dėmesį, jog visa Rusijos žiniasklaida (kurią kaip ir JAV kontroliuoja žydų korporacijos) ir mokyklos, intensyviai plauna smegenis rusams, jog tai Anglosaksai yra pagrindinė visų Rusijos problemų priežastis. O vakaruose, jie intensyviai demonizuoja Rusiją. Netikite manimi jog tai tiesiog kiršinimas ruošiant dar vienas žudynes, tuomet prisiminkime Šv. Raštą kaip veikia žydų politika jiems neįtinkančių asmenų atžvilgiu: Apaštalų Darbai 13.50 "Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių." Apaštalų darbai 14.19 "Iš Antiochijos ir Ikonijaus atvykę žydai sukurstė žmones, tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikę jį mirusiu.". Apaštalų darbai 17.5 "Žydus pagavo pavydas. Surinkę iš gatvės piktų žmonių, jie sukurstė minią ir sukėlė mieste sąmyšį. Paskui patraukė prie Jãsono namų ir ten ėmė ieškoti Pauliaus ir Silo, norėdami išduoti minios teismui." Apaštalų darbai 21. 27 "Toms septynioms dienoms baigiantis, Azijos žydai, pastebėję Paulių šventykloje, sukurstė visą minią ir, nutvėrę jį,...". Evangelija pagal Morkų 15. 11 "Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmones reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą.". Evangelija pagal Matą 27. 20 "Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmones, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų." ir t.t.

  Tai va. Mūsų teritorija yra pajungta Skandinavijos gabalą kontroliuojančios giminės bankininkų Valenbergų grupei. Kaip mes turime elgtis šioje istorinėje atkarpoje, kad Lietuva išliktų? Labai paprastai, žinoti kas dedasi ir veikti kiekvienam taip kaip jam pataria jo sąžinė, nes žinoti kas dedasi, tai jau pusė darbo, visos musų tautą užgulusios permanentinės tragedijos išvengimui. Ir nebijokite šešiakampės žvaigždės, ji yra Žmonijos Gelbėtojo Jėzaus Kristaus simbolis. Jis Tikras Gyvas Dievas kuris yra MEILĖ, todėl savo simbolį, jis padarė net savo mirtinų priešų apsaugos ženklu.

  Prisiminkite Jo mokymą:  Mylėk savo priešą, melskis už jį. 

2017 m. spalio 19 d., ketvirtadienis

Второсортные люди Европы.
Как немецкие сотрудники правоохранительных органов издеваются над Восточноевропейцами.


2017 m. spalio 16 d., pirmadienis

Vokiečių pareigūnai, kaip velnias nuo Kryžiaus, bėgo nuo senos Lietuviškos audinės.
   Vokietijos pareigūnai sistematiškai tyčiojasi iš Lietuvos piliečių važiuojančiu tranzitu per Vokietiją. Kadangi mūsų valdžios olimpo gyventojams yra svarbiau senkančių eurofondų dalybos, o jų atstovaujamų piliečių bėdos tėra nemalonus runkelių zyzimas. Nuo Vokiečių pareigūnų savivalės mes ginsimės patys. 

 Skelbiame akciją "Primink Vokiečiams jų istoriją". Čia video apie pirmąją akcijos dalį.

2017 m. spalio 10 d., antradienis

Kada Lietuvoje pastatys Atomine su dujine įranga?


  Šiandien perskaičiau naujieną "Lietuviai pradėjo gaminti, pasaulyje analogų neturintį įrenginį". Kokia laimė ir džiaugsmas, pagaliau turime ne tik "audines" su dujine įrangą, bet sugebėjome netgi traukinio lokomotyvus adaptuoti "tradiciniam lietuviškam kurui". Keista tik, kad pasirodo niekam pasaulyje ta geniali, įnovativi, novatoriška įdėja nėra šovusi į galvą. Kas čia yra? O gal tiesiog pasaulyje, žmonės vadovaujantys infrastruktūros projektams turi tokį dalyką kaip smegenis? Juk lokomotyvai geležinkleiuose visada yra varomi elektra, net seni kaip pasaulis Vengrų mediniai keleiviniai dyzeliukai, ligi šiol puškuojantys ir Lietuvos keliais. Dyzelis suka elektros generatorių, o elektra suka ratus. Simple. Dyzelinį variklį gali keisti nors ir vandeniliniu, bet naudingumo koeficientas ir logistikos kaštai dyzeliniam kurui ir kitam kurui pav. suskystintoms dujoms, skiriasi kaip diena nuo nakties. Visų pirma dujų sąnaudos yra bent 50 proc. didesnės. Antra, jų atvežimui, saugojimui ir saugumo užtikrinimui reikia nepalyginamai daugiau sąnaudu nei bačkai dyzelinio kuro. Ir pagaliau trečia. Ar suprantate, dabar kiekviena geležinkelio stotis taps tiksinčia bomba. Dėl mūsų vadovų kompetencijos ir jų įdiegtos darbo kultūros, iki šiol lokomotyvai važinėja tik dėl senų mašinintų/mechanikų entuziazmo. Jie pastoviai lūžinėja, dega, nurieda nuo bėgių. Apie šiuos rutininius (beveik kasdieninius) incidentus visuomenė nežino, nes jie labai greitai pašalinami. O dabar įsivaizduokite kas bus, kai tie incidentai bus susiję su suskystintų dujų bombomis, kurias mulkiai ruošiasi įrengti lokomotyvuose ir pildymo stotyse. Va tada tikrai visi apie juos išgirs ir ne tik Lietuvoje.

   Vienu žodziu, gavosi kaip visada, pinigų pasidalinimas mūsų visų sąskaita. Visi gelezinkelių nuostoliai vis viena dengiami iš Lietuvos biudžeto (neišmokamų dividendų pavidalu), maža to, netgi mulkių valdymo užsidirbtos baudos, taip pat bus sumokamos iš mūsų kišenės (apie tai šiandien pranešė mūsų premjeras). Vienintelis pliusas šioje inovacijoje - iškils dar keli gražūs namukai/dvareliai saugomose teritorijose. Svarbu, kad jie būtų toliau nuo geležinkelio, nes dideliu greičiu skrendančios suskystintų dujų bombos, gali netyčiomis sudeginti tiek triūso "vardan tos".

  Kai nutrūks EU išmalda mūsų valdžios ubagams, tokių "genialių" projektų tikrai padaugės. Tuo labiau, kad iš užsienio grįžta "perspektyvus" jaunimas, baigęs aukštuosius užsienyje. Nesvarbu, kad tai dažniausiai niekam tikęs dresiruotas ofisų planktonas, svarbu, kad jie "tėvynės ilgesio pašaukti" grįžta pritaikyti savo įsigytas žinias "vardan tos". Patikėkit manim, vakariečiai, tų kurie perspektyvūs ir protingi, nepaleidžia, sukuria jiems rojaus sąlygas. Grįžta tik niekur nepritapusios švietimo sistemos atliekos, turinčios nepamatuotas ambicijas, niekaip nesusijusias su jų turimu potencialu. Čia tas pats kas pudelį išstatyti kovos ringę vien dėl to, kad jis baigė dresūros kursus kartu su pitbuliais.

  Neseniai skaičiau apie vieną tokį sugrįžusį patriotą/minjoną, papildžiusį infantilių Lietuvos elfų gretas. Jis rašė apie tai, kad dabar darbuojasi būtent Lietuvos geležinkeliuose ir džiaugiasi puikiu atlyginimu, niekindamas išvykstančius ir nematydamas savo aplikoje nei vieno kas mažai uždirbtu Lietuvoje. Štai iš kur milžiniškos baudos ir būsimos katastrofos.  Dar kitas "parvykelis" patriotas, tos ponas Piktžirnis patarinėja mūsų premjerui. Prieš kelis metus portale Balsas.lt skaičiau jo genialų straipsnį apie tai, kad agresyvioji Rusija pasiuntė "Mistralius" prie Sachalino pusiasalio. Po to kai komentaruose nustebau ir priminiau jog Sachalinas yra sala, o "Mistraliai" dar tik statomi. Straipsnis buvo pataisytas, jog Rusija nusiuntė "Mistralio" tipo laivus (vėl gi ponaitis net nesuvokia, kad tokio tipo laivų pas Rusija nėra). Siaubas. Tokie žmonės priima visų Lietuvos žmonių gyvenimus įtakojančius sprendimus, todėl nenuostabu, jog į geležinkelio lokomotyvus pradėjo montuoti dujinę įrangą.

p.s. Kokių dar genialių įdėjų įgyvendinimą Lietuvai mes išvysime? Gal Atominę elektrinę su dujine įranga? 

2017 m. spalio 9 d., pirmadienis

Путин - Владыка Русских!

Из века в век, всегда одно и тоже,
Когда врагам на радость Русь почти падёт,
И кажется она на веки сгинет,
Сын славы во главе её встаёт.

И мудрость предков, Божьей благодатью,
В нём воссияет, радуя народ,
А прелесть власти, гордости и страсти,
Бессильна, перед долгом за народ.

Извечная мечта ордынских мразей,
Закабалить, от "дикости" спасти.
С востока злость, а с запада учёбу,
Орда и Ордины мечом на Русь несли.

Мечи ордынские давно уже сломались,
Но хитрость и коварство, там у них в чести.
По этому теперь Владыка Русских,
Лишь Божьей Мудростью, силён своих спасти.

2017 m. rugsėjo 25 d., pirmadienis

Ты не спеши.Ты не спеши, взгляни как плавно,

На небе солнышко плывёт.

И дерево, совсем без спешки,

Достойной силою растёт.


Ведь если хочешь, всё и быстро,

То это выльется всегда,

В ничто, на очень, очень долго

И жизнь испортит навсегда.

Азь ЕсьмАзь читым разумом сочю,
Глаголы истины вне блуда,
И паки живота иму,
Смаркочю Господа прихода.

Главу пред Ним азь преклоню,
И крестным знаменем покрою,
Двума перстами прокричу,
Изповедание немое.

Not for everybody


It's golden day,
In my opinion,
And fragile mind
Is stronger now.

I hope you find,
All, what is hidden,
From stranger's eyes,
In secret place.

2017 m. rugsėjo 20 d., trečiadienis

Девственное сознание

Низкопоклонное уродство
Расплылось в мерзкой тишине
И убаюканные мысли
Пришли в сознание из вне

Не что, не где и бесподобно
В моих некрашеных ногтях
Отняли то, отняли это
Песок от злости на зубах

Мурлычет тихо здравый голос
А злость зверея бьёт в набат
И опороченное тело
В конвульсиях трясёт опять

Какие страшные виденья
Нас посещают иногда
И слов обидных угрызения
Терзают девственных ребят.

Всемирная помойка


Низкопробная мыслишка,
В замутнённой голове,
Целый день жужжит как муха,
Ищет выходы себе.

То язык она шевелит,
То бумагу теребит,
Или тупо по клавишам,
В НЕТ заслать себя велит.

Языком трепать накладно,
На бумагу денег нет,
Шлём тебя мы на помойку,
Во всемирный интернет.

2017 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis

Šios motinos kraujas ant jūsų rankų!!!


  Baisi tragedija Šilalėje. Jauna moteris, mama, neištvėrusi policinės valstybės savivalės, kai iš jos buvo atimta mažoji dukrytė, nusižudė.

  Aš numanau koks siaubingas, beviltiškumo ir tuštybės jausmas, kai iš tavęs atima vaiką! Jauna mama puikiai matė, kad Lietuvoje teisingumo nėra ir surasti jo neįmanoma. Nei teismuose, nei pas valdžios atstovus. Manau ji (kaip ir visa Lietuva) baisėjosi iš nevilties, kad net Prezidentė, vietoj to, kad pasidomėti, kodėl viltį praradę žmonės badauja po jos langais, siunčia "hunveibinų" brigadas juos niekinti ir šmeižti.

  Man tiesiog įdomu, nejaugi "žurnalistinės šliundros", už įvairių fondų pinigus įsukusios visuomenės įsteriją "dėl skriaudžiamų vaikų", nesuvokė ką jie daro? Nejaugi Seimo nariai, leidę šiam siaubingam įstatymui, sudrąskyti Lietuvos šeimų gyvenimus, nežinojo kam jis taip brutualiai stumiamas? Nejaugi Šakalienė su Kukuraičiu tikisi jog jų šeimas, šis bedvasis "įstatymo raidės" monstras, nepalies?

  Prieš kelias savaites mano sesuo, gyvenanti daugiabutyje Vilniuje, pasakojo istoriją. Jos kaiminystėje gyvena vieniša mama, auginati kūdikį. Tai naturalu jog vaikas naktimis retkarčiais verkia. Tai pilvuka suka, tai negali pakakot ar pan. Pats aš auginu keturis vaikus ir puikiai žinau tą virtuvę. Man ne kartą tekdavo keisti nuvargusią žmoną naktimis prie lovelės. Taip atsitiko, jog šios merginos kaiminystėje, už sienos, gyvena sena bergždžia ragana. Niekada neturėjusi vaikų, ji pradėjo naglai grąsinti šiai merginai, jog jeigu ji neužkimš savo "benkarto", tai ji pasiskųs vaikų teisėms ir vaikutis bus atimtas. Visa perbalusi iš baimės, mergina atbėgo pas mano seserį klausti ką daryti. Kadangi mes esame vienos šeimos atžalos ir negalim ramiai žiūrėti kai yra skriaudžiami silpnesni, sesuo tiesiog nuėjo pas seną kerėplą ir ramiai perspėjo. Jeigu "neduok Dieve" su šia mergina ir jos vaiku kas nors nutiks, tau šitame name gyvenimo tikrai ne bus. Moterėlė suprato perspėjimą ir atsiprašė merginos, pasakė, kad tiesiog pasikarščiavo.

  Ar suvokiate šio siaubingo įstatymo veikimo tendencijas? Tai mūsų šeimų naikinimo įrankis ir nieko daugiau. Nesvarbu tu paprastas pilietis, tarnautojas, statutinis pareigūnas, politikas ar teisėjas. Šis įstatymas, kaip Damoklo kardas, kabo viš visų mūsų ir tik plonas likimo siūlas jį laiko. Šiandien tau gerai? Ar esi įsitikinęs jog rytoj nepasikeis tavo gyvenimo padėtis. Pokšt ir kardas jau krenta.

    Įstorija kartojasi.  Aleksandas Solženycinas rašė:

  "Mes visi buvome lyg apakinti. Kai ateidavo NKVDešnikai pas kaimynus mes save raminome, "Na pas mus gi neatėjo",  "Turbūt buvo dėl ko juos sulaikyti, šiaip sau juk nesulaiko", "Tai valstybinės institucijos, jie viską išsiaiškins, teisingumas vis vieną nugalės". Buvome labai naivūs. O jei mes visi gintumėmės? Atėjo tokie NKVDEšnikai pas tavo kaimynus, pasiėmėme kirvius, šautuvus, kas ką turi ir sukapojome šiukšles. Aišku žūtume daugelis, bet tikrai tokio iškrypimo nebebūtų nes jie bijotu ir pas kitus taip laisvai nevaikščiotų.

   Štai ir dabar buvusių "komsomolcų", NKVDEšnikų ir gulaginės nomenklatūros atžalėlių valdomoje Lietuvoje daugelis save ramina, "Na juk pas mane neatėjo, mano vaikelio neatėmė. Turbūt buvo laaaabai svarbi priežastis, jei naujieji NKVDEšnikai šitaip elgiasi".

2017 m. rugsėjo 1 d., penktadienis

Ar žinojote, kad Vokietijos pareigūnai oficialiai nebepripažįsta Lietuvos (kartu su Latvija, Rumunija, Bulgarija, Vengrija ir Kroatija) Europos sąjungos nare?
  Šių metų Rugpjūčio mėn. 10 dieną aš su šeima keliavau į Jungtinę Karalystę nuosavu automobiliu. Važiuojant tranzitu per Vokietijos teritoriją, mus pradėjo stabdyti muitinės pareigūnai. Esu įstatymui paklusnus pilietis, todėl nieko piktą neįtardamas nusekiau paskui juos į laikiną Muitinės patikrinimo aikštelę, įrengtą prie autostrados stovėjimo aikštelėje. Pareigūnai iš pat pradžių elgėsi mandagiai, nes mano automobilis yra registruotas Jungtinėje Karalystėje, bet kai tik jie pamatė, jog mes esame Lietuvos piliečiai, elgesys pasikeitė kardinaliai. Pradėjo grubiai klausinėti ar turime kokių nors neleistinų daiktų: ginklų, narkotikų, alkoholio, pinigų ir cigarečių. Tuojau pat priėjo kažkokie pareigūnai guminėmis pirštinėmis su ginklais. Mano žmona ir keturi vaikai buvo tiesiog šokiruoti ir išgąsdinti šio pasikeitusio elgesio, jie nesuprato kas čia darosi, nes pradžioje kalbėję angliškai, po Lietuviškų pasų pateikimo, jie pradėjo kalbėti tik vokiečių kalba. Aš atsakiau pareigūnams, kad jokių neleistinų daiktų nevežu, bet turiu 10 blokų lietuviškų cigarečių su EU valstybės banderolėmis ir EU sumokėto mokesčio kvitu. Jie pareikalavo jas parodyti. Aš išėmiau maišelį su cigaretėm ir taip pat pirkimo kvitą. Po to jie pareikalavo atidaryti visas automobilio duris ir bagažinę apžiūrai. Aš atidariau ir buvau vėl šokiruotas, nes jie be jokių ceremonijų pradėjo automobilio kratą. Aš paklausiau kas darosi, paprašiau jų prisistatyti ir pasakiau savo vyresniam sūnui ir žmonai pradėti filmuoti šį barbarišką elgesį. Kai mano sūnus pradėjo filmuoti, jų elgesys šiek tiek pasikeitė, bet tuojau pat atbėgo kažkoks vyresnysis pareigūnas ir pareikalavo nutraukti filmavimą ir ištrinti tai kas nufilmuota. Aš atsakiau angliškai, kad jų elgesys yra pasibaisėtinas ir visiškai nepanašus į civilizuotos valstybės pareigūnų elgesį. Aš jį vertinu, kaip savo teisių pažeidimą, todėl filmavimo mes nenutrauksim. Numykęs kažką apie muitinės teritoriją ir draudimą joje filmuoti, bet gavęs iš manęs atsakymą, jog čia vieša erdvė ir autostrados stovėjimo aikštelė, šis pareigūnas retiravosi. Nieko neradę automobilyje. Pareigūnai paėmė maišelį su cigaretėmis atskaičiavo tris blokus, numetė prie mano mašinos ir pasakė, kad tiek aš galiu vežtis. Nesupratau kas čia darosi, nes prieš tai aš kalbėjau su Anglijos muitininkais ir jų klausiau, kiek aš galiu atsivežti europinių cigarečių į Angliją. Man buvo atsakyta, jog ne daugiau 5 blokų asmeniui. Aš vėl paklausiau ką jie daro. Į tai gavau atsakymą, kad kadangi tai cigaretės iš Lietuvos jų galima vežtis tik 1,5 bloko asmeniui. Jei tai būtų iš Lenkijos tada nebūtų jokių problemų. Šis jų atsakymas dar labiau mane nustebino. Aš jiems priminiau, kad Lietuva taip pat Europos Sąjungos narė. Į tai vyresnysis pareigūnas grubiai atsakė, kad tai ne jo reikalas jis tik vykdo įstatymą. Pagal šį įstatymą cigarečių iš Bulgarijos, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos ir Rumūnijos vežti į Vokietiją negalima, todėl galiu pasiimti savo tris blokus cigarečių ir važiuoti kur tinkamas. Buvau apstulbęs, todėl pareikalavau pateikti šio įstatymo nuorašą ir viską įforminti oficialiai. Taip pat pareikalavau vertėjo. Po trijų valandų laukimo atvyko "vertėja" (pradžioje aš galvojau, jog ji oficiali pareigūnė, bet taip ne buvo). Vertėja buvo ne lietuvių, bet anglų kalbos. Susitaikęs su ta mintimi, jog Lietuvos piliečiai šiems pareigūnams tėra antrarūšiai žmonės, aš sutikau, jog vertėja verstų man į anglų kalbą, kokiais teisiniais pagrindais veikia šie pareigūnai. Buvau nustebintas, pasirodo tikrai yra toks oficialus Vokietijos muitinės vidaus normatyvinis aktas, nustatantis diskriminacines sąlygas piliečiams ir prekėms iš Lietuvos, Latvijos, Bulgarijos, Vengrijos, Kroatijos ir Rumūnijos palyginus su kitomis Europos Bendrijos narėmis. Po to vokietijos pareigūnai dar kartą mane nustebino. Per vertėja man buvo pasakyta, jog aš galiu pasiimti visas savo cigaretes, jei sumokėsiu už jas mokestį. Tada aš paklausiau jų posto viršininko, ar jis reikalauja sumokėti mokestį už prekes, kurios jau buvo apmokestintos EU? Jis pasimetė ir atsaklė, kad jis nereikalauja dar kartą sumokėti mokestį už EU prekes, o tik už prekes iš Lietuvos. Aš jam vėl priminiau, kad Lietuva yra EU narė. Jis pasiuto ir pradėjo sakyti, jog Lietuva nėra Europos Sąjungoje ir išviso čia Vokietija ir jie turi savo tvarką. Aš su juo nebesiginčyjau, tik dar kartą per vertėją oficialiai deklaravau, jog aš vykstu tranzitu per Vokietiją ir joje nesirengiu šių prekių naudoti. Aš jo vėl paklausiau ar tai yra TRANZITO mokestis. Jei TRANZITO tuomet kiek kartų Europos Bendrijoje aš turėčiau mokėti tų tranzito mokesčių? Nes man toliau reikia dar vykti per Nyderlandus, Belgiją ir Prancūziją. Ar Vokietijoje sumokėtas TRANZITO mokestis galios tose šalyse ar ne? Pareigūnas pastebimai sutriko, nubėgo kažkur skambinti, vėliau grįžęs pasakė, kad jie blogai apžiūrėjo mašiną ir pareikalavo dar kartą ją pateikti apžiūrai. Aš išlaipinau verkiančią mažąją dukrytę, kuriai tik penki metai, taip pat nuraminau vyresnius savo vaikus, nes jie paklausė ar vokiečiai neuždarys mūsų į Osvencimą (neseniai žiūrėjo dokumentinį filmą apie Vokiečių pareigūnų žiaurumus) ir pateikiau automobilį pakartotinai apžiūrai. Beje, pažymėtina, jog visą šį laiką automobilį saugojo ginkuoti pareigūnai. Visą valandą vokiečiai kratė mūsų daiktus, visus vaikų rūbelius ir žaislus,  žmonos asmeninę tašelę, atidarė net jos higieninių paketų dėžutę ir apžiūrėjo kiekvieną įklotą. Su pasibjaurėjimu filmavome ir stebėjome šią, antrajį pasaulinį karą primenančią, sceną. Per vertėją paklausiau pareigūnų ar jie mus taip pat privers ir nusirengti? Ačiū Dievui, gavau neigiamą atsakymą. Kadangi visas šis veiksmas vyko viešoje erdvėje, autostrados stovėjimo aikštelėje, "nusikaltėlių" automobilio kratymo susirinko žiūrėti didelė minia žmonių. Aš, mano žmona ir vaikai stovėjome ir raudonavome iš gėdos.

  Nieko nesuradę, pareigūnai vėl grįžo prie protokolo formininmo. Aš dar kartą paklausiau apie TRANZITO mokestį ir ar šis mokestis galios Nyderlanduose, Belgijoje ir Prancūzijoje. Pareigūnai neatsakinėjo į klausimus, tik pateikė pasiraštyti kažkokius dokumentus. Aš paprašiau vertėjos išversti. Kuomet ji išvertė, aš paprašiau jos pasirašyti, jog ji išvertė teisingai. Čia vėl nustebino vokiečių pareigūnų viršininkas, jis pasakė, kad niekas nieko nepasirašinės, o jei aš nepasirašysiu, tuomet visus popierius jie atsiųs man paštu. Norėdamas gauti bent kokį nors šio siaubingo elgesio patvirtinimo dokumentą, aš pasirašiau su prierašu jog vertėjo ne buvo. O kadangi pareigūnas man negarantavo jog sumokėtas mokestis galios kitose EU valstybėse ir man vėl gali tekti mokėti, aš palikau cigaretes ir paprašiau atsiųsti oficialų dokumentą, pagal kurį man reikėtų sumokėti mokesčius.

  Prieš kelias dienas gavau iš Vokietijos laišką su reikalavimu sumokėti mokesčius už cigaretes, tuo pagrindu kreipiausi Vokietijos ambasadą, taip pat į mūsų Užsienio reikalų ministeriją ir Lietuvos europarlamentarus, prašydamas išaiškinti man, kaip Europos Bendrijos šalies piliečiui ar Vokietijos pareigūnai elgėsi tinkamai, ar šis jų paskaičiuotas mokestis yra teisėtas, nes aš jau vieną kartą esu sumokėjęs visus Europos Sąjungos mokesčius už šias prekes?

  Jei šis mokestis yra už prekių tranzitą per Vokietiją, tuomet ar jis galios taip pat Nyderlanduose, Belgijoje ir Prancūzijoje ar tų šalių pareigūnai taip pat turi teisę mane dar kartą apmokestinti. Jei vis dėl to šis TRANZITO mokestis yra teisėtas, tuomet prašyčiau informuoti, nuo kada nustojo galioti pagrindinis Europos Sąjungos laisvo prekių ir paslaugų judėjimo principas?


  Kadangi nei vienas pareigūnas neprisitatė (įskaitant ir vertėją), nors aš ne kartą reikalavau, aš nutariau paviešinti protokolo numerį K1/365/2017 ir protokole nurodytą muitinės adresą: Hauptzollamt Magdeburg, Ihlenburger Str. 4, 39126, Magdeburg. el. pastas: poststelle.hza-magdeburg@zoll.bund.de. Įvykio data 10.08.2017.

p.s. Jei manote, jog tai yra vienetinis atvejis, turiu Jus nuliūdinti. Po šio akibrokšto pradėjau domėtis pas kitus Lietuvos piliečius, kurie buvo susidūrę su Vokietijos pareigūnais. Pasakojimai mane pribloškė. Pasirodo Lietuviškas pasas yra kaip signalas patyčioms.
  Vienas keleivinio "mikriuko"  vairuotojas pasakojo, jog Vokiečių muitininkai nubaudė jį už kažkokį pažeidimą, 600-tų eurų bauda. Jis tuojau pat vietoje susimokėjo, gavo kvituką ir ramus išvažiavo. Po metų jį sustabdė kiti muitininkai ir patikrinę duomenų bazėje pranešė, jog jis skolingas baudą. Jis atsakė jog susimokėjo. Pareigūnai pareikalavo kvito. Vairuotojas vėl atsakė, kad praėjo jau metai ir natūralu, kad kvito jis ne turi. Tada buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie apieškojo vairuotoją,` rado piniginę su 1000 eurų, atskaičiavo iš ten 600 eurų ir numetę jam, kaip šuniui, piniginę, išrašė kvituką apie sumokėtą baudą. Kitas kelyje sustabdytas "mikriuko" vairuotojas pasakojo, jog ne kartą buvo atsitikimas kai tikrinant tašes, neatsidarė užtrauktukas. Vokiečių muitininkai be ceremonijų, peiliu, prapjaudavo tašės šoną ir iškratydavo daiktus. Ir tai tik kelios istorijos kurias man papasakojo.

 Nemanau, kad šioje situacijoje "tyla yra gera byla". Jei nebus jokio atoveiksmio, kiekvienas Lietuvos pilietis tampa potencialiu objektu patyčioms.


p.s. p.s.s.

Čia yra nuoroda į tai kokius kiekius turi teisę vežti Europos sąjungos šalies pilietis, bendrijos viduje be jokių problemų: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_lt.htm
Atkreipkite dėmesį į tai jog viršijus šią normą, yra tik dvi sąlygos pareigūnams prieš imantis administracinių veiksmų:

  Jei vežatės didesnį tabako gaminių arba alkoholio kiekį nei automatiškai leidžiama įsivežti asmeninėms reikmėms, jūsų gali paprašyti:

  • įrodyti, kad jie skirti asmeninėms reikmėms,
  • pateikti pirkimo įrodymą (kvitą arba sąskaitą-faktūrą).
Kvitą aš pateikiau, taip pat oficialiai deklaravau per vertėją jog vykstu tranzitu ir prekes naudosiu Anglijoje savo reikmėms.