2010 m. kovo 25 d., ketvirtadienis

Netikras Kristus

Kristus nėra ribotas jokiais žmogaus įsivaizdavimais. Būtent todėl, Jis ir perspėjo savo sekėjus nesustabarėti ir NUOLAT ieškoti. Kristaus mokinio kelias yra nuolatinis veiksmas, bet jis negali būti saviveiklinis.

Kristaus mokiniais savo gyvenime statosi ir stato Dievo šventyklą.

Biblija mums pateikia du Dievo šventyklos statybos vaizdinius. Vieną statyba yra bendruomeninė (Mt 16,18; 1 Pt 2,5), kita asmeninė (1 Kor 3,16). Jos eina kartu ir papildo viena kitą, bet nesusimaišo.

Kadangi žmonės skirtingai suvokia aplinką (dėl daugelio subjektyvių priežasčių) jų požiūriai į bendruomeninę statybą išsiskiria. Atsiranda daug netikrų bažnyčių ir apsišaukėlių (2 Kor 11,14), todėl netgi išrinktieji gali būti suklaidinti ir nusekti ne tą kūną. Tam, kad žmonės nesimaišytų ir neitų netikrais keliais, Jėzus Kristus labai aiškiai, konkrečiai ir nekintamai nurodė, kad tikros Jo bendruomenės žemėje skiriamasis bruožas bus - apaštalo Petro (Uolos) lyderystė ir apaštalų mokymas (Mt 16,18, Jn 21,15; Ef 2,20). Visi kas stato bendruomenę kitaip, tie stato be pamato ir ne ant uolos, bet ant smėlio. Todėl ta statyba, Dievo akivaizdoje, sugrius.

Apaštalas Paulius perspėjo: Ir kas stoja į rungtynes, negaus vainiko, jei nebus grūmęsis pagal taisykles. (2 Tim 2,5) Tai reiškia, kad yra labai aiškios Dievo nustatytos taisyklės, kurių nesilaikymas veda į diskvalifikaciją.

Dievo mylimiausias Karalius Dovydas dėl netinkamo kelio kalbėjo: Viešpats, mūsų Dievas, ištiko mus, nes mes ieškojome Jo ne taip, kaip turėjome' (1 Krn 15,13). Tuo parodydamas, kad Dievo ieškoti galima tik Jo nustatyta tvarka ir ne kitaip.

Kristus mus moko, kad paskutiniais laikais atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų. Jie darys ženklų ir stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius (Mk 13,22). Kas keisčiausia, kad tie netikri kristai net nesislepia ir aiškiai sako, „aš esu kristus“. Netikrose bažnyčiose, lyderiai (pastoriai, vyresnieji, „apaštalai“, pranašai) yra vadinami „Dievo pateptasis“ t.y. Mesijas arba graikiškai Kristus. Jie atvirai save stato į Kristaus vietą ir vadina save „dievo pateptasis „ t.y. kristus. Nuostabu yra matyti žmonių aklumą, nes tose bažnyčiose esantys žmonės, nors skaito Biblija ir mato perspėjimus, bet nuolankiai seka tais netikrais mesijais. Būtent taip galioja Biblijos principas "žiūrėdami nemato, o klausydami negirdi". Net akivaizdūs dalykai jiems yra "nematomi".

Dievas mums nurodė šėtono tarnų ženklą 666.

Netikros bažnyčios naudoja apkarpytas 66 knygų biblijas (tai protestantų kanonas). Biblija mus moko, kad žmogaus skaičius yra 6 (žmogus sukurtas šeštą dieną). Kai matai nuo pakylų kabančius „dievo pateptuosius“ (mesijus, kristus), matai žmogų (šeši), žmogus laiko savo rankoje šešiasdešimt šešių knygų protestantišką bibliją. Bendras skaičius ant pakylos yra 666. Atsakykite sau kokių tiesų jie moko?

Toliau Biblija mums atveria kaip atskirti Tiesos Kelią nuo klaidžiakelių:

Mirdamas ant kryžiaus, Kristus savo mokinius (mylimiausio mokinio Jono asmenyje) padarė Marijos įsūniais (Jn 19,26-27). Kiekvienas apaštalas per žodį, „pagimdo“ sau palikuonių (1 Kor 4,15), kuriems išlieka Marijos įsūnystė. Toliau apreiškimo knyga mums nurodo kaip slibinas stojo priešais moterį, kad, jai pagimdžius, prarytų jos kūdikį. Ji pagimdė Sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda. Ir jos kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie Jo sosto. (Apr 12, 4-5) ( Jėzus Kristus buvo paimtas prie sosto). Skaitome toliau : .......Ir slibinas įnirto prieš moterį, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą. (Apr 12, 17) Šėtonas ir jo tarnai negalėdami kariauti prieš Dievą, įnirtingai kovoja su Sūnaus motina ir jos palikuonimis (Prisimenate ką Kristus įsūnijo savo motinai Jn 19,26-27) kurie laikosi Dievo įsakymų ir turi Jėzaus Kristaus liudijimą.

Ženklas aiškus, tie kas įnirtingai kovoja prieš Jėzaus motiną Marija, Ja visaip niekina ir koneveikia yra slibino tarnai, kurie tik išoriškai apsimeta teisumo tarnais krikščionimis.

Aš ankščiau net pasimesdavau žiūrėdamas į tai su kokiu nirtuliu protestantai puolą Mariją ir visa kas susiję su jos pagerbimu tikrojoje bažnyčioje. Bet Dievas davė supratimą ir dabar aš aiškiai matau, kad taip juos skatina tas kam jie tarnauja.

Jei ieškai Dievo, žinok, kad Jo ieškoti galima tik vienu keliu – per Jėzų Kristų, nes visa kita yra tik apgaulė. Jėzus yra tik vienoje Kritaus apaštališkoje bažnyčioje. Bandymai sekti Kristų kitais keliais yra nuodėmė. Net jei esi Dievo išrinktas, kol būni nuodėmėje negali gauti tau skirtos palaimos. Karalius Dovydas, nors ir buvo Dievo pateptas Izraelio karūnai, iki tol nebuvo įvestas į valdžią ir palaiminimą, kol nenumirė Jo nuodėmė Jechonatanas (1 Sam 20,30; 2 Sam 1,26).

p.s. Ilgus metus nagrinėdamas Šv. Raštą, aš maldose prašiau Kristų duoti supratimą dėl tų taisyklių tam, kad neapsigauti. Būtent todėl aš ir kalbu viešai: "Giedokite Dievui! Girkite Jo vardą! Taisykite kelią Tam, kuris važinėja virš debesų! Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje! (Ps 68,4). Žiūrėkite ar tą kūną sekate.

Su nuoširdžia meile broliai
Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą