2020 m. birželio 18 d., ketvirtadienis

Tai verti pagarbos ir sektini žmonės !!!


Būtent tai ir yra tikroji Lietuva: Žila, pavargusi, ligota, bet ryžtinga ir nepalaužiama.

   Jos nerodo feikinės Lietuvos tikrovės formuotojai, ją ignoruoja kolonijinės administracijos klerkai, bet būtent ji yra tie lašeliai, kurie vienas po kito ir kiečiausią akmenį pratašo.


2020 m. gegužės 13 d., trečiadienis

Čia LietuvaŠiame video vaiką "be smurto" atiduoda tiems kas ją prievartavo:
O čia jos tėvas Drasius Kedys, kuris iki mirties kovojo už ją:
Jis irgi mirė nesmurtine mirtimi "Užsprigo lapu":2020 m. gegužės 11 d., pirmadienis

Rejoice O BethanyMūsų kūnai ir mūsų gyvuliai yra jų nuosavybė, su kuria jie elgiasi, kaip jiems patinka; mes papuolę į vargą.
   Žmogui visada svarbu žinoti ar jis teisingai elgiasi ar ne. Šis žinojimas neateina savaime, turi būti tam tikri atspirties taškai tam, kad įvertinti aplinkybes ir priimti teisingus sprendimus kiekvienoje konkrečioje situacijoje. Kas tie orientyrai? Be abejo patirtis. Vaikas iki tol negali teisingai vertinti aplinkos kol jis ne įgauna patirties. Žmogus nustoja būti vaiku tik tuomet, kai jo turima patirtis leidžia savarankiškai įvertinti aplinką ir atitinkamai elgtis.

  Mūsų mokytojas Jėzus Kristus perspėjo, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Kodėl jis taip perspėjo žmones, kurie jau buvo suaugę ir turėjo mokymą, tarnystes ir patirtį kurioje gyveno? Viskas labai paprasta. Suaugęs žmogus, turintis patirties, nenori mokytis. Jis atmeta tuos kas bando jį paprotinti ir pats stengiasi savo patirties pagrindu protinti kitus. Todėl tokiems žmonėms, bet koks mokymas yra beprasmis, jie sustabarėja. Jų širdys tampa kietos. Tuo tarpu žmogus kuris atsiverčia nuo sustabarėjimo ir atveria širdį Dievo mokslui, kas dieną gauna malones ir patirtis, kurios eina per tūkstantmečius ir neleidžia nuklysti į lankas. Dievas Pats Asmeniškai paima tave už rankos ir veda tavo gyvenimo keliu. Kaip mažą vaiką. Perspėdamas apie duobes ir nelygumus.

  Švento Rašto skaitymas turi savo prasmę tik tuomet kai žmogus tiki Jėzumi Kristumi, priešingu atveju jis nieko negaus. Maldoje mes klausiame Dievo, skaitydami Šv. Raštą mes gauname atsakymą.

  Šiandien siūlau paskaityti Biblijos Nehemijo knygos ištrauką, pasakojančią apie tai kaip jautėsi vergais tapę Izraelitai, kurie grįžo po tremties į Jeruzalę.

   Dabartinių priverstinių testavimų ir galimų priverstinių vakcinavimų akivaizdoje mes tiesiog turme prisiminti, jog su laisvo žmogaus kūnu niekas nieko daryti neturi teisės be jo leidimo, o su vergų kūnais visada yra daroma tai ko nori šeimininkas. Kiša visokius testus, leidžia visokius skysčius ir pan. 

Nehemijo knyga 9 skyrius (K.Burbulio vertimas): 

    Šio mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną izraelitai susirinko pasninkaudami, apsivilkę ašutinėmis ir apsibarstę galvas žemėmis. Izraelio palikuonys atsiskyrė nuo visų svetimtaučių ir sustoję išpažino savo nuodėmes bei tėvų nusikaltimus.

  Stovėdami savo vietose, jie ketvirtį dienos skaitė iš Viešpaties, savo Dievo, įstatymo knygos, o antrą dienos ketvirtį išpažino savo nuodėmes ir, parpuolę ant žemės, garbino Viešpatį, savo Dievą. Ant paaukštinimo stovėjo levitai: Ješūva, Banis, Kadmielis, Šebanija, Būnis, Šerebija, Banis ir Kenanis ­ir garsiai šaukėsi Viešpaties, savo Dievo. Levitai Ješūva, Kadmielis, Banis, Hašabnėja, Šerebija, Hodija, Šebanija ir Petachija sakė:

   “Atsistokite ir šlovinkite Viešpatį, savo Dievą, per amžių amžius. Tebūna palaimintas Tavo šlovingas vardas, kuris išaukštintas virš visokio palaiminimo ir gyriaus”.

   Ezra meldėsi:

   “Tu, Viešpatie, esi vienintelis. Tu sutvėrei dangų, dangaus dangų ir visą jų kareiviją, žemę, jūras ir visa, kas jose. Tu visa tai palaikai, ir dangaus kareivijos garbina Tave. Tu, Viešpatie, esi Dievas, kuris išsirinkai Abramą, jį išvedei iš chaldėjų Ūro ir davei jam Abraomo vardą. Patyręs, kad jis Tau ištikimas, padarei su juo sandorą, kad jo palikuonims duosi kraštą kanaaniečių, hetitų, amoritų, perizų, jebusiečių ir girgašų. Tu ištesėjai savo žodį, nes Tu esi teisus. Tu matei mūsų tėvų priespaudą Egipte ir išgirdai jų šauksmą prie Raudonosios jūros. Tu darei ženklų ir stebuklų faraonui, jo tarnams ir visiems jo krašto žmonėms, nes žinojai, kaip jie didžiavosi prieš juos. Taip Tu įsigijai vardą, kaip yra ir iki šios dienos. Tu perskyrei jūrą prieš juos, ir izraelitai perėjo sausuma per jūrą, o jų persekiotojus atidavei gelmėms kaip akmenį šėlstančioms bangoms. Debesies stulpu vedei juos dieną ir ugnies stulpu nušvietei naktį jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. Tu nužengei ant Sinajaus kalno ir kalbėjaisi su jais iš dangaus; davei jiems teisingus potvarkius, tikrus įstatymus, gerus nuostatus ir įsakymus. Tu paskelbei jiems savo šventą sabatą; įsakymus, nuostatus bei įstatymus jiems davei per savo tarną Mozę. Kai jie badavo, davei jiems duonos iš dangaus, kai troško, leidai vandeniui tekėti iš uolos. Tu pažadėjai jiems, kad jie įeis į žemę, kurią Tu prisiekei jiems atiduoti. Bet jie ir mūsų tėvai elgėsi išdidžiai, sukietino savo sprandus ir neklausė Tavo įsakymų. Jie atsisakė paklusti ir neprisiminė Tavo stebuklų, kuriuos tarp jų padarei. Jie sukietino savo sprandus ir maištaudami išsirinko vadą, kuris juos parvestų vergijon. Bet Tu esi Dievas, pasiruošęs atleisti, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras, todėl neapleidai jų. Kai jie nusiliejo veršį ir sakė: ‘Tai yra tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto’, jie Tave labai supykdė. Tačiau Tu, Dieve, būdamas didžiai gailestingas, jų nepalikai dykumoje; debesies stulpas neatsitraukė nuo jų dieną nė ugnies stulpas naktį, rodydamas jiems kelią, kuriuo jie turėjo eiti. Tu davei savo gerąją dvasią ir mokei juos, maitinai mana ir girdei vandeniu. Keturiasdešimt metų aprūpinai juos dykumoje. Jiems nieko netrūko. Jų drabužiai nenusidėvėjo ir jų kojos neištino. Karalystes ir tautas Tu atidavei jiems ir paskirstei jas dalimis. Jie užėmė Hešbono karaliaus Sihono kraštą ir Bašano karaliaus Ogo žemę. Jų vaikus padauginai kaip dangaus žvaigždes ir jiems davei kraštą, kurį pažadėjai jų tėvams. Jų vaikai įėjo ir užėmė tą žemę. Tu pajungei jiems krašto gyventojus, kanaaniečius, ir atidavei juos į jų rankas su jų karaliais ir krašto žmonėmis, kad jie pasielgtų su jais, kaip jiems patinka. Jie paėmė sutvirtintus miestus, derlingą žemę, pasisavino jų namus, pilnus gėrybių, ir iškastus šulinius, vynuogynus, alyvmedžių sodus ir vaismedžių daugybę. Jie valgė, pasisotino ir pralobo. Jie džiaugėsi Tavo didžiu gerumu. Bet jie tapo neklusnūs, maištavo prieš Tave, atmetė Tavo įstatymus ir žudė Tavo pranašus, kurie įspėjo juos sugrįžti prie Tavęs; jie Tau labai nusikalto. Todėl Tu atidavei juos jų priešams, kurie juos užėmė ir pavergė. Priespaudos metu jie šaukėsi Tavęs. Tu juos išklausei ir, didžiai gailėdamasis jų, siuntei jiems gelbėtojų, kurie juos išgelbėjo iš jų priešų rankų. Sulaukę ramybės, jie vėl darydavo pikta prieš Tave. Tuomet Tu vėl juos atiduodavai į priešų rankas. Jiems atgailaujant, Tu daug kartų išklausei juos ir išvadavai iš priešų, gailėdamasis jų.Tu perspėdavai juos grįžti prie Tavo įstatymų, tačiau jie elgdavosi išdidžiai ir nepaklusdavo Tavo įsakymams, bet laužė Tavo nuostatus, kuriuos vykdydamas žmogus yra gyvas. Jie atsuko Tau nugarą ir pasiliko užkietėję. Daugelį metų Tu pakentei juos, liudydamas prieš juos per savo dvasią savo pranašuose. Jie neklausė Tavęs, todėl Tu atidavei juos į žemės tautų rankas. Tačiau dėl savo didžio gailestingumo Tu jų nesunaikinai visiškai ir neatstūmei, nes Tu esi maloningas ir gailestingas Dievas. O dabar, didis, galingas ir baisus Dieve, kuris laikaisi sandoros ir gailestingumo, pažvelk į mūsų vargus, kurie ištiko mūsų karalius, kunigaikščius, kunigus, pranašus, tėvus ir visą mūsų tautą nuo Asirijos karalių laikų iki šios dienos. Tu teisingai baudei mus. Tu buvai mums ištikimas, o mes nusikaltome Tau. Mūsų karaliai, kunigaikščiai, kunigai ir mūsų tėvai nevykdė įstatymų ir nepaisė Tavo įsakymų ir įspėjimų. Gyvendami savo karalystėje, jie naudojosi gėrybėmis, kurias jiems davei, Tavo jiems duotame derlingame ir plačiame krašte. Tačiau jie netarnavo Tau ir neatsisakė savo piktų darbų.

   Šiandien esame vergai šalyje, kurią davei mūsų tėvams ir leidai naudotis jos vaisiais ir gėrybėmis. Dabar jos derlius priklauso karaliams, kuriuos paskyrei mums už mūsų nuodėmes. Mūsų kūnai ir mūsų gyvuliai yra jų nuosavybė, su kuria jie elgiasi, kaip jiems patinka; mes papuolę į vargą.

   Todėl mes darome tvirtą sandorą ir ją užrašome, o mūsų kunigaikščiai, levitai ir kunigai ją užantspauduoja”.

2020 m. gegužės 10 d., sekmadienis

О обыденном


Галиматья напала, растопырилась
И жизни беззаботная весна
Покрылась волдырями, искорёжилась
Не Ведая зачем сюда пришла.

Колы на головах тесали мудрые
И мыслей свистопляска на уме
Незнание была легкою обузою
А знание стало камнем на вые. 

Короче.
          Взяли всё из головы и вымели,
Не нужно никого здесь напрягать
Чекушку напоследок опрокинули,
И в стойле смирно,
                          что хозяин скажет - ждать.

2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Kokia neįtikėtina jėga šiame šokyje!  Man atrodo jog visa bekraščių stepių dvasia yra šiame trumpame šokyje.

   Kiekviename judesyje yra tiesiog milžiniški laisvės ir jaunų karių bravūros vulkanai.


2020 m. gegužės 8 d., penktadienis

К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. ПУШКИН А.С.
Изыде сеятель сеяти семена своя.


Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

А. С. Пушкин Собр. соч. в 10 тт. Т. 2 Стихотворения 1823—1836 1823

2020 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

Atsibudau iš ryto, nei kosčiu, nei karščiuoju, nei kas skauda - O DIEVĘ, PAS MANE BESIMPTOMIS KORONOVIRUSAS!!!
  Na paaiškinkit man, kokio dydžio turi būti smegenėlės, kad tikėti tokia akivaizdžia melagyste?  Nebent kaip pas kokia pelę?Pelė


Žmogau, ar ieškai to
Ko neįmanoma surasti?
Ar tyrinėji tai
Ko neįmanoma suprasti?
Ar pabandai susimąstyti apie tai,
Kas tavo mąstymę netilptų apskritai?

Neatsakai?

Nes nemąstai.
Nes klausimai šie netalpa tavį.
Tu plūduriuoji tyliai pasroviui,
Nes neturi sparnų pakilt.
Elgiesi kaip visi, kalbi kaip įprasta,
Rašai taip kaip išmokė,
Stebi ką kitas padarys ir tai kartoji.
Tu ne žmogus, esi tik kopija kitų,
Pilkos minios, pilka dalelė.
Ir viskas kas susiję su tavim,
Tai tik beskonė banalybė.
Ar tai ką parašei ar pasakei,
Turės išliekamąją vertę?
Ar privertei savo gyvenimę ką nors susimąstyt?
Ar apsiverkt, ar apsidžiaugt, ar po galais - įtūžt?
Ar pagalvojai, kad viskas ką darai,
Tai tiktai pastangos pritapti prie kitų?
Neišsiskirti iš minios,
Neišsišokti, nenudegt, neapsijuokt.
Ar tai gyvenimas žmogaus?
O gal greičiau pelės.

Jei būtum tu žmogus,
Tau būtų nusispjaut,
Į tai ką pagalvos kiti.
Jei būtum tu žmogus,
Tu nebijotum būti koks esi,
Jei būtum tu žmogus,
Rašytum tai kas rūpi tau,
Neatsižvelgdamas į aplinkinių norus.
Jei būtum tu žmogus, o ne pilka pelė,
Tau nereikėtų niekieno draugijos.
Ir pagaliau jei būtum tu žmogus,
Tu atsiskirtum nuo minios,
Ieškotum to,
Ko neįmanoma surast,
Ir tyrinėtum tai,
Ko neįmanoma suprast.
Ir mąstyme paklitum ten,
Kur begalybės neaprėpiama erdvė.

Susimąstyk ir atsakyk sau atvirai,
Ar tu žmogus, ar tiktai paprasta pilka pelė?

2020 m. gegužės 3 d., sekmadienis

Primityviai paprastas būdas pavogti tavo pinigus, net jei tu jų neturi. Ką daryti, kad apsiginti?
    Ar vien tik Bilo Geico ir jo gentainių pasipelnymo tikslais visus žmones, kaip gyvulius, suvarė į kalėjimus (namų areštą) ir uždėjo antsnukius?  Na, mes gi neesame naivūs ir suprantam jog aišku ne. Net jei tai milijardines sumos, tikrai jiems tokia globali afera yra neįkandama. Bilas Geicas, kaip ir kiti save labai protingais įsivaizduojantys žydai vėl, kaip jau porą tūkstantmečių savo atsimetimo nuo Dievo istorijoje, šiame purviname reikale tik stumdomos figūros, kurių paskirtis būti atpirkimo ožiais (LO AZAZEL). Būtent ant jų suvers visas kaltes. Na dar, po visko, leis užsidirbti kokių centukų už tai, kad kentėjo (holokausto industrijos pavyzdžiu, kuri beje atneša daugiau rūpesčių nei naudos). Tai bus tik niekingi trupiniai, nuo ponų stalo. 

  Iš esmės KORONOAFEROS tikslas, įlįsti į kiekvieno pasaulio žmogaus piniginę. Ir ne po truputį, ką jie darė jau daugelį metų per taip vadinama infliaciją arba paprasčiau sakant pinigų nuvertėjimą. O galingai, vienu smūgiu atimant tokią sumą, kuri normaliam žmogui net neįsivaizduojama.

   Kas nežino kas yra infliacija priminsiu: Jie leidžia į apyvartą tuščius pinigus, todėl kas metai prekių visuma, kurią tu galėjai nusipirkti, vis sumažėja keliais procentais, nors pinigų tavo kišenėje kiekis lieka tas pats. Tai vadinama gražiu žodeliu INFLIACIJA, paprašiau tariant VAGYSTĖ IŠ VISŲ. Už tuos "nuvertėjusius", o tiksliau pasakius iš tavęs pavogtus pinigus, gyvena tie, kas kontroliuoja pinigų leidybą. Ir tai ne mūsų renkami seimai ir vyriausybės. Tie žmonės neatsiskaito niekam. 

  Tai va, vien tik Lietuvai jie numatė "paskolinti" 5 milijardus pinigų, KURIŲ NĖRA (čia tik pradžia). O kiek visame pasaulyje? Turbūt tikslios trilijonų sumos nežino niekas. Per korumpuotas vyriausybes, visiems mums paskolins tai, ko neturi, o mes visi per mokesčių sistemą jiems su kaupu grąžinsim tai kas yra mūsų prakaitu uždirbta.

  Manai jog tau tai nerūpi? Gauni sau algelę, sumoki bankui už pagerintos planiruotės chruščiovkę kokiose "Bajorų pakirkšnyse", o likusius išleidi papelijusiems makaronams su trečiarūšėmis nudvėsusių Indijos bizonų kaulų masės dešrelėmis ir tau gerai? Turiu nuvilti, po šios KORONOAFEROS tu net tas trečiarūšes dešreles galėsi ragauti tik per šventes. Kodėl? Atsakysiu. Jau dabar Lietuvos mokesčių sistema taip sutvarkyta jog 70-80 proc. tavo pajamų pasiima tie kas kontroliuoja mūsų valdžią (paberdami trupinus tiems kas surenka mokesčius ir tai su visokiais skandalais, kaip pav keliuko asfaltavmo peripetijos).  O kiek dar reikės surinkti, kad atiduoti tai ką skolinasi KORONOAFEROS paskatinti?

   70-80 procentų atimamų mūsų pajamų tai jau BAUDŽIAVA, o visa kas aukščiau, čia jau VERGOVĖ.

  Gal paprieštarausi man dėl dabar surenkamų mokesčių dydžio? Na tu gi protingas žmogus, paskaičiuokim kartu. Mokesčiai Lietuvoje:

  Jai tu gauni 1000 eurų į rankas, tu iškarto sumoki virs 500 eurų įvairiu tiesioginiu mokesčiu (VSD, PSD, FAPM, JAPM, SORDA, ir t.t.). Toliau, nuo to 1000 eurų (tipo atlyginimo NETO, nuo kurio tu jau sumokėjai visus mokesčius) tu pradedi mokėti kitus mokesčius (netiesioginius) pirkdamas bet kokią prekę ar paslaugą:
1. 210 eurų (PVM)
2. ~170 eurų įvairiu akcizu (benzinas, alkoholis, tabakas, ir t.t.) 
3. Į kiekviena preke ar paslauga į kalkuliuota apie 10 - 20 proc. (100 - 200 eurų) įvairiu kitu mokesčių (licenzijos, muitai ir t.t.) valstybei, gaminant mano perkamą preke ar paslauga.
4. Ir pabaigai, prievartine komunaliniu paslaugu centralizacija, už kuria mes permokame kas karta apie 50 proc. o tai sudaro dar vidutiniškai apie 150 eurų.

    Tai yra, tu nuo savo "BAISIAI DIDELIO" 1000 eurų (į rankas) atlyginimo, dar sumoki nuo 500 iki 750 eurų kitu, netiesioginių mokesčiu, neskaičiuojant to ką jau sumokėjai tiesiogiai. Jau dabar gyvenimas Lietuvoje labiau panašėja į darbo lagerį. O kas dar mūsų visų laukia? Sustiprinto režimo kolonija?

   Na ir paskutinė, visuomet iškylanti mintis, kai pamatai, jog didelių dėdžių žaidime, tu esi tik NIEKAS:

   Na ir kas, mes vis viena nieko negalime padaryti? 

  Galim. Visų pirma nustok inkšti, tie super duper dideli dėdės irgi žmonės. Labai bailūs žmonės. Kitaip jie šitiek daug resursų netaškytų savo tikrosios padėties slėpimui. Juk visi kas tik pradeda žmonėms pasakoti apie šias aferas, tuojau pat marginalizuojami ir paskelbiami konspirologais. Tam dirba ištisos elfų ir trolių fermos, dėl akių vadinamos UNIVERSITETAIS. Visus juos reikia šerti ir išlaikyti infrastruktūrą. Tam ir yra pučiami netikrų pinigų burbulai, o šiuos burbulus per korumpuotus politikus užpildo tavo tikri, kruvinu prakaitu uždirbti pinigėliai.

  Tau tereikia suprasti, kad visa ši sistema laikosi ant NETIKRŲ PINIGŲ, kuriais mes priversti atsiskaitinėti. Ir jau visai greitai, tuos netikrus pinigus mes matysime tik kompiuterių ekranuose.

   Mums reikia rasti kitą tarpusavio atsiskaitymo būdą? Kokį. Dievas nuo pat pasaulio sukūrimo mums jį davė. Auksas, Sidabras ir Varis.

  Paimk paslėpk 100 gramų aukso, 10 kg. sidabro arba toną vario. Po dešimties metų juos atkasęs tu ne tik ne pralaimėsi, bet dar turėsi ir solidų pelną. Padaryk tą patį su tūkstančiu eurų arba dolerių. Jeigu juos dar priiminės atsiskaitymui, tu tikrai prarasti daugiau nei puse tos vertės kurią turėjai prieš juos užkasdamas.

  Mano žmonos amžiną atilsį seneliai, visą gyvenimą sunkiai dirbo ir prieš pat CCCP žlugimą, buvo sutaupę labai solidžią sumą pinigų. Bet žlugo valstybė ir rubliai nuvertėjo visiškai. Viso gyvenimo triūsas, kėlimaisi anksti, taupymai, viršvalandžiai, atsisakymai pirkti ką nors skanaus gražaus ir pan. virto krūva beverčiu popiergalių. Jeigu jie būtų saugoję pinigus ne banke ir ne popiergaliuose, o pav. aukso dirbiniuose, po sovietų žlugimo jie būtų milijonieriais. Kadangi pasitikėjo bankais ir popieriais, tapo vargšais. 

  Tam, kad suprasti kiek nuvertėjo mūsų darbas jau šiais laikais, kiekvienas gali pažvelgti į savo algas. Kai aš pradėjau dirbti Anglijoje vairuotoju, už dienos atlyginimą aš galėjau nusipirkti vieną Britišką auksinę monetą Sovereign. Dabar vairuotojo alga didesnė, bet vieną monetą tu gali nusipirkti tik už dvi dienas darbo. T.y. per dešimtmetį darbo vertė nukrito dvigubai. Tas pat ir su ūkininkais, tik jie dažniausiai nemoka skaičiuoti, todėl dar nekelia kainų. Jų tona grūdų  prieš dešimtmetį kainavo aukso vertėje du kartus brangiau nei dabar. Kai jie tai suvoks, bus blogai, nes kainos šoks drastiškai.

  Aišku laikyti santaupas protingai brangiuose metaluose yra jau geras pasirinkimas. Tuo labiau, kad bankai jau seniai nebemoka palūkanų, o kai kur netgi už pinigų laikymą ima mokestį. Bet mums reikia pradėti galvoti apie kokį nors paprastą ir patikimą tarpusavio atsiskaitymo būdą už prekes ir paslaugas būtent auksu, sidabru ir variu. Tam reikalingas ultra paprastas (kad kiekvienas galėtų lengvai naudotis)  apskaitos ir patikros metodas.

  Leiskite jums pasiūlyti tokį tarpusavio atsiskaitymo algoritmą, vadinkime ją Troščenkos sistema (tikiuosi niekas nesupyks jog jeigu aš siūlau metodą tai ir šį metodą pavadinkime mano pavarde):

Imkime pagrindu 1 gramą aukso ir jo kainą nustatykime 40 eurų. (kainos netikruose piniguose tik kaip atskaitos taškas šiandienai, nes taip jau įprasta) 
Toliau imkime vieną gramą sidabro ir jo kainą nustatykime 40 eurocentų
Ir pagaliau 1 kilogramą vario, jo kaina 4 eurai.

Gauname 1 gramas aukso kainuoja 100 gramų sidabro arba 10 kilogramų vario.

Trumpas tokio atsiskaitymo pavyzdėlis: Už darbą statybininkui mokam į dieną 2 gramus aukso. (arba atitinkamai 200 gramų sidabro 20 kg vario) Statybininko darbas įgauną vertę. Jis už pieną sumoka 3 gramus sidabro, duonos kepaliukas dar 5 gramai sidabro, mėsos kilogramas 15 gramų sidabro, 10 kiaušinių 5 gramai sidabro ir t.t.) Manau tikrai suveiktų net vieno kaimo mastu, jau nekalbant apie didesnį žmonių kiekį.

Nesiplėsiu, pavyzdžių čia galima sugalvoti marias.

 Aišku šis atsikaitymo būdas labai žalias ir yra daug niuansų, bet jeigu pradėsime nors keli taip tarpusavyje atsiskaitinėti, po truputį viskas susireguliuos. Aš pav. jau seniai ant savęs nešioju auksą kaip ekstra atskaitymo būdą (grandinėlė, apyrankė, žiedai) . Paskutinį kartą teko sodybą Lietuvoje tvarkyti, meistras pridirbo problemų teko greitai perdarinėti. Nusiėmiau apyrankę ir grandinę su kryžiumi, pardaviau juos kaip laužą už beveik 4 000 eurų. Nors pirkau juos prieš 4 metus už 3500. Tai yra net extra atveju pardavęs aš laimėjau. Nereikia, kad daug žmonių naudotų šį atsiskaitymo būdą. Vergų neįtikinsi, tegu jie čipuojasi ir džiaugiasi savo virtualiais pinigais.

   Dar vienas svarbus dalykas, jokiais būdais atsiskaitant minėtu metodu ne kurti jokių specializuotų įstaigų, patikrai probavimui ir pan. Nes jas greiti sunaikins, o aktyvą užtąsys teisėsauga. Manote žmonės pasaulyje to ne bandė daryti organizuotai? Pasigooglinkite internete, pamatysite ką su jais padarė. Jei darai daryk su asmeniškai pražystamais bendraminčiais, labai konfedencialiai. Bet šią inormaciją kurią aš pateikiu kuo plačiau platink, nes tada bendraminčių ratas didės. Tai yra, informaciją platink visur, o atsiskaitinėk tik su patikrintais žmonėmis.

  Taip pat dėl metalo kokybės. Yra pilna visokių būdų patikrinti ar metalas geros kokybės ar ne (paieškokite internete, net nereikia kažkokų specializuotų būdų. Prisiminkite metalų svoris ir tūris esant vienodai temperatūrai nesikeičia iš to labai lengva nusistatyti sau metodą patikrai, jei ten ne auksas ar sidabras arba jie prastos kokybės tūris neatitiks svorio).

Tiesiog pradėkime naudoti auksą , sidabrą ir varį būtent tokiose proporcijose atsiskaitymams už prekes ir paslaugas.

Prisiminkite: 1 gramas aukso 100 gramų sidabro 10 kilogramų vario. Labai paprasta ir tikrai bus efektyvu, nes nes šie pinigai nenuvertės.

p.s. Dar viena svarbi mintis - auksą, sidabrą ir varį niekada ne pirkite jokiose parduotuvėse ar oficialiai, ten kainos žvėriškos ir tai niekada neapsimokės. Geriau iš žmonių ir jei negali pats pasitikrinti, tuomet sumokėk pora eurų už patikrinimą kokiame lombarde.

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. gegužės 1 d., penktadienis

Po straipsnio apie žudomus Europos senolius, naktį mano namus atakavo juodaodžiai su kaukėmis.


  Šiaip šio teksto nerašyčiau, maža kodėl grupė nusikaltėlių nutarė įsilaužti į mano namą Anglijoje.   Bet atvykusių policininkų žodžiai mane privertė susimąstyti. "Šiaip sau niekas į namus nesilaužia".   Mes su abiem mano sūnumis apsigynėme, vyriausias turi dabar mėlynę po akim, aš pora gūzų ir raudoną akį, bet negrai išsibėgiojo. Jie nesitikėjo jog jiems kas nors priešinsis. Anglai dažniausiai nuolankiai vykdo viską ką jiems įvairiaspalviai nusikaltėliai sako. Tuo labiau banditai buvo didžiuliai, sportiški su pripompuotais raumenimis.

  Jau baigiantis muštynėms, prieš pabėgant, didžiausias negras man rėkė, "Džiaukis jog likai gyvas. Aš valdau šitą rajoną". Į tai aš jam atsakiaukad man nusispjauti ką jis valdo ir, kad jis pats galėtų džiaugtis tuo pačiu. Tada gavau atsisveikinimo smūgį, po kurio aptemo akyse ir dešine akimi dar apie 5 minutes nieko nemačiau (Vis dėl to metai ir mano kūno svoris daro savo, jau nebe ta reakcija, pavargau besitąsydamas ir praleidau dešinę. Ačiū Dievui turiu prie savęs du ąžuolus sūnus gynėjus. Baisu ir pagalvoti jei pasiduočiau visų tų Sorošų ir Geicų finansuojamiems smegenų plovėjams ir nutarčiau neturėti vaikų, tipo gyventi savo malonumui. Dabar nebūtų kas gina seną tėvą). 

  Policininkai labai skeptiškai žiūrėjo į mūsų parodymus, vis ausdami mintį, kad gal čia kažkokios nusikaltėlių grupuočių tarpusavio peštynės. Mes neatrodėme labai sugniuždyti, visi perpildyti adrenalino, tarpusavyje dalinomės muštynių įspūdžiais, juokavome, todėl mūsų parodymus užrašinėjęs pareigūnas mestelėjo:

  "Ko jie pas jus atėjo, į mano namus šiaip sau nevaikšto ir į mano pažįstamų namus taip pat."

  Na jis teisus. Ką aš į tai galėjau atsakyti. Jie šaukė apie kažkokią žoliapjovė, paskiau apie trimerį kurį kažkas iš jų pavogė, dėl to jie nori patikrinti mano namus. Policininkais vėl paklausė ar tikrai nėra čia jų nuosavybės. Šiek tiek pyktelėjęs, aš jam pasiūliau apžiūrėti, gal ką nors iš jų nuosavybės jis ras mano namuose.

   Bet pareigūnas teisus. Šiaip sau žmonės antrą nakties nesilaužia į svetimus namus. Jie atėjo ne šiaip sau, o rėkimai apie kažkokią žoliapjovė, na banditai visada kalba kokius nors vėjus savo nusikaltimui pateisinti.

   Galimai tai sutapimas, nežinau, bet dieną prieš šį įsilaužimą aš prašiau straipsnį - "Aš nesakysiu kas žudė Europos senolius, aš tik paaiškinsiu kaip." Jį, kaip ir kitus mano straipsnius paviešino tik kelios nesisteminės (tai yra Sorošinių ir Geicinių gentainių nekontroliuojamos) internetinės platformos. Bet šiuo straipsniu, vėl pradėjo masiškai dalintis socialiniuose tinkluose (ir ne tik Lietuvoje). Kaip ir po pirmo mano straipsnio šia tema "Kaip pasiekti mirštamumo rodiklius, jei virusas beveik nekenksmingas? Numatyti privalomą gydymo algoritmą - plaučių ventiliavimu." Antruoju straipsniu, vien per pirmą dieną pasidalino virš dviejų tūkstančių kartų. Jau po poros valandų, mano du pagrindiniai emailai (gmail sistemoje)  buvo užblokuoti. Kodėl? Iki šiol atsakymo nėra "formaliai išmeta ženkliuką - "pasibaigė siunčiamų laiškų limitas". Nors googlo užklausiau oficialiai kas čia per limitas, atsakymo negavau. Tada vėl "sutapimas" užblokavo ir  20min.lt, ldiena.lt ir dar porą platformų, kuriose šį straipsnį vien per pirmą parą peržiūrėjo virš 20 tūkstančių žmonių. Ir naktį vėl sutapimas, į straipsnio autoriaus namus laužiasi grupė negrų su kaukėmis ieškoti pavogtos žoliapjovės.

  Keisti sutapimai. Pamenate antikinę Ezopo pasakėčią apie apie vilką ir ėriuką.  Vilkas norėdamas suėsti eriuką bandė savo veiksmams suteikti teisėtumo įvaizdį. Kai nieko nesigavo jis tiesiog pasakė "Tu kaltas jau vien tuo, jog norisi man valgyt ir griebęs ėriuką, nusitempė į mišką".

  Kuo daugiau žmonių netiki šia prasto skonio ir grubaus melo koronoafera, tuo desperatiški bus tarptautinių nusikaltėlių veiksmai. Bet tai yra gerai, nes jiems tenka atleisti vadžias. Visada prisiminkite, jog mūsų vienintelė galimybė pasipriešinti šiam lėtam visuotiniam įverginimui yra NETIKĖJIMAS jų teisėtumo drapanomis, kuriomis jie negrabiai aprėdyjo savo merkantilinius ir bjaurius siekius.

   Tik mūsų tikėjimas jų melais daro juos galingais.

   Netikinčią jais visuomenę, neįmanoma ilgai valdyti, tam reikia beprotiškų resursų ir vis didėjančių represijų. Resursai visada baigiasi, o represijos visada sulaukia atsako. Jau dabar Lietuvos policininkai nenoriai baudžia be antsnukių vaikščiojančius, verčiau vaidindami jog nepastebi, todėl ir diriguotojams tenka daryti "karantino lengvatas". Kuo daugiau bus tų, kas atvirai pasipriešins šiam šliaužiančiam įverginimui, tuo greičiau NEOVERGVALDŽIAI leis savo tarnams paskelbti jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", visi paplos akliems vykdytojas, valdžios vyrai padalins blizgučius ir padėkas, o patys nevykėliai vergvaldžiai, nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

  Dar kartą kartoju  - Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais!

 p.s. O neovergvaldystės sistemos įgyvendintojams noriu priminti, ką sakė žymiausias pasaulio karalius Saliamonas "Tuštybių tuštybė, viskas tuštybė. Kokia nauda žmogui iš viso jo triūso, kurį jis turi po saule. Viena karta praeina, kita-ateina, o žemė lieka per amžius. Saulė teka, leidžiasi ir skuba į vietą, iš kur ji užtekėjo. Vėjas pučia į pietus ir pasisuka į šiaurę; pučia šen ir ten, sukasi aplinkui ir vėl grįžta į vietą, iš kur pakilo. Visos upės teka į jūrą, bet jūra vis nepilna. Upės grįžta atgal, iš kur ištekėjo. Akys nepasisotins stebėdamos ir ausys neprisipildys girdėdamos. Kas buvo, tas vėl bus; kas padaryta, tas vėl bus daroma. Nieko naujo nėra po saule. Jei yra kas, apie ką būtų galima sakyti: „Žiūrėk, tai nauja!”, tai jau buvo senais laikais prieš mus. Praeities įvykiai užmirštami, o ir vėliau būsiančių nebeatsimins tie, kurie gyvens po jų."

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. balandžio 28 d., antradienis

Aš nesakysiu kas žudė Europos senolius, aš tik paaiškinsiu kaip.


  Mane visada stebindavo žmonių aklumas. Ne tas aklumas kuomet jie negali matyti, o tas aklumas kuomet žiūrėdami jie nesugeba savo smegenyse sudėti akivaizdžių dalykų į loginę grandinę ir rasti teisingą paaiškinimą reiškiniams.

  Kristus savo mokinius moko: "Jie žiūrėdami nematys ir klausydami negirdės".

  Man visada atrodė, kad aš žmonėms tiesiog rodau akivaizdžius dalykus ir jie suvokia, bet realybėje tik po laiko dažnai manęs klausdavo, o iš kur tu žinojai, kad bus būtent taip? Pasirodo jie tik linksėjo galvomis, netikėdami tuo ką aš jiems pasakoju. Tik su laiku aš supratau, kad žmonės tikrai ne mato.

   Daugeliui atrodo jog kuo daugiau jis surinks informacijos, tuo jis bus protingesnis. Tikėdami posakiu "kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį". Realybėje informacijos gausa jokių preferencijų neduoda, jeigu nėra tų, kas sugeba ją analizuoti ir daryti teisingas išvadas. Gausios informacijos nešiotojas tampa tiesiog informaciniu šiukšlynu. Būtent tokius šiukšlynus ruošia visi šiuolaikiniai universitetai. To neįmanoma išmokti, tai yra Dievo dovana. Būtent todėl senovėje pranašai ir buvo vadinami REGĖTOJAIS. Nes tu matai tai, ko kiti žiūrėdami nepastebi, nors tavo manymu tai akivaizdu.

   Tik ta visuomenė yra galinga, kurioje yra regėtojai. Biblinis pavyzdys yra senovės Izraelis. Ši valstybė tik tada būdavo galios viršūnėje, kada klausydavo pranašų ir laikė juos pagarboje (pav. Eliziejaus laikais). O tuomet kai pradėdavo pasitikėti mokytais ir gerai išlavintais vyrais (panašiais į Bilą Geitsą), o pranašus vaikė ir niekino, valstybė žlugdavo ir jos elitas būdavo žiauriai išnaikinamas, paliekant tik prasčiokus, kuriuos perorientuodavo naujų ponų tarnystei (pav. Jeremijo laikais).
 
  Tai va, grįžtant prie temos. Kai tik prasidėjo visa ši koronoafera, man ji pasirodė tokia akivaizdžiai kvaila, jog tik visiški infantilai galėtų ją tikėti. Pasirodo socialiniai tinklai ir žiniasklaida padarė didžiąją dalį mūsų bendruomenės infantilais. Nes tikėjimas akivaizdžiomis manipuliacijomis ir panika buvo tokie visaapimantys, jog aš net pasimečiau. Pabandžiau kalbėtis su artimaisiais Lietuvoje. Buvau iškarto apšauktas "sąmokslo teorijų tamsuoliu su praplautomis smegenimis""eik garink actą ir folgos kepurę nešiok". "Mes nenorime būti pajungti prie dirbtinio kvėpavimo aparatų, todėl kuo greičiau antsnukį, nuo visų užsidaryti ir viską dezinfekuoti".

   Prisiminkite kokie buvo pradžioje pagrindiniai žiniasklaidos pranešimai. "Tūkstančiai sergančių, neužtenka dirbtinio kvėpavimo aparatų". Kažkokie verkiantys praktikantai (man tai buvo keisčiausia, ne gydytojai, o praktikantai) kūkčiodami kalbėjo per televizijas ir straipsniuose, jog dirbtinio kvėpavimo aparatų trūksta, todėl jie privalo daryti sprendimus, kam gyventi o kam ne. Daugelis valstybių politikų pradėjo reikalauti gaminti dirbtinio kvėpavimo aparatus šalių gamyklose, perorientuojant esamas gamybas. Prasidėjo tąsymasis ir šių aparatų konfiskavimai pasieniuose ir pan. Niujorko meras gavęs 400 dirbtinio kvėpavimo aparatų rėkė, kad jam reikia 30 000. Viso pasaulio sveikatos apsaugos sistemos pradėjo karštligiškai supirkinėti ir užsakinėti tuos aparatus.

  Matydamas šią bakchanalija aš vis laukiau, kada gi normalūs gydytojai pasisakys apie šį siaubingą gydymo metodą. Bet visur tvyrojo vien tik šauksmai apie dirbtinio kvėpavimo aparatų stygių. Visus sergančius koronovirusu buvo stengiamasi kuo greičiau pajungti prie aparato, tokiu būdu juos "gelbėjant". Girdėjosi šauksmai jog reikės šimtų tūkstančių tų aparatų. Man keisčiausia buvo tai, jog žmonės net nesuvokė ką reiškia šie aparatai ir jų funkcija. Pajungiant prie šio aparato, žmogus įvedamas į dirbtinę komą ir aparatas už jį kvėpuoja. Tai labai pavojinga ir visada turi didelių komplikacijų. Daugeliui atrodė jog čia panašiai kaip deguonies kaukė. Dar labiau mane nustebino tai, jog Lietuvoje anesteziologus pradėjo išvarinėti iš ligoninių namo mokant prastovas. Kas čia dabar? Prijungimo prie dirbtinio kvėpavimo aparato viena iš pagrindinių funkcijų yra anesteziologo darbas, įvesti ir išvesti iš dirbtinos komos. Išvaro prastovom specialistus, tuo metu kai ruošiamasi pirkti tūkstančius aparatų. Išvarant specialistus, pradėjo masiškai ruošti kažkokius savanorius, praktikantus dirbti su šiais aparatais (pav. Niujorke būtent savanoriai buvo intensyviai apmokomi dirbti su šia neįtikėtinai sudėtinga technika, apie tai buvo didžiuliai straipsniai lietuvos ryte pavadinimu "reportažai iš pragaro" kuriuose lietuvė praktikantė pasakojo apie savo intensyvius kursus).

  Tada neapsikentęs aš tiesiog parašiau straipsnį "Kaip pasiekti mirštamumo rodiklius, jei virusas beveik nekenksmingas? Numatyti privalomą gydymo algoritmą - plaučių ventiliavimu." Kuriame tiesiog išdėčiau visuotinai žinomus aktus apie šių aparatų naudojimo komplikacijas (beje lietuvių kalba apie dirbtinio kvėpavimo aparatų komplikacijas visiškai neradau niekur, todėl teko užsiimti specifinių terminų vertimu). Ir nors mano tekstus laidžia sau viešinti tik oficiozų niekinami "Laisvas laikraštis" "Ldiena" "20 min" ir dar keli nedideli portalai, bet šis straipsnis sukėlė sprogimą. Per kelias dienas vien "Ldienos" tinklapyje jį peržiūrėjo daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių. Vien tik lietuviškame feisbuko segmente pasidalino apie 4 tūkstančius kartų. Jo tolesnis dalinimasis buvo užblokuotas delfi pastangomis, nes jie nustatinėja feisbukui ar naujiena yra melaginga ar ne. Ir nors nei vieno iš mano straipsnyje nurodytų faktų nenuneigė, bet paskelbė jog naujiena melaginga ir pradėjo ją blokuoti visur. Visa laimė, kad žmonės sureagavo ir informacija pasklido ne tik Lietuvoje. Būtent po šio straipsnio lyg burtininko lazdelei mostelėjus visa žiniasklaida ir politikai nutilo dėl tūkstančių dirbtinio kvėpavimo aparatų pirkimų, jų gaminimo savo šalyse ir pradėjo teisintis jog niekas specialiai nepajunginėja, o tik sunkiausius ligonius kurie nebegali patys kvėpuoti.

  Kada pagrindinis žmonių žudymo įrankis - dirbtinio kvėpavimo aparato masinis naudojimas buvo paviešintas, pasaulinės aferos įpūtėjams nebeliko nieko kito, kaip pradėti lengvinti karantiną. Nes numatyto mirusiųjų skaičiaus, be šio aparato pasiekti neįmanoma. Tiesiog atkreipkite dėmesį į tai jog mirusieji nuo koronoviruso gydymo aparatu (bent jau Italijoje ir Ispanijoje) yra kremuojami, tokiu būdu paslepiant nusikaltimo pėdsakus.

  O apie tai, kad "tik tuos ligonius jungdavo prie dirbtinio kvėpavimo aparatų, kuriems buvo sunku kvėpuoti", tiesiog prisiminkite savo bočelius. Jei žmogus senas ir jam praneša kokią nors negerą naujieną, kokia jo reakcija? Jis pradeda smarkiai kvėpuoti, net dūsti. Man ne kartą teko matyti tokias scenas, dėl nelabai blogų naujienų. O dabar įsivaizduokite seną sergantį žmogų, kuriam praneša jog jis yra užkrėstas MIRTINU KORONO VIRUSU. Ir tada pabandykite jį nuraminti. Iš to streso jis aišku pradės dūsti. Tada pajungimas prie aparato, praktikantų desperatiški bandymai viską atlikti teisingai ir kaip išdava didelis mirtingumas.

Viskas makiaveliškai ciniška ir elementaru. Nenaudingųjų populiacija mažėja, valdžios galia auga, išgąsdinti vergai dirba už vakcinas ir antsnukius.

  Kodėl jie taip elgiasi? Kad suprastumėte kaip mąsto valstybės biurokratas, siūlau jums labai seną ir tam tikra prasme etaloninę istoriją apie biurokratų veikimo principus ginant ir kuriant savo "duonos su sviestu uždirbimo rinką".

  Tai beveik dviejų šimtų metų senumo tikras tyrimas kurį aprašė Rusijos Caro valdininkas, specialiems pavedimams, tikrasis valstybės patarėjas (действительный статский советник) Pavelas Ivanovičius Melnikovas (kuris pasirašinėjo Andrėjaus Pečiorskio slapyvardžiu) dilogijoje "Miškuose" (В лесах).

  19 amžiaus pradžioje Caras Nikolajus Pirmasis sukūrė specialią tarnybą kovai su arklių vagystėmis. Į kiekvieną guberniją buvo paskiriamas specialus komisaras kovai su šiuo baisiu blogiu. Rusija didelė ir jeigu europinėje jos dalyje buvo didelės problemos su arkliavagiais, tai didžiuliuose užvolgės miškuose arkliavagių nebuvo išviso. Įsivaizduojate kokioje padėtyje atsidūrė ten paskirtas komisaras. Arklių vagysčių ten ne buvo niekada, o komisaras kovai su arkliavagiais yra. Pas komisarą puikus atlyginimas, tarnybinis transportas (arklių trojkė su skambaliukais, kad prasčiokai išgirdę jog važiuoja ypatingas asmuo lenktųsi) namas, tarnai ir tarnybos finansavimas. Kas metai į Sankt Peterburgą reikėjo siųsti ataskaitą apie atliktą darbą, o ką rašyti? Arklių pavogta 0, arkliavagių sulaikyta 0, grąžinta arklių teisėtiems savininkams 0. Kam ta tarnyba reikalinga? Ir be abejo protingam valdininkui šauna vienintelė išganinga mintis, jei nėra problemų jas reikia sukurti. Bet pačiam organizuoti nusikalstamą susivienijimą yra pavojinga, todėl protingas vyras išvyksta į komandiruote po tas Rusijos vietas kurių kalėjimuose pilna arkliavagių. Ten jis pradeda atvedinėti nusikaltėlius į doros kelią. Veda šiems žmonėms paskaitas apie tai kokie jie negeri ir kaip jie blogai elgiasi, o va jo gubernijoje gyvena puikūs žmonės. Jokių vagysčių, arkliai laisvai net nesaugomi ganosi ir niekas jų neliečia.

  Kaip jūs manote po tokių bandymų sugėdinti arkliavagius kokias išvadas ir tolesnius gyvenimo planus pradėjo kurti recidyvistai? Teisingai. Nutarė vykti į Užvolgę ir ten tuojau pat pradėjo kilti pavogtų ir surastų arklių statistika. Valio! Valdininkas ir jo tarnyba yra reikalingi, duonai su sviestu uždirbo.

  Viskam paaiškėjus vienintelė nuobauda tokiam biurokratui yra atstatydinimas ir pravardė žioplys. Nors realybėje tai nusikaltėlis, kuris pridarė baisių rūpesčių niekuo dėtiems žmonėms vardan savo sočios valdininkiškos duonos.

Pabaigai šiek tiek lyrikos apie tuos, besirūpinančius mūsų gerove ir sveikata valstybės tranus:

Viskas mums leista, niekas ne trukdo.

Nieko nevertas, tuščias pasaulis,
Graužia akis menkystėlių apgaulės.
Grožis parduotas, teisės nupirktos,
Vien nenuoširdžios, šypsenos piktos.
Akys už akį, dantys už dantį,
Vienas vertybė, kitas bevertis.
Noriu - vagiu arba noriu - meluoju,
Noriu - šaukiu arba kaip šuva - loju.
Baimė ir laimė, džiaugsmas ir skausmas,
Niekas ne tikra, vien tuščias gausmas.
Pamatus ardo, tie kas turi valdyti,
Mano, jog stogą išmokys skraidyti.
Viskas mums leista, niekas ne trukdo,
Tad - žūkit kvailystei, sprinkit nuo šūdo...

p.s. Ačiū Dievui aš gyvenu dabar karalystėje, kur virš valstybės tranų yra priežiūrą t.y. kilmingųjų luomas ir karališka valdžia. Be abejo ir čia, kaip ir visame pasaulyje biznio planas yra įgyvendinamas, bet skirtumas kaip elgiamasi su žmonėmis karalystėje ir kaip visokiose papuasų policiniuose konclageriuose tiesiog pritrenkiantis.

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. balandžio 27 d., pirmadienis

Akivaizdus faktas, kaip žurnalistinių kekšių viešnamiai gamina melagingai/sensacingas žinias. Pasitikrinkite patys.   Lietuvos pagrindinė žurnalistinių kekšių motinėlė yra BNS. Tiesiog patikrinkite patys, visur kur tik sensacingi mirčių skaičiai, ten nėra žurnalisto pavardės, visur dažniausiai puikuojasi užrašas "pranešimą išplatino BNS".

  Nesiplėsiu daug, nes jie net nesislepia ir netikras žinias štampuoja taip atgrubanagiškai, lyg visi žinių vartotojai vaikystėje būtų persirgę zika virusu. Pav. Paskutinė BNS pateikta ir žurnalistinių viešnamių išplatinta sensacija:

  "Italijoje daugiau kaip 150 gydytojų mirė nuo vasario, užsikrėtę naujuoju koronavirusu".

 Na tiesiog kažkoks siaubas, ar ne? Koks gi jų sensacingos žinios šaltinis. Randam nuorodą - Italijos sveikatos apsaugos darbuotojų asociacija FNOMCeO. Atsidarom šios organizacijos tinklapį ir ką mes ten matom. Tikrai sąrašas yra https://portale.fnomceo.it/elenco-dei-medici-caduti-nel-corso-dellepidemia-di-covid-19/. Daugiau nei 150 medicinos darbuotojų. Skaitom sąrašą ir anotaciją. Ir čia staigmena.

   BNS pranešė jog tai gydytojai kurie mirė užsikrėtę naujuoju koronovirusu, o Itališkoje anotacijos antraštėje parašyta: "Gydytojų, mirusių per Covid-19 epidemiją, sąrašas". Jau keista, nes kyla klausimas, jie mirė užsikrėtę virusu ar tiesiog per epidemiją nuo kitų priežasčių?

 Toliau dar įdomiau. 

  Skaitom anotaciją ir jos pabaigoje randame: „Į sąrašą, paaiškina prezidentas, buvo nuspręsta įtraukti visus gydytojus, pensinius ar vis dar dirbančius, nes pas mus visi gydytojai yra vienodi ir užuojauta dėl jų netekties yra vienoda. Be to, kai kurie pasitraukę gydytojai buvo pašaukti į darbą; kiti atsakė į pagalbos kvietimą. Kadangi niekada nenustosi būti gydytoju, visą gyvenimą taip juo ir lieki “. 

  Visi mirę per tuos kelis mėnesius gydytojai, pensininkai, širdininkai, savižudžiai ir t.t. yra įtraukti į šį sąrašą, nes VISI JIE YRA GYDYTOJAI IR DĖL VISŲ ORGANIZACIJA APGAILESTAUJA.p.s. Gailą kiekvieno mirusio žmogaus, bet tai nesuteikia teisės niekam manipuliuoti žmonių sąmone. Būkite išmintingi ir nepasiduokite žurnalistinių kekšių kerams, tikrinkite visus pranešimus ir apie tai dalinkitės tarpusavyje. Kodėl tai svarbu? Nes priešingu atveju koronoaferistai manys jog suformuota pakankama masė žmonių, jų niekšingiems tikslams pasiekti ir visas šis absurdas tęsis neribotą laiką.

   O jei jie matys jog niekas melais netiki, paskelbs jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", paplos akliems vykdytojas, padalins blizgučius ir padėkas, o patys nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

Vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai ir dalintis informacija kurią blokuoja visais lygiais. 

Prie politinių prostitučių šou jau pripratome, o štai pasaulinį žiniasklaidos šliundrų kabaretą išryškino tik koronoafera.  Šiai dienai turbūt tik visiškai tamsūs kolchozų kiauliašeriai ir karvamilžės vis dar naiviai tiki žiniasklaidos pučiama koronoaferos psichoze. Na dar yra dalis niekšelių ir prisitaikėlių kurie netiki, bet nuoširdžiai palaiko koronoafera, nes mano jog jiems labai apsimoka .

  Neseniai daugeliui žmonių išsiunčiau video, kuriame paprasti žmonės filmuoja tuščias ligoninės iš taip vadinamų koronoviruso pandemijos židinių, tokių kaip Niujorkas. Ten, daug visokių trumpų video su nuobodžiaujančiais sanitarais ir tuščiais priimamaisiais, bet tarp jų yra vienas epizodas, trumpai ir aiškiai parodantis šios aferos primityvumą t.y. kad visas spektaklis yra numatytas visiškai atbukusiai feisbuko auditorijai, nes normalūs žmonės tikrina faktus.

   Šiame epizode buvo parodyta Niujorko ligoninės atstovė spaudai, kuri per prostitucinę žiniasklaidą liejo ašaras, jog ligoninė perpildyta, nėra kur dėti lavonų ir pacientų. Aplink ją lakstė susirūpinę sanitarai su antsnukiais ir apsauginiais drabužiais, o prie palapinių su testais driekėsi didžiulė eilė pacientų. Kitą dieną po jos ašaringo interviu, vienas niujorkietis nutarė patikrinti kas ten darosi toje ligoninėje. Atvažiavęs į vietą, telefonu pradėjo filmuoti visiškai tuščia ligoninę ir testavimo palapines, jam filmuojant pasirodė ir interviu davusi moterėlė, kurios jis paklausė "kur visi tie tūkstančiai koronopacientų?". Moterėlė išsitraukė savo telefoną ir pradėjo filmuoti ją klausiusi žmogų. Kuomet tas neatlyžo, ji praėjo šaukti policiją.

  Tokio reportažo nei Lietuvos, nei pasaulio prostitucinė žiniasklaida tikrai niekada ne parodys. Nes turime visi suvokti, jog nebėra žiniasklaidos, yra žurnalistinės šliundros suvarytos į viešnamius, kuriuose tas kas moka tas ir užsako aptarnavimą.

  Mano išsiųstus video užblokavo. Negavo net mano draugai. Taip pat šis video užblokuotas Youtube platformoje. Bet gera naujiena, šis ir panašūs video jau kaip virusas išplito po visą internetą. Taip pat jis yra mano bloge. Todėl juos lengva surasti surinkus paieškoje "Хэштег “Сними свою больницу“. Ir nors dabar, pagal kovos su informacijos paviešinimu algoritmą, internetą užpildė prostitucinėj žiniasklaidai filmuojami ruošiniai apie tai, kad ligoninės tuščios dėl ruošimosi antplūdžiui. Bet, bent jau trečdalį smegenų turintiems turėtų kilti klausimai, o kodėl ankščiau jūs rodėte reportažus apie karo linijas ir didvyriškai kovojančius su pandemija gydytojus. O dabar pasirodo jog jie nuobodžiaudami siurbčioja kavą nes "ruošiasi". 

2020 m. balandžio 24 d., penktadienis

2020 m. balandžio 23 d., ketvirtadienis

Įdomus pastebėjimas: Tie kas tiki koronavirusu, tiki jog žemė yra apskritimas.
  Šiaip įdomus pastebėjimas skaitant komentarus internete. Koronoviruso sektos liudininkai, bandydami sumenkinti sektos propaganda netikinčių poziciją, labai dažnai meta argumentą:

 "Na taip ir virusas nekenksmingas ir žemė plokščia, eik garinti acto". 

  Labai sąmojinga.

  Ir neduok Dieve tokį sąmojingą žmogelį paklausti:

  "O tu tiki, kad žemė apskritimas?"

   Prasideda purkštavimai ir praščiokiški įžeidinėjimai (dažniausiai koronovirusotikintysis yra vienas iš tų selfisnukių feisbuko "elfų" nusnarglėtomis rankovėmis), pasiūlymai eik į mokyklą pasimokyti ir panašiai iki tol kol pasiūlai jam pačiam pasitikrinti. Juk žemė tai ne apskritimas. Ji yra elipsės formos. Tiksliau žemės formai apibūdinti yra sugalvotas unikalus pavadinimas "geoidas". Jį į pasaulį paleido Jochanas Benediktas Listingas 1873 metais. Tai, kad Lietuvos kolūkiniuose universitetuose iki šiol nežino jog žemė yra ne apskritimas, labai vaizdžiai pasako ir tas faktas jog Lietuviškoje Vikipedijoje nei apie Listingą, nei apie Geoido sąvoką nieko nėra.

  Keista, kad nei vienas studentas Vikipedijoje nepasireiškė tuo klausimu. Bet tai suprantama, nes kai Lietuvos Seimo pirmininkas, PROFESORIUS, nieko nežino apie politinės utopijos sąvoką "Gyvulių ūkis" ir pradeda pasakoti apie karvių primylžius. Ką gali žinoti tokios profesūros studentai? Juk studento pasiekimas yra būti bent šiek tiek panašiu į savo mokytoją.

Siūlau mažą eilėraštuką, kurį parašiau prieš porą metų apie Lietuvos internetinių platybių kovotojus:


Mini Jonai
(Patriotai, elfai, kiborgai)

Minjonai džiūgauja laimingi,
Juos elfais krikštijo kažkas.
Kvailai, grubiai ir neskoningai,
Ekrano veda jie kovas.

Tarnauja blogio šeimininkei,
Ištikimiau net už šunis.
Komandai „RŪŪŪSAI“ pasigirdus,
Virtualiai juos sudraskys.

Minjonų ir mintis ir žodžiai,
Nuobodžiai skurdūs ir pikti.
Bet jie visur, visur vienodai,
Apspjaudyt rusus gatavi.

Keista keistų žmonių komanda,
Užpildžiusi viešas erdves.
Jie komentarus drąsiai pila,
Manydami, kad jų neras.

Snarglius rankovėm nusivalę,
Su riebaluotom panagėm,
Klavišus spaudo atsidavę,
Marazmus siunčia jie erdvėn.

Ar daug jų ar mažai, kas žino?
Bet anūkėliai ten visi.
Diedukai jų sovietus gyrė,
Ir jų vadukai svetimi.

Minjonai nuo pradžios pasaulio,
Ieškojo kam saldžiai vergaut.
Nuo vieno blogio šeimininko
Pas kitą bėga jie tarnaut.

Jau Kijeve, kvaili minjonai,
Padėjo viską sunaikint.
Ir Lietuvoj jų proto broliai,
Tą patį bando padaryt.

Pirmyn prakeiktieji minjonai,
Kovon virtuali minia!!!
Ir kaip seneliai ir tėveliai,
Kas buvo niekas, taps TRAŠA!!!

Su meilę ir rūpesčiu

2020 m. balandžio 21 d., antradienis

коронодиктатураЧто значит перекуют мечи на орала?
А то, что войны станут рабами
Их жены - подстилками
А дети игрушками.

Теперь мы ясно видим
Как безобидные бюрократы
Одним росчерком пера
Ставят нас в стойло

Бесстрашные бойцы
Одевают намордники
И безропотно становятся в очередь
За очередной порцией яда для себя и своих семей

Что с нами случились
Нам настолько важно теперь это место за плугом
Что  мы разрешаем кому то делать с нами всё
Что им заблагорассудится.

Не луче ли умереть защищаясь
И с собой утащит на суд Божий как можно больше мразей в масках.
Чем всю жизнь жить на цепи у будки,
Вылизывая ноги хозяину за обглоданные кости? 

ГейцавирусМы верим дяде Биллу Гейцу,
Он нас прививками спасёт,
Свои миллиарды, благодетель,
Он для вакцины отдаёт...

Спасёт он нас от злых прогулок,
От обнимашек и гримас,
Теперь вся мимика под маской,
И каждый встречный фантомас.

Все о здоровье пекутся,
И СМИ и власть и их менты,
Но нас спросить они забыли,
Нужны ли нам эти понты. 

Koronovirusu tikėk


Išgerk durnaropių samanės
Ir postą feisbukan įdėk
Kartu su zombiais ir niekšeliais
Koronovirusu tikėk

Nebėr daugiau kitų problemų
Ir rūpesčių kitų nėra
Namordnikai visiems uždėti
Dabar tokia nauja tvarka

Siaubingas virusas smarkauja
Minia išgąsdinta labai
Be jo turbūt visi gyventų
Mažų mažiausiai - amžinai...

2020 m. balandžio 18 d., šeštadienis

Kristus Prisikėlė !!! IŠ TIESŲ PRISIKĖLĖ !!! Ha Mashiyach qam! Ken hoo qam!!!


Kristus mirė, mes paklaikom.
Kristaus nėra, mums baisu.
Kapas tuščias, mes nustebę!
Kristus GYVAS!!! mums saugu.

   Sveikinu visus ištvermingus Visagalio Dangaus ir Žemės Sutvėrėjo, Viengimio Sūnaus, Jėzaus Kristaus sekėjus ir mokinius su mūsų Didžia švente. Ją mes nepertraukiamai švenčiame kartu su apaštalais ir jų mokiniais nuo pat Jėzaus Kristaus prisikėlimo dienos.

   Vakar (per Didijį Šeštadienį), kaip ir daugelį  amžių prieš tai, Dievas siuntė mums materialų, apčiuopiamą, ženklą apie savo Sūnaus Jėzaus Kristaus prisikėlimą.

   Jeruzelėje, Viešpaties kapo bažnyčioje, jau kelis tūkstantmečius, stebuklingu Dievo jėgos veikimu, žmonijai yra siunčiama šventoji ugnis. Šios ugnies atėjimą prieš kelis šimtmečius nesustabdė net musulmonų valdovų bandymai neleisti krikščionių į šventyklą. Tuomet ugnis stebuklingai perskėlė koloną šventyklos išorėje ir pasiekė verkiančius ir besimeldžiančius krikščionis.

  Šiais metais, Izraelį valdantys, buvusios Šventyklos vergų GIBEONIEČIŲ palikuonis, niekšingai pabandė sutrukdyti šios ugnies atėjimui, pasitelkiant taip vadinamą karantiną. Bet, vėl eilinį kartą jiems teko nusvilti savo nagus. Ugnis nužengė pas žmones.

  Yra pranašystė, kad būtent tais metais, kuomet Šventa Ugnis nepasirodys, tuomet ir bus pasaulio pabaiga. Ugnis nepasirodys tik vienu atveju, jei ji niekam pasaulyje neberūpės. Tai bus pasaulio pabaigos artumo ženklas.

  Visada prisiminkite broliai, kas miršta kartu su Kristumi tas su Juo ir prisikelia. Apaštalas Jonas mus  moko, kad būtent tie kas mirs kankinio mirtimi už Jėzaus Kristaus vardą, bus pirmojo prisikėlimo dalininkais.

  O tie broliai, kas manote naudoti Dievo tikėjimą savo žemiškose žmogiškose įsivaizdavimuose, prisiminkite ką sakė Kristus apaštalui Petrui, apie kurį tik neseniai buvo pasakęs, jog jis yra uola ir ant tos uolos Jis pastatys Savo bažnyčią. Kai tik apaštalas Petras pradėjo atkalbinėti Kristų nuo darbo kurį Jam buvo skyręs Tėvas, Jėzus Jį pavadino šėtonu: "Eik šalin, šėtone,nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis!“.(Mk 8,33)

  Įsidėmėkite, kad kai tik Kristaus mokiniai pradeda mąstyti žmonių, o ne Dievo mintimis, jie tampa šėtono darbų dalininkais.

Kristaus prisikėlimo akivaizdoje susimąstyk apie tai kuomet baigsi šį trumpą gyvenimo kelią ir atsistosi amžinybės akivaizdoje - Ką tada sakysi Visagaliui?

Kai tu numirsi ką sakysi Visagaliui?
Juk Amžinybėje visus JISAI apklaus.
Kur nėra laiko, ten kiekvieną tavo dieną,
Jis po akimirką dėliodamas aptars.
Ne tik kiekvienas tavo žodis ar mintis,
Kiekvienas veiksmas/neveikimas,
Bet netgi veido išraiška, povyza,
Ir žvilgsniai teisingumo reikalaus.
Manai tai dar toli
                              ir gal ne bus To?
Save įtikinai, kad po mirties jau pabaiga?
Manai „bailių tamsių kvailių“ sukurtas teismo mitas,
Tavęs, o proto bokšte, 
                                   nepalies?
O ką daryt su tuo ką mes jau žinom tiksliai?
Kad medžiaga/energija TVARI.
Jos neįmanoma sukurti/sunaikinti
Ji   A  M  Ž  I  N  A . Tuomet, o koks tu pats esi?
Jei tai iš ko sukurtas tu,
Išliks per amžius, kodėl meluoji sau,
Kad po mirties tavęs neliks?
Kad amžinybėje išsisklaidys tavo esybė?
Ir teisingumo nieks ne reikalaus?

Kuo tiki netikinčių avinų banda?


  Netikinčių avinų banda niekina tikėjimą Dievu, bet tuo tarpu šventai tiki pačia banda. Pagrindinis jų tikėjimo argumentas yra: "Na negali gi visi klysti?" "Tie kas priekyje, bandos vedliai (mokslininkai, politikai, ekspertai), geriau žino","Tu kodėl nedarai kaip visi, tu ką vienas protingas, o visi kiti kvailiai?" ir pan..  Todėl kuomet banda pasiduoda isterikai, visi kaip akis išdegę bėga ten kur mato bėgantį artimo pasturgalį (valdyk žiniasklaidą ir valdysi bandą. Būtent į šį pasturgalį visi yra įsistebeilija. Nesvarbu ką kalba vedliai, žiniasklaida viską perduos ir interpretuos taip kaip reikia).

   "Greičiau į gardą , tuoj visi mirsim, beee! meee! mūūū!, kriu!"(Įvairūs karvažmogiai pradeda mykti: kas drįsta atleisti karantino varžtus, dar labiau kontroliuokite?)

  Kristus mus moko: "nepasiduok bandos instinktui", "platūs vartai yra į pražūtį, todėl daugelis juos pasirinks". Būtent todėl žydų tautą valdantys žmonės daro viską, kad jų valdomieji žydai negautų Kristaus/MESIJO mokslo ir būtų kaip gojai - tik banda, be supratimo ir mokymo.

   Pažvelkite į ką tapo panašus Izraelis. Jei atmesti reklamą ir propagandą apie "spindintį rojaus sodą", tuomet matai aiškią realybę - Šiuolaikinis Izraelis, tai kačių myžalais prasmirdęs konclageris. Vietoj to, kad Dievo jiems duotose vietose būtų visaverčiais žmonėmis ir lauktų Šlovingojo Mesijo atėjimo, į Izraelį suvaryti žydai tapo šios zonos "verchu" torpedomis, kurias naudoja terorizuoti mažiau vertingus zonos gyventojus - palestiniečius, bei telefoninių sukčių pavyzdžiu, apvaginėti ne zonos gyventojus nešant pelną savo šeimininkams. Dabar ten dar ruošiasi ir pranašo Danieliaus išpranašautą bjaurasties stabą pastatyti šventyklos vietoje (panašiai kaip karalius Jeroboamas - garbink čia Izraeli čia tavo dievas). Jau paruošta viskas šventyklos kinietiškai kopijai įrengti, bei frikų tarnavimams vykdyti, kad jau niekur žydai nuo juos valdančio diktatoriaus nepabėgtų (visada reikia prisiminti, jog valdo vienas, o kolegialūs purslai tik tam, kad to vieno valia būtų labiau legitimizuota, įsąmoninta ir apsaugota)

  Čia tik mano nuomonė, bet atrodo jog visas šis spektaklis su COVID 19 yra tik dėl vieno tikslo. Sužlugdyti vis spartėjantį žydų atsivertimą į Dievo mokslą Kristuje Jėzuje ir gojų galimybę gauti tikrą Dievo mokymą. Tai daroma tam, kad ir toliau valdyti juos gyvuliškų instinktų ir baimių pagalba.

  Velykos yra pagrindinė tikinčiųjų šventė. Ne kalėdos (Gelbėtojo gimimas), o būtent Jo atėjimo į šį pasaulį ir Tėvo užduoties įvykdymas - KANČIA, MIRTIS ir PRISIKĖLIMAS. Po to Jis tapo AMŽINAS KARALIUS kurio karalystei nėra pabaigos.

  Žydų tauta nebeturi pilnavertės PASCHOS šventės jau 2 tūkstantmečius (Išvedimo iš Egipto šventės kaip Mesijo atėjimo ir išlaisvinimo iš vergystės simbolio). Krikščionys beveik prarado ją šiais metais. Kodėl jūs manote ant trumpo pavadžio laikomi mūsų valdžios pagonys, vykdydami savo šeimininkų valią, įvedė miestų blokavimą būtent šiems keliems savaitgaliams? Nes dabar Kristaus bažnyčios abiejų tradicijų  tikintieji (rytų ir vakarų katalikai) turėjo švęsti PASCHA (VELYKAS) savo bendruomenių apsuptyje, o ne išsislapstę kaip žiurkės savo urveliuose. Tam pačiam tikslui pasiekti, Izraelio ir žydų tautos dabartiniai valdytojai užblokavo Kristaus kapo bažnyčią. Būtent ten Didįjį Šeštadienį Dievas siunčia šventąją ugnį tikintiems, kuri iš ten paskleidžiama po visą pasaulį.

p.s. Ar yra pagrindas dėl ko nors pergyventi matant, save išmintingais įsivaizduojančių, kvailių frustracijas? Ne. Kvaila yra kovoti su Gyvuoju Dievu ir manyti jog visa tai tavo pačio užmačios. Viską ką daro bedieviai yra daroma Dievo paliepimu ir jo nustatytam tikslui pasiekti.

p.s.s. Pabaigai papasakosiu vieną istoriją (nežinau kiek ji tikra, bet skamba pamokančiai). Vienam ateistui milijonieriui atėjo į galvą keista mintis, jis nutarė padėti kokiam nors vargšui. Iš savo padėjėjo sužinojo jog yra viena vargšė giliai tikinti senutė, kuri visada meldžiasi. Ta senutė prasitarė kažkam, jog meldžia Dievo jai duoti kitą gyvenamą būstą, nes šis yra mažai tinkamas gyventi. Ji sena ir norėtų gyventi šiek tiek patogiau. Milijonierius nupirko senutei namą ir įteikiant jai dokumentus nuo naujų namų išdidžiai pasakė, - "Šį namą jums dovanoja šėtonas". Į tai senutė ramiu balsu atsakė: "dar kartą šlovinu savo Dievą, nes jis toks didis, kad netgi šėtoną priverčia daryti gerus darbus". 

2020 m. balandžio 17 d., penktadienis

Nenori pasigauti Koronoviruso? Neleisk savęs testuoti.  Žiniasklaidoje šmėstelėjo viena įdomi informacija. Kažkokiose džiunglėse testavo visiškai nuo žmonijos atskyrusią gentį. Ir, oplia, toje gentyje surado Koronoviruso nešiotojų.

   Kaip šis "visiškai naujas ir iki šiol pasauliui nežinoma virusas" galėjo patekti į šias džiungles? Gal nusičiaudėjus tas virusas skrenda ne du ir ne keturis metrus, o kokius keturis tūkstančius kilometrų? Na, tada jokie karantinai ne nepadės. O jeigu yra teisinga teorija, jog virusas ir jo sukeliama isteriją yra platinami sąmoningai, tuomet kaip nusikaltėliai gali apkrėsti kuo daugiau žmonių taip, kad netgi tie kas apkrėtinėja būtų įsitikinę, kad daro gerą darbą? Atsakymas akivaizdus vakcinavimas arba testavimas. Vakcinų dar neišmetė į rinką (laukia kol klientai bus kuo labiau įsiaudrinę naujam produktui, kad pirktų kaip išprotėję, normali marketingo taktika), o testai jau yra. Didžioji dalis jų iš Kinijos laboratorijų. Daugiausiai užsikrėtusiųjų buvo pradžioje Irane ir Italijoje, būtent ten iš Kinijos atskrido pirmosios testų partijos.

   O dabar atkreipkite dėmesį, kaip testuoja žmones. Mėginiui paimti, kiša lazdelę su vata į žmogaus burną arba nosį, ir iš ten ima gleivinės mėginius. Testai būna sandariai supakuoti ir juos atplėšia prieš pat testavimą. Tam, kad apkrėsti tam tikrą teritoriją nereikia, kad visi testai būtų užkrėsti. Užtenką kas šimtojo arba tūkstantojo testo ir tikslas pasiektas. Virusas pradeda savo kelia. Naujasis gripas (o būtent tai ir yra COVID 19), guldo žmones į patalą (tai normalu, kiekvienas gripas būtent taip ir pasireiškia) ir žmonės pradeda šiuo naujuoju gripu dalintis. Prostitucinė žiniasklaida sukelia isteriją, o privalomas pajungimas prie kvėpavimo aparatų užbaigia šių šlykščių ir nužmogėjusių atmatų planą. Mirtingumas (dažniausiai tarp senolių ir lėtinėmis ligomis sergančiųjų) padidėja.

  Stebėdamas šią isteriją, galiu pasakyti vieną - ją daro labai bailūs ir niekšingi žmonės. Jie negali nieko daryti atvirai, viskas turi būti daroma tik mūsų tikėjimo jais pagrindu. Todėl vienintelė galimybė kovoti su jais yra kalbėti apie tai atvirai. Kuo mažiau bus jais tikinčių, tuo greičiau jie supras, kad marketinginis planas žlugo. Paskelbs jog "drastiškos priemonės davė savo rezultatą", paplos akliems vykdytojas, padalins blizgučius ir padėkas, o patys nuropos į savo skyles brandinti naujus biznio planus.

p.s. Jeigu dėl kažkokių priežasčių privalai atlikti testą, pareikalauk, kad jį imtų ne iš tavo kūno, o spjauk į kokią lėkštutę ir tegul jie vilgo ten savo testus. Net jeigu tau nustatys koronovirusą, tu liksi neapkrėstas ir po 14 dienų izoliacijos, jie paskelbs tave sveiku, konstatuodami "besimptomį ligos atvejį". Kaip jau dabar aiškėja "besimtomiai" gali būti iki 95 proc. koronoviruso nešiotojų. Tai reiškia, kad virusas beveik nekenksmingas ir yra reikalingas tik kaip pretekstas visai šiai aferai įgyvendinti. Be to, jeigu yra tiesa jog Bilas Geitsas yra investavęs į vakcinų gamybą, manau sąžiningi žmonės teisėsaugoje turi įkišti šią atmatą ilgiems metams į cypę. Be abejo jis čia ne vienas ir tikrai ne svarbiausias žaidėjas, bet jeigu negali pasiekti tave puolančiojo snukio, reikia bent tą ranką kuri tave muša nukirsti. 

2020 m. balandžio 16 d., ketvirtadienis

2020 m. balandžio 15 d., trečiadienis

2020 m. balandžio 14 d., antradienis

Kaip pasiekti mirštamumo rodiklius, jei virusas beveik nekenksmingas? Numatyti privalomą gydymo algoritmą - plaučių ventiliavimu.

 

  99 proc. medicinoje nedirbančių žmonių, net neįsivaizduoja koks rimtas ir rizikingas yra dirbtinis plaučių ventiliavimas.

  Trumpas šios gydymo metodikos aprašymas, kad suprastumėte apie ką yra kalba. Nes visi įsivaizduoja jog tai tiesiog žmogaus pajungimas prie aparato, kuris tau tiekia deguonį ir padeda kvėpuoti. Realybė yra kita. Žmogų užmigdo priverstinai, medikamentų pagalba. Visą laiką jis būna lengvoje narkozės būsenoje ir šis aparatas per prievartą tiekia orą į tavo plaučius. Iš esmės tu pats nebekvėpuoji, už tave tai daro mašina (būtent todėl atjungus aparatą kai kurie tampa invalidais visam gyvenimui).

Kokios komplikacijos galimos dėl dirbtinio plaučių ventiliavimo (įdomu ar pacientai apie tai informuojami prieš pajungiant?):


  •    Kvėpavimo nepakankamumas dėl plaučių fibrozės, tai negrįžtamus pakitimus plaučiuose sukelianti liga.
  •     Plaučių emfizema. Jai būdinga tai, kad nuolat didėja oro pripildomas plotas. Kartais po krūtinės ląstos traumos, pažeidus stemplę, plyšus krūtinplėvei ir patekus orui į plaučių vartus atsiranda tarpuplaučio emfizema. Tada oras spaudžia svarbiausias kraujagysles, širdį ir gali sukelti asfiksiją, širdies veiklos nepakankamumą.
  •    Chroniškas uždegiminis procesas trachėjoje ir plaučiuose.


Kokie dar būna pavojingi atvejai dėl priverstinio plaučių ventiliavimo? Pav.


  • Vieno arba abiejų plaučių plyšimas (būtent senoliai ir vaikai rizikuoja ne tik jei aparatas nustatytas tiekti padidintą oro spaudimą, bet netgi tada kai spaudimas yra normalus. 
  • Antrinio uždegimo išsivystymas, dėl skysčių kaupimosi apatiniuose kvėpavimo takuose. Jis negali būti pašalintas natūraliai, todėl turi būti šalinamas kas pora valandų. Žinant koks užimtas dabar aptarnaujantis medicinos personalas, dažnas atvejis kuomet šalinti laiku nėra galimybės. Todėl šiame skystyje esanti mikroflora dažnai sukelia antrinį užkrėtimą - stazinę pneumoniją. 
  • Rūgščių ir šarmų disbalansas - kraujyje gali išsivystyti acidozė (kai parūgštėja kraujas) arba alkalozė (nuokrypis į šarminę pusę) . 

  Jeigu pacientas pajungtas ilgą laiką prie šio aparato, tuomet gali išsivystyti kvėpavimo centro dezadaptacija su labai rimtais metabolinio proceso sutrikimais, pav.: tulžies stagnacija su vėliau susidarančiais akmenimis tulžies pūslėje, urolitiazės (akmenys šlapimtakiuose) vystymasis, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos stresinė opa ir pan.

   Labai svarbu žinoti, kad išvengti šių komplikacijų yra labai sudėtinga ir jų atsiradimo rizika tiesiogiai susijusi su  paciento prijungimo trukme. Pav. stazinės pneumonijos rizika padidėja jau po pirmos paros, prijungimo prie plaučių ventiliavimo aparato. O rimti metabolinio proceso sutrikimai 100 procentų pasireiškia pas tuos pacientus, kurie buvo pajunti prie aparato ilgiau nei savaitė.

  Nors iš pat pradžių visi specialistai (PSO taip pat) tvirtino, kad koronoviruso gydymo būdų nėra, bet kažkodėl būtent ši, labai rizikinga gydymo metodika, yra priimta kaip pagrindinė gydant koronoviruso pacientus. Daugelis šalių net pradėjo masinė plaučių ventiliavimo aparatų gamybą. Kodėl? Kas nustatė tokį privalomą visiems gydytojams veiksmų algoritmą? Dar Hipokratas savo mokinius mokė, kad jei nežinai kaip gydyti, pagrindinis vaistas yra ramybė, šviežias oras ir liesas maistas. (Paprastas medicinos personalas nėra kaltas dėl tokio gydymo būdo. Tokia imperatyvi tvarka ir tu gali netekti gydytojo licencijos jei jos nevykdysi). 

p.s.  Sužinokite kas nustatė tokį gydymo algoritmą ir jūs būsite beveik prisikasę kas užsakė šią pasaulinę aferą.Christ Is Risen. Indeed!Žmogus išlaikęs senųjų Lietuvos kunigaikščių sveika nuovoką, praščiokų su antsnukiais beprotybės akivaizdoje.2020 m. balandžio 12 d., sekmadienis

Kad inkščia kvailiai tai normalu, bet kodėl tyli protingieji? Durnagalviųpiniginiųtuštinamolis.   Tai yra normalu, kuomet įvairių lygių batviniai tiki koronaviruso afera. Kaip sako žydai "be locho gyvenimas būtų ne mielas (žydu slengo kalba lochas - skylė per kurią išteka pinigai). Bet daugelis protavimo dovanos nepraradusių žmonių užduoda sau klausimą, o kodėl žinomi protingi žmonės palaiko tai, arba bent jau nuolankiai vaizduoja jog tiki šiuo spektakliu?

   Prieš kelis metus man viena gydytoja išliejo dūšią. Ji sakė:

   Neįtikėtinai sunku dirbti su moterimis, ypač kaimietėmis. Ateina į priėmimą įvairių serialų pilnomis makaulėmis, pav. "Daktaras Hausas" ir dūsauja, krenkščia, aimanuoja. Jos nuoširdžiai įsivaizduoja, kad serga visomis ligomis kokias tik tose serialuose rodo. Net nebandyk joms aiškinti, kad serialuose yra daug išgalvotų ligų. Todėl, jei moterėlė sakosi jog kažkas skauda, išrašai joms paracitamolio. Pamačiusios ką išrašei, jos tokį skandalą pakelia - "Va jėtau daktarka mane nugydyti nori!!! Anglijoje trūčyna mūsų emigrantus tai ir čia pradėjo paracetamolį nuo visų ligų skirti!!! Va jetau va jetau! ir bėga skustis." -  Kai atsibosta su tomis isterikėmis aiškintis, išrašai joms kokį nors labai brangų, bet visiškai nereikalingą vaistą. Na tada prasideda: "Va jetau kokie bruungūs vaistai! Ne už tokią Lietuvą stovėjom, kur žiūri Seimas!" - Įdomiausia, kad nors ir inkščia tos pusdurnės, bet jau patenkintos, vos ne rankas bučiuoja "Va pagaliau daktarka gydyti pradėjo". Todėl, - sako, - ir rašom visiems pačius geriausius vaistus "Durnagalviųpiniginiųtuštinamolis", svarbu, kad kuo brangesnis būtų ir kuo sunkiau jį būtų gauti. Tada visi isterikai patenkinti ir eina keikti ne mus, o valdžią, nes išsireikalavę sau "Durnagalviųpiniginiųtuštinamolio",  normalaus maisto jau nebeįstengia nupirkti.

   Šiaip net neįsivaizduoju kokio lygio reikia būti bukagalviu, kad stebint šį žiniasklaidos pučiamą burbulą nematyti aiškios režisūros. Viskas daroma, pagal iš anksto nustatytus algoritmus, t.y. veikimo tam tikrose situacijose taisykles (privalomas vykdyti). Pav. Didžiulė greitųjų pagalbų eilė Maskvoje iš kur? Atėjo nurodymas pacientų ir greitųjų dezinfekcijai prieš patenkant į ligoninę. Tie kas tą nurodymą davė puikiai suvokė jog būtent toks efektas ir bus. O tada jau mobilūs telefonai ir žiniasklaida išnešios isteriją apie milijonus sergančių. Lietuvoje žmogus miršta nuo senatvės ar nuo maliarijos grįžęs iš Afrikos ar iškrito per balkoną, oficialiai patvirtintas veiksmų algoritmas reikalauja patikrinti dėl koronoviruso, rado - įrašo į mirusių nuo koronoviruso sukeltų komplikacijų sąrašus (nežiūrint į tokią aiškią manipuliaciją, vis vien tik kelias dešimtis prikapstė). Iš esmės skaitant įdėmiai pranešimus susidaro įspūdis, kad pasaulyje nėra nei vieno žmogaus mirusio nuo koronoviruso.

   Koronoviruso gydyme, baisiausia yra, neaišku kieno sugalvotas plaučių ventiliavimo būtinumas, kuomet isterija ir panikos priepuoliai sukelia netikro dūsulio atvejus. Tai tiesiog siaubinga praktika. Jūs paskaitykite ką reiškia ir kaip atliekamas tas plaučių ventiliavimas. Po tos procedūros daugelis jau niekada nebegrįžtą į normalų gyvenimą, o kiti (daugiausia senukai) atjungus aparatą iškarto miršta. Kas tai? Tiesiog aplaidumas ar specialiai sukurta ligonių gaminimo sistema, kurioje paprastas gydytojas tėra aklas įrankis, privalantis vykdyti neaišku kieno nustatytus veiksmų algoritmus (ir kuris bus nubaustas jei jų nevykdys). 

   Dėl manipuliavimo žmonių sąmone:

  Žniasklaidoje sklandė nuotraukos su eilėmis karstų iš Italijos, vėliau išnyko, nes pasirodo tai buvo prieš kelis metus nuskendusių pabėgelių lavonai. Neseniai buvo nuotraukos (ir net filmuota medžiaga) iš JAV Niujorko neatpažintų ir neatsiimtų kūnų laidojimo kapinių. Ten, traktoriumi iškastose tranšėjose trimis eilėmis buvo laidojamos dėžės su nabagų kūnais. Visos antraštės skelbė: "Interviu iš pragaro", tūkstančiai numirusių JAV","Trūksta lavoninių, todėl bus naudojami sunkvežimių refrižeratoriai" ir pan. Bet kai tik pradedi skaityti patį straipsnį, iškarto randi. Refrižeratoriai atvaryti BIJANT, kad nebus  vietos lavoninėse, vietos valdžios įsakymu. Tranšėjose jau daugelį metų laidojami visi neatpažinti lavonai, kas mėnesį, nuo pat kapinių atsiradimo. Kapinių darbuotojai BIJO, kad būtent čia reikės laidoti koronoviruso lavonus, o kadangi kažkieno įsakymu sutrumpino lavonų atsiėmimo laiką nuo 17 parų iki 6, dabar visus laidoja kas savaitę (lavonų tiek pat, tik laidojami dabar jie dažniau). Interviu iš ligoninės, praktikantai pasakoja apie įtemptus MOKYMUS ir BIJO, kad greitai išmoktas žinias reikės naudoti gydant milijonus užsikrėtusių. Didžiulis karinis laivas atplaukęs į Niujorką gydo TIK TRYS žmones, nes (pasiteisinimui mestas argumentas) biurokratinės procedūros labai ilgos. Tai kam tada išviso tą laivą atvarinėti ir kur tie tūkstančiai pacientų? Ligoninės visur tuščios, netgi du tris kartus tuštesnės nei iki taip vadinamos pandemijos. Žmonės jau dalinasi tuščių ligoninių nuotraukomis. Aš pats asmeniškai apvažiavau kelias savo apylinkėse West Midllande ir tikrai pasimečiau, nes tokios tuščios jos ankščiau ne buvo. Suprasdami tai režisieriai jau meta naują žinią - Gydytojai pasimetę, nes dingo visi širdies smūgiai, insultai, infarktai ir pan. ir kviečia žmones nebijoti atvykti į ligoninę. Čia jau aukščiausio lygio pasityčiojimas, lygtai žmonės galėtų savo noru sustabdyti širdies smūgį, infarktą ar insultą. Aišku visi tie sergantys yra, bet dabar visi numirę  įrašomi į koronoviruso aukas (gavo širdies smūgį, nes koronoviruso komplikacija, numirė nuo insulto nes pasigavo koronovirusą ir pan. kliedesius).  Arba šitas, prostutucinės žiniasklaidos šedevras "Lukašenka prisižaidė, prašo Europos pagalbos dėl koronoviruso". Atsiverti straipsnį, o ten, - Europos komisija skyrė kelis milijonus eurų rytų partnerystės šalims dėl kovos su koronovirusu, todėl Baltarusijos užsienio reikalų ministras pasakė, jei duoda kodėl neimti. Kur čia Lukašenka prašo pagalbos? Bet bukagalviai tiki ir lieja komentaruose piktdžiugas, maigydami klaviatūras piršteliais su nusnarglėtomis panagėmis.

p.s. kol kas viešoje erdvėje bukagalvių isterijos dominuoja, bet reikia suprasti, jog jeigu visi tylėsime ir duosime durniams kelią, tie durniai sąlygos baisiausios iki šiol matytos diktatūros įvedimą. Valdžios rankelės niekada savo noru nepaleidžia tų vadžių, kurias spėja užmesti ant laisvų žmonių. Jei leisime visai šiai beprotybei tarpti ir sakysime jog "saugumo niekada ne būna per daug". Tuomet greitai visi aimanuosime konclageryje, dirbsime už antsnukį ir Durnagalviųpiniginiųtuštinamolio vakcinas, kurios bus privalomos, bučiuodami naujiems vergvaldžiams batus, kad leistų bent sekmadienį pailsėti nuo darbo. Iš tos diktatūros, anot Sokrato, bus tik vienintelis kelias, kuris pareikalaus daug kraujo. 

Žemės pamatai dreba
„Atėjus metui, kurį aš pats paskirsiu,

surengsiu teisingą teismą.

Kai žemė ir visi jos gyventojai dreba,

aš palaikau jos tvirtus šulus. 

Pagyrūnams sakau: 'Nesigirkite!'

ir nedorėliams: 'Liaukitės kėlę savo ragus!'

Sakau jiems: 'Nekelkite ragų!

Liaukitės įžūliai kalbėti!'

Juk ne iš rytų ir ne iš vakarų,

ne iš dykumos ir ne iš kalnų ateina nuosprendis

bet Dievas yra teisėjas;

vieną jis pažemina, kitą išaukština.

Juk taurė yra VIEŠPATIES rankoje,

pilna stipraus jo pykčio vyno.

Jis pila iš jos po gurkšnį, –

visi žemės nedorėliai gers ją iki nuosėdų. (75 psalmė)
Terra tremuit et quievit Dum resurgeret in judicio Deus Alleluia
Žemė sudrebėjo atlsiui, Tam, kad Dievas prisikeltų teismui! Alleliuja

2020 m. balandžio 9 d., ketvirtadienis

Siaubingiausiai koronovirusu serga katinai.Viešpatie pasigailėk! Kristau pasigailėk!
Jis nešė Šventąjį Kryžių, kuriuo nugalėjo pragarą!

Jis nešė Šventąjį Kryžių,
Kuriuo nugalėjo pragarą;
Jis buvo apjuostas galia
Todėl trečią dieną prisikėlė!!!

Aleliuja.

2020 m. balandžio 6 d., pirmadienis

Людмила Плашкарева


"Мир промок и озяб , суетится вокруг ,

подешевле купить , подороже продать ,

а душе- сироте перед Богом стоять,

И не может она , все понять и принять

, ведь приходим мы в мир только Бога познать,

Но ей выбрали роль , что купца на земле ,

Бог Любовь , а не рынок , вы поймите уже,

так согрейте ее , дайте жизни глоток ,

улетит с лёгким сердцем , за небесный поток ,

там где Бог её ждёт...


Молитва Богородице | Дмитрий Певцов и хор Валаамского монастыря


Ispanijoje ligoninės tuščios !!! Gydytojas pasakoja darbo realybę Ispanijoje. Tai visiškai skiriasi nuo to, ką pasakoja mūsų žiniasklaida. Darbo pas gydytojus sumažėjo daugiau nei trigubai. Jei ankščiau šeimos gydytojas priimdavo 30 žmonių per dieną, tai dabar ne daugiau nei aštuoni. Yra įsakymas iš sveikatos ministerijos visus nesmurtine mirtimi mirusius registruoti kaip "Įtariamas koronovirusas".


2020 m. balandžio 5 d., sekmadienis

Kas apie koronavirusą jau TIKSLIAI žinoma:1. Negalima išeiti iš namų, bet jei reikia, galima.
2. Kaukės nepadeda visiškai, tačiau dėvėti jas reikia.
3. Parduotuvės uždarytos, tačiau prireikus gali būti atidaromos.
4. Į ligoninę kreiptis beprasmiška, bet jūs privalote kreiptis.
5. Šis virusas mirtinas, tačiau iš esmės nėra baisus.
6. Pirštinės nepadės, bet jos reikalingos.
7. Visi lieka namuose, bet visi vaikšto.
8. Maisto prekybos centruose pilna, bet kažkam jo trūksta.
9. Vaikams virusas faktiškai nepavojingas , tačiau vaikai – padidintos rizikos zonoje.
10. Nepakanka medicininės įrangos, bet jos yra pakankamai.
11. Yra daugybė simptomų, kad sergate, tačiau galite susirgti ir be simptomų.
12. Kad nesirgtumėte, turite treniruotis, tačiau negalite eiti į sporto salę ir bėgioti.
13. Geriausia vaikščioti grynam ore, bet grynam ore, ypač parkuose, to daryti negalima.
14. Turintys viršsvorį - padidintos rizikos zonoje, tačiau geriau sėdėti namuose ir valgyti, nei vaikščioti grynam ore.
15. Jūs negalite lankytis pas senyvus žmones, bet galite atsinešti jiems maisto ir vaistų.
16. Sergantiems koronavirusu negalima išeiti iš namų, bet galima eiti į vaistinę ir parduotuvę.
17. Jūs negalite patys nuvykti pas senyvus giminaičius, tačiau galite užsakyti jiems pristatymą kurjeriams, kurie nekeisdami kaukių ir pirštinių kasdien kontaktuoja su šimtais žmonių.
18. Kiekvienas, kurstantis paniką pradeda savo žinutę, straipsnį, apžvalgą žodžiais: „Aš nenoriu sukelti panikos, bet“…
19. Nepaprastoji padėtis nebuvo paskelbta, tačiau valdžios institucijos elgiasi taip, tarsi būtų.
20. Namų arešto nėra, bet visi turi sedėt namuose.
21. Negalite susitikti su pagyvenusia mama ir močiute, tačiau pašalinis kurjeris gali.
22. Asmens duomenis saugo įstatymai, tačiau juos be problemų gali naudoti google vietos nustatymo programa jūsų telefone.
23. Serga tik azijiečiai, tačiau dauguma europiečių mirė.
24. Virusas gyvena ant skirtingų paviršių dvi valandas, ne, keturias, ne, šešias, ne, septyniolika dienų. Bet jam būtinai reikalinga drėgna aplinka. Arba nebūtinai.

Apskritai viskas aišku, bet nieko neįmanoma suprasti.
© Ne mano, autorystė kolektyvinė

Ar beras Kristus tikėjimą žemėje?  Verbų sekmadienis Lietuvoje, bet niekas Kristaus su verbomis nepasitinka. Visi bijo. Kas mistinio viruso, kas baudų, kas smerkiančių žvilgsnių.

  Tiek ir vertas tas tikėjimas, jeigu pagąsdinus visi tikintieji išsibėgioja.

  Bet ar reikia save ir kitus dėl to smerkti? Ne jokiais būdais, tokia yra mūsų silpnavalių, minkštakūnių, skurdžiadvasių nusidėjelių natūra. Taip pasielgė apaštalai, kuomet žydų vadų pasiustieji atėjo Kristaus suimti, taip elgiamės ir mes. Mes visada ir visur esame išdavikai.

  Liūdna, bet kartu ir linksma. Nes būtent pas mus tokius niekaverčius atėjo Tas Kas sukūrė viską! Jis mus pakvietė nesiaukoti, Jis pats už mus paaukojo save. Kodėl? O todėl kad mes esame Jo kūrinys ir viskas ką mes darėme, darome ir darysime yra Jo nuo amžių nustatyta, įtvirtinta ir nepakeičiama.

  Tik vieno prašau Tavęs Viešpatie, neapleisk manęs nei vieną mano gyvenimo akimirka, nes Tu Esi viskas, o aš esu niekas ir tik tavyje yra visa mano gyvenimo pilnatvė. 


  "Nūn įsidėmėkite, kad Аš, Аš vienas Еsu Tas, kito Dievo su Мanimi nėra. Aš daliju mirtį ir gyvastį, sužeidžiu ir išgydau: niekas nepajėgia išgelbėti iš Мano rankos." (Pakartoto įstatymo knyga)Кто ты? Пред ликом мироздания.
И бесконечностью его.
Там нету времени и граней,
Ты даже меньше чем ничто.

А сколько мыслей и занятий,
И нескончаемых забот,
Твоя ничтожная персона,
В ничтожном времени несёт.

Какие ты имеешь знания?
И чего стоит твой совет?
Ты можешь принимать решения?
И за него держать ответ?

Гордись не тем, что что-то знаешь.
Будь горд лишь тем, что ты ничто.
Но именно к тебе такому,
Пришёл, Кто Создал в Мире ВСЁ.

С любовю и заботой
Владимир Трощенко

2020 m. balandžio 4 d., šeštadienis