2010 m. vasario 22 d., pirmadienis

Kristaus karys

    Viešpaties pranašas Elijas verkė ir meldėsi Dievui, sakydamas: 'Aš buvau labai uolus dėl Viešpaties, kareivijų Dievo, nes izraelitai sulaužė Tavo sandorą, išgriovė Tavo aukurus ir išžudė Tavo pranašus. Aš vienas likau, ir jie ieško mano gyvybės'.

  Į tai Visagalis Dievas jam atsakė:

....... Aš pasilikau Izraelyje septynis tūkstančius, kurie nesulenkė kelių prieš Baalį ir nebučiavo jo'. (1 Kar 19,18)

   Įdomu, kokiam pasaulietiniam surinkimui priklausė tie 7000 nesulenkusių kelių, kai žmogiškiems priesakams pasidavę paleistuvavo visi oficialūs, mokyti ir respektabilūs bažnyčios tarnautojai, mokytojai ir ganytojai? Kokias katedras, bažnyčias, sinagogas, kavutės gėrimo klubus ar dainavimo būrelius jie lankė?   

   Biblija apie tai nieko nesako, ji tik pažymi, kad ištikimieji tiesiog buvo tuo metu, kai visa oficiali Izraelio religinė vadovybė nusekė paskui pinigų dievą baalį.

   Biblija moko, kad tie kas sekame Kristumi, tampame Jo kariais ir kovojame dvasinę kovą visą laiką kol esame šioje žemėje.

   Kur yra tikro Kristaus kario karo laukas ir mūšio vieta?

   Kristus savo kariams yra pasakęs: „O Aš jums sakau: nesipriešinkite piktam, bet, jei kas tave muštų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo tuniką, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta: 'Mylėk savo artimą' ir nekęsk savo priešo. O Aš jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo Tėvo, kuris danguje; Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tuos, kurie jus myli, kokį gi atlygį turite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir muitininkai? Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų Tėvas, kuris danguje, yra tobulas' . (Mt 5,39-48)

    Pranašui Jeremijui, Viešpats pasakė: " ....Štai Aš įdėjau savo žodžius į tavo lūpas. Šiandien paskyriau tave virš tautų ir karalysčių rauti, griauti, nuversti, naikinti, statyti ir sodinti'..... (Jer 1,9-10)

   Tik tas kas gyvena ne žmogiška išmintimi, o Dievo Žodžiu, tik tas yra tarp tų nesulenkusių kelių prieš pinigų dievą. Tik tokį karį Kristus yra pavadines draugu ir broliu, tik tą žmogų Dievas paskiria virš tautų ir karalysčių rauti, griauti, nuversti, naikinti, statyti ir sodinti.

  Kristaus kario jėga ne masiškume, ne pasaulietiškuose ginkluose, ne jėgoje ir ne žmogiškoje išmintyje. Jo jėga Dievo Žodyje. Apie tai kalba Karalius Dovydas: "Mačiau, kad tobuliausi dalykai yra riboti, tik įsakymas Tavo beribis. Kaip aš myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą dieną. Įsakymai Tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi. Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mąstau apie Tavo liudijimus. Daugiau išmanau už senius, nes laikausi Tavo potvarkių." (Ps 119,96-100)

  Kristaus karys, mano brolis Paulius yra pasakęs „Nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves. Jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui, esame pasiruošę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas (2 Kor 10,3-6)..... Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus. (Žyd 4,12)

    Mes, Kristaus kariai, turime įsikibę laikytis Dievo Žodžio ir viską tikrinti Jo šviesoje, nes Biblija mus moko, kad ..... Kreipkitės į įstatymą ir liudijimą. Jeigu jie taip nesako, nėra juose šviesos. (Iz 8,20)

   Ir visada prisiminkite, kad tie kas nuklydę nuo tiesos kelio, atsidurs mirusiųjų susirinkime. (Pat 21,16)

Atgailaukite ir gręžkitės į Dievą kol dar ne vėlu ir Kristaus klausykite labiau negu žmonių.

Su broliška meile
Esavičius

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą