2013 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis

Lietuviškas chame krisk ant kelių prieš lenkų poną
    Pamenu prieš dvidešimt metų pirmą kartą atvažiavau į mūsų buvusią provinciją lenkiją, jos dabartinę sostinę Varšuvą. Išlipau iš traukinio stotyje ir pradėjau žvalgytis į kokią pusę eiti. Staiga pamačiau, kaip iš tunelio, į kurį nuvažiavo mano traukinys, išlipo kažkoks valkata. Bjauriai apskuręs ir smirdintis. O iš kito tunelio greta išropojo panaši žmogysta. Pamatę vienas kitą (pasirodo kita žmogysta buvo moteriškos giminės) jie pradėjo garsiai kažką aptarinėti lenkiškai. Kai baigė savo barbarišką tiradą, atsisveikino jie žodžiais: „Dovidzenija PAN“ „Dovidzenija PANI“.

    Nusišypsojau ir pagalvojau, kad ne be reikalo mūsų senoliai vadino juos „pany s terbečkoj“? 

   Na dabar apie chamus. Šiaip, kad suprasti ką reiškia žodis chamas, mes turėtume žinoti iš ko jis kilo, kur chamai gyveno ir kokia chamų gyvenimo filosofija. 

   Kaip žinia iš Biblijos, Chamas buvo antrasis Nojaus sūnus. Jis vienintelis Arkoje per tvaną turėjo sūnų Kanaaną. Būtent Chamas užsitraukė tėvo Nojaus prakeikimą, nes "Pamatė girto tėvo nuogumą". Taip pat iš Biblijos žinome, kad "pamatyti kito žmogaus nuogumą" perkeltine prasme reiškia lytiškai su juo santykiauti. Maža to, kad Chamas "pamatė savo tėvo nuogumą", jis apie tai pradėjo garsiai girtis kitiems, t.y. vietoj tylios atgailos ir apmastymo, jis surengė pirmąjį viešą savo nedorybės "PARADĄ". Už tai tėvas Nojus prakeikė Chamo palikuonis, kurių pirmasis buvo Kanaanas. 

  Vėl gi iš Biblijos žinome, kad Chamitai gyveno Nilo slėnyje ir sukūrė neįtikėtinai technologiškai galingą Egipto civilizaciją. Būtent ten buvo pasiųstas Dievo žmogus Jokūbas (kitaip Izraelis) su savo šeima (kodėl buvo pasiųstas? paliksiu tai kitam pasakojimui - gal būt).
   Po 430 metų Dievas galinga jėga išvedė Izraelitus iš Chamo žemės, bet kartu su Izraelitais išėjo labai daug chamų (visokie chamiškos civilizacijos mokslininkai, gydytojai/šamanai, inžinieriai ir kiti ). Būtent tie žmonės labiausiai prisidėjo prie to, kad Izraelitai atsitraukė nuo juos gynusio Dievo ir vis sugrįždavo prie chamų civilizacijos tariamų pasiekimų, t.y. daugelis Izraelitų užsikrėtė chamų mokslu (būtent dėl šios priežasties jie iki šiol nėra įvesti į Dievo poilsį ir priversti kariauti dėl savo išlikimo). Po kiek laiko Dievo palaiminimu, dėl žmogaus pagal Jo Širdį - Dovydo, Izraelitai sukūrė neįtikėtinai galingą valstybę, bet ir vėl koja pakišo chamų gyvenimo filosofija. Viena iš Dovydo sūnaus Saliamono (kuris tapo tėvo vietoje Izraelio karaliumi) žmonų buvo Egipto Faraono duktė. Jai netgi buvo pastatyti atskiri rūmai netoli šventyklos. Po kiek laiko chamiškumo virusas sunaikino klestinčią Izraelio valstybę. Vėliau iškilo Persai Medai. Jie buvo asketai kariai, niekinantys bet kokį prisitaikėliškumą ir padlaižiavimą (panašiai kaip ir mūsų protėviai senovės Lietuviai). Dievas atidavė Egiptą Nabuchodonsarui kaip atlygį už darbą kurį jis jam atliko ir nieko iš to neuždirbo (sunaikino nuo Dievo atsitraukusių Izraelitų valstybę ir kitas nedorėlių šalis). Be abejo kartu su ta dovana Persai Medai pasigavo ir chamų mokslo virusą. Po kiek laiko mokslo virusas sunaikino ir šią šalį, nors joje galingai veikė Dievo žmogus (tremtinys iš Izraelio sūnų) Danielius, bet tai neišgelbėjo valstybės, jau pakankamai paskendusios pataikavimo, dirbtinų šypsenų, įvairiaspalvių drabužėlių ir to meto akademikų, profesorių, docentų ir kito chamiško mokslo planktono melo liūne (jie irgi tuomet užkariavo žmonių vaizduotę pasakomis apie atšilimus, kiaulių, varnų ir kitokius virusus ir pan. todėl pagrindiniai imperijos resursai buvo tratinami jų idiotizmui apmokėti). Persų Medų valstybę užvaldė Aleksandras su asketais kariais graikais. Prarijęs didelį ir sotų naujos imperijos kąsnį, jis nejučia įsileido ir chamų mokslo virusą. Po kiek laiko mokslinis/filosofinis idiotizmas, chamų paradai, chamiškai demokratinis išplerimas, įvairių to meto Leonidų Donskių sofistiniai tuščiaviduriai išvedžiojimai sunaikino galingą Graikų imperiją. Ją nugalėjo asketiški ir bebaimiai kariai - Romėnai. Pradžioje su panieka žiūrėję į visus tos chamiškos civilizacijos blizgučius ir tariamos išminties išvedžiojimus, vėliau Romėnai pradėjo pasiduoti "chamų mokslo pasiekimų blizgesiui". Beje, Romėnai išsilaikė labai ilgai vien tik dėka to, kad iš Egipto perimtas chamizmo mokslo virusas susidūrė su Pačio Dievo duota malone - Kristaus mokslu ir buvo paniekinamai nukištas padugnių džiaugsmui. Galinga imperija pradėjo augti ir niekas jai negalėjo prilygti, bet po kiek laiko ji suskilo į rytų (Konstantinopolio) ir vakarų (Romos) imperijas. Imperijos pradėjo pjautis tarpusavyje tokiu būdu leidusios padugnių chamizmo virusui vis labiau įsigalėti. Chamizmo mokslo viruso įsigalėjimo apogėjus buvo tada, kuomet 15 amžiuje Konstantinopolio Patriarchas į disputą su Romos Popiežiaus atstovais nusiuntė du bedievius, bet labai išsimokslinusius chamus. Jiems buvo suteikti metropolitų bažnytiniai titulai. Vienas iš jų buvo "Nikėjos metropolitas" Visarionas. Tuo laiku jokios Nikėjos metropolijos jau nebebuvo ir šis titulas buvo suteiktas vien tik tam, kad šie chamų mokslo adeptai turėtų balsą bažnytinio disputo metu. Be abejo disputą jie pralaimėjo, o Dievas dėl tokio akibrokšto atėmė savo palaiminimą iš Konstantinopolio ir jis neužilgo buvo sunaikintas musulmonų.

   Po Konstantinopolio sunaikinimo, "Metropolitas" Visarionas ir daugelis kitų chamų mokslo adeptų, pabėgo į Romą. Romos Popiežius, įsivaizduodamas jog tai vertas pasitikėjimo aukščiausios bažnytinės hierarchijos narys, labai gražiai jį priėmė ir suteikė jam Romos Katalikų bažnyčios kardinolo titulą. Būtent Visarionas atsivežė į Romą didžiulę biblioteką su chamų mokslu apsikrėtusių senovės graikų rankraščiais. Tokiu būdu chamizmo mokymo virusas pradėjo žaibiškai plisti iš pačios bažnyčios elito į apačias. Vietoj to, kad stabdyti pagonišką chamizmą, bažnyčia jį pradėjo intensyviai skatinti, to pasėkoje matome baigiančios supagonėti Europos chamiškai prašiokišką degradaciją su niekieno nerinktais komisarais valdžioje. 
  
  Viena yra malonu, kad nors chamų adeptai buvo įleisti ir supažindinti su daugeliu bažnyčios elitinio mokymo paslapčių, bet pačios galingiausio mokslo srities jiems nepavyko užčiuopti. Todėl jie vis labiau kvailėja savo "moksliniuose pasiekimuose ir išvedžiojimuose". Aš labai atidžiai stebiu chamų mokslo adeptų svaičiojimus ir matau jog jie apgraibomis bando tą pasiekti, bet ... kaip viename sename rusų animaciniame filme apie skraidantį laivą sakė herojus: "Be slapto žodelio laivas neskris". 

  Dabar grįžtame arčiau, link mūsų brolių gyvenančių dabartinėje lenkijos teritorijoje. Kristaus mokslas į senovės galingą asketišką imperiją Lietuvą, atėjo švarus, dar tuo metu chamai nebuvo įsigalėję bažnytinės hierarchijos viršūnėje. Bet brolių pjautynės, pačioje bažnyčioje po skilimo, praeito tūkstantmečio pradžioje ir po 15 amžiaus Visariono neteisėto "įšventinimo" vienoje aukščiausių bažnyčios pozicijų, pradėję įsigalėti chamai, vis labiau didino savo adeptų gretas. Mokyklos, universitetai, kolegijos pradėjo apimti vis didesnę dalį elektorato (bendruomenės) savo chamiškos mokslo "kultūros" sklaida (pamenate mūsų brolių iš lenkijos metamą argumentą, jog lenkai mums nešė kultūrą). Taip jau atsitiko, kad vakarinė Lietuvos dalis (kuri šiuo metu vadinasi lenkija) tapo labiausiai "evangelizuojama" būtent šios įbažnytinto chamiško mokslo "kultūros". Be abejo tam pasidavė tie iš mūsų tautos, kas labiausiai siekė "modernaus išsilavinimo". Būtent taip, senasis katalikų (visuotinis) tikėjimas tapo hibridiniu (sumodernintu) ir įgavo savo specifinį pavadinimą "POLSKA VIARA". Ankščiau kiekvienas Kristaus mokslą priėmęs Lietuvis, taip ir likdavo Lietuviu, bet po chamų atliktų tikėjimo sklaidos reformų ir "modernaus auklėjimo" pas lietuvį nebelikdavo pasirinkimo. Jei tiki tu POLIAKAS, ir muvieš po polsku, o jei laikai save Lietuviu ir kalbi Lietuviškai, tuomet tu pagonis.

  Šiaip padarykite išvadas patys, kas yra chamai. Ar tie kas laikosi NEKINTAMO Dievo įsakymo ir gerbia savo tėvą ir motiną laikydami save lietuviais kaip ir mūsų protėviai? Pripažindami savyje dvi esybes, žmogišką kurią mes gavome iš protėvių ir Dievišką, kuria gauname per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Ar tie kas atsisakė savo tapatybės, dėl tariamo "švaraus tikėjimo" ir dabar laksto po pasaulį identifikuodami save žodeliu "KŪRVA"? 

p.s. Be je, jūsų žiniai, žodis KŪRVA yra senovės žydų kilmės, jis reiškia GRIUVĖSIAI. Tik įsivaizduokite, jog šiuo metu keturiasdešimt (ar daugiau) milijonų dirbtinų lenkų (mūsų kraujo brolių, buvusių lietuvių) laksto po pasaulį ir prakeikinėja save ir savo tėvynę kas trečiame žodyje naudodami savo esybės veidrodį: GRIUVĖSIAI, GRIUVĖSIAI, GRIUVĖSIAI.
    Kad suprasti šio prakeikimo galią ir apibūdinamąją reikšmę, reikia pažvelgti į šiuolaikinius žydus. Šioje tautoje yra daugelis atsakymų į tai kas buvo, kas yra ir kas bus. Ar žinote, kad Žydai Jeruzalėje yra pastatę KURVOS sinagogą? Tai buvo centrinė sinagoga, kuri buvo daug kartų sugriauta ir ją atstatė tik 2010 metais Ukrainos Žydų pastangomis. O ar žinote kokia bendruomenė pastatė šią sinagogą? Ją pradėjo statyti 1701 metais rabino Jagudos Ha Hasido pasekėjai. Tai buvo mokytojas kabalistas ir mokė jis Lietuviškame mieste Šydlovecas (dabar lenkijos viduryje). Būtent Lietuvos Žydai (Litvakai) pastatė šią centrinę Jaruzalės sinagogą, tokiu būdu pažymėdami (įamžindami) savo naujos tėvynės Lietuvos GRIUVĖSIUS. 

Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Esavičius

3 komentarai:

  1. A jednak!! Zawsze podejrzewałem że Żydzi są pochodzenia litewskiego a Mojżesz był starolitewskim Witeziem a Biblię napisano w najstarszym w galaktyce jeżyku litwackim Jerozolima musi wrócić do litewskiej macierzy!! Palestyna dla Litwinów!!

    AtsakytiPanaikinti
  2. Kurva yra anglu kilmes zodis rytu europoje atsirades pries simta metu kai pirmieji emigrantai sugrizo is amerikos ir jis reiske 'curvy women', t.y. israiskingu formu moteri prostitute

    AtsakytiPanaikinti
  3. o pats zodis 'curvy' yra lotynu kilmes ir reiskia kreivas

    AtsakytiPanaikinti