2018 m. sausio 20 d., šeštadienis

Mergaitės ašara

Ištrauka iš Gerbiamos Nijolės Sadūnaitės kalbos, Lietuvos Respublikos Seime:

...

Baig­ti no­riu ger­bia­mo­jo ku­ni­go R. Gri­go ei­lė­mis „Mer­gai­tės aša­ra“. Jis ten be­veik kas­dien bū­da­vo kar­tu su ki­tais še­šiais ku­ni­gais ken­tė­ju­siais. Jis tai pa­ra­šė pra­ėjus trims mė­ne­siams po mer­gai­tės pa­gro­bi­mo.

Aš pa­dė­jau ant svars­tyk­lių

Ma­žos Dei­man­tės ma­žą aša­rą

Ir pre­zi­den­tės ap­ta­kius kal­bė­ji­mus –

Nu­svė­rė aša­ra kaip us­nies pū­ką juos.

Ir aš pa­dė­jau ant svars­tyk­lių

Ma­žos mer­gai­tės ne­vil­ties riks­mą

Ir Sei­mo, teis­da­rių ir pa­ra­gra­fų už­kal­bė­ji­mus –

Nu­svė­rė aša­ra, kaip pe­le­nus iš­sklai­dė vė­juo­se.

Ir aš pa­dė­jau ant svars­tyk­lių

Ma­žo vai­ko be­jė­gys­tę,iš­gąs­tį ir siau­bą,

Taip pat Olim­po spor­ti­nin­kų auk­sus, si­dab­rus ir bron­zas –

Ir ty­ro vai­ko nuos­kau­da at­svė­rė juos kaip dul­kes.

Mer­gai­tės aša­ro­je bu­vo Lie­tu­va.

O kal­bo­se, teis­muo­se ir sa­liu­tuo­se

Tik­tai iš­da­vęs vai­ką NIEKAS. Tuš­tu­ma.

Amen. Ale­liu­ja. Die­ve, būk mums gai­les­tin­gas.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą