2013 m. lapkričio 11 d., pirmadienis

Atsitiktinai pasirinkta Biblijos eilutė.

 „Bro­liai, Vieš­pa­ties Jė­zaus Kris­taus var­du mal­dau­ju jus, kad vi­si vie­naip su­tar­tu­mė­te ir pas jus ne­bū­tų su­si­skal­dy­mų, kad bū­tu­mė­te vie­nos dva­sios ir vie­nos min­ties. Mat Chlo­jės na­miš­kiai pra­ne­šė man apie jus, ma­no bro­liai, kad tarp jū­sų esa­ma ki­vir­čų. Tu­riu ome­ny­je tai, kad iš jū­sų yra to­kių, ku­rie sa­ko: „Aš esu Pau­liaus“, „aš – Apo­lo“, „aš – Ke­fo“, „o aš – Kris­taus“. Ar­gi Kris­tus pa­da­ly­tas? Ne­jau­gi Pau­lius bu­vo už jus nu­kry­žiuo­tas? Ne­gi var­dan Pau­liaus bu­vo­te pa­krikš­ty­ti?“ (1 Kor 1, 10–13)

  Jėzus Kristus, tik Jis yra mūsų siekiamybė, viltis ir tikėjimo pagrindas. Tik tie kas tiki jog Jėzus Kristus yra tikras Žmogus ir Tikras Dievas, ir išpažįsta tai be baimės savo lūpomis, tik tie yra teisieji ir tiek tie turi AMŽINAJĮ GYVENIMA. 


  Nei Petro, nei Jono, nei jokio kito apaštalo mokiniai nėra viršesni vieni už kitus. O dar svarbiau suvokti, kad Jėzus Kristus neatėjo gelbėti minios, Jis atėjo gelbėti TAVĘS, vieno ir nepakartojamo, tik TU esi Jam svarbiausias. Užsidaryk vienas kambarėlyje, kad niekas nežinotų ir pasimelsk Jėzui Kristui atvirai, savo žodžiais ir be baimės. Žinok, kad Jis išgirs ir atsakyma tu gausi (pajusi) nedelsiant. Nepasitikėk NEI VIENU žmogumi pasaulyje, nes tai prakeikimas. Pasitikėk Jėzumi Kristumi nes tik Jis niekada nenuvils. 


   Tik visa širdimi, visomis jėgomis ir visa siela atsidavęs Jėzaus malonei, tu rasi visaapimančia ramybę ir džiaugsma, būnant vienoje dvasioje ir mintyje su kitais visuotinio Jėzaus Kristaus SURINKIMO broliais ir seserimis, kurie nesulenkė kelių prieš BAALA (pinigų, sajungu ir šokių globėja, vyriausiajį pagonių dieva).

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą